Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Finns det något kvar som man kan lita på?

Finns det något kvar som man kan lita på?Lesson 1

I dessa förvirrande dagar – när vanligtvis pålitliga, berömda, andliga ledare inte går att lita på längre; när säkra investeringar inte längre finns; när lögn nästan blivit norm inom politiken; när de som du litar på mest är de som sårar dig djupast – finns det något kvar man kan lita på? Ja det finns det. Man kan lita på Guds skrivna ord – Bibeln. Låt oss se närmare på beläggen för detta påstående...
Bibeln är inte en samling mänskliga ideer. Dess författare blev vägledda av den Helige Ande.
Bibeln är inte en samling mänskliga ideer. Dess författare blev vägledda av den Helige Ande.

1. Vad säger Bibeln om sig själv?

Bibeln säger: "All skrift (hela Bibeln) är ingiven av Gud." 2 Timoteus 3:16. "Ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade, vad som gavs dem från Gud." 2 Petrus 1:21. "Skriften kan inte göras om intet." Johannes 10:35.

Svar:   Bibeln gör anspråk på att vara inspirerad. Den skrevs av män som var ledda av den helige Ande. Den kan inte göras om intet eller bevisas vara osann.

Jesus citerade Bibeln och hävdade att den var sann.
Jesus citerade Bibeln och hävdade att den var sann.

2. Hur visade Jesus att han trodde och litade på Bibeln?

Jesus sade: "Det är skrivet: Människan skall leva inte allena av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun." "Det är också skrivet: Du skall inte fresta Herren din Gud." "Det är skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe och honom allena skall du tjäna." Matteus 4:4,7,10. "Ditt ord är sanning." Johannes 17:17.

Svar:   Jesus citerade den heliga Skrift när han blev frestad av Satan. Han sa också att Bibeln är sann. (Johannes 17:17). Jesus citerade ofta Bibeln för att ge auktoritet åt den sanning han undervisade om.

Innan Cyrus (Koresh) var född blev han namngiven av Guds profet i Bibeln som den general som skulle erövra Babylon.
Innan Cyrus (Koresh) var född blev han namngiven av Guds profet i Bibeln som den general som skulle erövra Babylon.

3. Bekräftar profetiorna i Bibeln att den är inspirerad?

Bibeln säger, "Jag är Herren, ...jag förkunnar nya ting: förrän de visar sig, låter jag er höra om dem." Jesaja 42:8-9. "Jag är Gud, ...som i förväg förkunnar, vad komma skall, och långt förut, vad ännu ej har skett." Jesaja 46:9-10.

Svar:   Det faktum att Bibelns förutsägelser om framtida händelser verkligen också inträffar, bekräftar att den är inspirerad av den helige Ande. Lägg märke till följande exempel på uppfyllda bibliska profetior:

A. Fyra världsriken skulle uppstå: Babylon, Medo-Persien, Grekland och Rom (Daniel kapitlen 2,7 och 8).

B. Kores (Cyrus) skulle bli den krigsman som intog Babylon (Jesaja 45:1-3).

C. Babylon skulle aldrig bli bebott igen (Jesaja 13:19-20 Jeremia 51:37).

D. Egypten skulle aldrig återfå sin härskarroll i världen (Hesekiel 29:14,15 30:12,13).

E. Världsomfattande olyckor och katastrofer och allmän ångest inför tidens ände (Lukas 21:25,26).

F. Moraliskt förfall och en avtagande andlighet på sista tiden (2 Timoteus 3:1-5).


4. Kan vi förvänta oss att vetenskapliga påståenden i Biblen är korrekta?

Bibeln säger: "Summan av ditt ord är sanning." Psaltaren 119:160. "Sanningens Ande skall leda er fram till hela sanningen." Johannes 16:13.

Svar:   Ja, Bibeln är vetenskapligt korrekt. Den helige Ande som inspirerade bibelförfattarna, talar alltid sanning. Här följer några bibliska påståenden som verifierats av modern vetenskap:

A. "Han ...hänger upp jorden på intet." Job 26:7. Detta vetenskapliga fakta finns i Job, Bibelns äldsta bok.

B. "Han är den som tronar över jordens rund." Jesaja 40:22. Bibeln sade att jorden är rund, århundraden innan människan kom på det.

