Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Egy roppant méretű város a világűrben

Egy roppant méretű város a világűrbenLesson 4

Beszélgessünk most egy nagyvárosról! New York, Tokió, London: egyik sem említhető vele egy lapon. Csak addig várj, míg felfogod az ámulatba ejtő tényeket erről az óriási városról, amelyhez az űrön keresztül vezet az út. Tényekről szólunk, nem egy tudományos fantasztikus regényről! Az az ismeretanyag, amit ebben tanulmányban sajátíthatsz el, fel fogja pezsdíteni a lelkedet és reménnyel ajándékoz meg a jövőre nézve.
A szent város tervezője és építője Isten.
A szent város tervezője és építője Isten.

1. Ki ennek az űrbéli városnak a tervezője és építője?

„Azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost” (Zsid 11:16).

Válasz:   A Biblia kijelenti, hogy Isten egy hatalmas várost épít népe számára. Ez a város pedig ugyanolyan valóságos és kézzel fogható, mint bármely város, amelyben jártál már.

Isten lenyűgöző városa a mennyben, az Ő lakóhelyén épül.
Isten lenyűgöző városa a mennyben, az Ő lakóhelyén épül.

2. Hol található az a lenyűgöző város, amit Isten készít?

„És én János láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből” (Jel 21:2). „Óh Uram … hallgasd meg lakhelyedből, a mennyből” (1Kir 8:28,30).

Válasz:   A hatalmas város, ami most épül, az űr egy távoli helyén, Isten − mennynek nevezett − lakóhelyén található.

Figyeljük meg a város méreteit, néhány állammal összehasonlítva.
Figyeljük meg a város méreteit, néhány állammal összehasonlítva.

3. Hogyan írja le a Szentírás ezt a lenyűgöző űrbeli várost?

Válasz:   (A) MÉRETEI
„És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő” (Jel 21:16). A város egy tökéletes négyzetalakzatot képez. Kerülete 12 ezer stádium, azaz ezerötszáz mérföld (egy stádium egynyolcad mérfölddel egyenlő). Minden oldala 375 mérföld hosszú.

(B) NEVE
A város neve Jelenések 21:2 szerint „Új Jeruzsálem”.

(C) FALAI
„És megmérte annak kőfalát száznegyvennégy singre… És kőfalának rakása jáspisból volt” (Jel 21:17-18). A várost 144 könyök, azaz 216 láb magas fal (egy könyök tizennyolc hüvelykkel egyenlő). A fal tömör jáspisból készült, amelynek fényessége és szépsége leírhatatlan. Gondold csak el! Közel húsz emelet magas tömör jáspis!

(D) KAPUI
„És… volt tizenkét kapuja: Napkeletről három kapu északról három kapu délről három kapu napnyugatról három kapu… A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt” (Jel 21:12,13,21).

A városnak 12 kapuja van − minden oldalon három − mindegyik gyöngyből készült.

(E) ALAPJAI
„És a város kőfalának tizenkét alapja volt… És a város kőfalának alapjai ékesítve voltak mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis a második zafir a harmadik kálczédon a negyedik smaragd az ötödik sárdonix a hatodik sárdius a hetedik krizolitus a nyolcadik berillus a kilencedik topáz a tizedik krisopráz a tizenegyedik jáczint a tizenkettedik amethist” (Jel 21:14-20). A városnak 12 teljes alapzattal bír, mindegyik drágakőből épült. A szivárvány minden színe megtalálható benne, így hát bizonyos távolságból a város kétségkívül olybá fog tűnni, mintha egy szivárványon nyugodna.

(F) UTCÁI
„és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg” (Jel 21:21).

(G) MEGJELENÉSE
„láttam a szent várost…, mint egy férje számára felékesített menyasszony… Benne volt az Isten dicsősége és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz… És a város … hossza annyi, mint a szélessége” (Jel 21:2,11,16).

A várost, drágaköveivel, az arannyal és vibráló szépségével együtt, az Isten dicsősége fogja bevilágítani. Lélegzetelállító fenségességében és tisztaságában egy „férje számára felékesített menyasszony”-hoz hasonlítja a Biblia.

