Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

1000 år av fred

1000 år av fredLesson 12

Ett är säkert - det kommer att börja en mycket speciell tusenårsperiod efter Jesu återkomst. Och Satan vill inte att du ska veta om hans tusenåriga fängelsestraff eftersom det avslöjar hans verkliga karaktär. Därför har han hittat på en falsk historia om tusenårsriket, för att lura dig! Det här högintressanta studiet kommer att skaka om allt vad du hittills trott dig veta! Nu ska vi studera Bibelns sanningar om den kommande tusenårsregeringen.
1. Med vilken händelse börjar den här tusenårsperioden?

1. Med vilken händelse börjar den här tusenårsperioden?

"Dessa blev nu åter levande och fick regera med Kristus i tusen år." Uppenbarelseboken 20:4, sista delen av versen.

Svar:   Denna 1000-års period inleds med en återuppståndelse.

De 1000 åren börjar med de rättfärdigas uppståndelse.
De 1000 åren börjar med de rättfärdigas uppståndelse.

2. Vad kallas denna uppståndelse? Vilka blir uppväckta i den?

"Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen." Uppenbarelseboken 20:5-6.

Svar:   Den kallas för den första uppståndelsen. Alla rättfärdiga - "välsignade och heliga" från alla tider - uppstår då från de döda.

1000-årsperioden avslutas med uppståndelsen av de ogudaktiga.
1000-årsperioden avslutas med uppståndelsen av de ogudaktiga.

3. Bibeln talar om två uppståndelser. När sker då den andra uppståndelsen, och vilka blir uppväckta då?

"De övriga döda [de ogudaktiga] blev inte levande, förrän de tusen åren hade gått till ända." Uppenbarelseboken 20:5. "Alla som är i gravarna skall höra hans röst
och gå ut ur dem: de som har gjort vad gott är skall uppstå till liv, och de som har gjort vad ont är skall uppstå till dom." Johannes 5:28-29.

Svar:   Den andra uppståndelsen, då de ogudaktiga uppväcks, kommer att ske vid slutet av denna 1000-års period. De kommer att uppstå till dom.

Notera: De tusen åren börjar med de rättfärdigas uppståndelse, och slutar med de orättfärdigas uppståndelse.

En förödande jordbävning och hagelstorm kommer att drabba jorden vid Jesus andra ankomst. Det är då alla rättfärdiga från alla tider uppväcks för att möta Jesus i luften.
En förödande jordbävning och hagelstorm kommer att drabba jorden vid Jesus andra ankomst. Det är då alla rättfärdiga från alla tider uppväcks för att möta Jesus i luften.

4. Vad kommer ytterligare att ske vid början av de 1000 åren?

"Se, han kommer med skyarna, och allas ögon ska se honom." Uppenbarelseboken 1:7.
"Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, ...och först ska de i Kristus döda uppstå; sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes." 1 Tessalonikerbrevet 4:16-17. "Och det blev en stor jordbävning, en jordbävning så våldsam och så stor, att dess like inte hade förekommit, alltsedan människor blev till på jorden." "Och alla öar flydde, och inga berg fanns mer. Och stora hagel, centnertunga (ca 30 kg), föll ned från himmelen på människorna." Uppenbarelseboken 16:18, 20-21. (Se även Jeremia 4:23-26; Jesaja 24:1, 3, 19-20; Jesaja 2:21.)

Svar:   Andra händelser som inträffar när de 1000 åren inleds är: den största och mest ödeläggande jordbävning och hagelstorm i världshistorien drabbar jorden. Jesus kommer på himlens skyar för att hämta oss; och alla de heliga lyfts upp i luften, Jesus till mötes.

De ogudaktiga som lever dödas av strålglansen när Jesus kommer.
De ogudaktiga som lever dödas av strålglansen när Jesus kommer.

5. Vad kommer att ske med de ogudaktiga - levande och döda - vid Jesus andra ankomst?

"Och med sina läppars anda döda de ogudaktiga." Jesaja 11:4. "Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sin makts änglar, i lågande eld, och låter straffet drabba dem som inte kännner Gud." 2 Tessalonikerbrevet 1:7-8. "De som hatar honom [Gud] fly för hans ansikte." Psaltaren 68:2. "De övriga döda blev inte levande, förrän de tusen åren hade gått till ända." Uppenbarelseboken 20:5.

