Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Kulcsok a boldog házassághoz

Kulcsok a boldog házassághozLesson 5

Amint azt már valószínűleg hallottad, ma a házasságoknak csaknem válással végződik, a válások nyomában pedig keserű házasfeleket és összezavart gyermekeket látunk. Ne hagyd, hogy veled is ez történjék! Akár nehéz napokat élsz át a házasságodban, akár boldog házaséletnek örvendesz, esetleg még nem vagy házas, csak gondolkodsz rajta, íme, néhány ingyenes, de bizonyítottan hasznos tanács arra, hogyan lehet házasságod tartós. Ezek egyenesen attól az Istentől származnak, aki szerezte és megszentelte a házasságot! Ha próbálkoztál már egyebekkel is, miért ne adnál egy esélyt Istennek is? Kövesd a tanulmányban elősorolt kulcsokat, és megerősítheted otthonod talapzatát.
Tizenhét kulcs a boldog házassághoz Isten nagyszerű könyvéből
Alapíts önálló otthont, még akkor is, ha az csupán egy egyszobás lakás.
Alapíts önálló otthont, még akkor is, ha az csupán egy egyszobás lakás.

1. Alapíts önálló otthont!

„Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté” (1Móz 2:24).

Válasz:   Isten szabálya pontosan meg van határozva. A házasságra lépett párnak el kell hagynia apját és anyját és önálló otthont kell alapítania, még ha a pénzügyi helyzetük csak egy egyszobás lakást tesz is lehetővé. A férjnek és a feleségnek együtt kell döntésre jutnia ezekben az irányelveknek. Ezután a feleségnek és férjnek is rokonai tudtára kell adni a döntést. Eltökélteknek kell maradniuk, mindegy, milyen ellenállást tapasztalnak a részükről. Válások ezreit lehetne elkerülni, ha e szabályt gondosan betartanák.

Soha ne felejtsd el, hogy maga Isten illesztett össze titeket a házasságban.
Soha ne felejtsd el, hogy maga Isten illesztett össze titeket a házasságban.

2. Ne hagyj fel az udvarlással!

„Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez” (1Pt 4:8). „az ő férje …dicséri őt” (Péld 31:28). „aki pedig férjhez ment, [arra] visel gondot, mi módon kedveskedhessék a férjének” (1Kor 7:34). „Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek” (Róm 12:10).

Válasz:   Folytasd (esetleg jobb, ha úgy mondjuk, éleszd fel újra) az udvarló bókok szokását a házassági kötelékben is. A sikeres házasságok nem a véletlen művei munkálkodni kell értük. Ne vegyétek egymást úgy, hogy már megvagytok egymásnak, különben az ebből fakadó egyhangúság meg fogja ölni a házasságotokat. Engedjétek, hogy növekedjék közöttetek a szeretet azáltal, hogy kifejezitek a szeretetet egymás irányában, különben halódásnak indul, és eltávolodtok egymástól. A szeretetet és a boldogságot nem abban fogjátok meglelni, ha a magatok számára keresitek, hanem abban, ha megadjátok egymásnak. Töltsetek azért annyi időt együtt, amennyit csak lehetséges, ha azt akarjátok, hogy jól haladjon a szekér. Tanuljátok meg lelkesen köszönteni egymást. Üdüljetek együtt, menjetek látogatóba együtt, vásároljatok, nézelődjetek, étkezzetek együtt. Ne feledkezz meg az apró bókokról, biztatásokról és szeretetkinyilvánításokról. Lepjétek meg egymást kis ajándékokkal vagy szívességekkel. Próbáljátok egymást „túlszeretni”. Ne vegyetek ki többet a házasságból, mint amennyit beletesztek. Nem önmagában a válás, sokkal inkább a szeretet hiánya a házasság legnagyobb rombolója. Valameddig adsz neki esélyt, a szeretet mindig győzni fog.

*A Biblia Revideált Standard Változata (C) 1946, 1952, 1971. Kiadja Krisztus Egyházainak Országos Tanácsának Keresztény Nevelési Osztálya (USA). Felhasználás engedélyezve.

Lepjétek meg egymást apró ajándékokkal!
Lepjétek meg egymást apró ajándékokkal!

3. Ne feledd el, hogy Isten kötött össze Benneteket a házasságban.

„Annakokáért elhagyja a férfiú atyját és anyját;… úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza” (Mt 19:5-6).

