Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Az ezer éves béke.

Az ezer éves béke.Lesson 12

Biztos lehetsz abban, hogy nemsokára elérkezik a nap − egy csodálatos ezer éves korszak, amely Krisztus visszatérése után veszi kezdetét. Az ördög viszont nem akarja, hogy te is megtudd az igazságot az ő ezer esztendős fogságáról szóló ítéletről, mert ez leleplezi az ő valódi jellemét. A tény az, hogy Sátán egy hamis üzenetet agyalt ki az ezeréves időszakról, hogy rászedjen! A következőkben egy nagyszerű és lenyűgöző tanulmányt vehetünk a kezünkbe, ami teljesen a feje tetejére fordít mindent, amit eddig tudhattál. Megismerheted a Biblia lenyűgöző igazságait a közelgő ezer esztendős uralomról.
1. Milyen eseménnyel veszi kezdetét ez az ezeréves korszak?

1. Milyen eseménnyel veszi kezdetét ez az ezeréves korszak?

„És éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig” (Jel 20:4).

Válasz:   Az ezeréves korszak egy feltámadással veszi kezdetét.

Az ezeréves korszak az igazak feltámadásakor veszi kezdetét.
Az ezeréves korszak az igazak feltámadásakor veszi kezdetét.

2. Mi ennek a feltámadásnak az elnevezése? Kik lesznek ennek során feltámasztva?

„Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban” (Jel 20:5-6).

Válasz:   Ezt a feltámadást nevezi a Biblia első feltámadásnak. Az igaz emberek − a „boldogok és szentek” minden korból − támadnak fel ekkor.

Az ezeréves korszak a gonoszok feltámadásával ér véget.
Az ezeréves korszak a gonoszok feltámadásával ér véget.

3. A Biblia két feltámadásról szól. Mikor kerül sor a második feltámadásra, és kik támadnak fel ekkor?

„A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, mígnem betelik az ezer esztendő” (Jel 20:5). „Eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására” (Jn 5:28-29).

Válasz:   A második feltámadásra az ezer éves korszak zárásaként kerül sor. Ennél a feltámadásnál a gonoszok támadnak fel. A Biblia ezt a feltámadást nevezi a kárhozat feltámadásának.

Kérlek, jegyezd meg: Az ezeréves korszak az igazak feltámadásával veszi kezdetét. Az ezeréves korszakot a gonoszok feltámadása zárja le.

Jézus második eljövetelekor pusztító földrengés és jégeső fogja sújtani a földet. Ekkor a különböző korokban élt igazak mind fel fognak támadni és felvitetnek Jézus elé a levegőbe.
Jézus második eljövetelekor pusztító földrengés és jégeső fogja sújtani a földet. Ekkor a különböző korokban élt igazak mind fel fognak támadni és felvitetnek Jézus elé a levegőbe.

4. Milyen másik fontos eseményre kerül sor az ezer esztendő kezdetekor?

„Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt…” (Jel 1:7). „Mert maga az Úr riadóval… leszáll az égből: és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe” (1Thessz 4:16-17). „És lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy… És minden sziget elmúlt, és hegyek nem találtattak többé. És nagy jégeső, mint egy-egy talentum, szállt az égből az emberekre” (Jel 16:18,20-21; lásd még Jer 4:23-26; Ézs 24:1,3,19-20; Ézs 2:21; a tudósok becslése szerint ez a súly 26 és 45 kg között van).

Válasz:   Más jelentős eseményekre is sor kerül az ezer esztendő kezdetekor. Ezek: az emberi történelem legpusztítóbb földrengése és jégesője sújtja a földet; Jézus visszatér a felhőkben népéért; ekkor valamennyi szent elragadtatik Jézus elé a levegőbe.

A gonoszokat, akik ekkor élnek, meg fogja semmisíteni a Jézus második eljövetelével támadt fényesség.
A gonoszokat, akik ekkor élnek, meg fogja semmisíteni a Jézus második eljövetelével támadt fényesség.

