Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Bízhatsz még egyáltalán valamiben?

Bízhatsz még egyáltalán valamiben?Lesson 1

Ezekben a morálisan komoly kihívást jelentő időkben − amikor milliárdokat sikkasztanak el testületileg; amikor bizalomra érdemesített lelki vezetők hamisaknak bizonyulnak; amikor a politikában szemmel láthatóan a hazugság válik normává; amikor többnyire épp azok bántanak meg a legjobban, akikre a legjobban rá vagy utalva − bízhatsz még egyáltalán valamiben? De még mennyire! Teljesen megbízhatsz a Bibliában! Hogy miért? Vegyük sorra a bizonyítékokat...
A Biblia nem emberi gondolatok gyűjteménye. A Biblia szerzőit a Szentlélek irányította.
A Biblia nem emberi gondolatok gyűjteménye. A Biblia szerzőit a Szentlélek irányította.

1. Mit állít a Biblia önmagáról?

A Biblia szerint: „A teljes Írás Istentől ihletett” (2 Timótheus 3:16). „Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei” (2 Péter 1:21). „Márpedig az Írást nem lehet érvénytelenné tenni” (János 10:35 prot. ford.).

Válasz:   Nem kevesebbet, mint hogy ihletett mű. Olyan emberek tollából származik, akiket a Szentlélek vezérelt. Nem lehet hatályon kívül helyezni, nem lehet valótlan dolog állításán kapni.

Jézus idézte a Bibliát, és kijelentette, hogy a Biblia igaz.
Jézus idézte a Bibliát, és kijelentette, hogy a Biblia igaz.

2. Hogyan nyilvánította ki Jézus a Bibliába vetett bizalmát és hitét?

Jézus válaszai ezek voltak: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember”; „viszont meg írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet”; „…mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj” (Máté 4:4,7,10). „A te igéd igazság” (János 17:17).

Válasz:   Jézus a Szentírást idézte akkor is, amikor szembe kellett szállnia Sátán kísértéseivel. Azt is kijelentette, hogy a Szentírás igazság (vö. János 17:17). Jézus gyakran idézte a Bibliát olyan tekintély gyanánt, amely dönthet abban, hogy amiket tanított, igazak-e.

Isten Bibliája még Czírusz születése előtt néven nevezte őt, mint a Babilont majdan bevevő hadvezért.
Isten Bibliája még Czírusz születése előtt néven nevezte őt, mint a Babilont majdan bevevő hadvezért.

3. Vajon a bibliai jövendölések megerősítik az ihletettséget?

A Biblia így szól: „Én vagyok az Úr…, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek” (Ésaiás 42:8-9). „Isten vagyok…, ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek…” (Ésaiás 46:9-10).

Válasz:   Azok a bibliai jövendölések, amelyek bizonyos dolgok bekövetkeztéről előre szólnak, a beteljesedéssel párhuzamosan megerősítik az ihletettséget. Figyeljük meg a beteljesedett próféciákkal kapcsolatosan az alábbi példákat:

A. Négy világbirodalom támad: Babilon, Médo-Perzsia, Görögország és Róma (Dániel 2., 7. és 8. fejezetek).

B. Círusz lesz az a hadvezér, aki elfoglalja Babilont. (Ésaiás 45:1-3).

C. Babilont, miután lerombolják, soha többé nem fogják benépesíteni. (Ésaiás 13:19, 20; Jeremiás 51:37).

D. Egyiptom nem tesz többé szert vezető szerepre a nemzetek között (Ez 29:14,15; 30:12,13).

E. Az egész világot megrázó csapások és a világ végével szembeni félelmek (Lukács 21:25,26).

F. Erkölcsi romlás és a lelkiség hanyatlása az utolsó napokban. (2 Timótheus 3:1-5).


4. Remélhetjük, hogy a Bibliában található tudományos állítások helytállók?

A Bibliában ez áll: „Igéd tartalma maradandó” (Zsoltárok 119:160, prot. ford.). „…az igazságnak Lelke elvezérel majd titeket minden igazságra” (János 16:13).

Válasz:   Igen, a Biblia e tekintetben is igaz. A Szentlélek, aki a Biblia íróit vezette, mindig az igazat szólja. Íme néhány bibliai kijelentés, amit már a tudomány is megerősített:

A. „Ő… függeszti föl a földet a semmiség fölé.” Jób 26:7. Ez a tudományos tény Jób könyvéből, a Biblia legrégibb iratából származik.

