Kongens lov

Kongens lov Lesson 6
Etter at Darius, kongen av Medo-Persia hadde inntatt Babylon, henrettet han alle de babylonske regjeringsmedlemmene unntatt en. Den heldige var Daniel, en sann Guds tjener. Sytti år tidligere hadde han blitt ført fra Judea til Babylon som fange, og ble der pålagt å tjene som rådgiver for de babylonske kongene. Daniel ble kjent over hele riket som en som innehadde ”en enestående ånd”. Dan 5,12; 6,4.

Ikke bare sparte kong Darius Daniel, men han ”planla å sette ham over hele kongeriket.” Dan 6,4. Når de Medo-Persiske embetsmennene forstod at kongen planla å forfremme en gammel hebraisk fange til å styre over dem, ble de sjalu og rasende. Dermed planla de å lure Darius til å signere en lov som proklamerte at enhver som de neste 30 dagene tilba noen gud eller mennesker annet enn kongen, ville bli kastet i løvehulen (Dan 6,8).

Tilsynelatende visste disse mennene at Daniel var trofast i sitt bønneliv og fast bestemt på å adlyde Guds lov, som forbyr tilbedelse av andre guder. (2 Mos 20,3-5).

Akkurat som de hadde forventet, tok disse embetsmennene Daniel i å be til sin Gud gjennom det åpne vinduet. Når kong Darius oppdaget at han var blitt lurt, og at hans gamle venn var på vei til løvehulen, prøvde han på alle mulige måter å forhindre at Daniel ble dømt av den idiotiske loven som han hadde signert. Men loven kunne ikke endres. Daniel ble kastet i løvehulen, og Gud belønnet hans trofasthet med å sende en engel som lukket løvens gap (Dan 6,23).

Profetiene forteller oss at i de siste dager så vil Guds folk bli tvunget til å ta en lignende beslutning vedrørende hvilken konge og hvilken lov de vil adlyde.
1. Kan Guds lov bli opphevet eller annulert?

1. Kan Guds lov bli opphevet eller annulert?


Luk 16,17 Men før skal det skje at himmel og jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort.

Sal 89,35 Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre.

Sal 111,7.8 Alle Hans forskrifter er sanne. De holdes oppe for all evighet.

Mal 3,6 For Jeg er Herren, Jeg forandrer Meg ikke.

Svar:  ____________________

Merk:

  Under ingen omstendigheter kan Guds ti-budslov noen gang bli endret eller opphevet. Den er like varig som Gud selv. Tre ganger i Bibelen ser vi at jordiske konger (Herodes, Ahasverus og Darius) laget lover som de senere ønsket å endre, men ikke kunne. Hvis lovene til svake, ubesluttsomme konger var uforanderlige, hvordan kan da noen tro at Guds evige lov — skrevet i stein av Hans egen finger — kunne bli endret? Se på disse sammenligningene mellom Gud og Hans lov.

Karakteristikk: Gud er: Loven er:
GOD Luk 18,19 Rom 7,12
HELLIG Jes 5,16 Rom 7,12
RETTFERDIG5 Mos 32,4Rom 7,12
PERFEKTMatt 5,48Salm 19,7
KJÆRLIGHET1 Joh 4,8Rom 13,10
RETTFERDIG2 Mos 9,27Salm 19,9
SANN5 Mos 32,4Salm 119,142.151
PURE1 Joh 3,3Salm 19,8
ÅNDELIG Joh 4,24Rom 7,14
UFORANDERLIGMal 3,6Matt 5,18
EVIG1 Mos 21,33 Salm 111,7.8


Guds lov kan ikke bli endret fordi den reflekterer Hans karakter. Ordene i Skriften som beskriver Gud, beskriver også Hans lov. Guds lov er Hans karakter, beskrevet i ord. Det er like umulig å forandre Guds lov, som det er å forandre Gud selv.

2. Hva er synd ifølge Bibelen?

2. Hva er synd ifølge Bibelen?


1 Joh 3,4 Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd.

Rom 3,20 For ved loven kommer erkjennelse av synd.

Svar:  ____________________

Merk:

  Djevelen hater loven fordi den gjør oss oppmerksom på at vi trenger en Frelser fra synden. Rom 4,15 sier: "Men der det ikke er noen lov, der er det heller ingen overtredelse." Loven kan ikke frelse noen, men den viser oss Guds fullkommenhet og vår ufullkommenhet.

3. Hvilken lov refererer 1 Joh 3,4 til?

3. Hvilken lov refererer 1 Joh 3,4 til?


Rom 7,7 Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.

Svar:  ____________________

Merk:

  Det er Guds ti-budslov som sier: "Du skal ikke begjære." Å bryte Guds ti-budslov som Han skrev med sin egen finger (2 Mos 31,18; 32,16), er synd. Enhver synd som er mulig å begå av mennesker er fordømt av minst ett av Guds ti bud. Det er derfor Guds lov er betegnet som "uten grenser" (Sal 119,96) og "fullkommen" (Sal 19,8). "Dette gjelder alle mennesker" Fork 12,13. Når vi er blitt klar over vår synd, så ser vi etter en Frelser. Derfor hater djevelen loven, fordi den får oss til å søke frelse og tilgivelse hos Jesus.

