Berättelsen om två kvinnor

Berättelsen om två kvinnor Lesson 17

Man kunde höra en knappnål falla. Alla som var närvarande i den kungliga domsalen iakttog andlöst kung Salomo. Rådsherrarna var spända på hur deras unge monark skulle lösa detta komplicerade fall.

Två ensamstående mödrar delade ett rum som sin bostad. Båda födde ett gossebarn ungefär samtidigt. En av mödrarna hade under natten oavsiktligt rullat över och kvävt sitt barn. När hon vaknade tidigt nästa morgon och fann sin son död, tog hon i förtvivlan sin rumskamrats sovande baby till sig i sängen, och lade sitt eget döda barn i den andra kvinnans armar. När den andra kvinnan sedan vaknade och såg den döda babyn, blev naturligtvis hon också förtvivlad och började gråta av sorg. Men när hon tittade närmare på babyn, såg hon snart att det inte var hennes barn. I den andra sängen såg hon sin pojke, säkert inlindat i sin rumskamrats famn.

Och nu stod båda kvinnorna framför kungen, desperat kämpande om rätten till det levande barnet. "Barnet är mitt!" ropade den ena.

"Nej, det döda barnet var ditt!" svarade den andra.

Hur skulle kungen kunna avgöra vem som var den riktiga mamman? Kungen avbröt deras tvistande och befallde en av vakterna att ta sitt svärd och dela det levande barnet i två delar. Först trodde soldaten att kungen skämtade, men blicken han fick av kung Salomo, övertygade honom om allvaret i befallningen. Sakta drog han fram sitt skarpa, blanka svärd och började gå mot kvinnan som höll barnet i sina armar. Just i det ögonblicket kastade sig den riktiga mamman ner framför kungens fötter och bad: "Hör mig, herre ge henne det levande barnet döda det inte!" Men den andra kvinnan sa: "Må det vara varken mitt eller ditt hugg det itu." Då visste Salomo, utan tvekan, vem som var den riktiga mamman.

När man läser profetiorna i Bibeln, är kvinnan en symbol på kyrka eller församling (Jeremia 6:2). Men med så många olika kyrkor nu i den sista tiden, hur kan man veta vilken som är den sanna, vilken som har den levande Sonen och inte är dödens företrädare? Precis som Salomo, måste vi använda trons svärd, det vill säga Guds Ord (Hebreerbrevet 4:12)!
1. Hur framställs Guds sanna kyrka i Uppenbarelseboken?

1. Hur framställs Guds sanna kyrka i Uppenbarelseboken?


Uppenbarelseboken 12:1, 2, 5. En ______ , som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda. Och hon födde ett gossebarn, som en gång skall styra alla folk med järnspira. Men hennes barn blev uppryckt till Gud och till hans tron.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Guds kyrka, eller församling, symboliseras av en ren kvinna i bibelprofetiorna (Jeremia 6:2). I Uppenbarelseboken är denna kvinna klädd i solen, månen och stjärnorna - Guds skapelses naturliga ljus. Jesus sade till församlingen: "Ni är världens ljus." Matteus 5:14. Solen representerar Jesu ljus (Psaltaren 84:11; Malaki 4:2). Månen under hennes fötter representerar symbolismen och skuggan av gamla testamentets offersystem. Precis som månen reflekterar solens ljus, så reflekterade offersystemet ljuset av Messias som skulle komma (Kolosserbrevet 2:16, 17; Hebreerbrevet 10:1). De 12 stjärnorna på hennes huvud symboliserar församlingens ledarskap - gamla testamentets 12 stammar och nya testamentets 12 apostlar. Den som ska styra alla folk med järnspira, är Jesus (Psaltaren 2:7-9; Uppenbarelseboken 19:13-16).

2. Vem är

2. Vem är "den store draken", och vad försöker han göra?


Uppenbarelseboken 12:9. Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och ______ .

Uppenbarelseboken 12:4 Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, ty han ville uppsluka hennes barn, när hon hade fött det.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Draken är Satan som vid tiden för Jesu födelse verkade genom det hedniska romerska imperiet. Satan manipulerade Herodes, en av romarnas kungar, att försöka mörda Jesusbarnet genom att döda alla spädbarn i Betlehem (Matteus 2:16).