B. „Ki ül a föld kereksége fölött…” Ésaiás 40:22. Azt, hogy a föld gömbölyű, a Biblia évszázadokkal azelőtt, hogy az ember felfedezte volna, már elmondta.

C. „Mikor a szélnek súlyt szerzett…” Jób 28:25. Jóval azelőtt, hogy a tudósok felsimerték, isten már kijelentette, hogy a levegőnek van súlya.

D. „…minden Őbenne (Jézusban) áll fenn” Kolossé 1:17. A „fennáll” szóval fordított kifejezés az eredeti alapján így lehetne betű szerint visszaadni: „összetart”, „összetapaszt”. Számos bibliafordításban találjuk az előbbi változatot. Ez a válasz az atomfizikusok gyötrő kérdésére az atommal kapcsolatban. Az igaz titok nem a benne rejlő, dermesztően hatalmas erőben lappang, hanem inkább abban, hogy „az atom miért nem pattan szét”. A tudomány álláspontja szerint szétpattanhatna, de mégsem pattan szét. Sok tudós töpreng azon, hogy milyen rejtélyes, számukra ismeretlen erő „tapasztja össze”. A Biblia azt mondja, hogy ez a titokzatos erő maga a Teremtő Isten.

Az AIDS borzalmas csapása nem is létezne, ha a világ betartaná Isten ősi erkölcsi törvényét.
Az AIDS borzalmas csapása nem is létezne, ha a világ betartaná Isten ősi erkölcsi törvényét.

5. A Biblia egészségügyi elvei vajon összhangban vannak a huszonegyedik századi nézetekkel?

Válasz:   A. Az emberi ürüléket be kell temetni. (5 Mózes 23:12, 13).

Az a bibliai rendelkezés Mózes korában, miszerint az emberi ürüléket be kell temetni, 3500 évvel ezelőtti, és zsidók ezreinek életét mentette meg. Még ma is hatalmas gondok keletkeznek ott, ahol a higiéniai előírásokat nem alkalmazzák megfelelően.

B. „Ne paráználkodjunk” 1 Korinthus 10:8.

A „paráznaság” szó magában foglal mindenfajta erkölcstelen szexuális viselkedésmódot. Nem lenne AIDS-járvány, ha ezt a ma is érvényes bibliai útmutatást megfogadták volna, de nem lenne az abortuszok ma tapasztalható világméretű botránya sem.

C. Ne nyúljunk az alkoholhoz! (Példabeszédek 23:29-32).

Ha ezt a hallatlanul célravezető bibliai megoldást átültetnék a gyakorlatba, gondoljuk csak végig, mi mindent jelentene:

1. Alkoholisták milliói válnának józan, tiszteletreméltó polgárokká.

2. Családok milliói egyesülhetnének újra.

3. Összetört otthonok millióiban gyógyulhatnának be a törések.

4. Sok ezer emberéletet kímélne meg, ha mindenki józanon vezetne.

5. Kormányok, üzleti vállalkozások és felsővezetők ezrei tiszta fejjel hoznának döntéseket.

6. Dollármilliárdok állnának rendelkezésre humanitárius célra.

Megjegyzés: Isten nem egyszerűen elmondja, hogyan boldogulhatunk a mai világ szívet tépő bajai közepette, de meg is adja a cselekvéshez szükséges csodálatos erőt. (1 Korinthus 15:57 Filippi 4:13 Róma 1:16). A Biblia egészségügyi alapelvei helytállók és elmondhatatlanul nagy szükség van rájuk, de csak kevesen követik ezeket. (Az egészségügyi kérdésekről bővebben a 13. sz. tanulmányban.)

A régészek által feltárt ősi leletek újra és újra megerősítik a Biblia megbízhatóságát és igazságát.
A régészek által feltárt ősi leletek újra és újra megerősítik a Biblia megbízhatóságát és igazságát.

6. Megbízhatók vajon a Biblia történelmi kijelentései?

A Bibliában ez áll: „…én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak” (Ésaiás 45:19).

Válasz:   Igen, a Biblia történelmi kijelentései megbízhatók. Amit Isten az Ő könyvében elmond, mind igaz. Előfordul, hogy egynémely, Bibliában található történeti tény alátámasztására nem azonnal találjuk meg a bizonyítékot, idővel azonban ezek a bizonyítékok előkerülnek. Nézzük csak az alábbi példákat:

A. A szkeptikusok éveken át hangoztatták, hogy a Biblia nem megbízható, mivel olyan nemzetekről szól, mint a hettita (5 Mózes 7:1), olyan városokról, mint Ninive (Jónás 1:1,2) és Sodoma (1 Mózes 19:1), amiket tagadtak, hogy bármikor is léteztek volna. A modern résgészeti kutatások viszont megerősítették, hogy az említettek mind igenis léteztek.

