Other materials in the Macedonian language
Featured Storacle:
Починка за земјата
Featured Storacle:

Починка за земјата

Нашиот свет бил создаден во една совршена природна рамнотежа. Човекот, животните и растенијата живееле во целосна хармонија. Но со влегувањето на гревот, сè се променило. Човекот почнал да јаде животни, а животните почнале да се јадат едни со други. Насекаде почнало да никнува трње и чичка. П...

Storacles - Macedonian


Back To Top