Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Ki az Antikrisztus?

Ki az Antikrisztus?Lesson 15

Ki − vagy mi − az Antikrisztus? Egy gonosz szövetség vagy egy aljas ember? Vannak, akik azt állítják, hogy feltűnése még a jövőben várható. Mások meg azt mondják, hogy már nagyon régen, az ókori Róma korában megjelent. A Biblia azonban értésünkre adja, hogy az Antikrisztus ma is köztünk van! A bibliai jövendölések arról tanítanak, hogy ez az antikrisztusi hatalom rendkívül fontos szerepet fog játszani a föld történelmének végső eseményeiben. Tudod, hogy ki ő? Bizonyos vagy benne, hogy ő az? Bizonyosnak kell lenned benne, mert nem értheted meg az utolsó idők eseményeit addig, míg nem vagy tisztában e gonosz hatalom kilétével. Az egyik legérdekesebb tanulmányra kell felkészülnöd.


Ez a bibliatanulmány − amely Dániel könyve 7. fejezetére épül − világosan és félreérthetetlenül beazonosítja az Antikrisztust. Ez azonban csupán a nyitány. Később, más tanulmányokban további részleteket fogunk megismerni a tevékenységéről, amely az egész világra ki fog hatni. Lehet, hogy az előtted álló felfedezések ellenkezést váltanak ki belőled, esetleg megszomorítnak, mégis, kérünk, emlékezz arra, hogy Dániel könyve 7. fejezete attól a Jézustól való, aki szeret téged. Most, amikor beleásod magad ebbe a sürgetően fontos témába, imádkozz Isten vezetéséért. E tanulmány átvétele előtt feltétlenül olvasd el Dániel könyve 7. fejezetét.
Isten a próféciákban vadállatokkal jelképezi a nemzeteket.
Isten a próféciákban vadállatokkal jelképezi a nemzeteket.

1. A fejezet felütésénél Dániel négy vadállatot pillant meg, amint jönnek fel a tengerből. Mit jelképeznek a vadállatok a jövendölésekben? Minek a jelképe a tenger?

„A negyedik állat negyedik ország lesz e földön” (Dn 7:23). „A vizek… népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek” (Jel 17:15).

Válasz:   A vadállatok országokat illetve nemzeteket jelképeznek. A víz a népek sokaságát illetve hatalmas népeket jelent.

Dániel könyve 7. fejezetében az oroszlán a Babilon Birodalmat jelképezi.
Dániel könyve 7. fejezetében az oroszlán a Babilon Birodalmat jelképezi.

2. Dániel könyve 7. fejezetében a négy vadállat a négy világbirodalmat jelképezi (17-18. vers). Az első birodalom, Babilon Dániel könyve 7:4-ben az oroszlán jelképében áll előttünk (lásd még Jer 4:7, 50:17,43,44, amely igehelyeken Babilon szintén az oroszlán jelképében tűnik fel). Mit jelentenek a „sasszárnyak”? Mit jelképez a „négy szél” a 2. versben?

„Hoz az Úr ellened népet… nem különben, amint repül a sas” (5Móz 28:49). „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől. És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig” (Jer 25:32-33).

Válasz:   A sasszárnyak a gyorsaságot jelentik (lásd még Jer 4:13 és Hab 1:6-9 igéit). A szelek harcot, háborgást és pusztulást jelentenek (lásd ezzel kapcsolatban Jel 7:1-3-at).

A medve a három bordával a szájában Médo-Perzsiát jelképezi.
A medve a három bordával a szájában Médo-Perzsiát jelképezi.

3. Melyik birodalmat jelképezi a medve (Dán 7:5)? Mit jelképez a szájában levő három borda?

Válasz:   Olvasd el Dániel könyve 8. fejezetét. Figyeld meg, hogy a 8. fejezetben szereplő állatok párhuzamosak a 7. fejezetben szereplő vadállatokkal. Dániel 8:20 külön is néven nevezi Médo-Perzsiát, azon hatalom kilétének felfedése gyanánt, amely a viszálykodó kecskebak, azaz Görögország (21. vers) előtt következik. Ez a második világbirodalom − ugyanaz a hatalom, mint amellyel a medve jelképében van dolgunk Dániel könyve 7. fejezetében. Ezt a birodalmat két népcsoport alkotta. A médek jöttek fel elsőként (ezt a tényt Dán 7:5 az egyik oldalára forduló medve jelképes mozdulatában érzékelteti), viszont végül a perzsák lettek az erősebbek (ezt viszont Dán 8:3 szemlélteti oly módon, hogy a kos két szarva közül „a magasabb később növekedett”). A három borda a médek és a perzsák által meghódított három fejedelemséget − Lydiát, Babiloniát és Egyiptomot − jelképezik.