B. A bibliakritikusok azt is kijelentették, hogy egyes Szentírás által megnevezett királyok, úgymint Bélsaccar (Dán 5:1) és Szargón (Ésaiás 20:1) soha nem éltek. Mára már megerősítést nyert, hogy ők is éltek.

C. A szkeptikusok azt is mondták, hogy a Biblia feljegyzései nem megbízhatók, mivel írásról (2 Mózes 24:4) és kerekes járművekről (2 Mózes 14:25) beszélnek, holott szerintük ebben az időben még egyik sem létezett. Mára persze némileg gyarapodott az ismerettáruk.

D. Egykor mind a 29 királyt, aki Izraelben a megosztott királyság idejében uralkodott, kizárólag a bibliai leírások alapján hitelesítettek, ezért aztán a kritikusok azt a vádat hangoztatták, hogy ez mind koholmány. A régészek aztán olyan ékírásos feljegyzésekre bukkantak, amelyek a nevezett királyok közül többeket is említ, ily módon a bibliai feljegyzések újra csak megbízhatóknak bizonyultak. A kritikusoknak ellenben egyre-másra be kellett ismerniük a tévedüsüket, ahogy az új felfedezések bebizonyították egyes biblia népek, helységek és események valódiságát. És ez ezután is mindig így lesz.

*A Biblia Revideált Standard Változata (C) 1946, 1952, 1971. Kiadja Krisztus Egyházainak Országos Tanácsának Keresztény Nevelési Osztálya (USA). Felhasználás engedélyezve.

7. A Biblia egyik leghatalmasabb csodája a könyvben rejlő egység. Mérlegeld, kérlek, az alábbi ámulatba ejtő tényeket:

7. A Biblia egyik leghatalmasabb csodája a könyvben rejlő egység. Mérlegeld, kérlek, az alábbi ámulatba ejtő tényeket:

Válasz:   

A. A Biblia 66 könyvét

1. három földrészen,

2. három nyelven írták.

3. Negyven különböző személy (köztük királyok, juhpásztorok, tudósok, ügyvédek, egy hadvezér, halász, papok és egy orvos)

4. mintegy ezerötszáz éven át írta, méghozzá

5. a lehető legvitatottabb kérdésekről.

6. A szerzők olyan emberek, akik az esetek túlnyomó többségében sohasem találkoztak egymással,

7. akiknek származása, neveltetése nagymértékben különbözik egymástól.


B. Ennek ellenére, noha ez egészen felfoghatatlannak tűnik,

1. A hatvanhat irat összhangban van egymással.

2. Egy-egy témában gyakran jelennek meg új fogalmak, ám ezek a fogalmak nem cáfolják azt, amit más bibliai szerzők ugyanabban a témában elmondanak.


C. Beszélj meghökkentő dolgokról!

Kérjél meg embereket, akik látták ugyanazt az eseményt, hogy számoljanak be arról, mi történt. Ezek ugyancsak el fognak térni, és valamiképpen mindig ellent fognak mondani egymásnak. Ezzel szemben a 40 szerző által és a mintegy 1500 éven át írt Biblia olybá tűnik, mintha azt egyetlen nagy elme írta volna. Pedig „az Istennek szent emberei” szóltak „a Szent Lélektől indíttatva” (2 Péter 1:21). Mindnyájukat a Szentlélek vezérelte. Ő A Biblia valódi szerzője. A négy evangélium időnként eltér a mód tekintetében, ahogy egyazon eseményről beszámolnak, ezek azonban kiegészítik egymást.

Krisztus elfogadása és a Szentírásnak való engedelmesség megváltoztatja az iszákos, erkölcstelen, durva embert, és kedves, józan és tiszta emberré teszi. A szkeptikusok képtelenek megmagyarázni ezt a tényt.
Krisztus elfogadása és a Szentírásnak való engedelmesség megváltoztatja az iszákos, erkölcstelen, durva embert, és kedves, józan és tiszta emberré teszi. A szkeptikusok képtelenek megmagyarázni ezt a tényt.

8. A bibliai ihletettségnek milyen bizonyítékát lelhetjük fel emberek életében?

A Bibliában ez áll: "Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden."