4. Holdt Jesus de ti bud?

4. Holdt Jesus de ti bud?


Joh 15,10 Jeg har holdt Min Fars bud

Svar:  ____________________

Merk:

  Jesus holdt de ti budene som ett eksempel for oss (1 Pet 2,21).

5. Hvor mange mennesker har syndet?

5. Hvor mange mennesker har syndet?


Rom 3,23 For alle har syndet og har mistet Guds ære.

Svar:  ____________________

6. Hva er resultatet av å leve i synd?

6. Hva er resultatet av å leve i synd?


Rom 6,23 For syndens lønn er døden.

Svar:  ____________________

Merk:

  Hvis Guds lov kunne endres, så ville det ikke være nødvendig for Jesus å dø på korset. Det faktum at Jesus betalte boten for synden og døde er et bevis på at loven er uforanderlig.

7. Noen sier at de ti bud ikke er bindende for de kristne som lever i den nytestamentlige tiden. Hva sier Jesus om dette?

7. Noen sier at de ti bud ikke er bindende for de kristne som lever i den nytestamentlige tiden. Hva sier Jesus om dette?


Matt 19,17 Men hvis du vil gå inn til livet, så hold budene!

Joh 14,15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.

Åp 22,14 Salige er de som gjør Hans bud.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud.

Svar:  ____________________

Merk:

  Det Nye Testamentet sier rett ut at Guds folk vil holde Hans bud. Alle vet at verden i dag er i store vanskeligheter fordi så mange ikke lenger føler at det er viktig å holde Guds lov. Bibelen taler om våre dager ved å si: "Tiden er inne for Herren til å gripe inn, for de har satt Din lov til side." Sal 119,126.

8. Hvordan er det mulig å holde budene?

8. Hvordan er det mulig å holde budene?


Rom 8,3.4 Det gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn ... fordømte synden i kjødet,for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss.

Fil 1,6 Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

Fil 4,13 Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.

Svar:  ____________________

Merk:

  Når en person er født på ny, så kommer Jesus Kristus ved sin Hellige Ånd inn i personens liv og på mirakuløst vis gjør lydighet mulig.

9.Hva er den gamle pakten, og hvorfor feilet den?

9.Hva er den gamle pakten, og hvorfor feilet den?


5 Mos 4,13 Han kunngjorde dere Sin pakt, som Han bød dere å holde, De Ti Ord, og Han skrev dem på to steintavler.

Hebr 8,8 For Han klandrer dem når Han sier til dem: "Se, de dager kommer, sier Herren, da Jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus."

Svar:  ____________________

Merk:

  Feilen med den gamle pakten lå hos folket, ikke hos Gud eller Hans lov.

Sal19,8 Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.

10. På hvilken lov er den nye pakten basert?

10. På hvilken lov er den nye pakten basert?


Hebr 8,10 For dette er pakten Jeg vil opprette ... sier Herren. Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter.

Svar:  ____________________

Merk:

  De to paktene var avtaler mellom Gud og Hans folk. Den gamle pakten misslyktes fordi den var etablert på folkets falske løfter og gjerninger.

2 Mos 24,7: "Alt det Herren har talt, vil vi gjøre etter og lyde."

Den nye pakten lykkes fordi det er Guds lov skrevet i hjertet og etablert på Jesu løfter og Hans mirakuløse kraft i den omventes liv.

Hebr 8,10: "Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter."

Personens natur er fullstendig endret, så det å gjøre Guds vilje er en stor glede. Merk at den nye pakten er basert på den samme loven, men den er skrevet et annet sted (i hjertet) og etablert på bedre løfter (Guds).

11. Blir ikke det å holde Guds bud uvesentlig når en ved tro lever under nåden?

11. Blir ikke det å holde Guds bud uvesentlig når en ved tro lever under nåden?


Rom 6,15 Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under lov, men under nåde? På ingen måte!

Rom 3,31 Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven.

Svar:  ____________________

Merk:

  De som har fått Jesu tilgivelse for brudd på Hans lov er dobbelt så pliktig til å adlyde Hans lov. De som får del i Hans tilgivelse er ivrigere enn andre etter å følge Jesus.

12. Blir mennesker frelst ved å holde loven?

12. Blir mennesker frelst ved å holde loven?


Ef 2,8.9 For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.

Svar:  ____________________

Merk:

  Ingen er frelst ved å holde loven. Alle er frelst ved Guds mirakuløse nåde. Imidlertid vil de som er frelst, eller forvandlet av Jesu nåde, ønske å adlyde Hans lov som et uttrykk for deres kjærlighet og takknemlighet til Ham.

Joh 14,15 "Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud."