C. Han mätte upp vindens tyngd Job 28:25. Långt innan vetenskapsmännen hade fastställt att luften hade vikt, hade Gud redan talat om det.

D. "Alltsammans äger bestånd i honom [Jesus]." Orden "äger bestånd" betyder här "hålls samman" eller "hänger ihop". Detta är svaret på atomfysikerns problem med vad det är för en mystisk kraft som håller ihop atomen. Atomens verkliga mysterium är ju inte dess otroliga inneboende energi, utan varför den inte flyger isär, som den ju borde göra enligt de fysiklagar som vi känner till. Det finns vetenskapsmän som undrar vad det är för en okänd, märklig kraft som håller ihop atomen. Bibeln säger att denna mystiska kraft är Skaparen, Gud själv.

Den förskräckliga AIDS-epidemin skulle inte finnas om Guds ursprungliga morallagar hade följts.
Den förskräckliga AIDS-epidemin skulle inte finnas om Guds ursprungliga morallagar hade följts.

5. Gäller bibliska hälsoprinciper även för oss i det tjugoförsta århundradet?

Svar:   A. Gräv en grop och täck över din avföring (5 Mosebok 23:12, 13).
Bibelns anvisningar om att gräva ner avföring var 3500 år före sin tid och sparade oräkneliga judiska liv. Att inte hantera sanitära frågor på rätt sätt kan orsaka stora problem.

B. "Låt oss heller inte begå otukt" (1 Korinterbrevet 10:8).

Ordet "otukt" betecknar alla sorter av omoraliskt sexuellt beteende. Vi skulle inte ha någon AIDS-epidemi idag om detta råd hade följts. Abortfrågan skulle heller inte vara den internationella skamfläck den nu är.

C. Avhåll dig från alkoholhaltiga drycker (Ordspråksboken 23:29-32).
Tänk vad mycket skulle vara annorlunda om denna effektiva bibliska lösning tillämpades:

1. Miljoner alkoholister skulle bli nyktra och respektabla medborgare.

2. Miljoner familjer skulle återförenas.

3. Miljoner förstörda äktenskap skulle repareras.

4. Åtskilliga tusentals liv skulle sparas tack vare nyktra förare.

5. Tusentals regeringsledamöter, affärsmän och andra människor i ledande ställning skulle fatta beslut med klara huvuden.

6. Miljarders kronor skulle bli tillgängliga för humanitära ändamål.

Notera: Gud ger oss inte bara råd om hur vi framgångsrikt kan klara av de problem som plågar oss idag, han ger oss även mirakulös kraft att göra det. (1 Korinterbrevet 15:57 Filipperbrevet 4:13 Romarbrevet 1:16). De bibliska hälsoprinciperna är relevanta och behövs mer än någonsin, men få lyssnar. (Vi kommer att läsa mer om hälsa i studieguide 13).

Arkeologiska fynd betygar gång på gång Bibelns trovärdighet.
Arkeologiska fynd betygar gång på gång Bibelns trovärdighet.

6. Är de historiska påståendena i Bibeln riktiga?

Bibeln säger: "Jag är Herren som talar sanning och förkunnar vad rätt är." Jesaja 45:19.

Svar:   Ja, Bibelns historiska påståenden är korrekta. Vad Gud säger i sin bok är sant. Ibland hittar man inte genast de bevis som belägger vissa historiska fakta från Bibeln, men med tiden kommer dessa fakta fram. Lägg märke till följande exempel:

A. Länge påstod skeptikerna att Bibeln var opålitlig därför att den talade om en Hititisk nation. (5 Mosebok 7:1). De förnekade att städer som Nineve (Jona 1:1-2) och Sodom (1 Mosebok 19:1) någonsin existerat. Nu har emellertid modern arkeologi bekräftat alla tre.

B. Kritiker påstod vidare att de i Bibeln nämnda kungarna Belsassar (Daniel 5:1) och Sargon (Jesaja 20:1) aldrig funnits. Men återigen bekräftades det att Bibeln hade rätt.

C. Skeptikerna sade också att när Bibeln talar om Moses, är berättelserna inte tillförlitliga eftersom de nämner skrivkonsten (2 Mosebok 24:4) och fordon med hjul (2 Mosebok 14:25). Bägge dessa företeelser fanns enligt skeptikerna inte på Mose tid. Idag vet de bättre.

