Cărămizi Fără Paie

Cărămizi Fără Paie Lesson 7

Înainte ca Moise să meargă în faţa împăratului Egiptului pentru eliberarea copiilor lui Israel, el şi fratele său Aaron, s-au întâlnit cu conducătorii asupriţi ai lui Israel. În timpul acestei întâlniri, Moise şi Aaron au încurajat poporul să se consacre Domnului, şi le-a spus că Dumnezeu este gata să-i elibereze cu mână tare din sclavie.

Israeliţii lucrau 7 zile pe săptămână pentru a-şi îndeplini munca cea grea pentru egipteni. După această întâlnire cu Moise, se pare că ei au decis să înceapă iarăşi să se odihnească în ziua a şaptea. Iată de ce furiosul Faraon le-a spus apoi lui Moise şi Aaron: "Voiţi să-l faceţi (pe popor) să-şi înceteze lucrările?" Exod 5:5. Traducerea engleză a Bibliei, versiunea New King James, spune: "Voi vreţi să-i faceţi să se odihnească de lucrul lor!" (Cuvântul din limba ebraică pentru "a se odihni", folosit aici este "Sabat" şi înseamnă "a face să ţină Sabatul").

Furiosul împărat ştia că trebuie să facă ceva drastic pentru a ţine acest popor de sclavi sub controlul său, aşa că a decis să-i aglomereze cu munca pentru a le scoate din minte atât pe Dumnezeu cât şi închinarea. El a spus: "Să nu mai daţi poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor ci să se ducă singuri să strângă paie. Totuşi să le cereţi acelaşi număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte să nu scădeţi nimic din ele, căci sunt nişte leneşi." Exod 5:7, 8.

Ca în zilele lui Moise, Dumnezeu este gata să facă lucruri mari pentru poporul Său. Curând ei vor fi eliberaţi din sclavia păcatului, şi vor călători spre Canaanul ceresc. Şi din nou, Dumnezeu încearcă acum să întoarcă minţile celor din poporul Său către importanţa odihnei de Sabat.
1. A făcut Dumnezeu odihna de Sabat numai pentru israeliţi?

1. A făcut Dumnezeu odihna de Sabat numai pentru israeliţi?


Marcu 2:27. Apoi le-a zis: "Sabatul a fost făcut pentru _______, iar nu omul pentru Sabat."

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Când Isus a spus că Sabatul a fost făcut pentru om, cuvântul "om" înseamnă toată "omenirea"--pentru toţi oamenii, pentru toate timpurile, în orice loc.

2. Când a instituit Dumnezeu Sabatul?

2. Când a instituit Dumnezeu Sabatul?


Geneza 2:1, 3. Astfel au fost __________ cerurile şi pământul, şi toată oştirea lor. Dumnezeu a binecuvântat ziua a 7-a şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Sabatul a fost instituit la sfârşitul săptămânii creaţiunii.

3. Care zi a săptămânii este Sabatul?

3. Care zi a săptămânii este Sabatul?


Geneza 2:2, 3. În _______ __ _________ Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în _______ __ __________ S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ________ __ __________ şi a sfinţit-o...(un răspuns de trei cuvinte).

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  De trei ori în Geneza capitolul 2, Dumnezeu ne spune că Sabatul este a şaptea zi a săptămânii creaţiunii. El de asemenea a sfinţit-o, ceea ce înseamnă că "a fost pusă deoparte pentru o folosinţă sfântă". Dumnezeu a făcut Sabatul ca fiind o perioadă de timp de 24 de ore, timp necesar pentru dezvoltarea unei relaţii de adevărată iubire cu Isus. Diavolul, ca şi faraonul Egiptului, doreşte să ne ţină aşa de ocupaţi cu munca încât să nu ne mai putem gândi la Dumnezeu. Ştiind cât de supra-ocupaţi vor fi oamenii din timpul sfârşitului, Dumnezeu a pus deoparte 24 de ore săptămânal pentru a le petrece cu poporul Său în părtăşie. El a fixat o întâlnire săptămânală cu tine. Nu pierde nici o ocazie de a te întâlni cu El.

4. Cum a demonstrat Dumnezeu importanţa Sabatului Său cel sfânt?

4. Cum a demonstrat Dumnezeu importanţa Sabatului Său cel sfânt?


Exodul 20:8-11. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti... de aceea __ ____________ Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  În Exodul 20:8-11 găsim cea de a patra poruncă din cadrul Legii lui Dumnezeu. Făcând din păstrarea Sabatului una din cele 10 porunci a Legii Sale, Dumnezeu a demonstrat extrema importanţă a acestei zile. Versetul 10 numeşte Sabatul ca fiind 'ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău'. Numai porunca a patra începe cu cuvintele 'Adu-ţi aminte', arătând că Dumnezeu ştia că oamenii o vor uita. Călcarea Legii celor 10 porunci a lui Dumnezeu este păcat (1 Ioan 3:4). Dar Isus a murit pentru salvarea poporului Său din păcatele lui sau din călcarea Legii (Matei 1:21).