Válasz:   Már-már eltűnt a szerelem az otthonotokból? Az ördög (ez a mániákus otthonromboló) a felelős ezért. Ne feledd el, hogy Isten kötött össze Benneteket a házasságban, és az a szándéka, hogy maradjatok együtt és legyetek boldogok. Ha szeretnétek engedelmeskedni az Ő isteni törvényeinek (parancsolatainak), Isten boldogságot és szerelmet hoz az életetekbe. „Istennél minden lehetséges” (Mt 19:26). Ne csüggedjetek el. Isten, aki szeretetet ébreszt a misszionárius szívében egy leprás bennszülött iránt, könnyen szeretetet ébreszt Bennetek is egymás iránt, ha engedtek Neki.

A helytelen gondolkodásmód lerombolhatja a házasságodat.
A helytelen gondolkodásmód lerombolhatja a házasságodat.

4. Őrködj gondolataid felett: ne engedd, hogy érzékeid tőrbe ejtsenek.

„Mert amiként gondolkodik a szívében, olyan ő” (Péld 23:7, a King James Biblia alapján). „Ne kívánd a te felebarátod feleségét” (2Móz 20:17). „Minden féltett dolognál jobban őrizd a te szívedet, mert abból indul ki minden élet” (Péld 4:23). „amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek…, ezekről gondolkodjatok” (Fil 4:8).

Válasz:   A helytelen gondolkodásmód lerombolhatja a házasságodat. Az ördög effajta gondolatokkal próbál csapdába ejteni: „A házasságunk tévedés volt.” „Nem ért meg engem.” „Ezt nem tudom tovább elviselni.” „Ha szükséges, bármikor elválhatunk.” „Hazamegyek az anyámhoz.” „Rámosolygott arra a nőre.” Állj le ezekkel a gondolatokkal, mert rámegy a házasságod, ugyanis a gondolataid és az érzékszerveid kormányozzák a tetteidet. Kerüld minden olyannak a megnézését, kimondását vagy meghallását, amik − s ne keveredj zok társaságába, akik − tisztátlanságot vagy hűtlenséget sugallnak. Azok a gondolatok, amiket nem uralunk, olyanok, mint egy üresbe rakott jármű hegyről lefelé. Bármi megtörténhet, és a vége mindig katasztrófa.


5. Sohase térjetek nyugovóra úgy, hogy haragszotok egymásra.

„A nap le ne menjen a ti haragotokon” (Ef 4:26). „Valljátok meg bűneiteket egymásnak” (Jak 5:16). „azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén” (Fil 3:14). „Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek” (Ef 4:32).

Válasz:   Haraggal, indulattal a szívben aludni menni, azon túl, hogy fájdalmat és bánatot okoz, hallatlanul veszélyes. Ha nem oldjuk meg gyorsan őket, a legkisebb nézeteltérések is olyan meggyőződéssekként és gondolkodásmódokként ülnek meg a lelkedben, amelyek rossz irányba befolyásolják az életfelfogásodat. Ezért mondja Isten, hogy csillapítsuk le a haragunkat, mielőtt nyugovóra térnénk. Légy kellően nagylelkű a megbocsátáshoz, s ahhoz, hogy ki tudd mondani: „Ne haragudj”. Elvégre senki sem tökéletes, és mindketten ugyanabban a csapatban játszotok, hát légy annyira sportszerű, hogy becsülettel el tdj ismerni egy hibát, ha elkövetted. Emellett a kibékülés nagyon örömteli élmény, ahol is addig ismeretlen erők munkálkodnak azon, hogy a házasfelek még közelebb kerüljenek egymáshoz. Istené az ötlet, és − működik is!

Ha Krisztus ott él a szívedben és jelen van az otthonodban, házasságod sikeres lesz.
Ha Krisztus ott él a szívedben és jelen van az otthonodban, házasságod sikeres lesz.

6. Helyezd Jézust otthonod középpontjába.

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői” (Zsolt 127:1). „Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet” (Péld 3:6, prot. ford.). „És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Fil 4:7).

