Ferestrele cerului

Ferestrele cerului Lesson 18

Iacov nu se mai simţise niciodată atât de singur şi neajutorat....si toate acestea pentru că fusese prefăcut şi lacom. Întâi Iacov l-a mituit pe Esau, fratele lui mai mare pentru a-şi vinde dreptul de întâi născut. Apoi cu ajutorul mamei sale, el şi-a înşelat tatăl orb, pe Isaac, pentru a-i da binecuvântarea părintească ce i se cuvenea lui Esau.

Acum Iacov fugea de acasă, în parte pentru a scăpa de ameninţarea cu moartea făcută de fratele său ofensat. Când îşi dădu seama că planurile sale acaparatoare au dat greş, îşi lasă capul în jos şi începu să plângă. Singur în pustietate, având o piatră drept pernă şi un băţ pentru a se apăra, Iacov încercă să se odihnească. Se întreba dacă îşi va mai vedea părinţii vreodată şi dacă Dumnezeu îl va ierta. Obosit, Iacov adormi. Curând se găsi scăldat de o lumină strălucitoare într-un vis plin de viaţă. El văzu o lumină radioasă revărsându-se din cerurile deschise, cu o scară frumoasă, având un capăt în cerurile deschise şi celălalt pe pământ. Acolo erau nenumăraţi îngeri sclipitori care urcau şi coborau scara.

Apoi Iacov L-a auzit pe Domnul vorbind din ceruri şi promiţându-i binecuvântarea pentru această călătorie. De asemenea, Domnul a întărit cu Iacov acelaşi legământ pe care îl făcuse cu Abraam şi cu Isaac. Când s-a trezit, Iacov a căzut pe genunchi şi a făgăduit că se va lăsa de căile sale lacome. El a promis: "şi Îţi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da." Geneza 28:22.

Dumnezeu i-a acceptat promisiunea şi a deschis porţile cerurilor astfel că după 20 de ani când s-a întors acasă, el devenise un om foarte prosper şi generos.
1. De unde a aflat Iacob că trebuie să-I  dea o zecime lui Dumnezeu?

1. De unde a aflat Iacob că trebuie să-I dea o zecime lui Dumnezeu?


Geneza 14:18, 20. Melhisedec ... era preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt. ... Şi Avram i-a dat ________ din toate.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Zecimea este a zecea parte din venitul cuiva. De fapt, cuvântul "zecime" chiar înseamnă "a zecea parte". Bunicul lui Iacob, Abraam, i-a oferit un exemplu cu mulţi ani mai înainte când i-a dat zecime lui Melhisedec, preotul lui Dumnezeu.

2. Ce parte din venitul nostru Îi aparţine lui Dumnezeu?

2. Ce parte din venitul nostru Îi aparţine lui Dumnezeu?


Leviticul 27:30. Orice ________ ... este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Practic, 100% din tot ceea ce avem Îi aparţine lui Dumnezeu.

Psalm 24:1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!

Dar Dumnezeu ne cere să recunoaştem că Lui Îi aparţine totul dăruindu-I înapoi o zecime sau 10% din averea noastră.

3. Ce face Dumnezeu cu zecimea noastră?

3. Ce face Dumnezeu cu zecimea noastră?


Numeri 18:21, 24. Fiilor lui _____ le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei. ... Leviţilor le dau de moştenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului.

1 Corinteni 9:13, 14 Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte, sunt hrăniţi din lucrurile de la templu, şi că cei ce slujesc altarului, au parte de la altar? Tot aşa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc evanghelia, să trăiască din evanghelie.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  În Vechiul Testament, Dumnezeu a dat instrucţiuni ca zecimea să se folosească spre a-i sprijini pe leviţi, care erau slujbaşii Lui. În 1 Corinteni 9:13, Dumnezeu declară că aşa cum preoţii din vechime erau plătiţi din zecimea de la templu, tot astfel slujitorii evangheliei de astăzi ar trebui plătiţi din zecimile date de biserică.