A csodálatos élet fája a mennyben soha véget nem érő életet és ifjúságot hoz azoknak, aki esznek belőle.
A csodálatos élet fája a mennyben soha véget nem érő életet és ifjúságot hoz azoknak, aki esznek belőle.

4. E felséges városban milyen tüneményes tereptárgy biztosítja minden polgára számára az örök életerőt és ifjúságot?

„Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája volt, mely tizenkét gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók” (Jel 22:2). „Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen” (1Móz 3:22).

Válasz:   Az élet fája, ami tizenkét fajta gyümölcsöt terem (és a város közepén található, Jel 2:7), mindenkit, aki szakít róla, örök élettel és ifjúsággal ajándékozza meg. Még levelei is csodálatos fenntartó tulajdonságokat fog tartalmazni. Ez a fa minden hónapban új gyümölcstermést ad.

A szent város alá fog szállni a földre és annak fővárosa lesz.
A szent város alá fog szállni a földre és annak fővárosa lesz.

5. Igaz, hogy ez a lenyűgöző város alá fog szállni a földre?

„És én János láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony” (Jel 21:2). „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet” (Mt 5:5). „Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát” (Péld 11:31).

Válasz:   Igen, a fenséges szent város le fog szállni erre a földre, hogy az újjáteremtett föld fővárosa legyen. Minden igaznak lesz egy háza ebben a városban.

A bűnt és a bűnösöket Istentől jövő tűz fogja megsemmisíteni.
A bűnt és a bűnösöket Istentől jövő tűz fogja megsemmisíteni.

6. Mi történik majd a bűnnel és a bűnösökkel?

„Minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, megégeti őket az eljövendő nap” (Mal 4:1). „És Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat” (Jel 20:9). „az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek” (2Pt 3:10). „És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon” (Mal 4:3). „De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik” (2Pt 3:13).

Válasz:   Isten tűz által fogja elpusztítani a bűnt és a bűnösöket. Ez a tűz meg fogja olvasztani a földet és mindent hamuvá fog változtatni. Ekkor Isten egy teljesen új földet teremt, és a szent város lesz annak fővárosa. Az igazak itt örömben, békességben és szentségben fognak élni az örökkévalóságon át. Isten ígéretet tesz, hogy a bűn nem üti fel többé a fejét (Lásd Náh 1:9).

Ebben az új országban az Úr személyesen ott fog lakni a népe között.
Ebben az új országban az Úr személyesen ott fog lakni a népe között.

7. Milyen felüdítő és megható ígéreteket tesz Isten a népének, amely belép az Ő országába?

Válasz:   A. Az Úr személyesen velük fog lakni (Jel 21:3).

B. Soha nem fognak unatkozni. Örökös öröm lesz az ő osztályrészük (Zsolt 16:11).

C.Nem lesz többé halál, fájdalom, könnyek, bánat, betegség, kórházak, műtétek, tragédia, csalódás, aggodalom, éhség és szomjúság. (Jel 21:4 Ézs 33:24 Jel 22:3 Ézs 65:23 Jel 7:16).

D. Nem fognak elfáradni (Ézs 40:31).

E. Minden üdvösséget elnyert ember minden tekintetben testi tökéletességnek fog örvendeni. A süketek hallani, a vakok látni, a némák énekelni fognak, a sánták pedig futni tudnak majd (Ézs 35:5,6 Fil 3:21).

F. Féltékenység, félelem, gyűlölet, hazugság, irigység, tisztátalanság, cinizmus, erkölcstelenség, és minden egyéb gonoszág örökre ki lesz zárva Isten országából (Jel 21:8,27, 22:15). Az embereket nem fogják terhelni többé azok a gondok és bajok, amik aggodalmaskodásba taszították őket. Nem lesznek többé idegösszeroppanások. Az idő az örökkévalóságon át tart majd, és a földi élet feszültségei, a határidők nem lesznek többé.

A mai hatalmas óceánok nem találhatók már Isten új országában.
A mai hatalmas óceánok nem találhatók már Isten új országában.

