Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Er djevelen sjef i Helvete

Er djevelen sjef i HelveteLesson 11

Nåvel? Har Gud virkelig djevelen på lønningslista – er han sjefen i helvete som måler ut straffen til de fortapte? Nesten hele verden har et særdeles ubibelsk syn på helvete, og du skylder deg selv å få vite hva Bibelen virkelig sier vedrørende dette. Ikke bli lurt, fordi det du tror angående helvete vil helt sikkert påvirke din mening om Guds karakter! Bruk noen ledige stunder på å komme til bunns i de forbløffende sannhetene du virkelig trenger i disse siste dager!
De ugudelige vil ikke bli straffet før etter dommen.
De ugudelige vil ikke bli straffet før etter dommen.

1. Hvor mange fortapte sjeler blir straffet i helvete i dag?

“Like så sant vet Herren hvordan Han skal utfri de gudfryktige fra fristelser og holde de urettferdige under straff i forvaring til dommens dag,” 2 Pet 2,9.

Svar:   Det finnes ikke en eneste sjel i ildsjøen i dag. Bibelen sier at Gud holder de ugudelige i varetekt til de blir straffet på dommens dag.

Syndere vil bli kastet i ildsjøen ved verdens ende - ikke når de dør.
Syndere vil bli kastet i ildsjøen ved verdens ende - ikke når de dør.

2. Når vil syndere bli kastet i ildsjøen?

“Slik skal det være ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. ” Matt 13,40-42. “Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.” Joh 12,48.

Svar:   Syndere vil bli kastet i ildsjøen på dommens dag ved verdens ende — ikke når de dør. Gud vil ikke straffe en person i ilden før hans sak er prøvd og avgjort i retten ved denne verdens ende. Ei heller ville Gud straffe en morder som døde for 5.000 år siden, 5.000 år lenger enn en som dør i dag, og fortjener straff for den samme synden. (1 Mos 18,25).

Alle som har dødd, både gode og onde, venter i graven på oppstandelsen.
Alle som har dødd, både gode og onde, venter i graven på oppstandelsen.

3. Hvor er syndere (som har dødd) nå?

“For den timen kommer da alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.” Joh 5,28.29. “Den onde skånes på undergangens dag.” “Men også han føres til gravstedet, det holdes vakt over graven.” Job 21,30.32.

Svar:   Bibelen er helt spesifikk. Både de ugudelige og de rettferdige “sover” i graven inntil oppstandelsens dag. (Se lekse #10 for mer informasjon vedrørende dødens tilstand.)

Jesus døde for å frelse oss fra våre synder. De som ikke aksepterer denne frelsesgaven vil dø evig.
Jesus døde for å frelse oss fra våre synder. De som ikke aksepterer denne frelsesgaven vil dø evig.

4. Hva er det endelige resultatet av synd?

“For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.” Rom 6,23. “Og synden, når den er blitt fullmoden, føder død.” Jak 1,15. “For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Joh 3,16.

Svar:   Syndens lønn (eller straff) er døden, ikke evig liv i helvetes ild. De ugudelige “går fortapt”, eller mottar “døden”. De rettferdige mottar “evig liv”.

De ugudelige er ikke udødelige. Bibelen sier at de vil gå fortapt, brenne opp og bli tilintetgjort.
De ugudelige er ikke udødelige. Bibelen sier at de vil gå fortapt, brenne opp og bli tilintetgjort.

5. Hva vil skje med de ugudelige i ildsjøen?

”Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnere skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død.” Åp 21,8.

Svar:   De ugudelige dør den annen død i ildsjøen. Hvis de ugudelige skulle leve i evig tortur i ildsjøen, måtte de være udødelige. Men det er umulig, fordi Bibelen sier at bare Gud er udødelig. 1 Tim 6,16. Da Adam og Eva ble drevet ut av Edens hage, ble en engel satt til å vokte livets tre slik at syndere ikke skulle spise av frukten og leve evig. 1 Mos 3,22-24. Læren om at syndere er udødelige har sitt opphav fra Satan og er fullstendig galt. Gud forhindret dette da synden fikk innpass på jorden ved å vokte livets tre.