Svar:   De ogudaktiga som lever kommer att dödas av att bara vara i närheten av Jesus när han kommer. De romerska vakterna föll ned som döda när en ängel uppenbarade sig vid Jesu grav. (Matteus 28:2,4). Det sammanlagda ljuset av alla änglar, Gud Fader, och Gud Sonen, kommer att döda de ogudaktiga som vore de träffade av blixten. De ogudaktiga som redan är döda kommer att förbli i sina gravar tills de 1000 åren gått till ända.

De rättfärdiga är i himlen tillsammans med Jesus under de 1000 åren.
De rättfärdiga är i himlen tillsammans med Jesus under de 1000 åren.

6. Många tror att de som inte är frälsta kommer att få ytterligare en chans att göra bättring under de 1000 åren. Vad säger Bibeln om detta?

"Och de som blir slagna av Herren på den tiden skall ligga strödda från jordens ena ända till den andra; man skall inte hålla dödsklagan efter dem eller samla dem tillhopa och begrava dem, utan de skall bli gödsel på marken." Jeremia 25:33. "Jag såg mig om, och då fanns där ingen människa." Jeremia 4:25.

Svar:   Det är omöjligt för en människa att göra bättring under de 1000 åren eftersom det inte finns någon enda levande människa kvar på jorden. De rättfärdiga kommer alla att vara i himlen, och de ogudaktiga kommer alla att ligga döda på jorden. Det står tydligt att läsa i Uppenbarelseboken 22:11-12 att varje människa kommer att dömas innan Jesus kommer tillbaka. De som väntar med att ta emot Kristus tills de 1000 åren inleds kommer att vara för sent ute.

Jorden, mörk och ödelagd, är den "avgrund" där Satan kommer att tvingas vara under de 1000 åren.
Jorden, mörk och ödelagd, är den "avgrund" där Satan kommer att tvingas vara under de 1000 åren.

7. I Bibeln står det att Satan kommer att vara fängslad i "avgrunden" under de 1000 åren. Vad är det för avgrund?

"Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden. ...Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden ...[tills] de tusen åren hade gått till ända." Uppenbarelseboken 20:1-3.

Svar:   Ordet "avgrund" heter "abussos" på grekiska. Det är samma ord som används i den grekiska grundtexten i 1 Mosebok 1:2 i Gamla Testamentet där det berättas om skapelsen. Här har ordet översatts till "djupet". "Jorden var öde och tom och mörker var över djupet." Intressant! Orden "djup", "abyss" och "avgrund" syftar på samma sak - jorden i sitt mörka, formlösa tillstånd innan Gud skapade ordning. I Jeremias beskrivning av de 1000 åren används samma terminologi som i 1 Mosebok 1:2: "öde och tom", "intet ljus", "ingen människa", "sorgdräkt". Jeremia 4:23, 25, 28. Så den förstörda, mörka jorden utan människor, kommer under de 1000 åren att vara som en avgrund, precis som den var i begynnelsen, innan skapelsen. I Jesaja 24:22 står det också om Satan och hans änglar under de 1000 åren: "Såsom fångar hopsamlas i fånggropen", "i fängelse."

8. Vad är det för en kedja som binder Satan? Varför är han bunden?

8. Vad är det för en kedja som binder Satan? Varför är han bunden?

"En ängel... hade en stor kedja i sin hand... han grep... Satan, och fängslade honom för tusen år, ...och stängde igen och satte dit ett insegel... på det att han inte mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända." Uppenbarelseboken 20:1-3.

Svar:   Kedjan är symbolisk - en kedja av omständigheter. Man kan inte hålla en ond ande fängslad med en bokstavlig kedja. Satan är bunden eftersom han inte har några människor att fresta och bedra. Alla de ogudaktiga är redan döda och de rättfärdiga är alla i himlen. Gud fängslar Satan här på jorden så att han inte ska kunna ge sig ut i universum och hitta någon annan att bedra. Att tvinga djävulen att stanna på jorden, ensam med sina demoner i tusen år utan att ha någon att göra illa, kommer för honom att bli den mest avskyvärda kedja som kan tänkas.