8. Miben fog különbözni az új föld a föld mai állapotához képest?

Az újjáteremtett földön gyermekek oroszlánokkal játszadoznak majd teljes biztonságban.
Az újjáteremtett földön gyermekek oroszlánokkal játszadoznak majd teljes biztonságban.
Válasz:   A. A roppant méretű tengerek, ahogy ma ismerjük őket, el fognak tűnni (Jel 21:1). Ma az óceánok és a tengerek borítják a föld felszínének háromnegyedét. Nem így lesz ez Isten új országában. Az egész világ egy felülmúlhatatlan szépségű hatalmas kert lesz, amit tavak, folyók és hegyek tarkítanak (Jel 22:1 ApCsel 3:20,21).

B. A pusztákból kertek lesznek (Ézs 35:1, 2).

C. Az állatok egytől egyig szelídek lesznek. Egyik sem ejti zsákmányul a másikat, és egy kisgyermek fogja vezetni őket (Ézs 11:6-965:25).

D. Nem lesz abban semmi elátkozott (Jel 22:3).

E. Nem lesz abban többé semminemű erőszak (Ézs 60:18). Ez eleve kizárja a bűntényeket, a viharokat, az áradásokat, földrengéseket, tornádókat, pusztításokat stb.

F. Az új földön semmi olyan nem lesz, ami beszennyez (Jel 21:27). Nem lesznek cigarettacsikkek, dohánynedvek, alkoholos italok, bordélyházak, erkölcstelen képek, sem semmi más gonoszság vagy tisztátlanság.

Az új Jeruzsálem utcáit együtt játszadozó gyermekek fogják betölteni.
Az új Jeruzsálem utcáit együtt játszadozó gyermekek fogják betölteni.

9. Lesznek gyermekek Isten országában? Ha lesznek, ők is felnőnek?

„És megtelnek a város utcái fiúkkal és leányokkal, akik játszadoznak annak utcáin” (Zak 8:5). „és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok” (Mal 4:2).

Válasz:   Igen, sok kisfiú és kislány lesz a szent városban (Ézs 11:6-9), és ezek a kicsinyek fel fognak nőni (Mal 4:2). Ádám óta mind termetben, mind értelmi képességek és életerő tekintetében rengeteget fejlődtünk vissza, de mindez az eredeti tökéletesség szerint lesz helyreállítva (ApCsel 3:2-21).

10. Az üdvözültek, amikor találkoznak szeretteikkel a mennyben, meg fogják ismerni egymást?

10. Az üdvözültek, amikor találkoznak szeretteikkel a mennyben, meg fogják ismerni egymást?

„akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem” (1Kor 13:12).

Válasz:   A Biblia egyértelműen tanít arról, hogy azok az igaz szeretteink, akik elhunytak, fel lesznek támasztva, hogy az Isten országában együtt legyenek valamennyi igazzal (Ézs 26:19; Jer 31:15-17; 1Kor 15:51-55; 1Thessz 4:13-18). És a Szentírás azt is tanítja, hogy Isten országában ugyanúgy meg fogják ismerni egymást az emberek, mint ahogy ma is felismerik egymást.

A mennyben valódi emberek valódi örömöket fognak megtapasztalni. Az emberi szív legdédelgetettebb reményei válnak ekkor valóra.
A mennyben valódi emberek valódi örömöket fognak megtapasztalni. Az emberi szív legdédelgetettebb reményei válnak ekkor valóra.

11. A mennyben élő emberek valóságos hús-vér emberek lesznek, akiknek csontjaik, inaik vannak?

„Megállt maga Jézus közöttük, és mondta nekik: Békesség nektek. Megrémülvén pedig és félvén, azt hitték, hogy valami lelket látnak. És mondta nekik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van” (Lk 24:36-39)! „Mikor pedig még nem hittek az öröm miatt, és csodálkoztak, mondta nékik: Van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat, és valami lépes mézet, melyeket elvett, és előttük evett” (Lk 24:41-43). „És kivitte őket Bethániáig, és… míg áldotta őket, tőlük elszakadván, felvitetett a mennybe” Lk 24:50-51). „Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok felmenni őt a mennybe” (ApCsel 1:11). „…a megtartó Úr Jézus Krisztus… elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez” (Fil 3:21-21).