5. Despre care două lucruri preţioase ne spune Dumnezeu că Sabatul este un semn?

5. Despre care două lucruri preţioase ne spune Dumnezeu că Sabatul este un semn?


Ezechiel 20:12. Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i ________ .

Exod 31:17 Acesta (Sabatul) va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul...

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Dumnezeu spune că Sabatul este un semn al puterii Sale de Creator şi Mântuitor. În Apocalipsa 14:6-14, Dumnezeu trimite trei solii importante care trebuie vestite "locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod". Prima solie se găseşte în versetul 7: "Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!" Acest apel de reîntoarcere la adevărata închinare este luat chiar din porunca a 4-a: "Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit..." Exod 20:11.

6. Ce zi a păzit Domnul Isus ca fiind sfântă?

6. Ce zi a păzit Domnul Isus ca fiind sfântă?


Luca 4:16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, ______ ________ Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească...

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Isus este exemplul nostru (1 Petru 2:21) în orice lucru, inclusiv în păstrarea Sabatului, după cum era obiceiul Său. Un obicei înseamnă o deprindere. Creştinii trebuie să trăiască aşa cum a trăit El. (1 Ioan 2:6).

7. Care era obiceiul apostolului Pavel privind Sabatul?

7. Care era obiceiul apostolului Pavel privind Sabatul?


Faptele apostolilor 18:4. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi __ ________, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci.

Fapte 17:2 Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi. (un răspuns din două cuvinte).

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Pavel avea, de asemenea, ca obicei să păzească Sabatul zilei a 7-a.

8. Se întâlneau apostolii cu Neamurile şi  în Sabat?

8. Se întâlneau apostolii cu Neamurile şi în Sabat?


Faptele apostolilor 13:42. Când au ieşit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în ________ viitor despre aceleaşi lucruri.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Cu o altă ocazie, apostolii s-au întâlnit în Sabat cu un grup de femei dintre Neamuri, lângă râu, deoarece nu exista vreo sinagogă în cetate. (Fapte 16:13).

9. A intenţionat Isus ca poporul Său să păzească Sabatul şi după moartea Sa pentru păcatele lor?

9. A intenţionat Isus ca poporul Său să păzească Sabatul şi după moartea Sa pentru păcatele lor?


Matei 24:20. Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de _______.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Domnul Isus a prezis aici căderea Ierusalimului, despre care ştia că va avea loc în anul 70 d.H. (cu aproximativ 40 de ani mai târziu). El le-a cerut să se roage ca nu cumva fuga lor de armatele invadatoare să aibă loc într-o zi de Sabat. Este clar că Isus Se aştepta ca aleşii Săi să păzească şi ei Sabatul, vreme îndelungată după moartea Sa .

10. Oare menţionează Biblia că poporul lui Dumnezeu din timpul sfârşitului va păzi şi sfinţi Sabatul zilei a şaptea?

10. Oare menţionează Biblia că poporul lui Dumnezeu din timpul sfârşitului va păzi şi sfinţi Sabatul zilei a şaptea?


Apocalipsa 12:17. Şi balaurul (diavolul), mâniat pe femeie (biserica), s-a dus să facă război cu rămăşiţa (ce a mai rămas) seminţei ei (copiii ei), care păzesc _________ lui Dumnezeu.

Apocalipsa 14:12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu.

Apocalipsa 22:14 Ferice de cei ce împlinesc poruncile Lui , ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! (Traducerea King James)

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Fără îndoială că textele de mai sus se referă la biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului şi fiecare text declară lămurit că biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului păzeşte poruncile Lui -ceea ce evident include şi porunca a patra, adică Sabatul.

11. În ceruri, toţi mântuiţii oare vor mai păzi Sabatul?

11. În ceruri, toţi mântuiţii oare vor mai păzi Sabatul?


Isaia 66:22, 23. Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea - zice Domnul - aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni ______ făptură să se închine înaintea Mea, - zice Domnul.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Biblia ne spune că toţi cei răscumpăraţi din toate timpurile vor ţine Sabatul lui Dumnezeu, atât în ceruri cât şi pe noul pământ.

12. Putem fi oare siguri că actuala zi a şaptea a săptămânii (sâmbăta) este aceeaşi zi de Sabat pe care o sfinţea Isus?

12. Putem fi oare siguri că actuala zi a şaptea a săptămânii (sâmbăta) este aceeaşi zi de Sabat pe care o sfinţea Isus?


Luca 23:54-24:1. Era ziua pregătirii (vineri) şi începea Sabatul. ... s-au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au _______, după Lege. În ziua întâi a săptămânii, ...au venit la mormânt.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Domnul Isus a fost răstignit vineri (ziua pregătirii), ziua dinaintea Sabatului (Marcu 15:42). Domnul Isus S-a odihnit în mormânt în Sabatul poruncii (Luca 23:56), apoi a înviat în prima zi--ziua după Sabat (Marcu 16:1-6). Creştinii din toată lumea mai comemorează acea zi drept duminica Paştelui. Biblia arată clar că Sabatul a fost ziua după vineri şi ziua dinaintea duminicii. Este uşor de localizat acea zi a săptămânii pe orice calendar. (Vezi suplimentul intitulat "Ce spune Dicţionarul?" şi "Nu s-a schimbat calendarul?")