3. Vad händer efter att Satan misslyckas med att

3. Vad händer efter att Satan misslyckas med att "uppsluka" Jesus?


Uppenbarelseboken 12:5. Men hennes barn blev ______ till Gud och till hans tron.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Efter sin uppståndelse for Jesus upp till himlen och till Guds tron (Apostlagärningarna 1:9-11). Där är han utom räckhåll för Satan.

4. Vad gjorde Satan med församlingen efter att Jesus hade farit upp till himlen?

4. Vad gjorde Satan med församlingen efter att Jesus hade farit upp till himlen?


Uppenbarelseboken 12:13. Och när draken såg att han var nedkastad på jorden, ______ han kvinnan, som hade fött gossebarnet.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  När Satan inte längre kunde komma åt Jesus själv, beslöt han att såra honom genom att rikta sitt hat mot församlingen.

5. Vart flydde kvinnan under denna fruktansvärda period av förföljelse? Hur länge varade den?

5. Vart flydde kvinnan under denna fruktansvärda period av förföljelse? Hur länge varade den?


Uppenbarelseboken 12:6. Och kvinnan flydde ut i ______, där hon har en plats sig beredd av Gud, och där hon skulle få sitt uppehälle under ett tusen två hundra sextio dagar.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Kvinnan (Guds församling) flydde ut i öknen (otillgängliga platser på jorden) för att gömma sig för sina förföljare. Det är ett väldokumenterat historiskt faktum, att under den mörka medeltiden Guds folk var tvungna att fly till grottor och ensliga platser, bland annat till det fjärran Amerika, för att söka religionsfrihet och för att komma undan påvekyrkans förföljelse. De 1260 dagarna (även kallade de 42 månaderna eller de tre och ett halvt åren i Bibeln), hänsyftar på den hemska 1260-årsperioden av förföljelse då milliontals människor måste dö för sin tro. Guds församling överlevde, men var under denna period inte definierbar som en organiserad kyrka med ett officiellt namn. (se tillägget "År av förföljelse".)

6. Vad är två andra saker som identifierar Guds sanna kyrka?

6. Vad är två andra saker som identifierar Guds sanna kyrka?


Uppenbarelseboken 12:17. Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds ______ och hava Jesu vittnesbörd.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Guds sanna församling, till vilken han kallar allt sitt folk, är en församling, eller kyrka, som håller Guds tio bud (även sabbatsbudet). Den ska också ha Jesu vittnesbörd, som är profetians gåva (Uppenbarelseboken 19:10). Gud använder ofta ordet "kvarleva" om församlingen i den sista tiden, därför att den är identisk med den ursprungliga apostoliska kyrkan i tro och karaktär. En kvarleva är något som lever kvar i sin ursprungliga form.

7. Hur säger Jesus att vi visar vår kärlek till honom?

7. Hur säger Jesus att vi visar vår kärlek till honom?


Johannes 14:15. Älsken I mig, så ______ I mina bud.

1 Johannes 5:3 Ty däri består kärleken till Gud, att vi håller hans bud.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  I vår inledningsberättelse läste vi hur Salomo kunde identifiera vem som var den riktiga mamman genom hennes bevis på äkta kärlek. På samma sätt kommer vi att kunna känna igen Guds sanna kyrka, genom sin uppoffrande kärlek och sin villighet att följa hans bud.

8. Vilka tre änglabudskap kommer Guds kyrka i ändens tid att predika?

8. Vilka tre änglabudskap kommer Guds kyrka i ändens tid att predika?


Uppenbarelseboken 14:7. Frukten Gud och given honom ära; ty stunden är kommen, då han skall hålla ______. Ja, tillbedjen honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor.

Uppenbarelseboken 14:8 Och ännu en annan ängel följde honom; denne sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon, som har givit alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.

Uppenbarelseboken 14:9, 10 Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: "Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall också han få dricka av Guds vredesvin.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Dessa tre änglaförkunnelser representerar de tre angelägna budskap som Guds församling kommer att predika alldeles innan Jesus kommer tillbaka.

9. Till vem kommer Guds sista församling att predika dessa budskap?

9. Till vem kommer Guds sista församling att predika dessa budskap?


Uppenbarelseboken 14:6. Han hade ett evigt evangelium, som han skulle förkunna för dem som bo på jorden, för ______ folkslag och stammar och tungomål och folk.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Guds sista kyrka kommer att predika detta tre-punkts budskap till alla länder i världen.