4. Oare sistemul de zecime face parte din vechea lege a lui Moise, care s-a sfârşit la cruce?

4. Oare sistemul de zecime face parte din vechea lege a lui Moise, care s-a sfârşit la cruce?


Geneza 28:20, 22. Iacov a făcut o juruinţă şi a zis ... Îţi voi ____ a zecea parte din tot ce îmi vei da.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Nicidecum! Atât Abraam cât şi Iacov au dat zeciuială din venitul lor cu mult înainte ca Dumnezeu să dea legea lui Moise. Întrucât este datată înainte de Sinai, cunoaştem bine că nu a făcut parte din legea ceremonială care a luat sfârşit la cruce. Legea zecimilor reprezintă planul lui Dumnezeu de sprijinire a evangheliei şi rămâne în vigoare şi astăzi.

5. Oare Domnul Isus n-a condamnat sistemul de zecime?

5. Oare Domnul Isus n-a condamnat sistemul de zecime?


Matei 23:23. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea ________ să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Nu. Isus a văzut că fariseii cei zgârciţi numărau frunzele şi seminţele cele mai mici ca zecime în loc să le ducă la templu cu găleata. Aşa că i-a mustrat că erau atât de meticuloşi în zecime în timp ce le lipsea dreptatea, mila şi credincioşia. El nu i-a condamnat pentru că dădeau zecimea, ci pentru că treceau cu vederea marile principii ale creştinismului. "Pe acestea trebuia să le faceţi (vorbind de zecime), şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute."

6. Ce făgăduinţă uimitoare face Dumnezeu în legătură cu zecimea?

6. Ce făgăduinţă uimitoare face Dumnezeu în legătură cu zecimea?


Maleahi 3:10. Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ... puneţi-Mă astfel la _________, zice Domnul oştirilor şi veţi vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Dumnezeu ne zice: "Dacă te îndoieşti, încearcă să dai zecimea ca o experienţă. Pune-Mă la încercare şi ai să vezi de n-ai să primeşti o binecuvântare atât de mare încât n-ai s-o poţi primi!" Sute de mii de credincioşi în plata zecimii îţi vor spune că aşa este. Nu poţi să fii mai darnic decât Dumnezeu!

7. Dumnezeu le spune copiilor Săi să-şi aducă toată zecimea la cămară. Ce vrea să zică?

7. Dumnezeu le spune copiilor Săi să-şi aducă toată zecimea la cămară. Ce vrea să zică?


Neemia 13:12. Atunci tot Iuda a adus în _______ (vistierie - KJV) zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Cămara reprezintă trezoreria bisericii lui Dumnezeu. (În versiunea King James "cămara" echivalează cu "vistierie".) În Maleahi 3:10, Dumnezeu Se referă la vistierie ca la "casa Mea", ceea ce înseamnă biserica Lui sau templul Lui. Alte texte care se referă la cămară - magazie ca fiind templu sau vistieria templului sunt 1 Cronici 9:26 (vezi trimiterile); 2 Cronici 32:11, 12 (vezi trimiterile); şi Neemia 10:37, 38. Aşa că este evident că magazia sau cămara este vistieria bisericii lui Dumnezeu.

8. Când dăm zecime, cine primeşte de fapt banii noştri?

8. Când dăm zecime, cine primeşte de fapt banii noştri?


Coloseni 3:23. Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru _______, nu ca pentru oameni.

Evrei 7:8 Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială, sunt nişte oameni muritori, pe când acolo, o ia cineva, despre care se mărturiseşte că este viu (Isus).

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Trebuie să reţinem întotdeauna că noi nu ne dăm banii unor oameni, ci lui Dumnezeu. Zecimea Îi aparţine lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne facem griji cu privire la cum se foloseşte zecimea, dacă I-o dăm lui Dumnezeu. El este destul de mare ca să Se îngrijească de proprii Lui bani şi ca să Se ocupe cum trebuie de cineva care ar fi iresponsabil în folosirea fondurilor Sale.

9. În afara zecimii mele, care Îi aparţine lui Dumnezeu, ce mai cere El de la copiii Săi?