Válasz:   Jézus a feltámadása után bebizonyította a tanítványainak, hogy húsa és csontjai vannak: megtapinthatták, együtt étkezhettek vele. Ugyanez a hús-vér Jézus ment fel az Atyjához s jön majd újra el a földre. Az igazak ugyanolyan testet fognak kapni, mint amilyen Krisztus teste, és át valódi hús-vér emberek lesznek az örökkévalóságokon. A különbség az lesz, hogy a mennyei test nem lesz kitéve a halálnak, a hanyatlásnak, a romlásnak. Az a tanítás, miszerint az üdvözültek a mennyben felhőkön lebegő szellemek, és egész nap csak hárfáznak, a Szentírás szerint minden alapot nélkülöz. Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy egy olyan sablonos és hóbortos jövőben részesítse azokat, akik elfogadják a szeretetét, és nemes indulattól vezérelve követik az Ő életmódját. Az emberek többségét nem érdekli egy ilyen éteri lét, ennélfogva csekély vágyat, vagy egyáltalán semmilyen vágyat nem éreznek, hogy belépjenek Isten mennyei országába − ha egyáltalán előnyben részesítik, az azért van, mert félnek a pokoltól. Ha ez emberek mindenütt megismerhetnék az igazságot Isten szent városáról és az új földről, milliók kezdenék megérteni szeretetét, s fordulnának teljes szívükből felé. Az az ember, aki lemarad Isten országáról, élete legnagyobb ballépését követi el.

A kertészkedés a mennyben határtalan örömet és megelégedést szerez majd.
A kertészkedés a mennyben határtalan örömet és megelégedést szerez majd.

12. Mivel fogják tölteni az igazak az idejüket a mennyek országában?

„Házakat építnek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, … és kezeik munkáját elhasználják választottaim” (Ézs 65:21-22).

Válasz:   Az igazak felépítik a saját házaikat az új földön. (Mindenkinek lesz egy olyan háza is, amit Krisztus épített. Lásd Jn 14:1-3). Szőlőket fognak ültetni és eszik annak gyümölcsét. A Biblia nyíltan szól erről. Valóságos emberek valóságos dolgokat végeznek a mennyben, és mindebben testestül-lelkestül örömüket lelik.

Emberi nyelv le nem írhatja a mennyei tiszta zene dicsőségét és örömét.
Emberi nyelv le nem írhatja a mennyei tiszta zene dicsőségét és örömét.

13. Milyen egyéb érdekfeszítő tevékenységekből veszik ki részüket a megváltottak?

Válasz:   A. Mennyei zenét énekelnek, játszanak (Ézs 35:10, 51:11 Zsolt 87:7 Jel 14:2,3).

B. Isten királyiszéke előtt imádatra gyűlnek össze minden szombaton (Ézs 66:22,23).

C. Gyönyörködnek a soha el nem hervadó virágokban és fákban (Ez 47:12 Ézs 35:1,2).

D. Látogatóba mennek szeretteikhez, pátriárkákhoz, prófétákhoz stb. (Mt 8:11 Jel 7:9-17).

E. Tanulmányozzák a mennyei állatokat (Ézs 11:6-9, 65:25).

F. Utaznak és felfedeznek úgy, hogy soha nem fáradnak el (Ézs 40:31).

G. Hallgatják Isten énekét (Sof 3:17).

H. Valóra váltják legdédelgetettebb vágyaikat (Zsolt 37:3,4 Ézs 65:24).

I. Legnagyobb örömüket abban a kiváltságban lelik, hogy Jézushoz hasonlók lehetnek, Vele indulhatnak felfedezésekre és szemtől-szembe láthatják Őt

(Jel 14:4, 22:4, 21:3 1Jn 3:2).

A menny sokkal dicsőbb és kielégítőbb lesz bármi elképzelhetőnél.
A menny sokkal dicsőbb és kielégítőbb lesz bármi elképzelhetőnél.

14. Leírhatja-e igazán a véges emberi nyelv a mennyei otthon dicsőségét?

„Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek” (1Kor 2:9).

Válasz:   Az emberi szív legmerészebb álmaiban sem foghatja fel Isten örökkévaló országának csodáit. Mindaz, amit Ádám elvesztett, helyreállíttatik (ApCsel 3:20-21).

Jézus személyesen neked készíti a mennyet. Fontos vagy neki.
Jézus személyesen neked készíti a mennyet. Fontos vagy neki.

15. Isten személyesen nekem készíti az országot?

„és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel 22:17). „Romolhatatlan… örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra” (1Pt 1:4). „Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek” (Jn 14:2).