10. Hur kan vi utifrån Guds Ord veta vilken som är Guds sanna kyrka här på jorden i den yttersta tiden?

10. Hur kan vi utifrån Guds Ord veta vilken som är Guds sanna kyrka här på jorden i den yttersta tiden?


Uppenbarelseboken 12:17. Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de ______ (kvarlevan) av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd.

1. Den kommer att börja utföra sitt synbara verk efter att ha kommit ut ur "öknen" år 1798 (Uppenbarelseboken 12:6, 13-17).

2. Dess undervisning är densamma som apostlarnas, och allt vad den lär stämmer överens med Bibeln (Uppenbarelseboen 12:17).

3. Den håller Guds tio budord, inklusive Bibelns sabbat (Uppenbarelseboken 12:17).

4. Den har profetians ande (Uppenbarelseboken 12:17; 19:10).

5. Den predikar, med hög röst, de tre änglarnas budskap som Gud gett speciellt för ändens tid (Uppenbarelseboken 14:6-14).

6. Den kommer att vara en världsvid kyrka (Uppenbarelseboken 14:6).

7. Den predikar det eviga evangeliet till frälsning genom Jesus Kristus, och bara genom honom (Uppenbarelseboken 14:6).

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Många fina kristna människor är medlemmar av kyrkor och församlingar som inte uppfyller dessa sju kännetecken. Men ingen av dessa kyrkor är Guds "kvarleva", dit han kallar sina barn. Guds kyrka i ändens tid måste uppfylla alla sju punkterna.

11. Jesus ger dig dessa sju profetiska identifikations-punkter, och säger sedan åt dig:

11. Jesus ger dig dessa sju profetiska identifikations-punkter, och säger sedan åt dig: "Gå och finn min kyrka." Vad lovar han samtidigt?


Lukas 11:9. Söken, och I skolen ______ .

Svar:  ____________________

12. Hur många kyrkor i världen kommer att passa i på dessa sju punkter?

12. Hur många kyrkor i världen kommer att passa i på dessa sju punkter?


Efeserbrevet 4:5. En Herre, en ______, ett dop.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Det fins bara en kyrka i hela världen som passar in på alla dessa punkter. Det är Sjundedags Adventistkyrkan, den som ger ut dessa studier. Den predikar just nu de tre änglarnas mäktiga budskap från Uppenbarelseboken 14:6-14 över hela världen. Milliontals människor lyssnar och tar emot.

13. Många kyrkor och trosinriktningar kallar sig kristna. Betyder det att de är Guds sanna kyrka?

13. Många kyrkor och trosinriktningar kallar sig kristna. Betyder det att de är Guds sanna kyrka?


Jesaja 4:1. Och på den tiden skola sju kvinnor fatta i en och samma man och säga: "Vi vilja själva ______ oss och själva kläda oss; låt oss allenast få bära ditt namn, och tag så bort vår smälek."

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Föda (mat) är en symbol på Guds Ord (Johannes 6:35, 51, 52, 63), och kläder är en symbol på rättfärdighet (Uppenbarelseboken 19:8). De sju kvinnorna i denna profetia äter sin egen mat (vad de anser vara sanning) och vill bära sina egna kläder (rättfärdighet). De vill inte ha Guds rättfärdighets rena kläder. De vill bara ta namnet Jesus, antagligen för att Bibeln säger "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta." Apostlagärningarna 4:12.

14. Om man nu skulle finna Guds sanna kyrka, är det nödvändigt att man blir medlem?

14. Om man nu skulle finna Guds sanna kyrka, är det nödvändigt att man blir medlem?


Apostlagärningarna 2:47. Och Herren ______ församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Ja, medlemskap i Guds församling i den sista tiden är av största vikt. Lägg märke till hur klart Gud svarar på frågan om medlemskap:- Vi är kallade såsom lemmar i en och samma kropp (Kolosserbrevet 3:15).

- Kroppen, det är församlingen (Kolosserbrevet 1:18).

- Vi är alla döpta till att utgöra en och samma kropp (1 Korinterbrevet 12:13).


Det är lika viktigt att gå in i Guds kyrka i dag som det var att gå in i arken på Noas tid. Herren säger: "Gå in i arken med hela ditt hus." 1 Mosebok 7:1.