Bibelen er klar — de ugudelige blir tilintetgjort
Bibelen sier at de ugudelige lider “døden” (Rom 6,23), “føres unna” (Job 21,30), “skal forsvinne” (Sal 37,20), satt i “brann” (Mal 4,1), “skal tilintetgjøres alle sammen” (Sal 37,38), vil “gå til grunne” (Sal 37,20), “skal utryddes” (Sal 37,9). Gud vil “ødelegge” dem (Sal 145,20), og “ild skal fortære dem”. (Sal 21,10). Merk at alle disse referansene gjør det klart at de ugudelige dør og blir tilintetgjort. De lever ikke evig i pine.

Ved verdens ende vil ild falle fra himmelen og fortære de ugudelige.
Ved verdens ende vil ild falle fra himmelen og fortære de ugudelige.

6. Når og hvordan vil helvetes ild bli tent?

“Slik skal det være ved denne tidens ende.: Menneskesønnen skal … kaste dem i ildovnen.” Matt 13,40-42. “De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede staden. Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem.” Åp 20,9. “Om den rettferdige får lønn på jorden, hvor mye mer da den ugudelige og synderen!” Ordsp 11,31.

Svar:   Ved verdens ende vil Gud selv tenne denne ilden. Når den hellige byen kommer ned fra Gud i himmelen (Åp 21,2), forsøker de ugudelige å innta den. Da vil Gud la det regne ild fra himmelen og ned på jorden, og den vil fortære de ugudelige. Denne ilden er den bibelske helvetesilden.

Helvete vil være hele verden som blir satt i brann. Ildens omkrets vil bli ca. 40.250 km, og varmen så intens at alt på jorden brenner opp.
Helvete vil være hele verden som blir satt i brann. Ildens omkrets vil bli ca. 40.250 km, og varmen så intens at alt på jorden brenner opp.

7. Hvor stor og hvor varm blir denne ilden?

“Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.” 2 Pet 3,10.

Svar:   Ildsjøen vil bli akkurat så stor som jorden fordi det er jorden som brenner. Denne ilden vil bli så varm at den smelter jorden og brenner opp alt det som finnes der. Den atmosfæriske himmelen vil eksplodere og forsvinne med et stort brak.

Jesus vil kreve en rettferdig behandling av de ugudelige. Graden av straff vil bli rettferdig og i henhold til gjerningene deres, akkurat slik Han har lovt.
Jesus vil kreve en rettferdig behandling av de ugudelige. Graden av straff vil bli rettferdig og i henhold til gjerningene deres, akkurat slik Han har lovt.

8. Hvor lenge vil de ugudelige lide i ilden?

“Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” Åp 22,12. “Og da skal Han lønne enhver etter hans gjerning.” Matt 16,27. “Den tjeneren som kjente sin herres vilje og ikke ... handlet etter hans vilje, skal bli slått med mange slag. Men den som ikke kjente til den, men likevel gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. For hver den som mye er gitt, av ham skal mye kreves. Og den som er betrodd mye, han skal bes om enda mer.” Luk 12,47.48.

Svar:   Bibelen sier ikke noe om hvor lang tid tilintetgjørelsen i ildsjøen tar før de ugudelige dør. Imidlertid presiserer Gud at alle vil bli straffet i henhold til deres handlinger. Dette betyr at noen vil få større straff enn andre, basert på deres gjerninger.

Gud vil gjenskape en ny verden hvor det ikke vil finnes det minste spor av denne verdens ondskap.
Gud vil gjenskape en ny verden hvor det ikke vil finnes det minste spor av denne verdens ondskap.

9. Vil ilden til slutt dø ut?

“Se, de er bare som halm, ilden skal brenne dem opp. De kan ikke engang fri seg selv ut fra flammens makt. Dette er ikke noe kullstykke til å varme seg på, eller noen ild til å sitte foran.” Jes 47,14. “Og jeg så en ny himmel og en ny jord.” “Åp 21,4 Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.” Åp 21,1.4.

