Sacrificiul suprem

Sacrificiul suprem Lesson 5
Cerul era încă întunecat atunci când bătrânul patriarh L-a auzit limpede pe Dumnezeu vorbindu-i: "Avraame!…Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac du-te în ţara Moria, şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune." Geneza 22:1, 2.

Avraam a început să tremure atunci când şi-a dat seama de consecinţele cutremurătoare ale poruncii primite. Dumnezeu îi făgăduise că, din Isaac, va ieşi un neam puternic. Toate speranţele şi visurile lui Avraam se întemeiau pe acest fiu dăruit lui şi Sarei, printr-o minune, la o vârstă atât de înaintată. El nu a înţeles de ce îi ceruse Dumnezeu să facă un lucru atât de ciudat, dar învăţase să se încreadă şi să asculte de Tatăl său ceresc - chiar şi atunci când era nedumerit.

Aşa că Avraam i-a sculat cu blândeţe pe tânărul Isaac şi pe doi dintre slujitorii de încredere, şi micul grup şi-a început călătoria de trei zile, spre muntele Moria. Când s-au apropiat de muntele pentru jertfă, Avraam a început să-şi instruiască slujitorii ca să-i aştepte, pe el şi pe Isaac, până se vor întoarce. A pus apoi lemnele în spinarea fiului său şi au început să urce muntele împreună.

Simţind că ceva nu era tocmai în regulă, Isaac i-a zis "Tată!…Iată focul şi lemnele dar unde este mielul pentru arderea de tot?" Avraam i-a răspuns "Fiule…Dumnezeu Însuşi va purta de grijă pentru arderea de tot."

Când au ajuns pe vârful muntelui, Avraam, cu lacrimi în ochi, i-a explicat motivul misiunii lor. Atunci Isaac s-a supus de bună voie poruncii lui Dumnezeu. După o ultimă îmbrăţişare, tatăl şi-a legat cu gingăşie fiul şi l-a întins pe altarul de stâncă. Şi apoi Avraam a ridicat cuţitul, dar a fost oprit deodată de un înger care l-a îndrumat să jertfească mai degrabă un berbec sălbatic care tocmai îşi prinsese coarnele într-un tufiş din apropiere.

Această istorie mişcătoare însă nu a fost singura dată când un tată a avut de luat hotărârea dureroasă de a-şi sacrifica fiul preaiubit.
1. Pe cine reprezenta animalul care a fost jertfit în locul lui Isaac?

1. Pe cine reprezenta animalul care a fost jertfit în locul lui Isaac?


Ioan 1:29. A doua zi, Ioan a văzut pe _________ venind la el şi a zis: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

Răspundeţi:  ____________________

2. De ce a fost oare nevoie ca să moară Domnul Isus?

2. De ce a fost oare nevoie ca să moară Domnul Isus?


Romani 3:23. Căci ______ au păcătuit:
Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea.
Evrei 9:22 Şi fără vărsare de sânge nu este iertare.
1 Corinteni 15:3 Hristos a murit pentru păcatele noastre.
1 Petru 3:18 Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Biblia este nepreţuit de valoroasă pentru că ne spune cum a pătruns păcatul în lume şi cum va fi îndepărtat în cele din urmă. Dumnezeu nu poate tolera răutatea hidoasă a păcatului. Pedeapsa pentru păcat este moartea. Şi, ceea ce este cel mai rău, atunci când Adam şi Eva au păcătuit, aceasta maladie aducătoare de moarte a trecut asupra întregului neam omenesc. Legea lui Dumnezeu, cât şi pedeapsa pentru călcarea ei, nu puteau fi schimbate, asa că toţi oamenii au fost condamnaţi. Dar Dumnezeu nu putea să suporte să Se despartă de fiinţele create de El. Astfel că, printr-un act de incredibilă iubire, a ales să-Şi trimită Fiul în lume pentru a muri în locul tău şi al meu. Păcatele noastre şi pedeapsa noastră cu moartea au fost puse asupra Lui, iar noi am fost eliberaţi.

3. Cum se numeşte acest măreţ plan de mântuire?

3. Cum se numeşte acest măreţ plan de mântuire?


Apocalipsa 14:6. Cu o __________ veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Planul de mântuire al lui Dumnezeu este numit "Evanghelie", care înseamnă "vestea cea bună". Şi este într-adevăr cea mai nemaipomenită veste adusă vreodată oamenilor: că pedeapsa noastră cu moartea a fost luată asupra lui Isus, iar vina noastră a fost înlăturată.