D. Det fanns en tid då de 39 kungarna i det gamla Israel och Juda, vilka regerade medan riket var delat, endast fanns identifierade i Bibeln. Kritikerna påstod därför att de var påhittade. Men när arkeologerna sedan fann kilskriftstavlor som nämnde många av dessa kungar, kunde Bibeln återigen bevisas vara riktig. Kritikerna har upprepade gånger bevisats ha fel när nya arkeologiska upptäkter bekräftat bibliska personer, platser och händelser. Det kommer alltid att vara så.

7. Ett av Bibelns största mirakel är dess enhet. Betänk dessa märkliga fakta:

7. Ett av Bibelns största mirakel är dess enhet. Betänk dessa märkliga fakta:

Svar:   A: De 66 böckerna i Bibeln skrevs:

1. På tre kontinenter.

2. På tre olika språk.

3. Av runt 40 olika människor (kungar, herdar, vetenskapsmän, domare, en general i armén, fiskare, präster och en läkare.)

4. Under en period av c:a 1500 år.

5. Om de mest kontroversiella ämnen.

6. Av människor som i de flesta fall aldrig hade träffat varandra.

7. Av författare med vitt skilda utbildning och bakgrund.

B. Och ändå, fast det är nästan ofattbart,

1. Bibehåller de 66 böckerna en inbördes harmoni med varandra.

2. Ofta kommer nya uppfattningar om ett ämne till uttryck, men de undergräver på intet sätt vad andra bibelförfattare säger om samma ämne.

C. Är det inte märkligt?
Be flera människor som bevittnat samma händelse att ge en redogörelse för vad som hänt. Deras beskrivningar kommer att variera starkt och kommer nästan alltid att motsäga varandra på någon punkt. Likväl ger Bibeln intryck av att vara skriven av en enda stor hjärna, trots att 40 författare skrivit den under 1500 år. Det var verkligen "Människor, drivna av den helige Ande, [som] talade vad som gavs dem från Gud." 2 Petrus 1:21. Den helige Ande ledde dem alla. Han är den verklige bibelförfattaren. Även när de fyra evangelierna ibland skiljer sig på det sätt de beskriver samma händelse, kompletterar de varandra.

Den som accepterar Kristus och följer Bibelns Ord förändras från en onykter, omoralisk, världslig syndare till en kärleksfull, nykter, ärlig kristen. Skeptiker kan inte förklara detta faktum.
Den som accepterar Kristus och följer Bibelns Ord förändras från en onykter, omoralisk, världslig syndare till en kärleksfull, nykter, ärlig kristen. Skeptiker kan inte förklara detta faktum.

8. Hur märker man att en människa har blivit påverkad av Guds Ord?

Bibeln säger: "Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit." 2 Korinterbrevet 5:17.

Kristna har en inre glädje och frid som andra inte har.
Kristna har en inre glädje och frid som andra inte har.
Svar:   Det förändrade liv som de lever, som följer Jesus och lyder Bibeln, utgör det mest övertygande beviset för att Bibeln är inspirerad av den helige Ande. Alkoholisten blir nykter, den falske blir ärlig, den beroende blir fri, den ångestfyllde blir frimodig och den argsinte blir vänlig.

En amerikansk skeptiker besökte en gång en ö där innevånarna ursprungligen varit kannibaler. Där fick han se en äldre man som satt och läste Bibeln. Amerikanen hånade honom för att han läste en bok så "full av för länge sedan avslöjade sagor." Den gamle log bara och sa, " Min vän, du kan vara glad att vi numera tror på den här boken. Annars skulle vi ha serverat dig till middag i dag." Bibeln förändrar verkligen människor och detta förunderliga faktum bekräftar dess gudomliga inspiration.


9. Vilka bevis för Gudomlig inspiration kan man finna i profetiorna i gamla testamentet om den kommande Messias, som sedan också gick i uppfyllelse i Jesu liv?