Válasz:   Ez a legfontosabb szabály. Valójában az összes többit lefedi. Tedd Krisztust az első helyre! Az otthon igazi boldogságának titka nem a diplomáciában, a hadviselésben és a gondok leküzdése érdekében tett fáradhatatlan erőfeszítésekben rejlik, hanem a Krisztussal való közösségben. A Krisztus szeretetével betöltekezett szívek soha nem kerülhetnek túlontúl messzire egymástól. Ha Krisztus jelen van az otthonunkban, házasságunk sikeres lesz. Az evangélium a gyógyír minden olyan házasságra, amelyben eláradt a gyűlölet, a keserűség és a csalódás. A szeretetet és a boldogságot csodálatos módon helyreállító evangélium segítségével lehet megelőzni válások ezreit. Az evangélium a te házasságodat is meg fogja menteni, ha kész vagy elfogadni.

Imádkozzatok hangosan egymásért.
Imádkozzatok hangosan egymásért.

7. Imádkozzatok együtt.

„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek mert jóllehet a lélek kész, de test erőtlen” (Mt 26:41). „Imádkozzatok egymásért” (Jak 5:16). „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja” (Jak 1:5).

Válasz:   Imádkozzatok fennhangon egymásért! Ez egy csodálatos szabály, amely a legmerészebb álmaidat is meghaladó mértékben vezet sikerre. Boruljatok le Isten előtt, és kérjétek Tőle az egymás iránti szeretetet, a megbocsátást, az erőt, a bölcsességet − a bajokra a megoldást. Isten személyes biztosítékkal szolgált arra nézve, hogy meg fogja hallgatni az ilyen imát. Az imádkozó ember nem fog automatikusan meggyógyulni a vétkeiből, viszont kap egy szívet, amely a jót akarja tenni. Egyetlen család sem bomlik fel, valameddig őszintén kérik együtt imában Isten segítségét.

A megbocsátás mindig jobb, mint a válás.
A megbocsátás mindig jobb, mint a válás.

8. Jussatok egyetértésre abban, hogy a válás nem megoldás.

„Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza” (Mt 19:6). „Aki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő” (Mt 19:9). „Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint” (Róm 7:2).

Válasz:   A Biblia tanítása egyértelmű. A házassági kötelékek elszakíthatatlanok és elpusztíthatatlanok. A válás egyes-egyedül házasságtörés esetén megengedett. De még akkor sem kötelező, csupán megengedett. A megbocsátás mindig jobb, mint a válás, még erkölcsi bukás esetén is. A házasság az életért van. Isten akkor szentelte meg ezt az intézményt, amikor az első menyegzőt celebrálta az Édenben. Ha elkezdünk foglalkozni a válás gondolatával, ez bármely házasságot tönkre tud tenni. Ez az egyik oka annak, amiért Jézus ezt szabályba foglalta. A válás mindig romboló hatású és szinte soha nem nyújt megoldást egy problémára. Mi több, csak még nagyobb bajokat idéz elő, vagyis nem is szabad soha szóba állni vele. A válás nyomában elkerülhetetlenül szétszakított, lehangolt, boldogtalan és kifacsart életek járnak, és még a sikeres életnek is gyakran keresztbe tehetnek. Isten alapította a házasságot, hogy őrködjék az emberek tisztasága és boldogsága felett, hogy megadja ezzel nekik mindazt, amire szociálisan szükségük van, továbbá, hogy mind testileg, mind szellemileg, mind erkölcsileg felemelje őket. A házassági fogadalomtétel az egyik legünnepélyesebb és legkötelezőbb érvényű, amit emberek felvállalhatnak. Aki ezt csak úgy szíre-szóra leveti magáról, ezzel eltávoztatja saját magától Isten kegyét és áldását.


9. Zárjátok szorosra a családi kört!

„Ne paráználkodj” (2Móz 20:14). „Bízik ahhoz az ő férjének lelke… Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban” (Péld 31:11,12). „az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit megcsaltál” (Mal 2:14). „Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek… Ne kívánd az ő szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel; … Vehet-e valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének? … Így van, valaki bemegy az ő felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt” (Péld 6:24-29).