Dániel könyve 7. fejezetében a párduc a görög világbirodalmat jelképezi.
Dániel könyve 7. fejezetében a párduc a görög világbirodalmat jelképezi.

4. Görögországot, a harmadik birodalmat (Dán 8:21), egy párduc jelképezi, amelynek négy szárnya és négy feje van (Dán 7:6). Mit jelképeznek a fejek és mit a négy szárny?

Válasz:   A négy fej a négy királyságot jelenti, amelyek Nagy Sándor halála után, a birodalom felbomlásakor állt elő. E területi egységek élére négy hadvezér került: Cassander, Lizimakhosz, Ptolemaiosz és Szeleukosz. A négy szárny (itt már nem csak kettő, mint az oroszlánnál) azt a hallatlan gyorsaságot jelképezi, ami Sándor hódításait jellemezte (Jer 4:11-13).

A római világbirodalom Dániel könyve 7. fejezetében egy roppant fenevad jelképében jelenik meg.
A római világbirodalom Dániel könyve 7. fejezetében egy roppant fenevad jelképében jelenik meg.

5. A negyedik világbirodalom, a római birodalom egy rettenetes, vasfogakkal és tíz szarvval rendelkező szörnylény jelképében jelenik meg (Dán 7:7). Mit jelképeznek a szarvak?

Válasz:   A tíz szarv azt a tíz királyt illetve tíz királyságot jelképezi, amelyek a pogány Róma feldarabolódása után keletkeztek (Dán 7:24). (Ez a tíz királyság azonos a Dániel 2:41-44-ben szereplő tíz lábujj által jelképezettekkel.) Kalandozó barbár törzsek özönlöttek be a római birodalomba és területrészeket hasítottak ki népeik számára. A tíz törzs közül hétből nőttek ki a mai nyugat-európai országok, miközben három kiszakíttatott helyéből és a pusztulás sorsára jutott. A következő szakasz azokkal a királyságokkal foglalkozik, amelyek kiszakíttattak.

Nyugati gótok − Spanyolország

Angolszászok − Anglia

Frankok − Franciaország

Alemannok − Németország

Burgundok − Svájc

Lombardok − Olaszország

Szvevek − Portugália

Herulok − kiszakíttattak

Keleti gótok − kiszakíttattak

Vandálok − kiszakíttattak

Dániel könyve 7:8-ben a kis szarv az Antikrisztust jelképezi.
Dániel könyve 7:8-ben a kis szarv az Antikrisztust jelképezi.

6. Mi jön mindezek után Dániel könyve 7. fejezetében?

„Mialatt a szarvakat szemléltem, ímé, másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztatott őelőtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj” (Dán 7:8).

Válasz:   A „kis szarv”-val jelképezett hatalom tűnik fel ezután. Nagy gonddal kell azonosítanunk, mert Isten sokkal nagyobb teret szentel e hatalom jellemzésének, mint a négy másik királyságnak összesen. Miért? Azért, mert bibliai ismertetőjegyek alapján a próféciák és a történelem Antikrisztusát ismerhetjük fel benne. Nem szabad tévútra jutni a beazonosításnál.

A Biblia arról beszél, hogy az Antikrisztus üldözni fogja Isten népét.
A Biblia arról beszél, hogy az Antikrisztus üldözni fogja Isten népét.

7. Vannak egyértelmű azonosító jegyek?

Válasz:   Igen, Isten kilenc azonosító jegyet tár elénk az Antikrisztussal kapcsolatban Dániel könyve 7. fejezetében, ezért hát bizonyosak lehetünk az Antikrisztus kilétében. S ha netán Isten Igéjének ezen igazságait némelyek fájdalmasaknak találhatják, eléggé becsületeseknek kell lennünk ahhoz, hogy az Ő kinyilatkoztatott akarataként fogadjuk el. Nézzük hát meg, mi ez a kilenc pont:

A. A „kis szarv” illetve ez a király „támadt közülük” − a tíz szarv közül, amelyek a tíz nyugat-európai országot jelentik (Dán 7:8). Ily módon ez egy kis ország lesz valahol Nyugat-Európában.