9. În afara zecimii mele, care Îi aparţine lui Dumnezeu, ce mai cere El de la copiii Săi?


Psalmii 96:8. Aduceţi _______ de mâncare, şi intraţi în curţile Lui!

Maleahi 3:8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi "Cu ce Te-am înşelat?" Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Domnul ne cere să dăm daruri de bună voie ca o expresie a iubirii noastre faţă de El şi a recunoştinţei noastre faţă de binecuvântările Sale.

10. Cât ar trebui să dăm ca daruri?

10. Cât ar trebui să dăm ca daruri?


2 Corinteni 9:7. Fiecare să dea după cum a hotărât în ______ lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Biblia nu fixează o anume cantitate. Fiecare decide cât vrea să dea ca daruri de bună voie, aşa cum îl/o îndeamnă Dumnezeu.

11. La ce încercare au căzut Adam şi Eva, încercare pe care noi trebuie s-o trecem dacă vrem să moştenim împărăţia lui Dumnezeu?

11. La ce încercare au căzut Adam şi Eva, încercare pe care noi trebuie s-o trecem dacă vrem să moştenim împărăţia lui Dumnezeu?


Geneza 3:3. Dar despre rodul _______ din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: "Să nu mâncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Dumnezeu le-a spus lui Adam şi Evei că pot să mănânce din rodul tuturor pomilor din grădină cu excepţia unuia--pomul cunoştinţei binelui şi răului. Nu trebuiau să mănânce din acel copac şi nici măcar să-l atingă, altfel urmau să moară. Dumnezeu nu a pus un gard electric în jurul pomului, ci a preferat să-l păstreze acolo unde ei puteau să ajungă şi să-i ia din roade. Şi aşa au şi făcut, pentru că n-au avut încredere în Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu ne pune pe toţi la aceeaşi încercare. El ne spune: "Poţi să-ţi păstrezi toţi banii care vin la tine, cu excepţia unei zecimi. Aceşti bani sunt ai Mei. Nu-i lua!" Cu toate acestea, El ne lasă liberi astfel că putem să întindem mâna şi să-i luăm, dacă aşa dorim. Dar dacă vom face astfel, vom repeta păcatul lui Adam şi al Evei. Dumnezeu nu avea nevoie de rodul acelui pom. El reprezenta doar o încercare a credincioşiei lor. El n-are nevoie nici de zecimea noastră, doar este Stăpânul întregului pământ! Zecimea este o încercare a iubirii noastre, a credincioşiei şi încrederii noastre în Dumnezeu.

12. Ce poruncă încălcăm când refuzăm să-I dăm zecimile şi darurile lui Dumnezeu?

12. Ce poruncă încălcăm când refuzăm să-I dăm zecimile şi darurile lui Dumnezeu?


Exodul 20:15. Să nu ____.

Maleahi 3:8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi, "Cu ce Te-am înşelat?" Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Dumnezeu declară că acei care sunt necredincioşi cu bună ştiinţă în zecimi şi daruri sunt nişte hoţi. Este destul de rău când oamenii fură unul de la altul, dar este un gând teribil că oamenii ar îndrăzni să-L fure pe Dumnezeu! Ne vine greu să credem că unii oameni s-ar înjosi într-atât încât să fure banii pe care Dumnezeu i-a pus deoparte pentru răspândirea evangheliei la cei pierduţi.

13. Ce declară Dumnezeu că se va întâmpla cu aceia care Îl înşală cu bună ştiinţă cu zecimile şi darurile?

13. Ce declară Dumnezeu că se va întâmpla cu aceia care Îl înşală cu bună ştiinţă cu zecimile şi darurile?


Maleahi 3:9. Sunteţi __________, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime.

1 Corinteni 6:10 Nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Cei ce nu sunt credincioşi în zecimi şi daruri sunt blestemaţi şi dacă nu se vor schimba, vor fi daţi afară din împărăţia lui Dumnezeu ca fiind hoţi.