Bibeln säger: "Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna." (Lukas 24:27) "Ty med stor kraft vederlade han [Apollos] judarna offentligen och bevisade genom skrifterna att Jesus var Messias." (Apostlagärningarna 18:28)

Jesus uppfyllde mer än 125 profetior från gamla testamentet angående Messias.
Jesus uppfyllde mer än 125 profetior från gamla testamentet angående Messias.
Svar:   De förutsägelser om Messias som görs i Gamla Testamentet är så detaljerade och uppfylldes så precis när Jesus av Nasaret kom, att både Jesus och Apollos använde dessa profetior för att bevisa för judarna att Jesus verkligen var den utlovade Messias. Det finns mer än 125 av dessa förutsägelser. Låt oss bara se på 12 av dem:

ProfetiaGamla Testamentet Uppfyllelse i Nya Testamentet
1. Född i BetlehemMika 5:2Matteus 2:1
2. Född av en jungfruJesaja 7:14Matteus 1:18-23
3. Av Davids släktJeremia 23:5Uppenbarelseboken 22:16
4. Herodes försökte döda honomJeremia 31:15Matteus 2:16-18
5. Förrådd av en vänPsaltaren 41:9Johannes 13:18, 19, 26
6. Såld för 30 silverpenningarSakarja 11:12Matteus 26:14-16
7. KorsfästSakarja 12:10Johannes 19:16-18, 37
8. Man kastade lott om hans kläderPsaltaren 22:18Matteus 27:35
9. Inga ben blev brutnaPsaltaren 34:20 2 Mosebok 12:46Johannes 19:31-36
10. Begravd i en rik mans gravJesaja 53:9Matteus 27:57-60
11. År, dag och timma för hans dödDaniel 9:26, 27 2 Mosebok 12:6Matteus 27:45-50
12. Återuppstod på tredje dagenHosea 6:2Apostlagärningarna 10:38-40


Dr. Peter Stoner, professor i matematik, astronomi och ingenjörsvetenskap vid Pasadena College i Kalifornien, arbetade under flera år tillsammans med 600 studenter med att räkna ut sannolikheten av de messianska profetiorna. De valde ut åtta av profetiorna och kom fram till att sannolikheten för att alla åtta skulle passa in på en man under en livstid var en på 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Vad skulle då sannolikheten vara om de hade tagit alla 125 profetiorna om Messias? Det hade varit omöjligt!

Bibeln lär att jorden skapades på sex 24-timmars dagar.
Bibeln lär att jorden skapades på sex 24-timmars dagar.

10. Vilken fördel har den som utgår ifrån att Bibeln är Guds inspirerade Ord?

Bibeln säger: "Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag beundrar dina vittnesbörd." Psaltaren 119:99. "[Jag är] visare än mina fiender." Psaltaren 119:98, "Så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är ...mina tankar högre än era tankar." (Jesaja 55:9).

Bibelns berättelse om syndafloden ger svaren som vetenskapsmännen söker.
Bibelns berättelse om syndafloden ger svaren som vetenskapsmännen söker.
Svar:   En person som accepterar Guds Ord vet svaren på många knepiga problem som vetenskapsmännen aldrig kommer att kunna lösa. Till exempel så säger Bibeln så här:

A. Gud skapade jorden och alla levande organismer på sex bokstavliga 24-timmars dagar (2 Mosebok 20:11 Psaltaren 33:6, 9).

B. En översvämning som täckte hela världen förintade allt levande utom det som fanns inne i Noas ark och det som levde i vattnet. (1 Mosebok kapitel 6,7 och 8).

C. Världens olika språk har sitt ursprung vid Babels torn (1 Mosebok 11:1-9).

Gud, som alltid har funnits och som vet allting, delar med sig av dessa ovanstående sanningar, som han vet att vi aldrig skulle kunna komma på själva. Vår kunskap är fortfarande bara ett "styckverk" (1 Korinterbrevet 13:9). Guds visdom och kunskap är för oss "outgrundliga." Romarbrevet 11:33. De som tror på evolutionsläran kommer aldrig att kunna bestämma jordens ålder eftersom den skapades med en "skenbar" ålder, precis som Adam och Eva. Dessa första människor var bara en dag gamla på sin andra dag i livet, men de var redan vuxna. Vetenskapliga mätinstrument kan inte mäta sådana skenbara åldrar. Mätningarna är helt enkelt inte tillförlitliga. Tro på Bibeln och du kommer alltid att vara långt före den spekulation och de teorier som modern vetenskap presenterar.