B. Egy ember áll az élén, aki beszél e hatalom nevében (Dán 7:8).

C. Ki fog szakítani, meg fog semmisíteni három királyságot. (Dán 7:8).

D. „Különbözik” a többitől, más lesz a tíz másik királysághoz képest (Dán 7:24).

E. Hadakozni fog a szentekkel, „megrontja” illetve üldözi őket (Dán 7:21,25).

F. A pogány római birodalomból − tehát a negyedik világbirodalomból − fog előbukkanni (Dán 7:7,8).

G. Isten népe (a szentek) „az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig” (Dán 7:25).

H. „Sokat szól a Felséges ellen” azaz káromolja Istent (Dán 7:25). Jelenések könyve 13:5-ben a Biblia ugyanezzel a hatalommal kapcsolatban azt mondja, hogy „adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája”.

I. Úgy gondolja majd, hogy „megváltoztatja az időket és törvényt” (Dan 7:25).

Ne feledd, hogy mind ez azonosító jegyek egyenesen a Bibliából származnak. Nem egyfajta emberi vélekedés vagy elmélet. A történészek a fentiek alapján gyorsan rámutatnának, melyik hatalomról van itt szó. Az azonosító jegyek csupán egy hatalomra illenek rá: a pápaságra. De hogy teljesen bizonyosságra tegyünk szert, vizsgáljuk meg egyenként is mind e kilenc azonosító jegyet. Ne hagyjunk semmi teret a kételyeknek.

A pápaság egyértelműen ráillik e kilenc azonosító jegy mindegyikére.
A pápaság egyértelműen ráillik e kilenc azonosító jegy mindegyikére.

8. Ráillenek-e a pápaságra mindezek az azonosító jegyek?

A Biblia azt mondja, hogy az Antikrisztus kísérletet tesz Isten törvénye megváltoztatására.
A Biblia azt mondja, hogy az Antikrisztus kísérletet tesz Isten törvénye megváltoztatására.
Válasz:   Igen, a pápaság tökéletesen eleget tesz ezen azonosító jegyeknek. Tekintsd végig az alábbi pontokat A-tól H-ig.

A. A tíz nyugat-európai királyság közül „támad”.

A pápai hatalom földrajzi értelemben Rómához köthető, Itáliához − mely Nyugat-Európa szívében található.

B. Egy személy áll az élén és e hatalom nevében szól..
A pápaság ezzel az azonosító jeggyel is egybevág, hisz élén egy ember (a pápa) áll és annak nevében szól.

C. Eltöröl, kiszakít maga mellől három királyságot.
A nyugat-európai uralkodók többnyire katolikusok voltak, és támogatói voltak a pápaságnak a tekintetben, hogy az mind területi kiterjedésében, mind tekintélyében naggyá legyen. Mindazáltal ez a három ariánus királyság − a vandálok, a herulok és a keleti gótok − nem támogatta a pápaságot. Ezért a katolikus uralkodók elhatározták, hogy ezeket le kell igázni és el kell pusztítani. Dr. Mervyn Maxwell teológus és történész a következőképpen írja le a következményeket az Istennek gondja van ránk című könyve I. kötetében, a 129. oldalán: „Zéno, a katolikus uralkodó (474−491), 487-ben egyezséget kötött a keleti gótokkal, ami az ariánus herul királyság 493-as megsemmisítésébe torkollott. Justinianus, a katolikus császár (527-565) ugyanennek jegyében pusztította el az ariánus vandálokat 534-ben, majd 538-ban jelentős mértékben megtörte az ariánus keleti gótok uralmát. Dániel könyvének jövendölése, miszerint három szarv − a herulok, a vandálok és a keleti gótok − ’kiszakíttatott őelőtte’, ily módon teljesedett be”. Nem nehéz tehát felismerni, hogy a pápaságra ráillik ez az azonosító jegy is.

D. „Különbözik” a többi királyságtól, másmilyen lesz, mint a többi.
A pápaság ennek a jellemzésnek is egyértelműen eleget tesz. Vallási hatalomként lép színre, mely ily módon teljesen eltért a többi tíz királyság világi természetétől.

E. Hadakozik a szentekkel és üldözi őket.
Az, hogy az egyház üldöző hatalomként viselkedett, jól ismert tény. A pápaság egyértelműen elismerte ezt a tényt. Számos bizonyíték is alátámasztja ezt. A legkonzervatívabb történészek is állítják, hogy az egyház legkevesebb ötvenmillió embert elpusztított a vallási meggyőződése miatt. Két forrást fogunk idézni itt:

1. „Azt, hogy a római egyház több ártatlan vért ontott, mint bármely más intézmény, mióta ember él a földön, egyetlen, a történelem alapos ismeretével rendelkező protestáns se fogja megkérdőjelezni. 1

2. A spanyol inkvizíció története című könyvében D. Ivan Antonio Llorente csak a spanyol inkvizícióval kapcsolatban az alábbi adatokat teszi közzé:

  • 31 912 embert ítéltek máglyára, amit végre is hajtottak.