Válasz:   A család belső dolgait soha nem szabad másokkal megosztani − még a szülőkkel sem. Nagy bűn és tragédia, ha megszegjük ezt az Isten által adott szabályt. Ha egy harmadik személyt bizalmunkba fogadunk, aki meghallgatja a panaszainkat, azzal eszközt adunk az ördög kezébe, hogy elidegenítse egymástól a férj és a feleség szívét. Oldjátok meg az otthoni gondokat házon belül. Soha senki mást − a lelkészeteken vagy a házassági tanácsadón kívül − nem szabad beavatni. Legyetek mindig őszinték egymással, és ne őrizgessetek titkokat egymástól. Ne élcelődj házastársad érzelmeivel. Erőteljesen védelmezzétek egymást, és szigorúan tartsatok távol mindenkit, aki közétek akarna tolakodni. Ami pedig a házasságtörést illeti, − dacára annak, amit egynémely házassági tanácsadó mond − ez neked és minden érintettnek fájdalmat okoz. Isten, aki ismeri a lelkünket, testünket és az érzelmi világunkat (és tudja, mi az, ami segít nekünk, és mi az, ami sebet ejt), így szól: „Ne!” Ha pedig Ő azt mondja, hogy „ne”, akkor jobban tesszük, ha nem. Akik figyelmen kívül hagyják az Ő szabályát, a lehető legsúlyosabban bűnhődnek. Ha már belementél valami flörtbe, azonnal szakítsd meg azt a kapcsolatot, mert olyan árnyak telepednek az életedre, amik soha nem fognak felemelkedni.

Ha megvan az igaz szeretet, házasságod nem futhat zátonyra.
Ha megvan az igaz szeretet, házasságod nem futhat zátonyra.

10. Istentől tudjuk, mi a szeretet: tedd napi céloddá, hogy helytállj benne.

„A szeretet hosszútűrő, kegyes a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr” (1Kor 13:4-7).

Válasz:   Kérlek, olvasd el a fentebbi szentírási igeszakaszt. Isten így jellemzi a szeretetet. Hogyan tudsz megfelelni ennek? A szeretet nem érzelmeskedő sugallatok kérdése, hanem egy, az élet minden pillanatát és cselekedetét magában foglaló szent elv. Ha megvan az igaz szeretet, házasságod nem futhat zátonyra. E szeretet nélkül viszont nem lehet jól sikerült a házasság.

Próbáld társadat inkább boldoggá tenni, semmint megjavítani.
Próbáld társadat inkább boldoggá tenni, semmint megjavítani.

11. Gondolj mindig arra, hogy a kritizáló lelkület és a zsörtölődés tönkreteszi a szeretetet.

„Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek” (Kol 3:19). „Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonnyal” (Péld 21:19). „A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés és a morgó asszonyember hasonlók” (Péld 27:15). „Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre” (Mt 7:3). „A szeretet hosszútűrő” (1Kor 13:4).

Válasz:   Hagyj fel a bírálgatással, a zsörtölődéssel és a hibakereséssel. Lehet, hogy férjednek illetve a feleségednek sok fogyatkozása van, ám a zsörtölődés nem fog segíteni. Ne várjál el tökéletességet, mert az keserű lelkületet fog eredményezni. Légy elnéző a hibákkal szemben és vadásszál inkább a jó dolgokra. Ne igyekezz megreformálni, ellenőrzésed alatt tartani avagy kényszeríteni a házastársadat, mert így tönkre fogod tenni a szeretetet. Egyedül Isten képes megváltoztatni embereket. Némi humorérzék, egy vidám szív, kedvesség, türelem és szeretet a házassági gondok kétharmadát el fogja űzni. Próbáld társadat inkább boldoggá tenni, semmint megjavítani, és meglátod, a javulás sem fog elmaradni. A sikeres házasság titka nem az, hogy legyen egy jó házastársad, hanem az, hogy légy te jó házastárs.

Tanuljatok meg nevetni és élvezni az együtt töltött épületes időszakokat.
Tanuljatok meg nevetni és élvezni az együtt töltött épületes időszakokat.

12. Semmit ne vigyetek túlzásba legyetek mértékletesek.

„Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető” (1Kor 9:25). „A szeretet nem keresi a maga hasznát” (1Kor 13:5). „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek” (1Kor 10:31). „Megsanyargatom testemet és szolgává teszem” (1Kor 9:27). „Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék” (2Thessz 3:10). „Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy” (Zsid 13:4). „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek” (Róm 6:12-13).

Válasz:   A túlmunka tönkre fogja tenni a házasságotokat. Ekképpen a tétlenség is. Meg kell találnotok munka, szeretet, pihenés, mozgás, játék, istentisztelet, étkezések és társasági kapcsolatok tökéletes egyensúlyát, különben valami el fog pattanni. A túlhajszoltság és az alváshiány, a megfelelő táplálék és a testmozgás elmaradása az embert bírálgató hajlamúvá, türelmetlenné és negatívvá teszi. A rendszeres túlevés nagy gonosz, ami fel fogja erősíteni az alantas természetet és eltompítja a lelkiismeretet.