Svar:   Ja, sannelig, Bibelen presiserer at ilden vil slukke og at “det er ingen glør å varme seg ved, ingen ild å sitte omkring.” Bibelen lærer også at i Guds nye rike vil “de første ting” være borte. Helvete, som er blant de første ting, er også inkludert, så vi har Guds lovnad for at det vil opphøre og eksistere.

Er Gud en mishandler?
Hvis Gud torturerer sine fiender i et brennende torturkammer gjennom alle evigheter, ville Han være mer ondskapsfull og hjerteløs enn de verste krigsbarbarer. Et evig brennende helvete ville være et helvete for Gud også, som endog elsker den frykteligste synder.

Ilden vil brenne til bare asken er tilbake. Endog benene vil være fullstendig fortært.
Ilden vil brenne til bare asken er tilbake. Endog benene vil være fullstendig fortært.

10. Hva vil bli tilbake når ilden slukner?

“For se, dagen kommer, brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren igjen.” “Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter på den dagen Jeg gjør dette, sier hærskarenes Herre.” Mal 4,1.3.

Svar:   Merk at verset ikke sier at de ugudelige ikke vil brenne som asbest, som mange tror i dag, men heller som halm, og hverken rot eller gren blir tilbake. Utrykket hverken “rot eller gren” presiserer fullstendig tilintetgjørelse. Ikke annet enn aske vil være tilbake når ilden slukner. I Sal 37,10.20 sier Bibelen at de ugudelige vil gå opp i røyk og bli fullstendig utslettet.

Ilden som faller fra himmelen for å ødelegge de ugudelige, tilintetgjør både kropp og sjel.
Ilden som faller fra himmelen for å ødelegge de ugudelige, tilintetgjør både kropp og sjel.

11. Vil de ugudelige bli kastet legemlig i helvete hvor både sjel og legeme blir tilintetgjort?

“For det er bedre for deg at ett av lemmene dine går tapt, enn at hele legemet ditt blir kastet i helvete.” Matt 5,30. “Frykt heller Ham som er i stand til å ødelegge både sjelen og legemet i helvete.” Matt 10,28. “Den sjel som synder, skal dø.” Esek 18,20.

Svar:   Ja. Virkelige, levende mennesker blir legemlig kastet i ildsjøen hvor både legeme og sjel blir fortært. Ilden fra Gud i himmelen vil falle på virkelige mennesker som blir utslettet for evig og alltid.

Djevelen vil bli fullstendig ødelagt av ilden.
Djevelen vil bli fullstendig ødelagt av ilden.

12. Vil djevelen ha kommandoen over ildsjøen?

“Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel.” Åp 20,10. “Jeg gjør deg til aske på jorden for øynene på alle som ser deg. ... og for evig skal du ikke være mer.” Esek 28,18.19.

Svar:   Absolutt ikke! Djevelen blir kastet på ilden, hvor han blir forvandlet til aske.


13. Har ordet “helvete” slik som det er brukt i Bibelen alltid referanse til et brennende torturkammer?

Svar:   Nei, ordet helvete er brukt 54 ganger i Bibelen, og bare i 12 tilfeller refererer det til et “brennende sted.”

Ordet “helvete” er oversatt fra flere forskjellige ord med varierende betydning, som indikert under:

I DET GAMLE TESTAMENTE

31 ganger fra “Sheol”, som betyr “graven”.


I DET NYE TESTAMENTE

10 ganger fra “Hades”, som betyr “graven”.

12 ganger fra “Gehenna”, som betyr “det brennende sted”. 1 gang fra “Tartarus”, som betyr “et mørkets sted”.

54 GANGER TOTALT


Merk: Det greske ordet “Gehenna” (nevnt over) er en omskriving av det Hebraiske “Ge-Hinnom”, som betyr “Hinnomdalen”. Denne dalen, som ligger direkte syd og vest av Jerusalem, var en plass hvor døde dyr, søppel og annet avfall ble dumpet. Her brente ilden konstant, slik den gjør på moderne renovasjonsmottak. Bibelen bruker “Gehenna” eller “Hinnomdalen” som et symbol på ilden som vil utslette de fortapte ved verdens ende. Ilden i Gehenna var ikke evig. Ellers ville den fortsatt brent sydvest av Jerusalem i dag. Heller ikke ildsjøen vil vare evig.