  • 241 450 embert ítéltek valamilyen súlyos büntetésre.

F. A negyedik − vassal fémjelzett − birodalomból, a Római Birodalomból támad.

Ennél a pontnál két szaktekintélyt idézünk:

1. „A hatalmas katolikus egyház alig volt nagyobb a keresztény római birodalomnál … A római birodalom fővárosa lett a keresztény birodalom fővárosa is. A Pontifex Maximus hivatala a pápai hatalomban folytatódott.” 2

2. „Amennyi római alkotóelemet a barbárok és az ariánusok meghagytak … Róma püspökének oltalma alá [került], aki a császárság letűnése után fő-fő tekintéllyé lépett elő. A római egyház titokban a római világbirodalom helyébe állt, annak lett tényleges örököse.”

3 Vagyis ez az azonosító jegy is ráillik a pápaságra.

G. Isten népe (a szentek) „az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig” (Dán 7:25).

Ennél a pontnál több mindenre is rá kell mutatnunk:

1. Az idő egy évet, az idők két két évet, az időnek fele pedig fél évet jelent. Létezik bibliafordítás − így például az Amplified Bible (Bővített Biblia) −, mely egyszerűen így adja vissza ezt az idői meghatározást: „három és fél év” 4

2. Ugyanezt az időtartamot hét ízben nevezi nevén a Biblia (Dán 7:25, 12:7 Jel 11:2,3, 12:6,14, 13:5), éspedig Dániel és Jelenések könyvében: háromszor ebben a formában: „ideig, időkig és fél időig” két helyütt úgy, hogy „negyvenkét hónapig” két ízben pedig „ezerkétszáz hónap” formájában. A zsidók körében alkalmazott harminc napos hónapot alapul véve, ezek az idői meghatározások ugyanazt az időmennyiséget adják ki:

3 és fél év = 42 hónap = 1260 nap.

3. Egy profetikus nap egy valóságos esztendőt jelent (Ez 4:6 4Móz 14:34).

4. Ily módon a kis szarv (Antikrisztus) 1260 profetikus napon, azaz 1260 valóságos esztendőn keresztül hatalmaskodott a szentek felett.

5. A pápaság uralma az i. sz. 538-ban vette kezdetét, amikor a három dacoló ariánus királyság közül az utolsó is „kiszakíttatott”. Uralma egészen 1798-ig tartott, amikor is Napóleon egyik tábornoka, Berthier, foglyul ejtette a pápát, éspedig abban a reményben, hogy ezzel mind VI. Pius pápát, mind a pápaság politikai és világi hatalmát sikerül elpusztítani. Ez az időszak tökéletesen beteljesítette az 1260 évről szóló jövendölést. Ez a megrázkódtatás halálos sebet ejtett a pápai hatalmon, ám a seb gyógyulásnak indult, s a gyógyulás folyamata mindmáig tart.

6. Ugyaneről az üldözéssel fémjelzett korszakról tesz említést a Megváltó Máté evangéliuma 24:21-ben oly módon, hogy szavai szerint ehhez fogható üldözést Isten népének soha nem kellett még átélnie. A 22. vers elmondása szerint ez az üldözés annyira elsöprő erejű, hogy senki nem élhette volna túl, ámde Isten lerövidítette annak idejét. Az üldözés korszaka jóval a pápa 1798-ban történt fogságba vitele előtt lezárult. Egészen nyilvánvaló, hogy ez az ismertetőjegy is ráillik a pápaságra.

H. „Nagyokat − káromlásokat − szóló szája” lesz, „sokat szól a Felséges ellen”.
A káromlás mibenlétére nézve két meghatározást találunk a Bibliában:

1. Ha valaki azt állítja magáról, hogy megbocsáthatja a bűnöket (Lk 5:21).

2. Ha valaki azt állítja magáról, hogy ő Isten (Jn 10:33).

Ez is ráillik a pápaságra? De még mennyire!

Lássuk mindenekelőtt annak bizonyítékát, hogy a bűn megbocsátására formálnak jogot: „Valóban megbocsátja a pap a bűnöket, vagy csak egyszerűen kijelentheti, hogy elvétettek? A pap igazán és valóságosan megbocsátja a bűnöket, mégpedig a Krisztus által nekik adatott hatalomnál fogva.”