Válasz:   Az ország személyesen neked készül. Az Úr meghívása személyesen neked szól. Ha visszautasítod, barátom, egyedül önmagadat vádolhatod.

Amikor Jézus él a szívünkben és övé a fő hely az otthonunkban, nyugodtak lehetünk a helyünk felől a mennyben.
Amikor Jézus él a szívünkben és övé a fő hely az otthonunkban, nyugodtak lehetünk a helyünk felől a mennyben.

16. Hogyan biztosíthatok magamnak helyet abban a nagyszerű és dicső országban?

„Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz” (Jel 3:20). „Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba” (Jel 22:14). „Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megy be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” (Mt 7:21). „Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek” (Jn 1:12). „…és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (1Jn 1:7).

Válasz:   A Biblia nyilván szól erről. Egyszerű az egész. Add át az életedet Krisztusnak, hogy tisztítsa meg a bűntől. Ezt cselekedve, erőt is ad ahhoz, hogy az Ő akaratát cselekedd és megtartsd az Ő parancsolatait. Ez természetesen azt jelenti, hogy a szerint kezdesz élni, ahogy Krisztus élt, és legyőzöl minden bűnt. „Aki győz, örökségül nyer mindent” (Jel 21:7). Röviden: egy ember akkor van felkészülve a mennyre, amikor menny van a szívében.


17. Döntöttem: elfogadom Jézus ajánlatát, hogy Vele éljek mindörökké az Ő mennyei országában.

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések


1. Mi módon lehet a menny boldog hely, amikor a megváltottak óhatatlanul elveszett szeretteikre gondolnak?


A Biblia arról biztosít, hogy Isten „eltöröl minden könnyet az ő szemeikről” (Jel 21:4). Isten megváltott népe, amelyet ekkor már az új föld minden szépsége és öröme vesz körül, elfeledkezik a múlt tragédiáiról és szívfájdalmairól. „…a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak” (Ézs 65:17).

2. A Biblia arról beszél, hogy „test és vér nem örökölheti Isten országát” (1Kor 15:50). Hogyan lehetnek akkor majd a megváltottak hús és csont?


A Biblia a „test” szót itt a megtéretlen ember ábrázolására használja. Hasonló a Római levél 8:8-9 megközelítése: „Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek.” János evangéliuma 3:6-ban ez áll: „Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.” A „test” szó e helyütt szintúgy a megtéretlen emberre utal, miközben a „lélek” a megért illetve „újjászületett” emberre. A Korinthusi első levél idézett szakaszában a Biblia mindössze azt állítja, hogy senki nem mehet be Isten országába, hacsak előbb nem kerül sor a megtérésre és a test lélek nem lesz. Krisztus, immáron a feltámadott testét magára öltve, kijelentette, hogy valóban „hús és csont” (Lk 24:39). A Filippi levél 3:21 értelmében nekünk is az Övéhez hasonló testünk lesz.

3. Péter apostol áll a szent város kapujánál?


Nem! A Biblia Jelenések könyve 21:12-ben mondja el, hogy az új Jeruzsálemnek − a szent városnak − tizenkét kapuja van, és a kapuknál tizenkét angyal áll. A Bibliában sehol semmilyen utalás nincs arra nézve, hogy az apostolok lennének a kapuknál az őrök.

4. Kellően tágas vajon a szent város ahhoz, hogy befogadhassa valamennyi korszak megváltottjait?


Ha a várost benépesítenék és minden megváltottnak csupán tíz négyzetméter terület jutna, harminckilencmilliárd ember számára lenne hely a szent városban, ami sokszorosa a világ jelenlegi népességszámának. Számos statisztikus jut arra a következtetésre, hogy ha a földön valaha élt emberek teljes számban üdvözülnének, még akkor is rengeteg hely lenne számukra a városban. A Szentírás mindazonáltal egyértelműen szól arról, hogy csak kevesen üdvözülnek (Mt 7:14). Vagyis a szent városban több mint elegendő hely lesz majd.

5. Időnként azon töprengek, hogy a jutalom megéri-e az áldozatot. Úgy tűnik, Sátán már-már fölébem kerekedik olykor. Szolgál a Biblia valamilyen bátorítással?