SAMMANFATTNING AV HÄNDELSERNA
SOM INLEDER DE 1000 ÅREN:

 1. Ödeläggande jordbävningar och hagelstormar (Uppenbarelseboken 16:18-21 Uppenbarelseboken 6:14-17).

 2. Jesus kommer tillbaka för att hämta hem sina barn. (Matteus 24:30-31).

 3. Rättfärdiga döda återuppväcks till liv (1 Tessalonikerbrevet 4:16-17).

 4. Rättfärdiga får odödlighet (1 Korinterbrevet 15:51-55).

 5. Rättfärdiga blir lika Jesus (1 Johannes 3:2 Filipperbrevet 3:21).

 6. Alla rättfärdiga hämtas upp i molnen (1 Tessalonikerbrevet 4:16-17).

 7. Med sina läppars anda dödar Herren de ogudaktiga (Jesaja 11:4).

 8. De ogudaktiga som dött tidigare förblir döda i sina gravar tills de tusen åren är till ända. (Uppenbarelseboken 20:5).

 9. Jesus tar med sig de rättfärdiga till himlen (Johannes 13:33, 36 14:1-3).

 10. Satan fängslas (Uppenbarelseboken 20:1-3).


9. I Uppenbarelseboken 20:4 står det att det under de 1000 åren det kommer att hållas dom i himlen? Vad är det man ska döma? Vem är med där?

"Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom... Dessa blev nu åter levande och fick regera med Kristus i tusen år." Uppenbarelseboken 20:4. "Vet ni då inte att de heliga skaa döma världen?...

Ni vet ju att vi ska döma änglar." 1 Korinterbrevet 6:2-3.

Alla Guds rättfärdiga människor kommer att delta i domen i himlen under de 1000 åren.
Alla Guds rättfärdiga människor kommer att delta i domen i himlen under de 1000 åren.
Svar:   De rättfärdiga från alla tider (och troligen även goda änglar) kommer att delta i domsförhandlingarna under de 1000 åren. Alla domslut, även när det gäller Satan och hans änglar, kommer att granskas ytterligare en gång. I detta domslut redovisas noggrannt för de rättfärdiga, varför andra gått förlorade. Slutligen kommer alla att se att människor stängs bara ute från himlen i de fall när de verkligen inte vill leva såsom Jesus lever eller vara med honom.

SAMMANFATTNING AV HÄNDELSERNA
UNDER DE 1000 ÅREN:

 1. Jorden ödelagd efter de våldsamma hagelstormarna och förödande jordbävningarna (Uppenbarelseboken 16:18-21 6:14-17).

 2. Jorden i totalt mörker/ avgrund (Jeremia 4:23, 28).

 3. Satan och hans änglar bundna på jorden (Uppenbarelseboken 20:1-3).

 4. Rättfärdiga deltar i domsförhandlingarna i himlen (Uppenbarelseboken 20:4).

 5. Alla de ogudaktiga är döda (Jeremia 4:25 Jesaja 11:4).

Alla som någonsin har levat kommer att under de 1000 åren befinna sig antingen: (1) på jorden, död och förlorad, eller (2) i himlen, som jury i domsförhandlingarna. Herren inbjuder dig till att komma med till himlen. Vill du inte ta emot hans inbjudan?

Den heliga staden, tillsammans med allt Guds folk, kommer ner till jorden vid slutet av de 1000 åren.
Den heliga staden, tillsammans med allt Guds folk, kommer ner till jorden vid slutet av de 1000 åren.

10. Vid slutet av de 1000 åren kommer den heliga staden, det nya Jerusalem, att komma ned från himmelen till jorden. Vem kommer att komma med? Var kommer den att landa?

"Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud. ...Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna." Uppenbarelseboken 21:2-3.
"Se, en dag skall komma, en Herrens dag." "Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu. ...Då skall Herren, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig." "Hela landet från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, skall då förvandlas till en slättmark." Sakarja 14:1, 4-5, 10.

Svar:   Det nya Jerusalem kommer att landa där Oljeberget idag ligger. Berget kommer att plattas till och bilda en stor slättmark där staden kommer att ligga. Alla rättfärdiga människor från alla tider (Sakarja 14:5), himlens alla änglar (Matteus 25:31), Gud Fader (Uppenbarelseboken 21:2-3) och Guds Son (Matteus 25:31) kommer till jorden tillsammans med den heliga staden när Jesus kommer för tredje gången. Andra gången kommer han för att hämta hem sina heliga den tredje kommern han med sina heliga.