11. Vilka avgörande världshändelser har fört människors intresse tillbaka till Bibeln?

11. Vilka avgörande världshändelser har fört människors intresse tillbaka till Bibeln?

Vetenskap är alltid i harmoni med Bibeln eftersom Gud är författaren till bägge.
Vetenskap är alltid i harmoni med Bibeln eftersom Gud är författaren till bägge.
Svar:   Ökade terroristanslag, evolutionslärans ständigt alltmer motsägelsefulla påståenden och kommunismens misslyckande har satt fokus på Bibeln.

Anmärkning: Sovjets förenade republiker försökte med kommunism, ateism och även med evolution, som ju är Marxismens grundsats nummer ett. De misslyckades alla. De nya demokratierna inser att bara en sak kommer att fungera, och de ropar nästan med en röst till kristenheten: "Ge oss Bibeln, kristen lära och kristna predikanter. Nu måste vi bygga på den fasta grundvalen av bön och kristen tro. Inget annat hjälper oss nu. Inte heller finns det något annat som kan besvara livets stora frågor och skänka frid och fred i vårt folks hjärtan. Snälla – låt oss inte behöva vänta längre! Vi vill ha Bibeln och är i desperat behov av Gud och kristenhet nu." Än en gång triumferar Guds Ord.

Evolutionsläran, liksom kommunismen, förlorar sitt grepp och sin trovärdighet. Vi måste komma ihåg att den är inget annat än en obevisad, diffus teori. Vi skall bara nämna tre punkter som illustrerar detta:

1. Robert Gentrys bok Creation's Tiny Mystery är obekväm för många evolutionister, eftersom den visar mycket tydligt att jorden måste ha kommit till på mycket kort tid. (Det finns en liten bok som heter Evolutionsteorin döms ut av vetenskapliga fakta, som är lätt att förstå och som kan beställas genom Hoppets Röst.)

2. De senaste rönen inom molekylär biologi som visar den otroliga komplexiteten i en levande cell, har gjort teorin om att liv uppstått av sig självt, till en matematisk absurditet.

3. När man jämför den mängd av olika åldrar som idag tillskrivs Grand Canyons strata med hjälp av vetenskapliga mätningar, med de åldrar de tidigare tillskrivits, verkar deras mätningar vårdslösa och oansvariga. Den ateistiska evolutionsteorin, med sina ideer om att människor och apor har samma anfader, kan inte med tanken på att människan gjordes till Guds avbild. Den förnekar totalt Guds existens och likaså Jesu roll som frälsare. bestrider bibliska fakta, och förlöjligar sanningen om ett evigt hem i himlen. Satan älskar evolutionsläran eftersom dess mål är att försöka förstöra trovärdigheten i frälsningsplanen. Kommunisterna håller på att lära sig – gör vi?

Bibeln har universell attraktion därför att den ger klara svar på livets svåraste frågor.
Bibeln har universell attraktion därför att den ger klara svar på livets svåraste frågor.

12. Varför har Bibeln en sådan universell dragningskraft?

Bibeln säger: "Ditt ord är ...ett ljus på min stig". (Psaltaren 119:105). "Detta har jag talat till er för att ...er glädje skall bli fullkomlig." (Johannes 15:11). "Till Guds avbild skapade han henne." (1 Mosebok 1:27). "Låt på samma sätt ert ljus lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader som är i himmelen." (Matteus 5:16). "Jag skall komma tillbaka och ta er till mig, ty jag vill att där jag är, där skall ni också vara." (Johannes 14:3).

Svar:   Därför att den svarar på livets mest förbryllande frågor.

A. Varifrån kommer jag? Gud skapade oss till sin avbild. Vi uppstod inte av en slump ur odefinierbara klumpar i en ursoppa. Vi är söner och döttrar till den allsmäktige Guden (Galaterbrevet 3:26). Vi är så värdefulla för Gud att när Adam och Eva syndade, gav han sin son att dö i vårt ställe. Han betalade därmed skulden för våra synder, så att vi kan gå fria. Han vill återskapa oss till sin avbild och sedan, mycket snart, ta oss tillbaka till Eden, det hem som Adam och Eva förlorade.

B. Varför är jag här? Vår strävan med vårt liv idag borde vara att upptäcka Bibelns underbara svar på livets förbryllande problem och att ta emot Jesu erbjudande att återskapa oss till sin avbild (Romarbrevet 8:29).