4. De ce a făcut oare Dumnezeu un sacrificiu atât de imens pentru noi?

4. De ce a făcut oare Dumnezeu un sacrificiu atât de imens pentru noi?


Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a ________ Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Cea mai puternică legătură pământească este dragostea unui părinte pentru copilul lui. Atunci când Dumnezeu Tatăl a consimţit să-I îngăduie Fiului Său, Isus, să sufere şi să moară în locul nostru, ne-a demonstrat în limbajul cel mai sugestiv, cât de fierbinte ne iubeşte pe fiecare dintre noi.

5. Ce trebuie să fac ca să mă bucur de moartea lui Isus ca jertfă?

5. Ce trebuie să fac ca să mă bucur de moartea lui Isus ca jertfă?


Faptele apostolilor 16:31. ___________ în Domnul Isus şi vei fi mântuit.

Ioan 1:12 Dar tuturor celor ce L-au primit...le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Oferta lui Isus de a ne mântui este un dar (Romani 6:23). Partea mea este să cred că este adevărată şi să primesc acest dar prin credinţă.

6. Cum pot atunci să fiu iertat şi curăţit?

6. Cum pot atunci să fiu iertat şi curăţit?


Faptele Apostolilor 3:19. ___________ dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele.

1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Mărturisirea este partea verbală a pocăinţei. Adevărata pocăinţă include regretul, cât şi întoarcerea de la păcat (Proverbele 28:13).

7. Cum se numeşte această minunată experienţă de convertire?

7. Cum se numeşte această minunată experienţă de convertire?


Ioan 3:7. Trebuie să vă ________ din nou.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  La această experienţă minunată se face referire ca la o naştere din nou, deoarece, din acel moment, nu mai avem nici un trecut. În schimb, începem o viaţă nouă şi înviorătoare, întocmai ca un prunc nou-născut. Este experienţa fantastică a începerii unei vieţi cu totul noi, fără nici o urmă de vinovăţie în raportul personal.

8. Cine intră în inima fiecărui creştin născut din nou?

8. Cine intră în inima fiecărui creştin născut din nou?


Ioan 14:17. Şi anume _________ adevărului...voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Domnul Isus Însuşi locuieşte de fapt în creştin, prin Duhul Său cel Sfânt.

9. Ce voi face eu atunci când Domnul Isus va locui în inima mea prin Duhul Sfânt?

9. Ce voi face eu atunci când Domnul Isus va locui în inima mea prin Duhul Sfânt?


Filipeni 2:13. Şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi ___________ .

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Voi dori să fac voia Lui, iar El îmi va da de fapt puterea să şi împlinesc voia Sa.

10. De ce ar trebui să am încredere că experienţa naşterii mele din nou va avea succes?

10. De ce ar trebui să am încredere că experienţa naşterii mele din nou va avea succes?


Filipeni 1:6. Acela care a ________ în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Eu am încredere pentru că Isus făgăduieşte să împlinească acest lucru pentru mine, prin marea Sa putere. Mântuirea depinde de capacitatea Lui, şi nu de a mea.

11. De ce cad oare unii oameni pe parcursul experienţei lor creştine?

11. De ce cad oare unii oameni pe parcursul experienţei lor creştine?


Isaia 53:6. Fiecare îşi vedea de _______ lui.

2 Petru 3:2 Ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile...şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Oamenii dau greş deseori în experimentarea unei vieţuiri creştine, pentru că Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor, dar nu şi ca Domn sau "Conducător" al vieţii lor. Majoritatea dintre noi vrem să avem propriul drum şi să ne conducem singuri viaţa. Atunci când Îl acceptăm pe Isus ca Domn, Îi predăm Lui conducerea vieţii noastre. Ne luăm mâinile de pe volanul vieţii noastre şi Îl rugăm pe El să ne conducă. (Vezi suplimentul intitulat "Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit?")

12. Cum pot oare să ştiu că Domnul Isus mă primeşte şi că sunt copilul Lui?

12. Cum pot oare să ştiu că Domnul Isus mă primeşte şi că sunt copilul Lui?


Tit 1:2. în _________ vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă.

Matei 7:7 Cereţi şi vi se va da.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Ştim că Isus ne primeşte chiar atunci când Îi cerem, pentru că El nu minte. El ne-a făgăduit să ne primească şi într-adevăr ne primeşte - nu pentru că am simţi ceva deosebit, ci pentru că aşa ne-a făgăduit.

13. Cum va schimba oare viaţa, adevărata convertire?

13. Cum va schimba oare viaţa, adevărata convertire?


Ioan 13:35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii mei, dacă veţi avea __________ unii pentru alţii.