A nemiség túlhajszolása kiöli a szent dolgok iránti szeretetet és legyengíti az életerőt. A házasság nem jogosít fel senkit a nemi kicsapongásokra. A lealacsonyító, eltorzult illetve mértéktelen nemi aktusok kiölik az egymás iránti szeretetet és tiszteletet. A Biblia a mértékletes nemi életet javasolja (1Kor 7:3-7). A társas kapcsolatok ápolása másokkal feltétlenül fontos. Az elszigeteltségben nem fogjuk meglelni az igazi boldogságot. Tanuljatok meg nevetni és élvezni az együtt töltött épületes időszakokat! A túlzott komolyság is veszélyes. A túlmunka és a tétlenség egyaránt gyengíti a lelket, a testet, a lelkiismeretet és az egymás iránti szeretetre és tiszteletre való képességet. Ne engedjétek, hogy a mértéktelenség szétroncsolja a házasságotokat!

Ne kutakodjatok egymás pénztárcájában vagy más személyes tárgyai között a másik engedélye nélkül.
Ne kutakodjatok egymás pénztárcájában vagy más személyes tárgyai között a másik engedélye nélkül.

13. Tartsátok tiszteletben egymás személyes jogait és magánszféráját.

„A szeretet hosszútűrő,… a szeretet nem irigykedik… Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát… Nem örül a hamisságnak… mindent hiszen” (1Kor 13:4-7). „Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek” (Róm 12:10).

Válasz:   Mindegyik házasfélnek megvan a maga Istentől adatott joga egy olyan magánszféra megtartásához, amelyre nem kell magyarázatot adnia. Ne kutakodjatok egymás pénztárcájában, retiküljében, személyes mailjei, illetve egyéb személyes tulajdonai között, kivéve, ha engedélyt kaptatok rá. A magánszférához, továbbá − ha a házastárs elfoglalt − a nyugalomhoz való jogot tiszteletben kell tartani. Férjednek, feleségednek joga van olykor-olykor tévedni, jogosult továbbá egy szabadnapra is, és emiatt a házastárs ne vonja őt inkvizíciós eljárás alá. A házasfelek ne birtokolják egymást, soha ne próbálják a másik személyiségét megváltoztatni. Egyedül Isten képes véghezvinni ilyen változásokat, és e tekintetben mindnyájan egyes-egyedül neki tartozunk felelősséggel (Róm 14:12). A boldogsághoz feltétlenül szükséges a tökéletes bizalom, az egymásban való megbízás, egymás figyelgetése nélkül. Tölts kevesebb időt azzal, hogy „kitalálod” a házastársadat, ellenben több időt azzal, hogy a kedvében jársz. Ez a módszer csodákra képes.

A tiszta, rendezett otthon sok családi bajt megold.
A tiszta, rendezett otthon sok családi bajt megold.

14. Legyetek tiszták, szerények, rendszeretők és kötelességtudók.

„Hasonlatosképpen az asszonyok … szemérmetességgel ékesítsék magukat” (1Tim 2:9). „…megkészíti azokat kezeivel, kedvvel… Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának… és restségnek étkét nem eszi” (Péld 31:13,15,27). „Tisztítsátok meg magatokat” (Ézs 52:11). „Mindenek ékesen és jó renddel legyenek” (1Kor 14:40). „Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő háza népéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél” (1Tim 5:8). „Ne legyetek restek” (Zsid 6:12).

Válasz:   A lustaság, a rendetlenség, a piszok és az ápolatlanság az ördög fegyverei, hogy lerombolja bennetek az egymás iránti tiszteletet és szeretetet, ily módon tönkretéve a házasságotokat. A csinos, a szerényen vonzó és tiszta, jól ápolt test mind a férj, mind a feleség részéről alapvető fontosságú. Az ételek legyenek egészségesek, szemre is kívánatosak, és szolgálják fel időben. Az otthon legyen tiszta és rendezett, ugyanis ez békét, nyugalmat és megelégedettséget hoz mindenkinek. Egy lusta és élhetetlen férj, aki nem visel gondot háza népéről, átok a családjának, sértő Istenre nézve. E látszólag csekély fontosságú dolgokban tanúsított gondatlanság ezrek otthonát teszi tönkre.

A nyers, haragos szavak összetöri a házastársatokban a vágyat, hogy a kedvetekben járjon.
A nyers, haragos szavak összetöri a házastársatokban a vágyat, hogy a kedvetekben járjon.