14. De ce este lăcomia atât de periculoasă?

14. De ce este lăcomia atât de periculoasă?


Luca 12:34. Căci unde este _______ voastră, acolo este şi inima voastră.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Lacomia este o boală de moarte deoarece inimile noastre merg după banii noştri. Dacă mi-am pus ca ţel să acumulez din ce în ce mai mulţi bani, inima îmi va deveni lacomă, doritoare de mai mult şi mândră. Dar dacă ţinta mea este să fac să înainteze lucrarea lui Dumnezeu, inima îmi va deveni iubitoare, generoasă şi smerită. Inevitabil, inima noastră va merge după banii noştri. Trebuie să nu uităm niciodată că lăcomia şi iubirea de bani l-au făcut pe Iuda să-L trădeze pe Domnul Isus pentru treizeci de arginţi (Matei 26:14-16).

15. Cum crezi că Se simte Domnul Isus când Îl înşelăm cu zecimile şi darurile noastre?

15. Cum crezi că Se simte Domnul Isus când Îl înşelăm cu zecimile şi darurile noastre?


Evrei 3:10. De aceea M-am _________ de neamul acesta şi am zis, "Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor."

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Probabil că Domnul Isus simte ce ar simţi un părinte al cărui copil îi fură bani din portofel. Faptul că a pierdut banii nu este mare lucru. Ceea ce îl doare profund este lipsa de integritate a copilului, lipsa de iubire şi încredere. Desigur că nici unul dintre noi nu ne-am dori să întristăm inima Mântuitorului nostru.

16. Care alte principii biblice ni le împărtăşeşte Dumnezeu cu privire la dăruire?

16. Care alte principii biblice ni le împărtăşeşte Dumnezeu cu privire la dăruire?


2 Corinteni 8:5. Dar s-au dat mai întâi pe ei ______ Domnului.

Proverbele 3:9 Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău.

Proverbele 11:24, 25 Unul care dă cu mână largă, ajunge mai bogat şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.

Fapte 20:35 Este mai fericedai decât să primeşti.

Luca 12:21 Cel ce îşi adună comori pentru el ...nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.

Luca 6:38 Daţi şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra.

1 Corinteni 16:2 Fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui.

Deuteronomul 16:17 Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul, Dumnezeul tău.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Nouă zecimi din venitul meu cu binecuvântarea lui Dumnezeu vor face mult mai mult decât zece zecimi fără ea. Când Dumnezeu deschide ferestrele cerului, binecuvântările Lui nu sunt întotdeauna numai financiare. Ele pot include sănătate, pace sufletească, rugăciuni răspunse, ocrotire, o familie strâns unită şi iubitoare, putere fizică, capacitatea de a lua decizii înţelepte, o umblare strânsă cu Isus, succes în câştigarea de suflete, o maşină veche ce mai merge încă, etc. Dacă Îl vom iubi cu adevărat pe Isus, să dăm zecimea pentru lucrarea Lui nu va fi niciodată o povară, ci mai degrabă o binecuvântare--un privilegiu proslăvit pe care îl vom realiza cu mare bucurie şi satisfacţie.

17. Ce a reprezentat scara pe care a văzut-o Iacob în visul său?

17. Ce a reprezentat scara pe care a văzut-o Iacob în visul său?


Ioan 1:51. De acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste ____ omului.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Iacob a văzut o scară care unea cerul cu pământul şi care era un simbol al Fiului omului. În Maleahi 3:10, Dumnezeu declară că dacă vom aduce toate zecimile la casa vistieriei Sale, El ne va deschide ferestrele cerului şi va revărsa o binecuvântare atât de mare încât să ne depăşească imaginaţia! Domnul Isus este acea binecuvântare.


18. Care este cel mai mare dar pe care I-l putem oferi Domnului Isus?


Proverbele 23:26. Fiule, dă-mi _____ ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele. Marcu 7:6 Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Când Isus va avea inima noastră, va avea şi orice altceva.


19. Când vom fi credincioşi în zecimi şi daruri, Domnul Isus va deveni partenerul nostru în orice vom întreprinde în viaţă. N-ai vrea să-L inviţi să fie partenerul tău, dăruindu-I zecimile şi darurile?
Răspundeţi:  ____________________