A keresztényeknek olyan belső örömben és békességben van részük, amilyenben másoknak nincs.
A keresztényeknek olyan belső örömben és békességben van részük, amilyenben másoknak nincs.
Válasz:   A Jézust követők és a Szentírásnak engedelmeskedő emberek megváltozott élete a bibliai ihletettség leginkább szívet melengető bizonyítéka. Az iszákos józan lesz, az erkölcstelen tiszta, a függőségben szenvedő megszabadul függőségétől, a közönséges tisztelettudó, a gyáva szívű bátor, az érdes természetű kedves.

Egy amerikai szkeptikus ellátogatott egy szigetre, amelynek őslakosai eredetileg kannibálok voltak. Kiszúrt magának egy idős embert, aki a Bibliája olvasásába mélyedt. Gúnyolni kezdte, hogy egy olyan könyvet olvas, ami „telis-tele van olyan mítosszal, amiknek téves voltát már régen bebizonyították”. A bennszülött rámosolygott, majd így szólt: „Barátom, hálás lehetsz azért, hogy hiszünk ebben a könyvben. Mert egyébként feltálalnánk téged vacsorára.” A Biblia valóban megváltoztatja emberek életét, és ez az ámulatba ejtő tény megerősíti a könyv ihletettségét.


9. A bibliai ihletettségnek milyen bizonyítékai tárulnak elénk, amikor az eljövendő Messiásról szóló ószövetségi jövendöléseket egybevetjük Jézus életének eseményeivel, ahogy azokról az Újszövetségben olvashatunk?

A Bibliában ez áll: „És [Jézus], elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázta nékik minden írásokban, amik őfelőle megírattak” (Lk 24:27). „Mert [Apollós] hatalmasan meggyőzte a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az Írásokból, hogy Jézus a Krisztus” (ApCsel 18:28).

Jézus több mint százhuszonöt ószövetségi jövendölést teljesített be a Messiásra vonatkozóan.
Jézus több mint százhuszonöt ószövetségi jövendölést teljesített be a Messiásra vonatkozóan.
Válasz:   Az eljövendő Messiásról szóló ószövetségi jövendölések annyira egyediek voltak és annyira egyértelműen teljesedtek a Názáreti Jézusban, hogy mind Jézus, mind Apollós ezeket a próféciákat használták fel annak bizonyítására a zsidók előtt, hogy valóban Jézus volt a Messiás. Több mint százhuszonöt ilyen jövendölés létezik. Tekintsünk át ezek közül tizenkettőt:

A próféciaAz ószövetségi Szentírás Az újszövetségi beteljesedés
1. Bethlehemben fog megszületni.Mik 5:2Mt 2:1
2. Szűztől születik. Ézs 7:14 Mt 1:18-23
3. Dávid sarja lesz.Jer 23:5 Jel 22:16
4. Heródes megpróbálja megölni. Jer 31:15 Mt 2:16-18
5. Egy barátja fogja elárulni. Zsolt 41:9 Jn 13:18,19,26
6. Harminc ezüstpénzért adják el. Zak 11:12 Mt 26:14-16
7. Keresztre fogják feszíteni. Zak 12:10 Jn 19:16-18,37
8. Sorsot vetnek a ruhájára. Zsolt 22:18 Mt 27:35
9. Egyetlen csontját sem törik meg. Zsolt 34:20 2Móz 12:46 Jn 19:31-36
10. Egy gazdag ember sírjában kap nyughelyet. Ézs 53:9 Mt 27:57-60
11. Halálának időpontja évre, napra, órára pontosan. Dán 9:26,27 2Móz 12:6 Mt 27:45-50
12. Harmadnapon feltámad. Hós 6:2 ApCsel 10:38-40


Dr. Peter Stoner, a kaliforniai Pasadena Egyetem Matematika, Csillagászat és Műszaki TudományokTanszékének korábbi vezetője 600 hallgatóval dolgozott sok éven át az eljövendő Messiásról szóló jövendölések valószínűségszámítási vonatkozásain. A számtalan jövendölésből nyolcat választottak ki, végül arra a következtetésre jutottak, hogy annak esélye, hogy mind a nyolc jövendölés egyetlen ember életében teljesedik be, egy a tíz harmincharmadik hatványához. Mi lenne akkor vajon az esély a több mint százhuszonöt messiási jövendölés esetén. Ez egyszerűen maga a lehetetlenség!