Jesus kommer till jorden tre gånger:

1. Första gången, till Betlehem i en krubba.

2. Andra gången, vid början av de 1000 åren, på molnen, för att hämta hem sitt folk till himlen.

3. Tredje gången, vid slutet av de 1000 åren, tillsammans med den heliga staden och alla rättfärdiga människor.


11. Vad kommer nu att hända med de avlidna ogudaktiga? Vad händer med Satan?

"De övriga döda blev inte levande, förrän de tusen åren hade gått till ända." "Men när de tusen åren har gått till ända, skall Satan komma lös ur sitt fängelse. Han skall då gå ut för att förvilla [allt] folk." Uppenbarelseboken 20:5, 7, 8.

Svar:   Vid slutet av de 1000 åren (när Jesus kommer för tredje gången), kommer de ogudaktiga att återuppväckas. Satan, som då är fri från sina kedjor, kommer att ha jorden full med människor att lura och bedra.

När den heliga staden har sänkts ner kommer alla ogudaktiga från alla tider att - med Satan i spetsen - försöka inta staden.
När den heliga staden har sänkts ner kommer alla ogudaktiga från alla tider att - med Satan i spetsen - försöka inta staden.

12. Vad kommer Satan att göra då?

"Skall Satan ...gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens fyra hörn ...och samla dem till den stundande striden; och de är till antalet såsom sanden i havet. Och de drar fram över jordens hela vidd och omringar de heligas läger och den älskade staden." Uppenbarelseboken 20:7-9.

Svar:   Satan, som den onde han är, kommer genast att börja ljuga för människorna som är kvar på jorden - de ogudaktiga från alla tider. Han kommer antagligen att påstå att staden egentligen är hans och att han blev orättvist förvisad från himlen. Han kommer att säga att Gud är maktgalen och hänsynslös och tänker utplåna dem alla från jorden yta genom en förödande eld. Han kommer att övertyga dem om att om de går samman och kämpar så har inte Gud en chans. Med hela världen mot en enda stad så verkar segern enkel. Jordens nationer kommer så att gå ihop och belägra det nya Jerusalem.

När de ogudaktiga omringar den heliga staden, kommer Gud att förgöra dem med eld som faller från himlen.
När de ogudaktiga omringar den heliga staden, kommer Gud att förgöra dem med eld som faller från himlen.

13. Vad kommer att stoppa Satans plan att inta och förstöra staden?

"Eld faller ned från himmelen och förtär dem." "Och djävulen, som förvillade dem, blir kastad i ...den sjö som brinner med eld och svavel detta är den andra döden". Uppenbarelseboken 20:9-10 21:8.

"Och de ogudaktiga ...ska bli såsom aska under era fötter på den dag, då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot." Malaki 4:3.

Svar:   Eld kommer plötsligt ned från himlen (och inte upp från helvetet som många tror) över de ogudaktiga och tillsammans med djävulen och hans änglar kommer de att bli till aska (Matteus 25:41). Den här elden förgör både synd och syndare och kallas för den andra döden. Det finns ingen återvändo från denna död. Den är slutgiltlig. Lägg märke till att Satan inte kommer att övervaka elden, vilket många tror. Han kommer själv att brinna i den, och det blir slutet på hans existens.


14. Vilka underbara saker kommer att ske när de ogudaktiga har brunnit upp och elden slocknat?

"Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord." Jesaja 65:17. "Nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, förbidar vi efter hans löfte." 2 Petrus 3:13. "Han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt." Uppenbarelseboken 21:5. "Nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem." Uppenbarelseboken 21:3.