2 Corinteni 5:17 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.

1 Ioan 3:22 Păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui.

Romani 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Faptele apostolilor 1:8 Şi-Mi veţi fi martori.

Efeseni 6:18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.

Răspundeţi:  ____________________

14. Ce făgăduinţe minunate vin odată cu începutul unei vieţi creştine?

14. Ce făgăduinţe minunate vin odată cu începutul unei vieţi creştine?


Filipeni 4:13. Pot _____ în Hristos care mă întăreşte.

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre.

Marcu 10:27 Toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.

Ioan 15:11 Pentru ca...bucuria voastră să fie deplină.

Ioan 10:10 Ca...să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.

Evrei 13:5 Nicidecum n-am să te las , cu nici un chip nu te voi părăsi.

Evrei 13:6 Nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?

Ioan 14:27 Vă dau pacea Mea.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Dumnezeu dăruieşte poporului Său următoarele opt făgăduinţe preţioase:

-Putem realiza orice, prin Isus.

-Toate nevoile noastre vor fi împlinite.

-Nimic nu ne va fi imposibil.

-Bucuria noastră ne va fi deplină.

-Vom avea o viaţă mai îmbelşugată de binecuvântări.

-Dumnezeu nu ne va lăsa şi nici nu ne va părăsi niciodată.

-Nu va trebui să ne temem niciodată de ceea ce ar putea să ne facă oamenii.

-Domnul ne va dărui pacea Sa desăvârşită.

Lăudat fie Domnul! Ce ar putea fi mai minunat decât toate aceste lucruri?!

15. N-aţi dori să vă hotărâţi chiar acum să acceptaţi planul lui Isus pentru mântuirea dumneavoastră?

15. N-aţi dori să vă hotărâţi chiar acum să acceptaţi planul lui Isus pentru mântuirea dumneavoastră?
Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit?
Mai poate oare cineva să-şi piardă mântuirea odată ce L-a acceptat pe Hristos ca Mântuitor al lui?

Numai în Cuvântul lui Dumnezeu putem găsi răspunsul la această întrebare. Biblia vorbeşte singură astfel: "Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune…Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate." Evrei 10:23, 24, 26.

Fără îndoială deci că Biblia nu ne învaţă că responsabilitatea noastră a luat sfârşit odată ce am devenit creştini. Cuvântul lui Dumnezeu este clar. "În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată : Câinele s-a întors la ce vărsase şi scroafa spălată s-a întors să se ăvălească iarăşi în mocirlă." 2 Petru 2:20-22.

Creştinismul înseamnă ceva mai mult decât doar o singură decizie. Isus a spus ca mântuirea noastră se bazează pe condiţia de a continua să rămânem în El (Ioan 15:4). Iar apostolul Pavel spune "În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte." 1 Corinteni 15:31. Aceasta înseamnă că el alegea zilnic să se tăgăduiască pe sine şi să-L urmeze pe Isus. Domnul Însuşi a spus "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze." Luca 9:23.

Biblia nu ne învaţă că putem întoarce spatele adevărului şi să mai fim totuşi mântuiţi. Ezechiel 18:24 spune: "Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui rău, s-ar putea să trăiasca el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire şi la păcat de aceea va muri în ele." Pavel de asemenea ne reaminteşte "Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă." 1 Corinteni 10:12.

Unii oameni gândesc că pot susţine doar verbal adevărul, fără a mai fi nevoie să şi umble în el. Dar Isus a spus: "Nu orişicine-Mi zice -Doamne! Doamne!- va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea -Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?- Atunci le voi spune curat -Niciodată nu v-am cunoscut depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege." Matei 7:21-23.

Pavel a descris lupta continuă a adevăratului creştin atunci când a zis: "Nu ştiţi că toţi cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel încât să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrânări…Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat." 1 Corinteni 9:24, 25, 27.

Să credem că odată ce suntem mântuiţi nu mai putem fi pierduţi, înseamnă să credem că Dumnezeu ne ia cea mai mare libertate - libertatea de alegere. Pe de altă parte, Dumnezeu vrea însă ca noi să avem siguranţa că El va şi încheia lucrarea pe care a început-o în vieţile noastre. "Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos." Filipeni 1:6.

Putem fi încredinţaţi că, dacă vom continua să-L urmăm, şi El va continua să ne conducă şi nu va lăsa niciodată să-I scape mâna care s-a pus de bunăvoie în mâna Sa. "Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit." Matei 24:13.