*Szent Biblia, A King James Biblia javított kiadása, (C) 1979, 1980, 1982, Thomas Nelson, Inc. Felhasználás engedélyezve.

A Biblia azt tanítja, hogy Isten a földet hat valóságos nap alatt teremtette.
A Biblia azt tanítja, hogy Isten a földet hat valóságos nap alatt teremtette.

10. Milyen előnyt élvez az az ember, aki a Bibliát Isten ihletett Igéjeként fogadja el?

A Biblia ezt mondja: „Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat” (Zsoltárok 119:100, prot. ford.). „Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod” (Zsoltárok 119:98). „Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál” (Ésaiás 55:9).

Az özönvízről szóló bibliai beszámoló adja meg azokat a válaszokat, amik után a világi tudósok kutatnak.
Az özönvízről szóló bibliai beszámoló adja meg azokat a válaszokat, amik után a világi tudósok kutatnak.
Válasz:   Az az ember, aki elfogadja Isten Igéjét, hamar megismerheti a válaszokat azokra az összetett kérdésekre, amikre a világi tudósok sohasem jönnek rá. Példának okáért a Biblia azt tanítja, hogy…:

A. …Isten a földet és minden élőlényt hat valóságos (24 órás) nap alatt teremtette (2 Mózes 20:11 Zsoltárok 33:6,9)

B. egy, az egész világra kiterjedő vízözön pusztított el minden élőt, a tengeri élőlényeken és a Noé bárkájára felvitt embereken és állatokon kívül (1 Mózes 6-8. fej.)

C. a világ nyelveinek különválása a Bábel tornyánál kezdődött. (1Mózes 11:1-9).

Isten, aki öröktől fogva létezik és mindent tud, mondja el nekünk a fenti három igazságot, tudva azt, hogy saját magunktól soha nem jöhetnénk ezekre rá. Tudjuk, hogy „rész szerint” (1 Korinthus 13:9) ismerünk, az isteni tudás ellenben „kikutathatatlan” (Róma 11:33). A fejlődéselméletben hívők soha nem fogják megtudni a Föld életkorát, mivel az is egy bizonyos meghatározott korral teremtetett, miként Ádám és Éva. A házaspár megteremtetésük másnapján mindössze egy napos volt, noha már felnőttek voltak. Az emberi mérőeszközök nem tudják figyelembe venni ezeket az életkorokat. Az ilyen esetekben nem megbízhatók a becsléseik és a számításaik nem megbízhatók. Higgy a Bibliában, és mindig a világi tudósok és az evilági bölcsesség feltevései előtt fogsz járni.

A kommunizmus hanyatlásakor annak hívei is a Biblia, a népek egyetlen reménysége felé fordultak.
A kommunizmus hanyatlásakor annak hívei is a Biblia, a népek egyetlen reménysége felé fordultak.

11. Mi volt az a világraszóló esemény, ami a Biblia hatalmát és vonzerejét rivaldafénybe állította?

Válasz:   A kommunizmus hanyatlása és bukása, továbbá a fejlődéselmélet meggyengülése és ellentmondásossága a figyelmet a Biblia felé irányította.

Note: A Szovjetunióban kísérleteztek a kommunizmussal, az ateizmussal, de az evolúcióval is, ami a marxizmus első számú tantétele. Egytől-egyig megbuktak. Az ezután következő új demokráciák felismerték, hogy csak egy dolog fog működni, és szinte valamennyi egy emberként kiált a kereszténységnek: „Hozzátok el nekünk a Bibliát a keresztény tanítással és prédikálással. Végre az ima és a keresztény hit megingathatatlan fundamentumára kell építenünk. Nincs más ezekhez hasonlítható. Semmi más nem fog választ adni az élet nagy kérdéseire, semmi nem fogja elhozni a békét a szívekbe. Ne várassatok bennünket tovább! Kimondhatatlanul vágyunk most a Bibliára, Istenre és a kereszténységre. Mérhetetlenül nagy szükségünk van rájuk.” Isten Igéje ezúttal is diadalt aratott.

A fejlődéselmélet, csakúgy, mint a kommunizmus, mindinkább elveszíti hatalmát és hitelességét. Tisztában kell lenni vele, hogy az egész nem több egy nem bizonyított és ingatag elméletnél. Mindössze három tényt említenénk ezzel kapcsolatban:

1. Robert Gentry
Creation's Tiny Mystery (A teremtés parányi titka) című könyve, a rövid pillanat alatt lezajlott teremtésről szól egyértelmű és világos bizonyítékaival, számos evolucionistát ingatott meg. (A sziklák rejtélyei című olvasmányos könyve, ami az ő kutatásain alapul, beszerezhető az Amazing Facts-nél.)