När elden har slocknat kommer Gud att skapa en ny underbar jord. Den heliga staden blir Guds folks nya huvudstad. Vill inte Du också vara med där?
När elden har slocknat kommer Gud att skapa en ny underbar jord. Den heliga staden blir Guds folks nya huvudstad. Vill inte Du också vara med där?
Svar:   Gud kommer att skapa nya himlar och en ny jord och det nya Jerusalem kommer att bli den nya jordens huvudstad. Synd kommer att vara borta för evigt. Guds folk kommer äntligen att få ta emot det rike som varit dem lovat. "Fröjd och glädje skall de undfå, men sorg och suckan skall fly bort." Jesaja 35:10. Alltför strålande för att beskrivas! För underbart för att missa! För nära för att man ska vara osäker! Gud har en plats som väntar på dig. (Johannes 14:1-3). Planera att vara med där! Jesus väntar på ditt beslut.

SAMMANFATTNING AV HÄNDELSERNA
VID SLUTET AV DE 1000 ÅREN:


  1. Jesus kommer för tredje gången, nu med sina heliga (Sakarja 14:5).

  2. Den heliga staden landar på Oljeberget som nu har blivit en stor slättmark. (Sakarja 14:4, 10).

  3. Gud Fader, änglarna och alla de rättfärdiga kommer tillsammans med Jesus. (Uppenbarelseboken 21:1-3 Matteus 25:31 Sakarja 14:5).

  4. De ogudaktiga döda uppväcks Satan släpps lös (Uppenbarelseboken 20:5, 7).

  5. Satan förvillar hela världen (Uppenbarelseboken 20:8).

  6. De ogudaktiga omringar den heliga staden (Uppenbarelseboken 20:9).

  7. De ogudaktiga förintas av elden (Uppenbarelseboken 20:9).

  8. Nya himlar och ny jord skapas (Jesaja 65:17 2 Petrus 3:13 Uppenbarelseboken 21:1).

  9. Guds folk njuter av evigheten tillsammans med Jesus på den nya jorden (Uppenbarelseboken 21:2-4).


DE 1000 ÅREN I UPPENBARELSEBOKEN 20:
VAD HÄNDER UNDER DE 1000 ÅREN
1. Jorden förstörd, öde och mörk
2. Alla ogudaktiga på jorden är döda.
3. Satan fastkedjad på jorden.
4. De rättfärdiga dömer i himlen.
FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN
_________________________
VID BÖRJAN AV DE 1000 ÅREN
ANDRA UPPSTÅNDELSEN
_________________________
VID SLUTET AV DE 1000 ÅREN
1. Ödeläggande jordbävningar och hagelstormar.1. Jesus tredje återkomst med de heliga.
2. Jesus kommer för att hämta hem de heliga.2. Den heliga staden sänks ned på Oljeberget, som förvandlas till en stor slättmark.
3. Rättfärdiga döda väcks åter till liv.3. Fadern, änglarna, och de rättfärdiga kommer med Jesus.
4. Rättfärdiga ges evigt liv.4. Ogudaktiga döda uppväcks och Satan släpps lös.
5. Rättfärdiga får likadan kropp som Jesus.5. Satan förvillar hela världen. De omringar den heliga staden.
6. Alla rättfärdiga hämtas upp i molnen.6. Ogudaktiga förgörs av eld.
7. Levande ogudaktiga dödas av Herrens blotta närvaro.7. Nya himlar och en ny jord skapas.
8. Ogudaktiga som redan är begravda förblir döda.8. Guds folk njuter av evigheten med Jesus.
9. Jesus tar med sig de rättfärdiga till himlen.
10 Satan fastbunden.

15. Kan vi veta hur snart Jesus kommer för att hämta sina heliga?

15. Kan vi veta hur snart Jesus kommer för att hämta sina heliga?

"Likaså, när ni ser allt detta, då kan ni ock veta att han är nära och står för dörren." Matteus 24:33. "Men när detta begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning." Lukas 21:28. "Ty dom skall Herren hålla på jorden, en slutdom, som avgör saken med hast." Romarbrevet 9:28. "Bäst de säger: Allt står väl till, och ingen fara är på färde, då kommer plötsligt fördärv över dem." 1 Tessalonikerbrevet 5:3.

Svar:   Jesus har sagt att när tecknen på hans återkomst uppfylls i tät takt, så som de gör idag, då ska vi vara glada, för då vet vi att hans ankomst står för dörren. Aposteln Paulus sa att vi kommer att veta att slutet är nära när hela världen propagerar för fred. Slutligen lär oss Bibeln att Gud kommer att avsluta sitt arbete med hast. (Romarbrevet 9:28). Så utan tvekan lever vi numera på lånad tid. Jesus ska komma plötsligt och oväntat - vid en tidpunkt som bara Gud själv vet. (Matteus 24:36, Apostlagärningarna 1:7). Vår enda trygghet är att vara beredda.