5. Mi lesz a gonoszokkal − a még élőkkel és a már elhunytakkal egyaránt − Jézus második eljövetelekor?

„És ajkai lehével megöli a hitetlent” (Ézs 11:4). „Amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival, tűznek lángjában, aki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent” (2Thessz 1:7-8). „Amint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől” (Zsolt 68:2). „A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, mígnem betelik az ezer esztendő” (Jel 20:5).

Válasz:   A gonoszokat, akik ekkor élnek, meg fogja semmisíteni Krisztus valóságos jelenléte az Ő második eljövetelekor. Amikor megjelent egy angyal Jézus sírjánál, a római katonák egytől-egyig holttá válva estek földre (Mt 28:2,4). Amikor majd az összes angyal, az Atya és a Fiú Isten fényessége összeadódik, a gonoszok úgy halnak meg, mint ha villám ütné őket agyon. A már elhunyt holtak Jézus eljövetelekor a sírjaikban maradnak, mígnem letelik az ezer esztendő.

Az igazak Jézus lesznek a mennyben az ezer esztendő alatt.
Az igazak Jézus lesznek a mennyben az ezer esztendő alatt.

6. Sokan hiszik, hogy az üdvösséget el nem nyerő emberek kapnak még egy lehetőséget a megtérésre az ezer esztendő alatt. Mit mond erről a Biblia?

„És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig; nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, és el sem temettetnek, olyanok lesznek a földnek színén, mint a ganéj” (Jer 25:33). „Nézek és ímé egy ember sincsen” (Jer 4:25).

Válasz:   Senkinek nem lesz lehetősége a megtérésre az ezer esztendő alatt, hiszen egyetlen élő nem lesz már ekkor a földön. Az igazak mind a mennyben lesznek. A gonoszok valamennyien a pusztán maradt földön fognak heverni. Jelenések könyve 22:11,12 egyértelművé teszi, hogy minden egyes ember ügye eldől akkora, amikor Jézus visszatér. Azok felől, akik az ezer év kezdetéig akarnak várni Krisztus elfogadásával, ki fog derülni, hogy túl sokáig vártak.

A felfordult és komor állapotban levő föld az a „mélység”, ahol Sátánnak az ezer esztendő alatt tartózkodnia kell.
A felfordult és komor állapotban levő föld az a „mélység”, ahol Sátánnak az ezer esztendő alatt tartózkodnia kell.

7. A Biblia azt tanítja, hogy Sátán a mélység foglya lesz ezer esztendeig. Mi ez a mélység?

„És láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa. … És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt ezer esztendőre, és vetette őt a mélységbe…, míg betelik az ezer esztendő” (Jel 20:1-3).

Válasz:   A „mélység” szó az eredeti görögben az abüsszosz, melynek jelentése: őskáosz, feneketlen mélység. Ugyanez a szó áll az Ószövetség görög fordításában Mózes első könyve 1:2-ben a föld teremtésével kapcsolatban (a magyar fordítás itt is „mélység”-et mond). „A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén.” Milyen érdekes! A mélység szó itt is, ott is ugyanarra a valóságra utal: a földre, annak még teljességgel sötét és rendezetlen állapotára, mielőtt Isten rendet alkotott volna benne. Jeremiás, a földnek az ezer év alatti állapotát jellemezve, tulajdonképpen ugyanazokat a kifejezéseket használja, mint amikkel Mózes első könyve 1:2-ben van dolgunk: „kietlen és puszta”, „nincsen világossága”, „egy ember sincsen” (Jer 4:23,25,28). Így hát a felperzselt és kietlen föld, amelyen egy élő lélek sem található, neveztetik majd mélységnek az alatt az ezer esztendő alatt, miként akkor is az volt a neve, mielőtt a teremtés munkáját elvégezte volna Isten. Ézsaiás könyve 24:22 Sátánról és az ő angyalairól is úgy szól, hogy az ezer esztendő alatt „összegyűjtetnek gödörbe” és „bezáratnak tömlöcbe”.

8. Mi az a lánc, amivel Sátán meg lesz kötözve? Miért lesz megkötözve?

8. Mi az a lánc, amivel Sátán meg lesz kötözve? Miért lesz megkötözve?

„És láttam egy angyalt…, akinél volt … egy nagy lánc a kezében, … és megfogta a sárkányt, … és megkötözte azt ezer esztendőre, … és bezárta azt és bepecsételte őfelette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre” (Jel 20:1-3).