2. A molekuláris biológia legújabb felismerése, miszerint maga a sejt végtelenül összetett, az élet véletlenszerű eredetét egy egyszerű sejtre visszavezető elméletet matematikai képtelenségnek kell, hogy nyilvánítsa.

3. A legújabb tudományos mérőeszközök a Grand Canyon egyes kőzetrétegeinek a korábbi mérésekhez képest rendkívül eltérő korokat mutattak ki, ami a fejlődéselmélet híveinek és korábbi méréseinek megalapozatlanságáról és megbízhatatlanságáról ad számot. Az ateista fejlődéselmélet, ami az embereket és a majmokat közös ősökre vezeti vissza, gúnyt űz abból a gondolatból, miszerint az ember Isten képére lett teremtve. Tagadja Isten létezését, teljességgel visszautasítja Jézust mint Megváltót, tagadja a Bibliát, és gúnyt űz az örök mennyei otthon igazságából. Sátán szereti a fejlődéselméletet, mert ez lerombolja az üdvösség hitelességét. A kommunisták okulnak. És mi fogunk?

A Bibliának egyetemes varázsa van, ugyanis az élet legnyugtalanítóbb kérdéseire világos válaszokat ad.
A Bibliának egyetemes varázsa van, ugyanis az élet legnyugtalanítóbb kérdéseire világos válaszokat ad.

12. Miért van a Bibliának ennyire nagy varázsa?

A Bibliában ez olvasható: „Az én lábamnak szövétneke a te igéd” (Zsoltárok 119:105). „Ezeket beszéltem néktek, … hogy a ti örömetek beteljék” (János 15:11). „Isten képére teremtette őt” (1 Mózes 1:27). „Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Máté 5:16). „…ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (János 14:3).

Válasz:   Azért, mert választ ad az élet legfogasabb kérdéseire:

A. Honnan jövök? Isten a saját képére teremtett. Nem mint valami meghatározhatatlan sárgolyók léptünk elő egy ősi masszából. Istennek, a Felséges Királynak vagyunk fiai és leányai (Galata 3:26). Isten szemében annyira értékesek vagyunk, hogy amikor Ádám és Éva vétkezett, odaadta nekünk a Fiát, hogy meghaljon és megfizessen helyettünk a bűneinkért, hogy szabadok legyünk. Azt akarja, hogy újra látható legyen rajtunk az Ő képmása, hogy majd hamarosan magával vihessen bennünket vissza az Édenbe, abba az otthonba, amit Ádám és Éva elvesztett.

B. Miért vagyok itt? Életcélunk az kell, hogy legyen, hogy megismerjük a Biblia csodálatos válaszait az élet zavarba ejtő kérdéseire, s hogy elfogadjuk Isten felajánlását, miszerint helyreállítja bennünk az Ő képmását. (Róma 8:29).

C. Mit tartogat számomra a jövő? A jövő nem találgatás kérdése. Jézus hamarosan visszajön, hogy magával vigye népét abba a mesés szépségű otthonba, amit a mennyben készített számára. Az emberek ott tökéletesebb örömben és boldogságban fognak élni mindörökké (János 14:1-3 Jelenések 21:3,4).


13. Hálás vagyok Istennek, hogy pozitív válaszokat adott nekem az élet legelgondolkodtatóbb kérdéseire.

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések


1. Sértve érzem magam, amikor a Biblia olyan visszataszító és szemléletes leírását adja a bűnnek egyes bibliai alakok életrajzában. Tényleg szükség van erre?


Igen. Ez az egyik olyan hatalmas tény, ami hitelesíti a Bibliát. Az életrajzok általában elhallgatják vagy megszépítik a rossz dolgokat, miközben gyakran eltúlozzák a jókat. Az, hogy a Biblia ezt a beszédmódot használja, bizalmat ébreszt az emberekben a Biblia megbízhatósága iránt, hisz láthatják, hogy a Biblia semmit nem takargat. Azonkívül Sátán hadviselése az emberek arról való meggyőzésére is irányul, hogy olyan nagy bűnösök ők, hogy Isten sem tudja vagy nem akarja megmenteni, üdvözíteni őket. Micsoda öröm töltheti el ezeket az embereket, amikor eléjük tárulnak ezek a bibliai életpéldák, hozzájuk hasonló (vagy náluk is rosszabb) életekkel, akiket Isten megszabadított a bűntől és megigazított (Róma 15:4)!