5 A pápaság ezenkívül azzal is aláaknázza Jézust, hogy egy földi papok által gyakorolt gyónásrendet állít fel, amivel egészen megkerülik Jézust, a mi Főpapunkat (Zsid 3:1, 8:1-2) és egyetlen Közbenjárónkat (1Tim 2:5).

Vizsgáljuk meg továbbá, hogyan állítja magáról, hogy Ő Isten: „Mi [a pápák] a földön a Mindenható Isten helyét foglaljuk el.”

6 Ugyanerről egy másik helyen: „A pápa nem egyszerűen Jézus Krisztus képviselője, hanem ő maga Jézus Krisztus, a test leple mögé rejtőzve.” 7

Mi sem nyilvánvalóbb, mint hogy ez az ismertetőjegy is ráillik a pápaságra.

I. „Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt.”


Egy későbbi bibliatanulmányban fogjuk tárgyalni azt a kérdést, mit jelent ennél a pontnál az „időket” kifejezés. Hatalmas téma ez, ami külön vizsgálatot igényel. De mit jelent a „törvények megváltoztatása”? A mi bibliafordításunkban is így olvassuk: „a törvényt”. A hivatkozás szerint megváltoztatja Isten törvényét. Persze miközben valójában egy ember sem változtathatja meg, mindazáltal a pápaság megkísérli? A válasz igen.

A pápaság a katekizmusában elhagyta a második parancsolatot, amely a képek tisztelete ellen intett, továbbá a negyedik parancsolatot megrövidítette (az eredeti kilencvennégy szóból megmaradt nyolc), majd pedig a tízedik parancsolatot kettéosztotta. (Ellenőrizd te magad is. Vesd egybe a Tízparancsolat szövegét úgy, ahogy az bármelyik katolikus katekizmusban megtalálható, azzal, ahogy azt Isten elősorolta parancsolatok formájában, 2Móz 20:3-17-ben.)

Semmi kétség, a Dániel könyve 7. fejezetében jelzett kis szarv (az Antikrisztus) a pápaság. Egyetlen más szervezet, intézmény sem tud eleget tenni e kilenc ismertetőjegy mindegyikének. És nem mellesleg ez nem is valami újsütetű tanítás. Valamennyi reformátor kivétel nélkül mint antikrisztusról szólt a pápaságról. 8

Words of Care and Concern
Ámde nehogy bárki is azt gondolja, hogy itt most keresztény hívőket támadunk azza, hogy beazonosítjuk a kis szarvval jelzett hatalmat. Ezért meg kell jegyeznünk, hogy a prófécia célpontja egy rendszer, nem pedig személyek. Minden egyházban − így a katolikus egyházban is − vannak őszinte és buzgó keresztények. Dániel könyve 7. fejezete pusztán az ítélet és a fenyíték üzenete egy hatalmas vallási intézmény címére, amely megalkudott a pogánysággal, miképpen oly sok egyház még, amelyek utána támadtak.

A prófécia valamennyi hitvallás hibáit feltárja.
Vannak olyan jövendölések, amelyek a protestáns és a zsidó hit hibáit tárják fel. Istennek minden vallás kebelében vannak igaz gyermekei. Az ő igazi népe (nem számít, melyik hitvallás követői) mindig alázatosan elfogadják az Úr fenyítékét és nem zárják be a füleiket és szíveiket Őelőtte egyfajta önvédelmi reflexből. Nagyon hálásak lehetünk azért, hogy Isten Igéje tárgyilagos őszinteséggel nyilatkozik meg minden kérdésben.

1 W. E. H. Lecky: History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe (A racionalizmus szellemének keletkezés- és hatástörténete Európában), II. köt., p. 40.

22 Alexander Clarence Flick: The Rise of the Medieval Church (A középkori egyház születése), pp. 148, 149.

3 Adolf Harnack: What is Christianity? (Mi a kereszténység?) (New York: Putnam, második, javított kiadás, 1901), pp. 269-270.

4 The Amplified Bible (Bővített Biblia), Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1962.

5 Joseph Deharbe, S.J.: A Complete Catechism of the Catholic Religion (A katolikus vallás nagy katekizmusa) (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), p. 279.

6 Pope Leo XIII, Encyclical Letter „The Reunion of Christendom” (XIII. Leó pápa „A kereszténység együvé térése” című körlevele (1894. június 20.) ford. Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (XIII. Leó pápai körlevelei) (New York: Benziger, 1903), p. 304.