Válasz:   A lánc jelkép: Sátán a körülmények foglya lesz. Egy lelki lényt nem lehet egy valóságos, szó szerint veendő lánccal bebörtönözni. Sátán azzal lesz „megkötözve”, hogy nem lesz ember, kit elhitessen. A gonoszok mind halottak, az igazak pedig ekkor már kivétel nélkül a mennyben lesznek. Az Úr tehát e földre fogja Sátán mozgásterét korlátozni, így nem kószálhat az egész világegyetemben, abban a reményben, hogy talál majd valakit, akit elhitethet. Azzal a kényszerrel, hogy a földön kell tartózkodnia, egyedül a démonai társaságában, ezer esztendőn keresztül úgy, hogy senkit nem hitethet el, számára a létezhető legkellemetlenebb bilincs lesz.

TEKINTSÜK ÁT AZ EZER ESZTENDŐ KEZDETEKOR LEZAJLÓDÓ ESEMÉNYEKET:

 1. Pusztító földrengés és jégeső (Jel 16:18-21 Jel 6:14-17).

 2. Jézus második eljövetele, hogy magához vegyeszentjeit (Mt 24:30-31).

 3. A megholt igazak feltámadnak az életre (1Thessz 4:16-17).

 4. Az igazak halhatatlanságban részesülnek (1Kor 15:51-55).

 5. Az igazak a Jézuséhoz hasonló testet kapnak (1Jn 3:2 Fil 3:21).

 6. Az igazak mind felvitetnek a felhőkbe (1Thessz 4:16-17).

 7. Az élő gonoszok megsemmisülnek az Úr szájának leheletétől (Ézs 11:4).

 8. A sírban nyugvó gonoszok halottak maradnak az ezer esztendő leteltéig (Jel 20:5).

 9. Jézus magával viszi az igazakat a mennybe (Jn 13:33,36 14:1-3).

 10. Sátán megkötöztetik (Jel 20:1-3).


9. Jelenések könyve 20:4 szerint a mennyben ítélet fog zajlani az ezer esztendő alatt. Mi felett zajlik az ítélkezés? Ki fog benne részt venni?

„És láttam királyiszékeket, és leültek azokra és adatott nékik ítélettétel…; és éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig” (Jel 20:4). „Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? … Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk élni” (1Kor 6:2-3)?

Az ezer esztendő során valamennyi igaz, Isten népe hiánytalan létszámban részt fog venni a mennyei ítéletben.
Az ezer esztendő során valamennyi igaz, Isten népe hiánytalan létszámban részt fog venni a mennyei ítéletben.
Válasz:   Az ezer esztendeig tartó ítéletben a történelem legkülönbözőbb koraiban élt szentek (továbbá valószínűleg a jó angyalok is) mind részt vesznek. Az összes kárhozott − velük együtt az ördög és az ő angyalainak − esete újra át lesz tekintve. Ez az ítélet számos olyan részlettel fog szolgálni a kárhozottakra nézve, amelyek valamennyi üdvözült számára egyértelműk lesznek. Legvégül mindenki meg fogja látni, hogy azok az emberek kizárólag azért lesznek kizárva a mennyből, mert valóban nem akartak Jézushoz hasonlóan élni s nem akarnak Vele együtt lenni az örökkévalóságon át.

TEKINTSÜK ÁT AZ ESEMÉNYEKET ÉS A KÖRÜLMÉNYEKET, AMIK AZ EZER ESZTENDŐT KÍSÉRIK:

 1. A hatalmas jégesőtől és a pusztító földrengés nyomán pusztává lett föld (Jel 16:18-21 6:14-17).

 2. A teljesen elsötétült föld/a mélység (Jer 4:23,28).

 3. Sátán és angyalai a földön való tartózkodásra lesznek kényszerítve/meg lesznek kötözve (Jel 20:1-3).

 4. Az igazak a mennyben részt vesznek az ítéletben (Jel 20:4).

 5. A gonoszok mind halottak (Jer 4:25 Ézs 11:4).

Az ezer esztendő során valamennyi egykori földlakó az alábbi két hely egyikén lesz: (1) az elkárhozottak holt állapotukban a földön, avagy (2) a mennyben, az ítélet résztvevőiként. Az Úr téged is meghív, hogy légy ott a mennyben. Kérlek, fogadd el az Ő meghívását!