15. Hur många sätt fanns det att rädda sig på Noas tid?

15. Hur många sätt fanns det att rädda sig på Noas tid?


Hebreerbrevet 11:7. Genom tron var det som Noa ...byggde en ______ för att rädda sitt hus.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Jesus säger att alldeles innan han kommer tillbaka skall det bli likadant som på Noas tid (Lukas 17:26). Det kommer bara att finnas en väg till räddning, precis som det bara fanns en ark på Noas tid.

16. Eftersom det finns många trogna kristna även i andra kyrkor och samfund, och eftersom Gud bara har en sann kvarleva, vad kommer att hända med dessa andra uppriktiga kristna människor?

16. Eftersom det finns många trogna kristna även i andra kyrkor och samfund, och eftersom Gud bara har en sann kvarleva, vad kommer att hända med dessa andra uppriktiga kristna människor?


Johannes 10:16. Jag har ock andra får, som icke höra till detta fårahus; också dem måste jag draga till mig, och de skola _______ till min röst. Så skall det bliva en hjord och en herde.

Uppenbarelseboken 18:2, 4 Fallet, fallet är det stora Babylon,...drag ut ur henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får del av hennes plågor.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Jesus kommer att kalla alla sina trogna, ärliga efterföljare att komma ut ur Babylon. De kommer att höra hans röst, reagera på hans kallelse och kommer att följa honom in i hans sanna kyrka.

17. Jesus kallar på dig i dag, och ber dig att gå in i arken, in i hans församling. Du är mycket dyrbar för honom. Vad blir ditt svar?

17. Jesus kallar på dig i dag, och ber dig att gå in i arken, in i hans församling. Du är mycket dyrbar för honom. Vad blir ditt svar?
Svar:  ____________________


Tillägg

År av förföljelse
De 1,260 åren av vedermöda nämns vid ett flertal tillfällen i Bibeln, därför att, historiskt sett, var det det värsta som hänt Guds folk (Matteus 24:21). Bibeln säger ibland 1,260 dagar, ibland 42 månader och ibland tre och en halv tid, eller år. (Uppenbarelseboken 12:6, 14 13:5 Daniel 7:25). När man använder den judiska almanackan där året alltid har 360 dagar, blir alla dessa tidsangivelser det samma – 1,260 år. En profetisk dag är lika med ett bokstavligt år (Hesekiel 4:6 4 Mosebok 14:34).

Våra historieböcker säger oss tydligt att påvedömet var den makt som förföljde de kristna i 1,260 år. Det började år 538 e.Kr., när den romerske kejsaren Justinian utsåg och stadfäste påvemakten som överhuvud för kristendomen. I sitt dekret utnämnde han biskopen i Rom till alla kyrkors överhuvud. Denna stadfästelse blev del av den Justiniska koden, imperiets grundlag. Tidsperioden avslutades med att Napoleons general, Alexander Berthier, tog påven till fånga år 1798. Mer än 50 millioner kristna dog för sin tro under de här 1,260 åren av förföljelse.

Tre viktiga punkter
Tre ytterst viktiga fakta för Guds folk slås fast i Uppenbarelseboken 12:10-12. Dessa fakta är:

1. Jesus besegrade Satan, våra bröders åklagare, på korset.

2. Genom Jesu blod och genom våra personliga vittnesbörd, kan vi också besegra Satan,

3. Djävulen är rasande och desperat för han vet att hans tid är kort. Vi kan inte förvänta oss att hans skall uppföra sig som en gentleman. Han är vår värsta fiende.

Det glada budskapet är, att Jesus som redan besegrat Satan, erbjuder oss sin makalösa kraft som en gratis gåva. Med Jesu kraft i våra liv, kan vi inte misslyckas. Satans vrede behöver inte påverka oss. Han är en besegrad motståndare. Han besegrades i himlen och kastades ut. Han besegrades av Jesus på korset och miste sitt herradöme. Han kommer att bli juridiskt besegrad när hans fall kommer upp på domens dag, och han blir återigen besegrad när han försöker anfalla Guds heliga stad. Slutligen kommer han att bli besegrad och utplånad från jordens yta i den brinnande sjön. Underbarast av allt är dock, att Jesus lovar att Satan skall bli besegrad i sin kamp att förstöra livet för dig och mig. Vilket underbart budskap av hopp från Jesus!