Nagyon is! Pál apostol is bizonyára valami ilyesmin gondolkodott, mint te, amikor így írt: „Amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik” (Róm 8:18). Elég lesz az örök országot csak egy szempillantás erejéig megízlelni, hogy a legrettenetesebb földi megpróbáltatások és üldözések jelentéktelen emlékekké halványuljanak, s hogy a megváltottak így kiáltsanak fel: „Halleluja, semmi nem volt sok a mennyért!”

6. A kisgyermekek, akik meghaltak, elnyerik majd vajon Isten országának üdvét?


Erre a kérdésre nincs pontos válasz a Bibliában, de sokan vallják Máté evangéliuma 2:16-18 alapján azt, hogy a kisgyermekek üdvözülnek majd. A Biblia itt annak a gonosz Heródes királynak a tettéről emlékezik meg, aki minden két esztendős vagy annál fiatalabb fiúgyermeket megöletett Betlehemben. A Biblia előre megjövendölte ezt a kegyetlen és gyászos eseményt, és Isten azt mondta az anyáknak, hogy ne sírjanak tovább, mert eljön a nap, amikor visszakapják gyermekeiket. „Tarts vissza szódat a sírástól…, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma, …hiszen az ellenség földéből térnek vissza… Fiaid visszajönnek az ő határaikra” (Jer 31:16-17). E szavak nyilvánvaló módon a feltámadásra utalnak.

7. Jól értem, hogy a menny, a megváltottak otthona, itt lesz a földön?


Igen, ez így van. Habár a szent város most még Isten lakóhelyén található, át fogja helyezni azt erre a földre. A bűn és a bűnösök tűz martalékai lesznek, a föld ellenben újjá lesz teremtve és teljes édeni szépségében és dicsőségében átadatik az igazaknak. A szent város az új föld fővárosa lesz, és Isten ide helyezi át királyiszékét (Jel 21:2-3, 22:1,3), hogy itt, az igazak körében éljen az örökkévalóságon át. Az a hely, ahol most az Úr tartózkodik, az a menny. Isten terve az, hogy visszaadja az embernek, amit Ádám elvesztett: egy tökéletes és teljes élet dicsőségét egy tökéletes bolygón. Sátán és a bűn megakasztotta Isten tervét, ám a terv így is révbe fog érni. Mindnyájan ott lehetünk, sőt, mindnyájunknak ott kell lennünk ebben az új országban! Túlságosan nagy az ár ahhoz, hogy kimaradjunk belőle.

8. Miért tanítják és hiszik oly sokan, hogy a megváltottak otthona egy misztikus hely, szellemekhez hasonló lakókkal, akik felhőkön lebegve semmi egyebet nem tesznek, mint hárfán játszanak?


A tanítás az ördögtől, a hazugság atyjától (Jn 8:44) ered. Azon buzgólkodik, hogy rossz színben tüntesse fel Isten szeretettől vezérelt tervét, és úgy mutassa be a mennyet, mint egy valószerűtlen „kísértetházat”, hogy az embereket ne is érdekelje, vagy pedig hogy hitetlenné váljanak úgy általában Isten Igéjével szemben. Sátán jól tudja, hogy mihelyt az emberek teljesen megértik a Biblia igazságát a megváltottak otthonával kapcsolatban, hatalma megtörik felettük, mert máris vágyni fognak annak az országnak a polgára lenni. Ezért dolgozik olyan keményen azon, hogy homályba burkolja a témát és hamisságot terjesszen a mennyei otthonnal kapcsolatban.

Kvíz kérdések1. Hogy kell érteni ezt az űrbéli szent várost? (1)

_____   Nem szó szerint veendő, csupán allegória.
_____   Valóságos város, amit most készít Isten az Ő lakóhelyén.
_____   Csupán néhány ember elméjében létezik.

2. Mi lesz a sorsa a szent városnak? (1)

_____   Nukleáris katasztrófa áldozata lesz.
_____   Sátán és seregei elfoglalják azt.
_____   Alászáll a földre és az újjáteremtett föld fővárosa lesz.