A szent város, Isten népével egyben, az ezer esztendő leteltekor leszáll a földre.
A szent város, Isten népével egyben, az ezer esztendő leteltekor leszáll a földre.

10. Az ezer esztendő lezárásaként a szent város, az Új Jeruzsálem, leszáll a mennyből a földre. Kik jönnek vele? Hol fog a város földet érni?

„És én, János, láttam a szent várost,az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből…. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből: Ímé, az Istennek sátora az emberekkel van” Jel 21:2-3). „Ímé, eljön az Úrnak napja. … És azon a napon az Olajfák-hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az Olajfák hegye középen ketté válik… Bizony eljön az Úr, az én Istenem, és minden szent vele… Az egész föld síksággá változik Gebától kezdve Rimmonig, déli irányban Jeruzsálem felé” (Zak 14:1,4,5,10).

Válasz:   Az Új Jeruzsálem ott fog földet érni, ahol ma az Olajfák hegye elterül. A hegy síksággá változik, itt vesz majd a város szállást. Az emberi történelem legkülönbözőbb koraiban élt emberek (Zak 14:5) mind, a mennyei angyalokkal egyben (Mt 25:31), továbbá az Atya Isten (Jel 21:2-3) és a Fiú Isten (Mt 25:31), leszállnak a szent várossal a földre. Ez lesz majd Jézus egészen különleges harmadik eljövetele. A második eljövetelkor a szentjeiért a harmadiknál a szentjeivel jön.

Jézus három eljövetele:
1. Az első eljövetel, egy betlehemi jászolba.

2. A második eljövetel, a felhőkben, az ezer esztendő kezdetekor, hogy magával vigye népét a mennybe.

3. A harmadik eljövetel, a szent várossal és minden igazzal, az ezer esztendő végén.


11. Mi történik ekkor a megholt gonoszokkal? Hogyan érinti ez majd Sátánt?

„A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, mígnem betelik az ezer esztendő… És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén levő népeket” (Jel 20:5,7-8).

Válasz:   Az ezer esztendő végén (amikor Jézus harmadszorra is eljön), a gonoszok fel fognak támadni. A láncaitól megszabadult Sátánnak ekkor újra ott lesz az emberekkel benépesített föld (a föld minden nemzete), folytathatja a megtévesztés munkáját.

A szent város alászállását követően a különböző korban élt gonoszok − élükön Sátánnal − meg fogják kísérelni a város bevételét.
A szent város alászállását követően a különböző korban élt gonoszok − élükön Sátánnal − meg fogják kísérelni a város bevételét.

12. Mi tesz majd ekkor Sátán?

„Sátán… kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén élő népeket…, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat” (Jel 20:7-9).

Válasz:   Sátán hű marad önmagához: legott elkezdi szórni a hazugságait a földön maradt emberek − a különböző korokban élt gonoszok − felé. Valószínűleg azzal áll majd elő, hogy a város valójában az övé, s hogy jogtalanul tették le a mennyek országának irányításából, meg hogy Isten hataloméhes és könyörtelen, s már készen áll arra, hogy pusztító és olthatatlan tűzzel törölje őket a föld színéről. Meg fogja őket győzni arról, hogy amennyiben egyesítik erőiket, Istennek nem lesz esélye. Egyetlen város az egész világgal szemben, a győzelem biztosnak fog látszani. A nemzetek ekkor egy zászló alá sorakoznak, és felvonulnak seregeikkel az új Jeruzsálem körbekerítésére.

Amikor a különböző korban élt gonoszok körülveszik a szent várost, Isten el fogja pusztítani őket a mennyből alászálló tűzzel.
Amikor a különböző korban élt gonoszok körülveszik a szent várost, Isten el fogja pusztítani őket a mennyből alászálló tűzzel.