16. Jag planerar definitivt att bo i det underbara hem som Jesus just nu förbereder för mig i himlen.

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Hur lång tid kommer det att vara från det att den heliga staden sänks ned till jorden och till att de ogudaktiga förgörs av eld från himlen?


Bibeln säger att det blir bara en kort tid. (Uppenbarelseboken 20:3). Men Satan får tillräckligt med tid att övertala folk att följa hans plan och förbereda sig för krig. Exakt hur länge står inte i Bibeln.

2. Hurudana kroppar kommer vi att ha i himlen?


Bibeln säger att de frälsta kommer att ha likadana kroppar som Jesus. (Filipperbrevet 3:21). Jesus hade efter sin uppståndelse en riktig kropp av kött och blod. (Lukas 24:36-43). De frälsta blir inte som spöken. De kommer att vara riktiga människor precis som Adam och Eva en gång var.

3. Säger Bibeln hur de förlorade kommer att reagera när Jesus kommer?


Ja. Bibeln säger att de kommer att "ropa till bergen och klipporna: Fall över oss och dölj oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede: Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå?" Uppenbarelseboken 6:16-17. (Se även vers 14 och 15.) Men de rättfärdiga kommer att säga, "Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren, som vi förbidade låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning." Jesaja 25:9

4. Kommer de ogudaktiga att kunna se de rättfärdiga inne i den heliga staden när den sänks ned?


Ja, antagligen. Bibeln säger att staden kommer att vara genomskinlig och kristallklar (Uppenbarelseboken 21:11, 18). De rättfärdiga kan se de ogudaktiga (Psaltaren 37:34, och de ogudaktiga kan se rättfärdiga (Lukas 13:28). Det här kan betyda en hel del sorgliga återseenden, där den räddade delen av en familj befinner sig på insidan och den förlorade delen på utsidan av stadsmuren. Ord kan inte beskriva den hjärtesorg och förtvivlan som då upplevs.

5. Bibeln säger att Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte mer vara till, ingen sorg eller klagan eller plåga. När kommer detta att ske?


Enligt Uppenbarelseboken 21:1-4 och Jesaja 65:17 kommer det att ske efter att all synd och alla syndare har förintats. Under den slutgiltliga domen och förstörelsens eld, kommer Guds folk att ha många skäl till djup sorg. När de förstår att familj och vänner är förlorade och att människor de älskade förgörs i elden så kommer smärtan tveklöst att orsaka hjärtesorg för Guds folk. Men när elden har slocknat kommer Herren att torka alla tårar. Sedan kommer han att skapa nya himlar och en ny jord med oändlig glädje för sitt folk. Död och ledsamheter, gråt och elände kommer att vara borta för alltid .

6. Hur kommer förintelsen av de fallna änglarna och de onda människorna att påverka Gud fader och Sonen?


Naturligtvis är de lättade och glada över att syndens fula cancersvulst för evigt är borta. Helt säkert kommer de även att vara djupt bedrövade över det faktum att så många av dem de älskade - och för vilka Jesus dog - valde att avvisa frälsningen och stanna kvar i synden. Satan själv var en gång deras nära vän och många människor i elden var deras kära barn. Det kommer att smärta som om vore det ditt eget vilsegångna barn som blev dödat. Allt sedan synden kom till har den varit en smärtsam och tung börda att bära för både Fadern och Sonen. Deras mål har ju hela tiden varit att älska människorna och varsamt dra dem till sig. Deras känslor utrycks i Hosea 11:8, "Men hur skall jag kunna ge dig till pris, Efraim, och låta dig fara, Israel? ... Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar."

7. Hurudan kropp har Jesus?


Han har en kropp av kött och blod. Jesus visade sig för sina lärjungar efter sin uppståndelse (Lukas 24:36-43) och genom att låta dem ta på sig och genom att äta fisk och honung visade han dem att han inte var något spöke utan hade en riktig kropp av kött och blod.