3. Az alább felsorolt tények közül melyek igazak a szent városra nézve? (7)

_____   Új Jeruzsálemnek nevezik.
_____   Nagyjából akkora kiterjedésű, mint London.
_____   Falai topázból vannak.
_____   A város szélessége és hosszúsága megegyezik.
_____   Az utcák tiszta aranyból vannak.
_____   A városnak tizennégy fundamentuma van.
_____   Péter apostol őrködik annak kapujánál.
_____   Mind a tizenkét kapuja egyazon gyöngyből készült.
_____   Kerülete ezerötszáz mérföld.
_____   Fundamentumai egytől egyig drágakövekből készültek.
_____   A város méretei tökéletesen arányosak.

4. Mit tudunk az élet fájáról? (1)

_____   Valóságos fa, amely az örök élet és ifjúság erejét termi az emberek számára.
_____   Ez csupán jelképes beszéd, amely csupán annyit jelent, hogy Isten erővel ajándékozza meg népét.
_____   Kezdetben még létezett, de az új földön már nem lesz.

5. Az alább felsoroltak közül melyek igaz bibliai ígéretek Isten újjáteremtett országának népe számára? (5)

_____   Az Úr naponta fog házaspárokat esketni.
_____   Az élet fája húsz féle gyümölcsöt fog teremni.
_____   Maga az Úr is a népével fog lakni.
_____   Egymillió év elteltével a szentek el fogják unni magukat.
_____   Nem lesz többé sem halál, sem szomorúság.
_____   Az emberek soha nem fognak elfáradni.
_____   A sántákat angyalok fogják körbehordozni.
_____   Az angyalok lesznek az orvosok és ők fognak végrehajtani minden műtétet.
_____   A vakok visszanyerik szemük világát.
_____   Féltékenység, félelem, gyűlölet, hamisság, irigység és tisztátalanság stb. nem lesz többé.
_____   A kisgyermekek soha nem nőnek fel.

6. Az alábbi állítások közül melyek igazak az új földre nézve? (6)

_____   A mai tengerek nem lesznek többé.
_____   A sivatagok nagyobbak lesznek.
_____   Az állatokat aranyos kis mennyei kalitkákban fogják tartani.
_____   Hallani sem lehet többé tornádókról, földrengésekről és özönvizekről.
_____   A cigarettacsikkeket az angyalok fogják naponta nagy gonddal eltakarítani az utcákról.
_____   A virágok és a fák nem fognak elhervadni, nem fogják szirmaikat elhullatni.
_____   A menny itt lesz a földön.
_____   A bűn nem támad fel újra.
_____   Az új föld dicsősége leírhatatlan.

7. Mit lehet tudni az igazakról a mennyek országában? (1)

_____   Szellemek lesznek, akik hárfákon játszanak és a felhőkben lebegnek.
_____   Nem fogják megismerni a többi szeretteiket és barátaikat, akik ott lesznek.
_____   Valóságos hús-vér lények lesznek, akik meg fogják ismerni egymást.

8. Honnan tudjuk, hogy az emberek a mennyben valóságosak lesznek és valóságosan dolgokat cselekednek?

_____   A tudomány meggyőzően bizonyította ezt.
_____   A Biblia azt mondja, hogy Krisztushoz hasonlók leszünk, márpedig Krisztus valóságos volt, hús-vér testtel bírt és valóságos dolgokat cselekedett.
_____   Sok prédikátor mondja, hogy ez így van.

9. Mikor lehetek biztos abban, hogy nekem is hely készíttetett a mennyek országában? (1)

_____   Ha naponta elismételem, hogy szeretem az Urat.
_____   Ha kellőképpen félek a pokoltól.
_____   Ha elfogadom és követem Krisztust és az Ő parancsolatait megtartom.

10. Milyen elfoglaltságaik lesznek a megváltottaknak a mennyek országában? Az alábbiak közül jelöljük meg azokat, amikről szól a Biblia? (5)

_____   Házakat építenek és azokban laknak.
_____   Szőlőket plántálnak.
_____   Megölik az állatokat és megeszik azoknak húsát.
_____   Mennyei hangszereken játszanak és dicséreteket énekelnek Istennek.
_____   Isten trónszéke előtt istentiszteletet tartanak.
_____   Visszarepülnek a pokolba és csipkelődnek a kárhozottakkal.
_____   Eszik az élet fájának gyümölcsét.