13. Mi fogja megakasztani Sátánt a város bevételére és elpusztítására irányuló tervének végrehajtásában?

„…és Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vettetett a tűz és kénkő tavába, …ami a második halál” (Jel 20:9-10; 21:8). „És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal 4:3).

Válasz:   Tűz száll alá nagy hirtelenséggel a mennyből (nem a pokolból, miként azt sokan hiszik) a gonoszokra, és mindnyájuk − ideértve Sátánt és angyalait is (Mt 25:41) − hamuvá lesz. Ezt a tüzet − ami bűnt és bűnöst egyaránt elpusztít − nevezi a Biblia a második halálnak. Ebből a halálból nincs feltámadás. Ez a halál végérvényes. Figyeljük meg, hogy nem az ördög táplálja ezt a tüzet, miként azt sokan hiszik. Ő is benne lesz, ez vet véget az életének.

Amikor a tűz kialszik, Isten egy csodálatos új földet teremt, amelynek a szent város lesz a fővárosa, és átadja népének. Határozd el magad, kérlek, hogy ott leszel!
Amikor a tűz kialszik, Isten egy csodálatos új földet teremt, amelynek a szent város lesz a fővárosa, és átadja népének. Határozd el magad, kérlek, hogy ott leszel!

14. Miután a gonoszokat megemészti a tűz és a tűz kialszik, milyen dicsőséges és megindító eseményre kerül sor?

„Mert íme, új egeket és új földet teremtek” (Ézs 65:17). „De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik” (2Pt 3:13). „És mondta az, aki a királyiszéken ült: Ímé mindent újjá teszek” (Jel 21:5). „Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az Ő Istenük” (Jel 21:3).

Válasz:   Isten új eget és új földet teremt, az új Jeruzsálem pedig az újjáteremtett föld fővárosa lesz. A bűn és minden rútság örökre a múlté lesz. Isten népe hossza várakozás után elnyeri a nekik megígért országot. „és örök öröm fejükön, vígasságot és örömöt találnak és eltűnik fájdalom és sóhaj” (Ézs 35:10). Túlságosan mesébe illő, hogy leírhassuk! Túlságosan dicsőséges, hogy elmulasszuk! Túlságosan közel vagyunk hozzá ahhoz, hogy elbizonytalanodjunk! Isten számodra is készített ott egy helyet (Jn 14:1-3). Határozd el, hogy abban fogsz élni. Jézus a te beleegyezésedre vár.

TEKINTSÜK ÁT AZ EZER ESZTENDŐ VÉGÉN LEZAJLÓ ESEMÉNYEKET:

1. Jézus harmadik eljövetele a szentjeivel (Zak 14:5).

2. A szent város megalapítása az Olajfák hegyén, ami egy nagy síksággá lesz (Zak 14:4, 10).

3. Az Atya, az angyalok és az igazak mind eljönnek Jézussal (Jel 21:1-3 Mt 25:31 Zak 14:5).

4. A megholt gonoszok feltámadása, Sátán szabadon engedése (Jel 20:5,7).

5. Sátán elhiteti az egész világot (Jel 20:8).

6. A gonoszok körülveszik a szent várost (Jel 20:9).

7. A gonoszok elpusztítása tűz által (Jel 20:9).

8. Új ég és új föld teremtése (Ézs 65:17 2Pt 3:13 Jel 21:1).

9. Isten népe együtt élvezik az örökkévalóságot Krisztussal az új földön (Jel 21:2-4).


AZ EZER ESZTENDŐ JELENÉSEK KÖNYVE 20. FEJEZETÉBEN
AZ EZER ESZTENDŐ ALATT LEZAJLÓDÓ ESEMÉNYEK
1. A darabjaira szaggatott, elpusztított és sötét föld.