15. Tökéljétek el, hogy gyengéden és kedvesen beszéltek.

„Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot” (Péld 15:1). „Élvezd az életet a feleségeddel együtt, akit szeretsz” (Préd 9:9, prot. ford.). „Minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat” (1Kor 13:11).

Válasz:   Bírjátok rá magatokat, hogy gyengéden és kedvesen beszéltek a házastársatokkal. Ha valamelyik féllel szemben kikél a másik, gyakran a hallgatás legjobb módszer a másik haragjának lecsillapítására. Egyébként sem szabad komolyan venni azokat a nagy szavakat, amiket az ember haragjában, fáradt vagy csüggedt állapotában kimond, úgyhogy nyugtot kell hagyni, míg a harag lecsillapodik. És amikor aztán megszólaltok, a szavak legyenek mindig halkak és kedvesek. A nyers, haragos szavak összetöri a házastársatokban a vágyat, hogy a kedvetekben járjon.

Az anyagi kérdéseket beszéljétek meg és egyezzetek meg.
Az anyagi kérdéseket beszéljétek meg és egyezzetek meg.

16. Legyetek méltányosak anyagi kérdésekben.

„A szeretet nem irigykedik… nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát” (1Kor 13:4-5). „…mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9:7).

Válasz:   Minden javatok és jövedelmetek a házasságban legyen a „miénk” és nem az „enyém” vagy a „tied”. A feleségeknek, akik nem dolgoznak az otthonon kívül, rendszeresen kell kapniuk egy bizonyos összeget élelmiszerre, ruházatra és más pénzbe kerülő tételekre. Mégpedig szívesen, nem kelletlenül, méltatlankodva. Mind a feleségnek, mind a férjnek − amikor csak lehetséges − álljon rendelkezésre egy kisebb, de mindenképpen egyenlő nagyságú összeg, amit tetszés szerint költhetnek el úgy, hogy nem kell róluk számot adni. A fukar férjek általában dühösek a feleségükre, amiért költekeznek, csakúgy, mint ahogy a tékozló férjek teszik sóherekké a feleségeket. Ha bizalmat tanúsítotok a társatok pénzkezelési képességei iránt, az általában gyakorlatiasabbá teszi őt.

Ha együtt beszélitek át a dolgokat, azzal rengeteg olyan hibát kerülhettek el, amik tönkreteszik a házasságotokat.
Ha együtt beszélitek át a dolgokat, azzal rengeteg olyan hibát kerülhettek el, amik tönkreteszik a házasságotokat.

17. Beszéljetek át mindent együtt és tanácskozzatok együtt minden tartózkodás nélkül.

„A szeretet… nem fuvalkodik fel…, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra…” (1Kor 13:4-5). „Aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megutálja az ő lelkét” (Péld 15:32). „Láttál-e oly embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogy nem mint a felől” (Péld 26:12)!

Válasz:   Kevés dolog fogja úgy megerősíteni a házasságotokat, mint amikor minden nagy döntésnél együtt tartotok tanácsot. Állásváltoztatáskor, ház-, autó-, vitorlás-, bútor- és ruhavásárláskor (legalábbis az értékesebb cikkeknél), illetve minden más esetben, ami komolyabb kiadással jár, a férjnek és a feleségnek össze kell dugnia a fejét, és mindkettőnek a véleményét figyelembe kell venni. Ha együtt beszélitek át a dolgokat, azzal rengeteg olyan ballépést kerülhettek el, amik tönkretehetik a házasságotokat. Ha rengeteg megbeszélést és buzgó imát követően a vélemények még mindig eltérnek, a feleségnek kell alávetnie magát a férj akaratának. A Szentírás világosan beszél erről. (Lásd Ef 5:22-24.)


18. Szeretném, ha otthonom olyan hellyé válna, amelyben a mennyei angyalok időznek.

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések


1. Melyik házasfélnek kell elsőként bocsánatot kérnie a másiktól egy veszekedés után?


Annak, akinek igaza van!

2. Létezik szabály egy kotnyeleskedő anyósra vonatkozóan?


Igen! Maradj csendben és törődj a magad dolgaival! (Lásd 1 Thessalonika 4:11.) Ez a szabály alkalmazható tulajdonképpen az anyósokra is. Sok olyan házasság vált pokollá az anyósok miatt, amely egyébként kis mennyországok lehettek volna. Minden anyós köteles az újonnan alapított otthonokat hagyni, hogy saját útjukat járják.