Å tilintetgjøre synd, syndere og Satan er den eneste måten å gjøre universet trygt for evigheten.
Å tilintetgjøre synd, syndere og Satan er den eneste måten å gjøre universet trygt for evigheten.

14. Hva er Guds virkelige hensikt med ildsjøen?

“Gå bort ..., dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler.” Matt 25.41. “Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i ildsjøen.” Åp 20,15. “Det er bare en liten stund, så er ikke den ugudelige der mer.” “Herrens fiender ... skal bli til røyk og svinne bort.” Sal 37,10.20.

Svar:   Guds hensikt er at ildsjøen skal ødelegge djevelen og all synd og syndere og sikre verden for evigheten. En eneste synder, hvis han ble latt tilbake på denne planeten, ville være som et dødelig virus, som for alltid ville true universet. Det er Guds plan å skille ut synden og utslette den for all fremtid.

Et evig helvete ville forevige synden
Et evig brennende helvete ville bevare synden og gjøre utslettelsen av den umulig. Et evig brennende helvete er ikke en del av Guds store plan. En slik forferdelig teori er en ærekrenkelse mot Guds hellige navn og kjærlige karakter. Djevelen fryder seg ved å se vår kjære Skaper beskrevet som et tyrannisk monster, og kun djevelen har fordel av en slik fremstilling.

Evig helvete, en menneskeskapt teori
Teorien om det “evige brennende helvete” har ikke sin opprinnelse fra Bibelen, men fra villfarne mennesker som ble (muligens uforvarende) ledet av djevelen. Og for øvrig vil ingen komme til himmelen fordi de frykter helvete. Mennesker blir frelst fordi de elsker og adlyder Kristus.

Jesus vil bli svært trist når Han må ødelegge de Han har dødd for å frelse.
Jesus vil bli svært trist når Han må ødelegge de Han har dødd for å frelse.

15. Er ikke det å utslette syndere fremmed for Guds karakter?

“Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i det at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø?” Esek 33,11. “For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.” Luk 9,56. “For Herren skal reise seg ... så Han kan gjøre Sin gjerning, Sin fryktelige gjerning, og utføre Sitt verk, Sitt fremmede verk.” Jes 28,21.

Svar:   Jo, Gud har alltid arbeidet for å frelse mennesker heller enn å utslette. Det å utslette de ugudelige i ildsjøen er så fremmed for Guds natur at Bibelen kaller det Hans “underlige gjerning”. Tilintetgjørelsen av de ugudelige vil smerte Gud langt over vår forstand. Han arbeider iherdig for å frelse hver eneste sjel! Men hvis noen forakter Hans kjærlighet og klamrer seg til synden, har ikke Gud noe annet valg enn å tilintetgjøre synderen sammen med hans synder, når Han på den ytterste dag renser universet for den fryktelige og ondskapsfulle synden.

Etter at alle syndere er tilintetgjort, vil Gud skape en fantastisk ny jord for Sitt folk, hvor de for alltid vil leve harmonisk og fredelig, fylt av glede og kjærlighet. Synd vil aldri mer oppstå.
Etter at alle syndere er tilintetgjort, vil Gud skape en fantastisk ny jord for Sitt folk, hvor de for alltid vil leve harmonisk og fredelig, fylt av glede og kjærlighet. Synd vil aldri mer oppstå.

16. Hva betyr Guds kunngjøring vedrørende helvete for jorden og Hans folk?

“Han skal gjøre ende på det. Trengselen skal ikke oppstå for andre gang.” Nah 1,9. “For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte.” Jes 65,17. “Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.” Åp 21,3.4.

Svar:   Etter at ildsjøen slukner, vil Gud skape en ny jord og gjenopprette den for Sitt folk — med alle de skjønnheter og herligheter som var i Eden før syndefallet. Syndens grusomheter og fortiden vil være glemt. Smerte, død, tragedier, bedrøvelse, tårer, sykdom, motgang, sorg og all synd vil for alltid bli fjernet.