2. A földön valamennyi gonosz halott.

3. Sátán e földhöz lesz „láncolva”.

4. Az igazak a mennyben részt vesznek az ítéletben.
 
AZ ELSŐ FELTÁMADÁS

_________________________

AZ EZER ESZTENDŐ KEZDETEKOR
A MÁSODIK FELTÁMADÁS

_________________________

AZ EZER ESZTENDŐ VÉGÉN
1. Pusztító földrengés és jégeső. 1. Jézus harmadik eljövetele a szentjeivel.
2. Jézus második eljövetele a szentjeiért. 2. A szent város leszáll az Olajfák hegyére, ami nagy síksággá lesz.
3. A megholt igazak feltámasztatnak.3. Az Atya, az angyalok és az igazak eljönnek Jézussal.
4. Az igazak elnyerik a halhatatlanságot.4. A megholt gonoszok feltámadnak, Sátán pedig el lesz oldva a fogságából.
5. Az igazak Jézuséhoz hasonló testet kapnak.5. Sátán a föld minden népét elhiteti. Körülveszik a szent várost.
6. Valamennyi igaz felvitetik a felhőkbe.6. A gonoszok elpusztítása tűz által.
7. Az Úr megjelenése megsemmisíti az élő gonoszokat.7. Új ég és új föld teremtése.
8. A gonoszok, akik már a sírban nyugszanak, halottak maradnak. 8. Isten népe együtt élvezi az örökkévalóságot Krisztussal.
9. Jézus magával viszi az igazakat a mennybe.
10. Sátán meg van kötözve.

15. Tudhatjuk-e, milyen hamar jön el Krisztus a szentjeiért?

15. Tudhatjuk-e, milyen hamar jön el Krisztus a szentjeiért?

„Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt” (Mt 24:33). „Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzétek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságotok” (Lk 21:28). „Mert a dolgot bevégzi és rövidre metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a földön” (Róm 9:28). „Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk” (1Thessz 5:3).

Válasz:   Jézus azt mondta, hogy amikor az eljövetelének jelei egyre-másra beteljesednek, ahogy azt ma is látjuk, örülnünk kell és tudhatjuk, hogy eljövetele közel van, az ajtó előtt. Pál apostol pedig azt mondta, hogy amikor a világon hatalmas békemozgalom bontakozik ki, tudhatjuk, hogy közel a vég. Végül, a Biblia azt mondja, hogy Isten rövidre metszi művét (Róm 9:28). Így hát kétségkívül a kegyelemidő meghosszabbításában élünk már. Az Úr hirtelen és váratlanul fog visszajönni − abban az órában, amit senki nem tud, egyedül az Isten (Mt 24:36; ApCsel 1:7). Egyedüli biztonságunk abban van, ha készen várjuk Őt.


16. Feltétlenül ott szeretnék lakni abban rendelésre készült otthonban, amit Jézus készít számomra a mennyben.

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések


1. Mennyi idő telik el attól fogva, hogy a szent város alászáll, addig, míg a gonoszokat mennyből származó tűz pusztítja el?


A Biblia azt mondja, hogy „egy kevés idő” (Jel 20:3), vagyis rövid időszak. Arra elég lesz ez az idő, hogy Sátán meggyőzhesse a népeket arról, hogy az ő tervét kell végrehajtani és harci fegyvereket kell előállítani. A pontos időtartam nincs kinyilatkoztatva a Szentírásban.

2. Milyen testet kapnak az emberek Isten új országában?


A Biblia tanítása szerint a megváltottak a Jézuséhoz hasonló testet nyernek (Fil 3:21). A feltámadás után Jézusnak valóságos hús-vér teste volt (Lk 24:36-43). Az üdvözültek nem lelkek lesznek. Valóságos emberek lesznek, miként Ádám és Éva.

3. Szól valamit a Biblia arról, miként reagálnak a kárhozottak Jézus második eljövetelekor?


Igen. A Biblia szerint majd a hegyeknek és a szikláknak kiáltanak, így, hogy „essetek mireánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának nagy napja, és ki állhat meg” (Jel 6:16-17; lásd még a 14-15. verset)? A másik oldalon az igazak ezt mondják: „Ímé Istenünk, akit mi vártunk és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában” (Ézs 25:9)!