13. Oare Dumnezeu îi îngăduie cuiva să-I schimbe ziua Lui cea sfântă?

13. Oare Dumnezeu îi îngăduie cuiva să-I schimbe ziua Lui cea sfântă?


Proverbele 30:5, 6. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. ... _______ nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească şi să fii găsit mincinos.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Chiar înainte ca să dea Cele Zece Porunci, aşa cum este descris în Deuteronomul capitolul 5, Dumnezeu a avertizat cu solemnitate ca nimeni "să nu adauge" sau "să scadă ceva" din ele (Deuteronom 4:2). Ele trebuiau păstrate cu stricţete aşa cum le dăduse El. Dumnezeu Şi-a binecuvântat Sabatul (Exod 20:11), şi când El binecuvintează ceva, rămâne binecuvântat pentru totdeauna (1 Cronici 17:27). Dumnezeu declară: "Nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele." Psalmul 89:34. Unii oameni de autoritate recunosc că ei au schimbat sfântul Sabat al Lui Dumnezeu în duminică. Dar Dumnezeu nu va accepta învăţăturile oamenilor de vreme ce ne-a dat Biblia ca îndrumător.

14. Când începe şi când se termină Sabatul?

14. Când începe şi când se termină Sabatul?


Leviticul 23:32. Din seara zilei ...până în _____ următoare, să prăznuiţi Sabatul vostru.

Marcu 1:32 Seara, după asfinţitul soarelui.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Orele Sabatului încep vineri la apusul soarelui şi se încheie sâmbătă la apus.

15. Care anume zi este ziua Domnului în Apocalipsa 1:10?

15. Care anume zi este ziua Domnului în Apocalipsa 1:10?


Exodul 20:10. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă (Sabatul) închinată ________ Dumnezeului tău.

Isaia 58:13 Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă.

Marcu 2:28 Aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, Dumnezeu numeşte Sabatul ca ziua Domnului. De asemenea, El a dat porunci ca oamenii să fie avertizaţi împotriva păcatului călcării Sabatului lui Dumnezeu (Isaia 58:1, 13). Dumnezeu mai declară că Sabatul Său cel Sfânt este pentru toţi oamenii (Isaia 56:2-7). Biblia nu se referă niciodată la duminică amintind-o ca pe ziua Domnului. Ea este doar una dintre cele şase zile lucrătoare din săptămână (Ezechiel 46:1). Şi n-a fost niciodată nimic altceva.

16. Ce binecuvântare însoţeşte porunca Sabatului?

16. Ce binecuvântare însoţeşte porunca Sabatului?


Matei 11:28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da _______.

Exod 33:14 Voi merge Eu Însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.

Evrei 4:5 Nu vor intra în odihna Mea.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Fiecare din cele Zece Porunci are un înţeles spiritual. Unii creştini legalişti accentuează litera legii şi neglijează spiritul legii. Domnul Isus ar dori ca noi să le avem pe amândouă ca să menţinem un echilibru (Matei 5:21, 22, 27, 28). Adesea Biblia foloseşte termenul "odihnă" cu referire la mântuire. Evrei 4:1, 4, 9, 10 declară că acei care au ajuns cu adevărat la "odihna" convertirii şi care rămân în Hristos vor păstra Sabatul zilei a şaptea ca un simbol al odihnei creştine.

17. Întrucât Domnul Isus a dat Sabatul ca un semn al puterii Sale de a crea şi sfinţi, n-aţi dori să începeţi să primiţi binecuvântările acestei zile sfinte, păstrând-o în onoarea Lui?

17. Întrucât Domnul Isus a dat Sabatul ca un semn al puterii Sale de a crea şi sfinţi, n-aţi dori să începeţi să primiţi binecuvântările acestei zile sfinte, păstrând-o în onoarea Lui?
Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Ce Spune Dicţionarul
Caută următoarele cuvinte în orice dicţionar şi reţine ce vei găsi:

sâmbăta (substantiv) Ziua a şaptea şi ultima zi a săptămânii.

de ziua a şaptea (adjectiv) Al zilei a şaptea (sâmbăta).

duminica (substantiv) Prima zi a săptămânii.

Prima zi (substantiv) duminica.


Nu s-a schimbat calendarul niciodată?
Calendarul s-a schimbat o dată în octombrie 1582, dar nu s-a schimbat ciclul săptămânal. S-au omis zece zile calendaristice după data de 4 octombrie 1582. Ceea ce ar fi trebuit să fie vineri 5 octombrie, a devenit vineri 15 octombrie. Tabelul de mai jos te va ajuta să vizualizezi mai bine această schimbare. Vei vedea că ordinea zilelor săptămânii nu s-a schimbat.

OCTOMBRIE 1582
DuminicăLuniMarţiMiercuriJoiVineriSâmbătă
12341516
17181920212223
24252627282930
31