3. A férjem istentelen ember, én viszont szeretnék keresztény lenni. Rettenetes befolyást áraszt maga körül. Nem kellene elválnom tőle?


Nem! Olvasd el a következő igehelyeket: 1 Korinthus 7:12-14; 1 Péter 3:1-2. Isten pontos választ ad a kérdésedre.

4. Ha a férjem feldühít, nem alszom vele. Ő azt mondja, nincs igazam. Tényleg nincs?


Tényleg nincs! Isten egyértelmű választ ad erre a kérdésre a Korinthusi első levél 7:4-5-ben.

5. A feleségem lelépett egy másik férfival. Azóta megbánta és vissza akar jönni. A lelkészünk azt mondja, hogy vissza kellene fogadnom őt, holott Isten megtiltja. Nem jól tudom?


Csakugyan nem! Isten megengedi a válást házasságtörés esetén, de nem parancsolja meg, hogy váljunk el ilyenkor. A megbocsátás mindig jobb és mindig helyénvaló. (Lásd ezzel kapcsolatban Máté evangéliuma 6:14-15 igéit.) A válás súlyosan roncsolja a te életedet és a gyermekeid életét. Adj neki egy újabb esélyt! Az aranyszabály (Máté 7:12) erre a helyzetre is érvényes. Ha te és a feleséged átadjátok az életeteket Krisztusnak, Ő végtelenül boldoggá teszi a házasságotokat. Sosem túl késő.

6. Mit tegyek? A férfiak állandóan megpróbálnak bizalmas kapcsolatba kerülni velem.


Légy nagyon óvatos, hogyan viselkedsz velük. Isten ezt parancsolja: „Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek” (1 Thessalonika 5:22). Lehet, hogy a férfiakkal szembeni magatartásod − egy kétértelmű mosoly, kihívó öltözet, ízetlen viccelődések, vagy amikor túl „laza” vagy és elengeded magad − bátoríthatja a közeledésüket. Kell hogy legyen egy olyan keresztény tartózkodás és méltóság, ami távol tartja a férfiakat. Krisztus ezt tanította: „Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Máté 5:16). Amikor valóban Krisztus világossága ragyog fel az életetekben, nem lesz majd sok gondotok a gonosz szándékú férfiakkal és az ő közeledéseikkel.

7. El lehet mondani egyszerűen és nyíltan, mit tanácsol Isten annak, aki vétkezett, de igazán megbánta?


Krisztus sok idővel ezelőtt már megadta az Ő félreérthetetlen, őszinte és vigasztaló válaszát annak az embernek, aki erkölcsi botlást követett el, de megbánásra jutott. Ezt mondta: „Menj és többé ne vétkezzél” (János 8:11). Ez a válasz ma is érvényes.

8. Nem úgy van, hogy a váláskor olykor az „ártatlan fél” is vétkes részben?


Ez bizonyára így van. Olykor az „ártatlan fél” a szeretetlenségével, a figyelmesség hiányával, az önigazultságával, a kedvesség hiányával, az önzéssel, a zsörtölődéssel, a hűvös elutasítással rossz gondolatokat és cselekedeteket idézhet elő házastársában. Előfordul, hogy az „ártatlan fél” ugyanolyan vétkes Isten előtt, mint a „vétkes” fél. Isten az indítékainkat nézi, és a szerint ítél. „Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van” (1 Sámuel 16:7).

9. Elvárja tőlem Isten, hogy együtt éljek a házastársammal akkor is, ha testileg bántalmaz?


A testi bántalmazás veszélyezteti az emberi életet, ami annyira komoly baj, hogy azonnali orvoslást igényel. A testi bántalmazásnak kitett házastársaknak és családtagoknak találni kell egy biztonságos környezetet, ahol élhetnek. Mind a férjnek, mind a feleségnek keresnie kell egy hozzáértő segítőt egy keresztény házassági tanácsadó személyében.

Kvíz kérdések1. A házassággal kapcsolatos alábbi állítások közül melyik igaz? (1)

_____   A házasság egy férfi és egy nő egyesülése egy életre Isten által.
_____   A házasság ideiglenes, kísérleti jellegű ügylet, amelynek során kiderülhet, hogy két ember összeillik-e.
_____   A házasság nem igazán szükséges. Egy férfi és egy nő házasság nélkül is nyugodtan együtt élhet.