Synden vil ikke gjenoppstå
Gud lovte at synd aldri mer skal gjenoppstå. Hans folk vil være fylt med fullkommen fred, kjærlighet, glede og tilfredshet. Deres liv i perfekt lykke vil bli langt mer gledesfylt og strålende enn hva ord kan beskrive. Den virkelige tragedien ligger i å gå glipp av himmelen. Den personen som avviser dette praktfulle kongeriket, har gjort livets tristeste valg.


17. Er du takknemlig over å se at Gud ikke straffer de ugudelige i ildsjøen i all evighet?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


1. Snakker ikke Bibelen om “evig pine”?


Nei, frasen “evig pine” fremstår ikke i Bibelen.

2. Men hvorfor sier da Bibelen at de ugudelige vil bli tilintetgjort i den uslukkelige ilden?


Uslukkelig ild er en ild som ikke kan slukkes, men som dør ut når alt er oppbrent og forvandlet til aske. Jer 17,27 sier at Jerusalem skulle bli ødelagt med uslukkelig ild, og i 2 Krøn 36,19-21 sier Bibelen at ilden fortærte byen, “forat Herrens ord i Jeremias’ munn skulle bli opfylt” og lagt i ruiner. Allikevel vet vi at denne ilden sluknet, fordi Jerusalem ikke brenner i dag.

3. Sier ikke Matt 25,46 at straffen de ugudelige får, vil være “evig pine”?


Merk at ordet er straff, og ikke disiplinere. Disiplinere ville bli en pågående handling, mens straff er èn handling. Straffen til de ugudelige er døden, og denne døden er evig.

4. Kan du forklare Matt 10,28: “Frykt ikke for dem som dreper legemet, men som ikke kan drepe sjelen.”


Ordet “sjel” har tre betydninger i Bibelen: (1) et levende vesen — 1 Mos 2,7, (2) hjernen — Sal 139,14, og (3) liv — 1 Sam 18,1 (NKJV), som her refererer til evig liv som Gud garanterer for alle som når frem til Hans kongerike. Ingen kan ta dette bort. Den siste delen av Matt 10,28 sier at både sjel og legeme vil bli tilintetgjort i helvete.

5. Matt 25,41 snakker om “evig ild” for de ugudelige. Slukner den?


Ja, i henhold til Bibelen gjør den det. Vi må la Bibelen forklare seg selv. Sodoma og Gomorra ble ødelagt av en evigvarende, eller evig ild (Jud 7), og den ilden forvandlet dem “til aske” som en advarsel til de som deretter ville leve ugudelig. 2 Pet 2,6. Disse byene brenner ikke i dag. Ilden sluknet etter at alt var oppbrent. På samme måte vil den evige ilden slukke etter at den har forvandlet de ugudelige til aske (Mal 4,3). Effekten av ilden er evigvarende, men ikke selve flammen.

6. Lærer ikke historien om den rike mannen og Lasarus i Luk 16,19-31 om et evig helvete?


Nei, virkelig ikke! Det er en enkel lignelse brukt for å understreke en sak. Mange fakta gjør det klart at dette er en lignelse. Noen få følger her:

A. Abrahams skjød er ikke i himmelen (Hebr 11,8-10.16).

B. Mennesker i helvete kan ikke snakke med de som er i himmelen (Jes 65,17).

C. De døde er i gravene sine (Job 17,13; Joh 5,28.29). Den rike mannen fremstod legemlig med øyner, tunge, etc., enda vi vet at legemet ikke går til helvete ved døden. Det er åpenbart at legemet forblir i graven slik som Bibelen sier.

D. Mennesker er belønnet ved Kristi annet komme, ikke ved døden (Åp 22,11.12).

E. De fortapte blir straffet i helvete ved verdens ende, ikke når de dør (Matt 13,40-42). Poenget med historien fremkommer i vers 31 i Luk 16. Lignelser kan ikke bli tatt bokstavelig. Hvis vi tok lignelser bokstavelig, da må vi tro at trær snakker! (Se lignelsen i Dom 9,8-15.)