7 Catholic National, 1895. július

8 R. Allen Anderson: Unfolding the Revelation (Jelenések könyve feltárul), p. 137.

Az angyal azt mondta Dánielnek, hogy e könyv jövendölései be lesznek pecsételve 1798-ig, a vég idejéig.
Az angyal azt mondta Dánielnek, hogy e könyv jövendölései be lesznek pecsételve 1798-ig, a vég idejéig.

9. De hiszen nem megmondatott Dánielnek, hogy e könyv be lesz pecsételve a „végső időig” (Dán 12:4)? Mikor tárulnak fel Dániel jövendölései az értelmünk számára?

Válasz:   Dániel könyve 12:4-ben a próféta azt a parancsot kapta, hogy pecsételje be a könyv egyes részeit „a végső időig”. A 6. versben egy angyal megkérdezte: „Mikor lesz végük e csudadolgoknak?” A 7. versben megkapjuk a választ: „ideig, időkig és fél időig”. Az angyal megnyugtatta Dánielt, hogy a könyv azon részei, amelyek a végidőre vonatkozó jövendöléseket tartalmazzák, a pápai uralommal fémjelzett 1260 éves időszak végén meg fognak nyílni. Ez pedig, mint azt már egy korábbi kérdés kapcsán tárgyaltuk, 1798-ra esett. Vagyis a végidő 1798-ban kezdődött. Dániel könyve tehát minden kétséget kizáróan rendkívül fontos üzeneteket tartalmaz számunkra, akik ma élünk. Feltétlenül meg kell értenünk a könyvben foglaltakat.

Minden vallási tanítást egybe kell vetni a Szentírással és így kell eldönteni, hogy helytálló-e.
Minden vallási tanítást egybe kell vetni a Szentírással és így kell eldönteni, hogy helytálló-e.

10. Nagyon sok olyan kereszténnyel találkozunk ma, akik súlyos félreértésben élnek az Antikrisztus kilétére vonatkozóan. Aki hitelt ad bármilyen hamisságnak az Antikrisztusra vonatkozóan, könnyen a hitetés és az elveszés sorsára juthat. Mit kell tennie annak az embernek, aki új bibliai tanításokkal találkozik?

„Ezek pedig nemesb lelkűek voltak a thesszalonikabelieknél, úgymint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek” (ApCsel 17:11).

Válasz:   Ha új bibliai tanításokkal találkozunk, az egyetlen biztonságos eljárás az, ha gondosan egybevetjük azt a Szentírással, ha vajon összhangban áll-e Isten Igéjével.

11. Szeretném követni Jézust mindenhová, valahová Ő vezet, még ha ez netán fájdalmas is.

11. Szeretném követni Jézust mindenhová, valahová Ő vezet, még ha ez netán fájdalmas is.

Záró megjegyzések
Sok fontos jövendölés kerül majd bemutatásra Dániel és Jelenések könyvéből az Amazing Facts soron következő bibliatanulmányaiban.

Isten azért adta e jövendöléseket, hogy:

A. Kinyilatkoztassa a földi történelem záró eseményeit.

B. Beazonosítsa a Jézus és a Sátán közötti végső nagy harc résztvevőit.

C. Világosan leleplezze Sátán sötét és aljas terveit a tőrbeejtésünkre és elpusztításunkra.

D. Bemutassa az ítélet biztos voltát és a benne felfedezhető szeretetet: Isten magának követeli a szentjeit!

E. Felemelje Jézust − üdvözítő hatalmát, szeretetét, erejét, irgalmát és igazságát.

A legfontosabb résztvevők újra és újra fel fognak tűnni
A Jézus és a Sátán közötti végső háborúban vannak főszereplők, akik újra és újra fel fognak tűnni ezekben a jövendölésekben, úgymint Sátán, Jézus, az Egyesült Államok, a pápaság, a protestantizmus és a spiritizmus. Jézus elismétli és tágabb jelentéssel ruházza fel a prófétákon keresztül adott üzeneteit, hogy egyértelművé és világossá tegye szerető és oltalmazó figyelmeztetéseit.

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések


1. Én mindig azt hittem, hogy az Antikrisztus személy, nem pedig egy szervezet. Nem jól tudtam?