2. A Bibliának minden része ihletett? Sokan úgy hiszik, hogy csak egyes részei azok.


A Bibliának minden része ihletett? Sokan úgy hiszik, hogy csak egyes részei azok.
A Bibliában találjuk meg a kérdésre a választ: „A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2 Timótheus 3:16). A Biblia nem egyszerűen tartalmazza Isten Igéjét, hanem maga Isten Igéje. A Biblia az emberi élet használati, kezelői útmutatója. Bármely részének mellőzése olyan nehézségeket és bajokat idéznek elő, amelyek egyébként kikerülhetők lennének.

3. A Biblia ősi könyv, régies szóhasználattal és fogalmakkal. Nem lehet az az érzésünk, hogy nem bízhatjuk rá magunkat olyasvalamire, ami olyan távol áll a mi felvilágosult korunktól?


Nem. A kora éppen előnyére válik. Más szavakkal, ez az egyik bizonyítéka, hogy ihletett. A Bibliában az olvasható, hogy „az Úr beszéde megmarad örökké” (1 Péter 1:25). A Biblia kősziklaként megáll. A Biblia Isten könyve − az Ő Igéje. Nem pusztítható el. Emberek, sőt egész országok tettek kísérletet a Biblia megégetésére, betiltására, hiteltelenítésére és elpusztítására, de ezzel pont hogy saját magukat hiteltelenítették. Elmúltak, és a Biblia elleni támadásaik feledésbe merültek. A Biblia a korok hosszú során át bestseller maradt, amire állandó kereslet van. Ha kell, az emberek az életükkel is fizetnek érte. Üzenete Istentől való és száz százalékig időszerű. Mielőtt tanulmányozásába kezdenél, imádkozz, kérve Istent, hogy olvasásakor nyissa meg szívedet.

4. A világ számos ragyogó elméje − olyanok, akik alaposan tanulmányoztak a Bibliát − jutott arra, hogy senki sem értheti meg azt. Ha a Biblia valóban Isten könyve, nem kellene mindenkinek képesnek lennie arra, hogy megértse?


Csillogó szellemek, akik gyakorlatilag bármit meg tudnak érteni, bármit meg tudnak magyarázni, amikor a Bibliára kerül sor, megtorpannak. Ennek az az oka, hogy lelki dolgok „lelkiképpen lehet felfogni” (1 Korinthus 2:13-14). Az Ige mélységes igazságait soha nem fogja megérteni egy világi elme, lehet bár végtelenül ragyogó szellemmel bíró. A Bibliát magyarázó Szentlelket (János 16:13, 14:26) nem foghatja fel egy testi, világi elme. Ugyanakkor a Bibliát tanulmányozó alázatos − ámbár, meglehet, tanulatlan − keresztény csodálatosképpen jut el a megértésre a Szentlélek által (Máté 1:25; 1 Korinthus 2:9-10).

5. A Biblia tele van tévedéssel. Hogyan is hihetünk abban, hogy ihletett könyv?


A Bibliában található úgynevezett tévedések túlnyomó többségéről bizonyítást nyert, hogy nem többek merő téves ítéleteknél, vagy a megértés hiányáról tanúskodnak azoknál, akik a Biblia fogyatékosságait panaszolják fel. Szó sincs arról, hogy ezek tévedések lennének, hanem pusztán félre- vagy rosszul értett igazságok. Az ihletett Biblia:

1. Mindig az igazságot mondja el nekünk.

2. Soha nem fog félrevezetni.

3. Teljesen megbízható.

4. Szavahihető és mértékadó, éspedig nem csupán lelki kérdésekben, hanem minden olyanban, amiben állást foglal, úgymint a tudomány vagy a történelem kérdéseiben.

Sátán folyton előbányászik ilyen-olyan állítólagos hibát a Szentírásból, ami nem meglepő. Ő Istenben és a mennyben is talált hibát. Előfordulhatott, hogy a bibliamásolók ejtettek néhány hibát a másolásnál, de egyetlen ilyen eset, egyetlen állítólagos tévedés sem érinti Isten Igéjének igazságát. A tanítás sosem egyetlen bibliai szakaszon alapul, hanem a magyarázó megjegyzések teljességén, amit Isten egy-egy tárgyban nyújt. Nem tudunk egyetlen olyan állítólagos tévedésről, amely a Szentírás tartalmi megbízhatóságát érintené. Ezzel együtt valóban vannak olyan szentírási igeszakaszok, amiket nehéz összhangba hozni egymással. Azok számára, akik jobb szeretnek kételkedni, mindig lesz ok a kételkedésre. Hisszük, hogy a ma még teljesen kielégítő magyarázatot nem nyert állítólagos tévedésekről hamarosan bizonyítást fog nyerni (miként a múltban is), hogy mind vaklárma. Minél bőszebben dolgozik az ember a Biblia tekintélyének aláaknázásán, annál ragyogóbb a belőle áradó világosság.