Jesu himmelsfärd
Sedan gick han med dem till Betania och medan han talade med dem så for han upp till himlen. (Lukas 24:49-51). Ängeln som visade sig för lärjungarna när Jesus for upp förklarade att "denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen." Apostlagärningarna 1:11.

Den samme Jesus kommer tillbaka
Det ängeln ville säga var, att det är den samme Jesus (av kött och blod) som kommer igen. Han kommer att vara verklig och inte spöklik, och de uppväckta och förvandlade heliga kommer att ha kroppar som hans (Filipperbrevet 3:21 1 Johannes 3:2). De heligas himmelska kroppar kommer även att vara fullkomliga och odödliga (1 Korinterbrevet 15:51-55).

Testfrågor1. Kryssa för de händelser som kommer att ske i början av de 1000 åren enligt Uppenbarelseboken kapitel 20: (10)

_____   Jesus kommer tillbaka.
_____   Jordbävning och hagelstorm.
_____   Rättfärdiga döda återuppväcks.
_____   Satan kedjas fast.
_____   Levande ogudaktiga dödas.
_____   Rättfärdiga ges odödlighet.
_____   Den heliga staden sänkes ned.
_____   Rättfärdiga tas till himlen.
_____   Ogudaktiga förblir döda i sina gravar.
_____   Rättfärdiga får kroppar som Jesus.
_____   Rättfärdiga rycks upp i molnen.
_____   Jesus träder in i det nya Jerusalem i triumf.

2. Varenda levande person på jorden kommer att se Jesus när han kommer tillbaka. (1)

_____   Sant.
_____   Falskt.

3. De rättfärdiga kommer att ha ande- eller spökliknande kroppar i himlen. (1)

_____   Sant.
_____   Falskt.

4. Vilka av följande saker stämmer för 1000-års perioden? (2)

_____   Många syndare kommer att bli omvända sig.
_____   Satan och hans änglar tvingas stanna på jorden.
_____   Satan kommer att vara bunden av det faktum att det inte finns någon TV att titta på.
_____   Det kommer att vara ljust och soligt på jorden under de 1000 åren.
_____   Satan kommer att återuppväcka de ogudaktiga för att få sällskap.
_____   De rättfärdiga kommer att hålla dom i himlen.

5. Vilka av följande händelser kommer att ske vid slutet av de 1000 åren? (4)

_____   Kristus kommer för femte gången.
_____   Den heliga staden landar i Washington.
_____   Änglarna och Gud Fader kommer tillsammans med Jesus.
_____   De ogudaktiga återuppväcks.
_____   Jesus kommer med sina heliga.
_____   Gud bestämmer sig för att låta bli att återuppväcka de ogudaktiga.
_____   De ogudaktiga kommer att förgöras av arga, onda änglar.
_____   Gud kommer att skapa nya himlar och en ny jord.
_____   Gud kommer att förvisa Satan längst bort i universum.
_____   Satan kommer att utplåna den heliga staden med en ny, kraftfull missil.

6. Kedjan som håller Satan fast kommer att (3)

_____   Vara symbolisk - en kedja av omständigheter.
_____   Tvinga honom att stanna på jorden.
_____   Vara gjord av en ny och väldigt hård metall.
_____   Vara uppbruten av Satan inom 24 timmar.
_____   Hindra honom från att fresta Guds folk, som är i tryggt förvar i himlen.

7. Vilka påståenden är sanna angående avgrunden? (2)

_____   Det är ett bokstavligt hål djupt inne i jorden.
_____   Det betyder djup.
_____   Det syftar till jorden - mörk och öde.
_____   Det är ett annat ord för helvetet.

8. Vad är sant vad det gäller Jesus första, andra och tredje ankomst? (3)

_____   Första återkomsten var i Betlehem som baby.
_____   Första återkomsten var på Noas tid.
_____   Andra återkomsten var på Martin Luthers tid.
_____   Andra återkomsten kommer att ske vid början av de 1000 åren.
_____   Tredje återkomsten kommer att ske vid slutet av de 1000 åren.
_____   Tredje återkomsten sker först när en ny jord är skapad.

9. Den död som de ogudaktiga dör i eldsjön är den andra döden. (1)

_____   Sant.
_____   Falskt.