4. Amikor a szent város alászáll, láthatják a gonoszok az igaz embereket, akik a városon belül vannak?


Nagyon valószínű, hogy igen. A Biblia azt mondja, hogy a város a kristálytiszta tengerhez lesz hasonló (Jel 21:11,18). Az igazaknak módjuk lesz látni a gonoszokat (Zsolt 37:34), miként a gonoszoknak is módjuk lesz látni az igazakat (Lk 13:28). Ez azt is jelentheti, hogy a városfalnál sor kerülhet néhány igen szomorú találkozásra, az üdvözültek családja a falon belül lesznek, miközben az elveszettek a falon kívül. Annak a szívfájdalomnak és megrázkódtatásnak a leírásához, amit ezután élnek át az ott levők, alkalmatlan az emberi szó.

5. A Biblia azt mondja, hogy Isten minden könnyet letöröl népe szemeiről, s hogy halál, fájdalom és szomorúság nem lesz többé. Mikor lesznek meg ezek?


Jelenések könyve 21:1-4 és Ézsaiás könyve 65:17 szakaszai alapján az világlik ki, hogy minderre azután kerül sor, hogy a bűn és a bűnösök elpusztíttatnak. A végítélet és a tűz általi pusztítás alatt Isten népének nagyon sok oka lesz arra, hogy mély bánatot érezzen. Fel kell fogniuk, hogy rokonaik és barátaik az elveszés sorsára jutottak, s emberek, akiket szerettek, a tűzben hamvadnak, s az emiatt érzett bánat Isten népe szemében kétségkívül könnyeket fakaszt, szívében mérhetetlen fájdalmat ébreszt. Ám a tűz kialvása után az Úr eltörli a könnyet szemeikről. Ekkor népe számára új eget és új földet teremt, ami kimondhatatlan örömmel és beteljesedéssel ajándékozza meg őket. A fájdalom, a szomorúság és a szív gyötrelme örökre elmúlik.

6. Hogyan fogja érinteni a gonosz angyalok és emberek elpusztítása érinteni az Atya Istent és a Fiú Istent?


Egész biztos, hogy vigasztalni fogja őket a gondolat, túlárad bennük az öröm amiatt, hogy a bűn rákfenéje eltávozott, s hogy a világegyetem immár biztonságban van. Ugyanakkor biztosan mély és szívet tépő fájdalmat is átélnek amiatt, hogy oly sokan azok közül, akiket szerettek − s akikért Jézus meghalt −, inkább ragaszkodtak a bűneikhez s az üdvösség megvetése mellett döntöttek. Maga Sátán is egykor közeli és személyes barátjuk volt, és ott lesz az a rengeteg ember a tűzben, akik hőn szeretett gyermekük volt. Ahhoz a gyötrődéshez és tusához hasonlítható ez, mint ha valamelyik eltévelyedett gyermekünk kivégzését kellene végignéznünk. A bűn, annak megfoganása óta, lesújtó teherként nehezedett mind az Atyára, mind a Fiúra. Az Atya és a Fiú célja is az volt, hogy szeressék az embert és gyengéden az üdvösség felé vonják őket. Érzéseiket legjobban talán Hóseás könyve 11:8 fejezi ki: „Miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak ki, Izrael?... Megesett bennem az én szívem; fellángolt minden szánalmam”.

7. Milyen testtel bír Jézus?


Hús-vér testtel. Feltámadása után Jézus megjelent a tanítványainak (Lk 24:36-43) és bebizonyította számukra, hogy nem szellem vagy lélek mondta is nekik, hogy húsa és csontjai vannak, kérte is őket, hogy tapintsák meg, ha vajon tényleg van-e teste, majd halat és mézet fogyasztott a szemük láttára.

Jézus felmegy a mennybe
Ezt követően együtt megy velük Betániába és míg beszélgetett velük, felemelkedett a mennybe (Lk 24:49-51). Az angyal, aki megjelent a tanítványoknak, míg Jézus felemelkedett, elmagyarázta nekik, hogy „Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe” (ApCsel 1:11).

Ugyanez a Jézus vissza fog jönni
Az angyal külön is kiemelte, hogy ugyanez a Jézus (aki húsból és vérből van) fog visszajönni. Valóságos lesz, nem valami szellem, és a feltámadott és égbe ragadott szentek az Övéhez hasonló testet nyernek (Fil 3:21 1Jn 3:2). A szentek mennyei teste szintúgy romolhatatlan és halhatatlan lesz (1Kor 15:51-55).