2. Isten egyetlen okot ismer el a válásra. Melyik az? (1)

_____   Összeférhetetlenség.
_____   Ha a házastárs hirtelen haragú.
_____   Házasságtörés illetve paráznaság.
_____   A házasfél hitetlensége.

3. Mi legyen az udvarlás időszakának udvarlásával? (1)

_____   Folytatódnia kell a házasság időszakában is.
_____   Az esküvő után a lehető leggyorsabban ejteni kell.
_____   Az udvarlás igazán együgyű és szükségtelen dolog.

4. Mi a sikeres házasság legfőbb biztosítéka? (1)

_____   Ha a szívekben és az otthonban is jelen van Krisztus.
_____   Ha a férj rá tudja kényszeríteni a feleségét, hogy alkalmazkodjon.
_____   Ha a feleség ki tudja követelni, amit akar, azzal, hogy válással fenyegetőzik.

5. A viták során a következőket kell tenni: (3)

_____   Beszéljetek szelíden és kedvesen egymással.
_____   Ismertesd el házastársaddal a hibáját.
_____   Hívjátok át a szomszédot és úgy rendezzétek le az ügyeket.
_____   Kényszerítsd házastársadat, hogy maradjon csöndben.
_____   Hagyj ott csapot-papot és maradj távol egy pár napig.
_____   Imádkozzatok együtt.
_____   Tegyétek túl magatokat a haragon, mielőtt nyugovóra térnétek.

6. Az alábbiak közül melyek a sikeres házasság kulcsai? (2)

_____   Zárjátok szorosra a családi kört, ne legyen senki „harmadik”.
_____   A szülőkhöz kell költözni.
_____   Ha dühbe gurulsz, rohanj haza a mamához.
_____   Beszéld ki barátaid előtt házastársad hibáit!
_____   Alapítsatok saját otthont.
_____   Írj egy régi barátnak és kérj tőle tanácsot!
_____   Soha ne te légy az első, aki bocsánatot kér egy veszekedés után.

7. Melyek a legjobb módjai annak, hogy jobbá tedd a házastársadat? (2)

_____   Fenyegesd meg őt, hogy elhagyod, ha nem járhatod a saját utadat.
_____   A zsörtölődés és a bírálgatás.
_____   Tedd jobbá a saját kapcsolatodat Jézus Krisztussal.
_____   Aludj külön a házastársadtól.
_____   Légy kedves, elismerő és megbocsátó.
_____   Kényszerítsd rá a házastársadat, hogy változzon meg.

8. Az alábbiak közül mik sodorhatják veszélybe a házasságotokat? (6)

_____   A bírálgatás.
_____   Egy zsugori férj.
_____   Egy nyakló nélkül költekező feleség.
_____   A lustaság.
_____   A keresztény otthon.
_____   Az együtt imádkozás.
_____   A rendetlenség és a piszok.
_____   A megbocsátó lelkület.
_____   A féltékenység.

9. Mi a titka annak, hogy nagy döntéseiteket siker koronázza? (2)

_____   A férjnek és a feleségnek együtt kell megtanácskozniuk a dolgokat.
_____   A férjnek rá kell kényszerítenie akaratát a feleségre.
_____   Keressétek együtt imában Istent.
_____   Ragaszkodj a saját elgondolásodhoz.

10. Mi a legfontosabb szabály az apósok és az anyósok számára? (1)

_____   Törődjetek a saját dolgaitokkal és hagyjátok, hogy az újdonsült házaspár a maga életét élje.
_____   Ragaszkodjatok hozzá, hogy lakjanak a fiatalok nálatok.
_____   Tökéljétek el magatokban, hogy tanácsolni fogjátok a fiatalokat, akár akarják, akár nem.

11. Ha a házastársad hűtlen lesz hozzád, mi lehet erre a lehető legjobb reakció a részedről? (1)

_____   Otthagyni egyszer s mindenkorra és soha nem menni vissza hozzá.
_____   Mondd el rögtön fűnek-fának, milyen hitvány alak (némber) a házastársad.
_____   Állj készen a megbocsátásra, és ha csak egy mód van rá, óvd meg az otthon nyugalmát.

12. Miért kell nagyon ügyelni a gondolatokra? (2)

_____   Mert a tisztátalan gondolatok tisztátalan cselekedeteket szülnek.
_____   Mert a házastársad netán tud olvasni a gondolataidban.
_____   A helytelen gondolkozás tönkreteszi a házasságotokat.