Kvíz kérdések1. Mely beteljesedett jövendölések erősítik meg a Biblia ihletettségét? (4)

_____   Círusz elfoglalja Babilont.
_____   Ronald Reagant megválasztják az Egyesült Államok elnökének.
_____   Egyiptom soha többé nem lesz erős, vezető hatalom.
_____   Az utolsó időkben romlani fognak az erkölcsök.
_____   Németországban húsz évig tartó aszály lesz.
_____   Babilont lerombolják és soha többé nem fogják lakni.

2. Jézus azzal mutatta meg a Biblia ihletettségébe vetett hitét, hogy: (1)

_____   Harsányan hangoztatta ebbéli meggyőződését.
_____   Idézett belőle, amikor tanított.
_____   Tüzet hozott alá az égből a kételkedőkre.
_____   A templom lépcsőjén tett erre vonatkozó bejelentést.

3. Az alábbiak közül mely tudományos tényekről tesz a Biblia említést? (3)

_____   A föld gömb alakú.
_____   A levegőnek súlya van.
_____   Isten gátolja meg az atomok szétpattanását.
_____   A víz képlete ’H2O’.
_____   A tengervíz sós.

4. Az alábbiak közül mely egészségügyi szabályok jelennek meg a Bibliában? (2)

_____   Fogyasszunk naponta tizenöt liter vizet.
_____   Hagyjuk el az alkoholos italok fogyasztását.
_____   Fussunk egyet minden reggel és este.
_____   Tartózkodjunk az erkölcstelen szexuális életviteltől.

5. A következő állítások igazak a Bibliára: (3)

_____   Mintegy negyven személy működött közre a Biblia megírásában.
_____   A Bibliát mintegy tízezer éven keresztül írták.
_____   Csak a Biblia bizonyos részei ihletettek.
_____   A Biblia igazi szerzője a Szentlélek.
_____   A Biblia bestseller mű.

6. A Messiás életének mely vonatkozását jövendölte meg a Biblia? (3)

_____   Názáretben fog megszületni.
_____   Gyakran fog a mennybe felrepülni.
_____   Harminc ezüstpénzért fogják eladni.
_____   Heródes megpróbálja megölni Őt.
_____   Keresztre feszítik.
_____   Hét év múlva feltámasztatik.

7. Melyik bibliai életszabály megtartása esetén előzhetnénk meg az AIDS-et? (1)

_____   Őrizkedj az erkölcstelen szexuális élettől.
_____   Ne imádj faragott képeket.
_____   Egyél rendszeresen.

8. Az alábbi állítások közül melyek igazak az evolúcióra? (3)

_____   Ez egy nem bizonyított elmélet.
_____   Aláássa a keresztény hitet.
_____   Ez egy bizonyított tény.
_____   Ez az elmélet azt bizonyítja, hogy az emberek és a majmok közös ősökre tekinthetnek vissza.
_____   Az elmélet a kommunizmus egyik erős pillére.

9. Az alábbi állítások közül melyek segítenek bizonyítani a Biblia ihletettségét? (5)

_____   A benne található életrajzok a jó és a rossz momentumokat egyaránt tartalmazzák.
_____   Megváltoztatja követői életét.
_____   A Messiásról szóló ószövetségi jövendölések Jézusban teljesedtek be.
_____   Megjövendölte a négy világbirodalom felemelkedését.
_____   A Biblia egysége.
_____   Elmondja Jézus második eljövetelének napját és óráját.

10. Isten hat valóságos − vagyis huszonnégy órás − nap alatt teremtette a világot. (1)

_____   Igaz
_____   Hamis

11. Noé idejében egy világméretű özönvíz pusztított el minden élőt, kivéve a vízben élőket és a bárkába bejutottakat. (1)

_____   Igaz
_____   Hamis

12. A világ különböző nyelvei a Bábel tornya idején keletkeztek. (1)

_____   Igaz
_____   Hamis