Az Antikrisztus egy szervezet, tudniillik a pápaság. Az „emberszemekhez hasonló szemek” kifejezés (Dán 7:8) ugyanakkor egy vezetőre mutat rá. Jelenések könyve 13:18 egy emberről szól, akinek száma van. Dániel könyve 8. fejezete Görögországot egy kecskebakkal ábrázolja, vezetőjét, Nagy Sándort egy szarvval. Ugyanez igaz az Antikrisztusra. A szóban forgó szervezet a pápaság. A hivatalban levő pápa annak képviselője. Dániel könyve 7. fejezete nem állít olyasmit, hogy a pápák gonoszak, sem olyat, hogy a katolikusok nem keresztények. Sok őszinte és nemes lelkű katolikus keresztény létezik. A rendszert mindazonáltal Antikrisztusnak nevezi a Biblia, mivel elbitorolta Jézus tekintélyét, továbbá kísérletet tett az Ő törvényének megváltoztatására.

2. Vajon bölcs és keresztény dolog mellőzni valamely törvényt a keresztény hit kötelezővé tétele érdekében?


Nem. A Biblia egyértelműen nyilatkozik arról, hogy minden embernek szabadon kell döntenie arról, hogy lelkiismereti kérdésekben melyik irányba akar elindulni (Józs 24:15). Ez akkor is igaz, ha az illető úgy dönt, hogy megtagadja Istent és ateista lesz. Isten megengedte Ádámnak és Évának, hogy engedetlenek legyenek, még akkor is, ha ezzel mind Istennek, mind önmaguknak fájdalmat okoztak. Isten nem fogadja el a kikényszerített tiszteletet. A kikényszerített tisztelet az ördög útja. Isten útja a szeretettel való meggyőzés. A történelem arról tanúskodik, hogy gyakorlatilag mindig, valahányszor az egyház mellőzte Isten törvényeit, csakhogy a saját hitelveit kötelezővé tegye, annak nyomában üldözés és sokak életének kioltása járt. Ezt a tanulságot szűrhetjük le a kis szarv uralmával fémjelzett középkori történelemből.

3. Előfordulhat, hogy valamit félreértettem, de én mindig abban a hiszemben voltam, hogy az Antikrisztus egy gonosz lény, aki nyíltan szembeszállt Istennel. Lehet, hogy helytelen ez az elgondolás?


Általában úgy tartjuk, hogy az „anti” előtag azt jelenti, hogy valami „ellen”. Ám az Antikrisztus szó a legjobb példa arra, hogy jelentheti azt is, hogy valami, valaki „helyében”, „helyett”. Az Antikrisztus bűne az, hogy magának tulajdonítja Isten előjogait. A következőkkel áll elő:

A. Papjai bűnöket bocsáthatnak meg, holott egyedül Isten bocsáthat meg (Lk 5:21).

B. Megváltoztathatja Isten törvényeit oly módon, hogy kiveszi a (képek imádását tiltó) második parancsolatot, miközben a tízediket kettéválasztja. Isten törvénye nem változtatható meg (Mt 5:18).

C. A pápa Isten a földön.

Sátán eredeti terve
Sátán eredeti terve (a mennyben) az volt, hogy magáénak tulajdonítja Isten helyét és hatalmát (tekintélyét). Az volt a célja, hogy kitúrja Istent a helyéről és elfoglalja a trónját. (Lásd a 2. tanulmányt.) Amikor Sátán kivettetett a mennyből, nem hogy nem változtatta meg célkitűzését, hanem még inkább megerősítette magát benne. Arra törekedett a századok hosszú során át a legkülönbözőbb emberi eszközök felhasználásával), hogy aláássa tekintélyét és elfoglalja a helyét.

Az Antikrisztus egy felettébb lelkinek tűnő mozgalom élén áll
Sátán törekvése az lesz majd ezen utolsó időkben, hogy Isten helyébe álljon, elhitetve az embereket, hogy kövessék az Antikrisztust, amely egyébként lelkinek és szentnek fog látszani. Dániel és Jelenések könyve jövendöléseinek fő rendeltetése, hogy leleplezzék Sátán csapdáit és hadviselését, miközben arra ösztönzik az embereket, hogy Jézusban és az Ő Igéjében vessenek erős horgonyt.

Az Antikrisztus sokakat el fog hitetni
Az emberek többsége az Antikrisztust fogja követni (Jel 13:3), azt gondolva, hogy Krisztust követik. Csupán a választottak lesznek biztonságban (Mt 24:23-24). Azért lesznek biztonságban, mert ők minden lelki tanítást és tanítót a Szentírással próbálnak meg (Ézs 8:20). A vallási hitetés ma általános. Nem lehetünk elég óvatosak.