Kvíz kérdések1. Jelöld meg azokat az eseményeket, amelyekre a Jelenések könyve 20. fejezetében leírt ezer esztendő kezdetén kerül sor. (10)

_____   Jézus második eljövetele.
_____   Földrengés és jégeső.
_____   A megholt igazak feltámadnak.
_____   Sátán megkötöztetik.
_____   Az élő gonoszok elpusztíttatnak.
_____   Az igazak elnyerik a halhatatlanságot.
_____   A szent város alászáll.
_____   Az igazak elragadtatnak a mennybe.
_____   A sírban nyugvó gonoszok a sírban maradnak.
_____   Az igazak a Jézuséhoz hasonló testet kapnak.
_____   Az igazak a felhőkbe ragadtatnak.
_____   Jézus diadalmasan belép az Új Jeruzsálem kapuján.

2. Igaz-e, hogy minden földön élő ember meg fogja látni Jézust az Ő második eljövetelekor? (1)

_____   Igen.
_____   Nem.

3. Az igazaknak lélekhez − vagy szellemhez − hasonló testük lesz a mennyben. (1)

_____   Igaz.
_____   Hamis.

4. Az alábbi tények közül melyek igazak az ezeréves időszakra? (2)

_____   Sok bűnös fog megtérni.
_____   Sátán és angyalai rá lesznek kényszerítve arra, hogy a földön tartózkodjanak.
_____   Sátán megkötöztetik, azon tényből kifolyólag, hogy nem lesz televízió, amit nézhetne.
_____   Az ezer esztendő alatt a földet fény és napsütés fogja elárasztani.
_____   Sátán feltámasztja a megholt gonoszokat, hogy legyen kivel társalognia.
_____   Az igazak a mennyben lesznek ekkor és részt vesznek az ítéletben.

5. Az alábbiak közül mi igaz az ezeréves korszak lezárásának idejére? (4)

_____   Krisztus ötödször is eljön.
_____   A szent város Washington D. C. környékén ér földet.
_____   Az angyalok és az Atya Isten Jézussal együtt eljönnek.
_____   A gonoszok feltámasztatnak.
_____   Jézus eljön az Ő szentjeivel.
_____   Isten úgy dönt, hogy végül is nem támasztja fel a gonoszokat.
_____   A gonoszokat dühös gonosz angyalok fogják elpusztítani.
_____   Isten új eget és új földet teremt.
_____   Isten száműzi Sátánt a világegyetem kietlen fertályaira.
_____   Az ördög egy roppant erejű új rakétalövedékkel megsemmisíti a szent várost.

6. A Sátánt megkötöző lánc… (3)

_____   …jelképes jelentéssel bír – a körülmények fogságát takarja.
_____   …arra kényszeríti őt, hogy a földön maradjon.
_____   …egy új, rendkívül kemény fémből készül.
_____   …sem fog ki az ördögön: huszonnégy órán belül letépi magáról.
_____   …megakadályozza őt abban, hogy Isten népét − mely ekkor már a menny biztonságát élvezi − kísértgesse.

7. Az alábbi állítások közül melyek igazak a feneketlen kútra? (2)

_____   Ez egy hatalmas lyuk mélyen a föld belsejében.
_____   Jelentése: mélység.
_____   A földre utal, annak sötét és kietlen formájában.
_____   Ez a pokol másik elnevezése.

8. Az alábbi állítások közül melyek igazak Jézus első, második és harmadik eljövetelével kapcsolatban? (3)

_____   Az első eljövetele betlehemi megszületése volt.
_____   Az első eljövetele Noé napjaiban volt.
_____   A második eljövetelére Luther Márton korában került sor.
_____   A második eljövetel az ezeréves korszak nyitó eseménye lesz.
_____   A harmadik eljövetelére az ezeréves korszak végén kerül sor.
_____   A harmadik eljövetelére az új föld megteremtése után kerül sor.

9. A halál, amit a gonoszok a tűznek tavában szenvednek el, a második halál. (1)

_____   Igaz.
_____   Hamis.