C. Vad har framtiden i beredskap åt mig? Man behöver inte gissa sig till vad som ligger i framtiden. Jesus kommer snart tillbaka för att ta med sitt folk till det fantasktiska hem som han förberett för oss i himlen. Där kommer vi att leva för evigt i fullkomlig glädje och lycka. (Johannes 14:1-3 Uppenbarelseboken 21:3-4).


13. Är du tacksam för att Gud har ett kärleksfullt svar på livets djupaste frågor?

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Det stör mig att Bibeln ger sådana osmakligt detaljerade beskrivningar av synden i livet hos en del av personerna i Bibeln. Är detta verkligen nödvändigt?


Ja. Detta är ett av de fakta som gör Bibeln trovärdig. De flesta biografier hoppar över det dåliga och överbetonar det goda hos sina hjältar. Att berätta som det är ger oss tillförsikt om att man kan lita på Bibeln. Den skyler inte över. Det är för övrigt Satans strategi att övertyga människor om att de är sådana eländiga syndare att Gud inte kan, eller vill, frälsa dem. Vilken glädje är det inte för sådana människor att kunna läsa om personer i Bibeln som var lika syndiga - och ännu värre - än de, och som Gud rättfärdiggjorde och frälste från synd (Romarbrevet 15:4)!

2. Är hela Bibeln inspirerad av den helige Ande? Många tror att endast vissa delar av den är det.


Bibeln själv ger svaret: "All skrift (hela Bibeln) är ingiven av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet”. (2 Tim 3:16). Bibeln innehåller inte bara Guds Ord – den är Guds Ord. Bibeln är den informations- och instruktionsbok som vi människor behöver för våra liv. Om vi ignorerar den, kan vi räkna med svårigheter och problem som vi annars kunde undgå.

3. Bibeln är en gammal bok med gammaldags språkbruk och omoderna begrepp. Är det inte lite riskabelt att förlita sig på något som är så avlägset från våra upplysta dagar?


Nej. Dess ålder är snarare till dess fördel. Det visar att den faktiskt är inspirerad av Gud. Bibeln säger "Herrens Ord förblir i evighet". 1 Petrus 1:25. Bibeln står fast som en klippa. Den är Guds bok – Hans Ord. Den kan inte omintetgöras. Människor, ja hela nationer har bränt, förbjudit och på alla sätt försökt att misstänkliggöra och förgöra Bibeln. Dessa människor har i stället själva blivit misstänkliggjorda. Nu är det de själva som är borta och deras attacker på Bibeln glömda. Bibeln förblir en best seller, ständigt efterfrågad. Miljoner människor är även idag beredda att dö för den om det skulle behövas. Dess budskap kommer ifrån Gud och är till 100% aktuellt. Innan du börjar läsa den, be Gud att öppna ditt hjärta för det du läser.

4. Några av de intelligentaste människorna i världen har i detalj studerat Bibeln och sagt att den är omöjlig att förstå. Om Bibeln verkligen är Guds Ord, skulle inte då alla kunna förstå den?


Lärda människor, som kan förstå och föklara nästan vad som helst, kommer ofta till korta när de läser Bibeln. Skälet till det finner vi i 1 Korinterbrevet 2:13-14, där det står: "inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär". Den djupa innebörden av Ordet kommer aldrig att förstås av en världslig hjärna, oavsett hur skärpt den är. Om man inte med fullständig ärlighet söker en gemenskap med Gud, kan man inte förstå det som kommer ifrån Gud. Den helige Ande, som förklarar Bibeln (Johannes 16:13; 14:26), talar inte till en världsligt inriktad hjärna. Däremot kan en oskolad kristen som ber om det, få otrolig insikt från den helige Ande (Matteus 11:25; 1 Korinterbrevet 2:9-10).

5. Bibeln är full av fel. Hur kan man tro att den är inspirerad av Gud?


En överväldigande majoritet av de s.k. fel man funnit i Bibeln har visat sig bero på avsaknad av förståelse hos den person som riktat anklagelsen. De är inte fel alls, utan helt enkelt missförstådd sanning. Guds Ord:

1. Talar alltid sanning.

2. För dig aldrig vilse

3. Är helt autentisk.

4. Är en beprövad och tillförlitlig källa, inte bara för andliga ting, utan även för ämnen som historia och vetenskap.