13. Hva motiverer en person til å adlyde Guds lov?

13. Hva motiverer en person til å adlyde Guds lov?


Rom 13,10 Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse.

Matt 22,37-39 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte , og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.

1 Joh 5,3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud.

Svar:  ____________________

Merk:

  Kjærlighet er en storslagen motivator. De fire første budene har å gjøre med mitt forhold til Gud. Når jeg elsker Ham så er det å adlyde disse budene en sann glede. De seks siste budene inneholder mitt forhold til mennesker. Hvis jeg virkelig elsker mennesker så vil jeg ikke gjøre noe som vil skade dem.

14. Kan jeg være en sann kristen uten å holde alle Hans ti bud?

14. Kan jeg være en sann kristen uten å holde alle Hans ti bud?


1 Joh 2,3.4 På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud. Den som sier: "Jeg har lært Ham å kjenne," og ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

Svar:  ____________________

15. Er noen av Det Gamle Testamentets lover ikke lenger bindenede for de kristne?

15. Er noen av Det Gamle Testamentets lover ikke lenger bindenede for de kristne?


Ef 2,15 Dette gjorde Han da Han i Sitt kjød avskaffet ... budenes lov som er i forskriftene.

Svar:  ____________________

Merk:

  De forordningene som regulerte presteskapet og offersystemene har blitt avskaffet fordi de pekte frem mot Kristus (Kol 2,13-17). Han oppfylte dem som det sanne Guds lam.

16. Hvem er det djevelen spesielt hater?

16. Hvem er det djevelen spesielt hater?


Åp 12,17 Og dragen (djevelen) ble rasende på kvinnen, (menigheten) og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, (de trofaste i endetiden) dem som holder Guds bud og Jesu Kristi vitnesbyrd.

Svar:  ____________________

Merk:

  Satan er rasende på Guds endetidsmenighet som adlyder Guds bud og lærer folk at det er en guddommelig kraft som forvandler mennesker fra syndere til hellige.

17.Hva er noen av de vidunderlige fordelene ved å holde Guds lov?

17.Hva er noen av de vidunderlige fordelene ved å holde Guds lov?


Joh 15,11 Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.

Ordsp 29,18 Men salig er den som følger loven.

Sal 119,165 De som elsker Din lov, har stor fred, og det er ingenting som får dem til å snuble.

Svar:  ____________________

Merk:

  Lykke, glede, fred, og et mye rikere liv er resultatet for de som adlyder Guds lov. Ikke noe å undres over at David sa at Guds bud er mer ønskelig enn gull (Sal 19,11).

18. Ønsker du å ha et kjærlig forhold til Jesus som så vil lede deg til å bli ett av Hans glade og lydige barn?

18. Ønsker du å ha et kjærlig forhold til Jesus som så vil lede deg til å bli ett av Hans glade og lydige barn?
Svar:  ____________________


Tillegg

Parallels Between Bible Characters and Jesus
Mange av Bibelens helter er eksempler og modeller av Jesus. Moses, Josef, David og Salomo var alle mennesker som, på noen punkter i sine liv, fremstilte og pekte mot livet og tjenesten til Kristus. Likheten mellom deres erfaringer var ment å hjelpe verden med å identifisere Jesus som Guds Sønn. Daniels erfaring med loven og løvene er et eksempel på en slik åndelig parallell. Legg merke til følgende likheter:

• Lederne i Medo-Persia ønsket å fjerne Daniel fra sin høye posisjon fordi de var sjalu på hans nære forhold til kongen. Dan 6,4 sier: "Kongen planla å sette ham over hele kongeriket." På samme måte ønsket lederne i Jerusalem å bli kvitt Jesus fordi de var sjalu på Hans nære forhold til universets Konge (Joh 5,18-20).

• De Medo-Persiske embetsmennene fulgte Daniel rundt i et forsøk på å fange ham i å gjøre eller si noe galt (Dan 6,5). De religiøse lederne på Jesu tid sendte spioner for å følge Jesus, i det de håpet på å fange Ham i å gjøre eller si noe galt (Luk 20,19.20).

• Daniels fiender kunne ikke finne noe galt med ham, så de satte opp en felle for å oppnå sine hensikter (Dan 6,6-10). Det samme gjorde ypperstepresten og de skriftlærde da de sendte Judas Iskariot ut for å legge en felle for Jesus (Luk 22,2-6). Imidlertid erklærte Pilatus at han ikke fant noen feil ved Jesus (Joh 19,4).

• Etter at Daniel var kastet i løvehulen, ble en stein plassert over inngangen og forseilet med både kongens og embetsmennenes
signetringer (Dan 6,17.18). Jesus ble også plassert i en grav som hadde en stor stein foran åpningen og som var forseglet av styresmaktene (Matt 27,58-60.65.66).

• Både Daniel og Jesus vare uskyldige og slapp levende fra deres jordiske fengsel (Dan 6,24; Mark 16,5.6).

Se om du kan finne andre paralleller mellom livene til Bibelske personer og livet til Jesus!