4. Nem arról beszél János első levele, hogy sok antikrisztus lesz?


De igen. A történelemben sok antikrisztus volt, akik Isten országa ellen munkálkodtak. Mindazonáltal csupán egy olyan létező van, amely az Antikrisztus valamennyi megjövendölt ismertetőjelének eleget tesz. Dániel könyve 7. és 8., továbbá Jelenések könyve 13. fejezetében az Antikrisztusnak legalább tíz ismertetőjelével találkozhatunk. Ez a tíz azonosító jegy csupán egy létezőben ismerhető fel együtt, tudniillik a pápaságban.

5. A próféciákban a fenevad (vadállat) jelképe „vadállati” tulajdonságokat jelent?


Egyáltalán nem. Isten a fenevad jelképét egy uralkodó, egy nemzet, egy kormány vagy egy ország jelentésében használja. A próféciákban Ő ilyen módon jellemzi a kormányzatokat. Az emberi világban sem ismeretlen ez a megközelítés: Oroszországot medve, az Egyesült Államokat sas képében szoktuk ábrázolni stb. A „fenevad” szó használata nem lekicsinylő, sem nem tiszteletlen. Az „állat” illetve a „teremtmény” szavakkal rokon jelentésű. Magát Krisztust is Bárányként mutatta be Keresztelő János (Jn 1:29) illetve János apostol (Jel 5:6,9,12,13). A „fenevad” kifejezést arra használja Isten, hogy nemzetekről és vezetőkről − jókról és gonoszokról egyaránt − adjon nekünk hírt.

Kvíz kérdések1. Melyik négy világbirodalmat ábrázolja a fenevad jelképe Dániel könyve 7. fejezetében? (4)

_____   Svédországot.
_____   Egyiptomot.
_____   Görögországot.
_____   Kínát.
_____   Médo-Perzsiát.
_____   Japánt.
_____   Babilont.
_____   Irakot.
_____   Rómát.

2. Mit leképez a fenevad a bibliai jövendölésekben? (1)

_____   A számítógépet.
_____   Országot vagy nemzetet.
_____   Egy idegen bolygóról érkező lényt.

3. Mit jelképez a fenevad tíz szarva? (1)

_____   Tíz évet.
_____   Tíz különleges várost.
_____   Angyalokat.
_____   Gazdagokat.
_____   Azokat az országokat, amelyekre később a pogány Róma tagolódott.

4. Hány népcsoportot illetve nemzetet „szakított ki maga mellől” a kis szarvval jelképezett hatalom? (1)

_____   Nyolcat.
_____   Egyet.
_____   Hatot.
_____   Hármat.

5. Mit jelképez a kis szarv, azaz az Antikrisztus? (1)

_____   Az egyik babiloni hadvezért.
_____   Egy gonosz uralkodót az ókori pogány Róma idejéből.
_____   Egy gonosz hatalmat, amely Jézus második eljövetele után támad majd.
_____   Az ateizmust.
_____   A pápaságot.

6. Az alábbi állítások közül melyek igazak a kis szarvval jelképezett hatalomra (az Antikrisztusra) nézve? (3)

_____   Egyiptomi származású.
_____   Üldözi Isten népét.
_____   Mindjárt Babilon bukása után támadt.
_____   Nagyokat szólt Isten ellen.
_____   Megpróbálja megváltoztatni Isten törvényét.

7. A próféciákban minek felel meg az „ideig, időkig és időnek feléig”? (1)

_____   Három és fél valóságos napnak.
_____   Negyvenkét évnek.
_____   Ezerkétszáz valóságos évnek.

8. Mikor vette kezdetét „az időknek vége”? (1)

_____   31-ben.
_____   1991-ben.
_____   588-ban.
_____   1798-ban.

9. Az Antikrisztus szervezet és nem személy. (1)

_____   Igen.
_____   Nem.

10. Létezik-e ma is az Antikrisztus? (1)

_____   Igen.
_____   Nem.

11. Isten helyesli, ha az igaz istentiszteletet törvénnyel kényszerítik ki? (1)

_____   Igen.
_____   Nem.

12. Berthier tábornok fogságba vitte a pápát, de ez a történés csupán sebet ejtett a pápaságon. A halálos seb gyógyulni kezdett és ez a gyógyulási folyamat ma is tart. (1)

_____   Igen.
_____   Nem.

13. Az alább felsoroltak közül melyik különleges fontos tényező Isten népe lelki biztonsága szempontjából ezekben az utolsó időkben? (1)

_____   Megtanulni igét hirdetni.
_____   Sokat imádkozni nyilvánosan.
_____   Minden vallási tanítást a Biblia mérlegére helyezni.