Satan försöker alltid gräva fram någon påstådd brist i Skriften, vilket kanske inte är så överraskande. Han fann ju fel även hos Gud i himlen. De som kopierat kan ha gjort fel i vissa fall, men inget sådant fall påverkar sanningen i Guds Ord. Inga trospunkter byggs på ett enda bibelställe, utan på alla Guds kommentarer om ett ämne. Vi känner inte till något påstått fel av någon sort som skulle inverka på Bibelns sanningshalt. Däremot finns det saker i Bibeln som är svåra att förstå. Och det finns alltid utrymme för tvivel för sådana som väljer att tvivla. Vi påstår att fel som ännu inte är förklarade, kommer, som alla tidigare påstådda fel, att visa sig vara falskt alarm. Ju mer människor försöker underminera Bibelns trovärdighet, desto klarare kommer dess ljus att skina.

Testfrågor1. Vilka av nedanstående profetior visar att Bibeln är inspirerad den helige Ande? (4)

_____   Kores skulle inta Babylon.
_____   Ronald Reagan skulle bli president.
_____   Egypten skulle aldrig mer bli en framstående, ledande nation.
_____   Moraliskt förfall skall utmärka den sista tiden.
_____   Det kommer inte att regna i Tyskland på 20 år.
_____   Babylon skulle aldrig bli återuppbyggd igen efter sin förstörelse.

2. Jesus visade att han trodde på att Bibeln var Guds Ord genom att: (1)

_____   Prata högljutt om saken.
_____   Citera Bibeln när han undervisade.
_____   Kalla ner eld från himlen över dem som inte trodde på honom.
_____   Proklamera det från tempeltrappan.

3. Vilka av nedanstående vetenskapliga fakta finner man i Bibeln? (3)

_____   Jorden är rund.
_____   Luft har vikt.
_____   Gud hindrar atomen från att flyga isär.
_____   Den kemiska formeln för vatten är H2O.
_____   Havsvatten är salthaltigt.

4. Vilka av följande hälsoprinciper finner man i Bibeln? (2)

_____   Drick femton liter vatten om dagen.
_____   Drick inte alkohol.
_____   Man ska ut och springa varje morgon och kväll.
_____   Man ska avhålla sig från omoraliskt sexuellt leverne.

5. Följande fakta om Bibeln är sanna: (3)

_____   Bibeln har ca 40 författare.
_____   Bibeln skrevs under en tidsrymd av 10 000 år.
_____   Bara vissa delar av Bibeln är inspirerade av den helige Ande.
_____   Bibelns verklige författare är den helige Ande.
_____   Bibeln är en best seller.

6. Vilka av nedanstående påståenden är bibliska förutsägelser om Messias? (3)

_____   Han skulle födas i Nasaret.
_____   Han skulle ofta flyga upp till himlen.
_____   Han skulle säljas för 30 silverpenningar.
_____   Herodes skulle försöka döda honom.
_____   Han skulle korsfästas.
_____   Han skulle uppstå igen från de döda efter sju år.

7. Vilken av de regler som finns i Bibeln skulle bäst kunna förhindra AIDS? (1)

_____   Avstå från omoraliskt leverne.
_____   Tillbe inte hemmagjorda gudar.
_____   Ät på regelbundna tider.

8. Vilka av nedanstående påståenden är sanna om evolutionsteorin? (3)

_____   Det är en obevisad teori.
_____   Den underminerar den kristna tron.
_____   Den är ett bevisat faktum.
_____   Den bevisar att människor och apor har samma förfäder.
_____   Den är en av kommunismens grundpelare.

9. Vilka av nedanstående påståenden understöder att Bibeln är inspirerad? (5)

_____   Biografierna berättar om både bra och dåligt
_____   Det förändrar livet för dem som följer den.
_____   Gamla testamentets profetior om Messias gick i uppfyllelse i Jesus.
_____   Den förutsade fyra stora världsriken.
_____   Den är enhetlig och säger inte emot sig själv.
_____   Den talar om precis på dagen och timmen när Jesus skall komma tillbaka.

10. Gud skapade jorden på sex bokstavliga 24-timmarsdagar. (1)

_____   Rätt
_____   Fel

11. På Noas tid kom det en översvämning över hela jorden som ödelade allt levande utom de djur som levde i vattnet och de djur och människor som var inne i arken. (1)

_____   Rätt
_____   Fel

12. Världens olika språk har sitt ursprung vid Babels torn (1)

_____   Rätt
_____   Fel