7. Men Bibelen snakker om at de ugudelige blir straffet “i all evighet”, gjør den ikke?


Betegnelsen “i all evighet”, slik den er brukt i Bibelen, betyr simpelthen en tidsperiode, begrenset eller ubegrenset. Den er brukt 56 ganger i Bibelen i tilknytning til ting som allerede har fått sin ende. (For å sjekke i ordlisten, slå opp ordet “evig”.) Det er som ordet “høy”, som betyr forskjellige ting i beskrivelsen av mennesker, trær eller fjell. I Jona 2,7 betyr “for evig” tre dager og netter. (Se også Jona 2,1.) I 5 Mos 23,3 betyr dette “10 generasjoner”. I forhold til mennesket, betyr det “så lenge han lever” eller “inntil døden”. (Se 1 Sam 1,22.28; 2 Mos 21,6; Sal 48,15.) Så de ugudelige vil brenne i ilden så lenge de er i live, eller inntil døden. Denne brennende straffen for synd vil variere i forhold til graden av synd for hver enkelt, men etter at straffen er endt vil ilden slukne. Læren om evig pine har gjort mer for å drive mennesker inn i ateisme og sinnssykdom enn noe annet påfunn av djevelen. Det er en krenkelse mot den kjærlige karakteren til en øm og nådig himmelsk Far, og har gjort uendelig stor skade for den kristne sak.

OPPSUMMERINGSSIDE1. Syndere blir kastet i ildsjøen (1)

_____   Når de dør.
_____   Ved verdens ende.
_____   Av djevelen.

2. Den lønnen som syndere får i ildsjøen er (1)

_____   Døden.
_____   Evig pine.
_____   Å bli torturert av djevelen, som er sjefen.

3. Ildsjøen (1)

_____   Vil være hele verden satt i brann av Herren.
_____   Brenner nå.
_____   Brenner uten opphør gjennom alle evigheter.

4. Døde syndere er i (1)

_____   Skjærsilden.
_____   Ildsjøen.
_____   Gravene sine.

5. Dagens folketall i helvete er (1)

_____   Nøyaktig null.
_____   I millioner.
_____   Kan ikke fastsettes.

6. Ildsjøen (1)

_____   Tilintetgjør bare den ugudeliges kropp.
_____   Torturerer den ugudeliges sjel i all evighet.
_____   Tilintetgjør de fortapte — både sjel og legeme — og forvandler dem til aske, for deretter å slukne.

7. Et evig torturkammer i helvete (1)

_____   Er en veldig viktig del av Guds store plan.
_____   Er djevelens doktrine og en ærekrenkelse mot Guds hellige, kjærlige navn, og som hater å se folk lide.
_____   Engasjerer Satan gjennom alle evigheter.

8. “Helvete” i Bibelen (1)

_____   Refererer alltid til et brennende sted.
_____   Har flere betydninger, hvor en av dem er “graven”.
_____   Refererer til Satans underjordiske torturkammer.

9. Hensikten med helvete er å (1)

_____   Ta hevn og torturere Guds fiender.
_____   Skremme folk til å bli gode.
_____   Fullstendig utrydde synd og ondskap fra universet, og sikre de rettferdige et trygt liv i all evighet.

10. Tilintetgjøre mennesker i helvete (1)

_____   Vil bli en fornøyelse for himmelens mektige Gud.
_____   Er kalt Guds “uvanlige handling”, fordi den er så fremmed for Hans kjærlige plan om å frelse alle mennesker.
_____   Vil være djevelens jobb i samarbeid med Guds plan.

11. Etter at ildsjøen slukker (1)

_____   Vil Gud landsforvise Satan til et fjernt sted i universet.
_____   Gud vil skape en perfekt ny jord til sitt folk, hvor synd aldri mer vil oppstå.
_____   De rettferdige vil leve i frykt for at synd igjen skal oppstå.

12. Historien om den rike mannen og Lasarus (1)

_____   Er en lignelse som ikke skal tas bokstavelig.
_____   Er et bibelsk bevis på læren om evig pine.
_____   Beviser at sjeler i helvete kan samtale med sjeler i himmelen.

13. Utrykket “evig” brukt i Bibelen i forbindelse med et menneskes liv (1)

_____   Betyr “tid uten ende”.
_____   Er mystisk og kan ikke forstås.
_____   Vanligvis betyr “en manns levetid”, eller “inntil han dør”.