Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Gud gjorde ritningarna

Gud gjorde ritningarnaLesson 17

Alla vet att för 4000 år sedan, högst uppe på berget Sinai, gav Gud Moses de Tio Budorden. Men vad de flesta inte vet, är att Gud samtidigt gav Moses planritnigarna på en av de mest förunderliga byggnader som någonsin byggts - nämligen tabernaklet. Och det måste ha varit en väldigt viktig byggnad, eftersom israeliterna inte fick lov att komma in i det förlovade landet innan den var färdigbyggd. Detta unika, portabla tempel, representerade Guds boning bland sitt folk, och dess gudstjänster var en tre-dimensionell illustration av Guds frälsningsplan. En illustration som den nyfödda nationen av frigivna slavar kunde föstå. När man tittar närmare på tabernaklets hemligheter, förstår man bättre hur Jesus frälser de förlorade och leder sin kyrka. Tabernaklet fungerar också som nyckel till flera profetior. I det här studiebrevet ska vi gå på upptäcksfärd i tabernaklet och upptäcka dold symbolism. Ett spännande äventyr väntar!
Gud själv gav Moses ritningen till helgedomen.
Gud själv gav Moses ritningen till helgedomen.

1. Vad sa Gud till Moses att bygga?

"Och de skall göra åt mig en helgedom, för att jag må bo mitt ibland dem." 2 Mosebok 25:8.

Svar:   Herren bad Moses att bygga en helgedom - en speciell byggnad som skulle tjäna som boning för himmelens Gud.

En kort beskrivning av tabernaklet
Tabernaklet hade ett elegant, tältliknande utseende (ca 5 x 15 m) där Guds övernaturliga väsen hade sin boning, och där speciella gudstjänster hölls. Väggarna utgjordes av akaciebräder som stod upprätt i silversocklar och var överdragna med guld. (2 Mosebok 26:15-19, 29). Taket bestod av fyra lager: linne, gethår, vädursskinn och tahasskinn (2 Mosebok 26:1, 6-14). Tabernaklet hade två rum: det heliga och det allra heligaste. Ett tjockt draperi skilde de två rummen åt. Förgården utanför helgedomen var 100 alnar lång och 50 alnar bred (2 Mosebok 27:18). Omhägnaden var av fint linnetyg och hölls uppe av 60 kopparpelare. (2 Mosebok 27:9-16).

2. Vad menade Gud att folket skulle lära sig av helgedomen?

2. Vad menade Gud att folket skulle lära sig av helgedomen?

"Gud, i helighet [helgedomen] går din väg; vem är en gud så stor som Gud?" Psaltaren 77:14.

Svar:   Guds väg, eller frälsningsplan, visas i den jordiska helgedomen. Bibeln lär oss att allting som fanns i helgedomen eller som var förknippat med dess gudstjänster, symboliserade något som Jesus skulle göra för att frälsa oss. Det här betyder, att för att förstå frälsningsplanen, måste vi förstå symboliken som är förknippad med helgedomen. Därför utgör detta studiebrev ett ytterst viktigt studium.

Syftet med helgedomen och dess gudstjänster var att visa frälsningsplanen.
Syftet med helgedomen och dess gudstjänster var att visa frälsningsplanen.

3. Varifrån fick Moses ritningarna till tabernaklet? Vad var det som man hade ritat av?

"Men en huvudpunkt i vad vi vill säga är detta: Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmelen, för att göra tjänst i det allraheligaste, i det sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren har upprättat, och inte någon människa." "I det att de tjänar i den helgedom som är en avbild och en skugga av den himmelska. Om en sådan fick ock Moses befallning genom en uppenbarelse, när han skulle förfärdiga tabernaklet. Se till, heter det, att du gör allt efter den mönsterbild som har blivit dig visad på berget." Hebreerbrevet 8:1-2, 5.

Svar:   Gud gav Moses detaljerade ritningar till tabernaklet. Ritningarna var en kopia av originalet i himlen, som var förebilden för Moses tabernakel.

4. Vilka inventarier fanns på förgården?

4. Vilka inventarier fanns på förgården?

Svar:   A. Brännoffersaltaret där djur offrades, var placerat direkt innanför ingången (2 Mosebok 27:1-8). Det här altaret representerade Jesu kors. Djuret representerade Jesus, det största offret (Johannes 1:29).

B. Bäckenet, som var gjort av koppar, var placerat emellan altaret och ingången till själva helgedomen. I detta tvättfat tvättade prästerna sina händer och fötter innan de offrade eller gick in helgedomen (2 Mosebok 30:17-21 38:8).

Vattnet representerade reningen från synd, eller pånyttfödelsen (Titus 3:5).

5. Vilka inventarier fanns i det heliga?

5. Vilka inventarier fanns i det heliga?

Svar:   A. Skådebrödsbordet (2 Mosebok 25:23-30) representerade Jesus, livets bröd (Johannes 6:51).

B. Den sjuarmade ljusstaken (2 Mosebok 25:31-40) representerade Jesus, världens ljus (Johannes 9:5 1:9). Oljan representerade den Helige Ande (Sakarja 4:1-6 Uppenbarelseboken 4:5).

C. Rökelsealtaret (2 Mosebok 30:7-8) representerade Guds folks böner (Uppenbarelseboken 5:8).

Nådastolen representerar Guds tron i himlen, som även där är placerad mellan två änglar.
Nådastolen representerar Guds tron i himlen, som även där är placerad mellan två änglar.

6. Vilka inventarier fanns i det allra heligaste?

Svar:   Förbundsarken var det enda som fanns i det allra heligaste (2 Mosebok 25:10-22). Den var en låda, eller kista, av akacieträ överdragen med guld. Ovanpå kistan stod två änglar som var gjorda helt av guld. Mellan dessa änglar befann sig nådastolen (2 Mosebok 25:17-22), platsen för Guds övernaturliga närvaro. Den symboliserade Guds tron i himlen, som också är placerad mellan två änglar (Psaltaren 80:1).

Inuti arken fanns Guds tio budord. De representerar Guds karaktär, som han befäster i sitt folks hjärtan.
Inuti arken fanns Guds tio budord. De representerar Guds karaktär, som han befäster i sitt folks hjärtan.

7. Vad fanns inuti arken?

Svar:   De Tio Budorden som Gud med sitt finger skrev på stentavlor, och som hans folk alltid skulle lyda (Uppenbarelseboken 14:12), låg inuti arken (5 Mosebok 10:4-5). Men att nådastolen stod ovanpå budorden skulle visa att så länge som Guds folk bekände och övergav sina synder (Ordspråksboken 28:13), så skulle de ges nåd genom det blod som prästen stänkte på nådastolen. (3 Mosebok 16:15-16). Djurets blod representerade Jesus blod som utgjöts för oss för att vi skulle få förlåtelse (Matteus 26:28; Hebreerbrevet 9:22).

Offerdjuren representerade Jesus, som offrade sitt liv för alla oss människor.
Offerdjuren representerade Jesus, som offrade sitt liv för alla oss människor.

8. Varför var djuroffer nödvändigt i helgedomstjänsten på Gamla Testamentets tid?

"Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse." Hebreerbrevet 9:22. "Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse". Matteus 26:28.

Svar:   Att offra djuren var nödvändigt för att hjälpa människorna att förstå varför Jesu blod måste till, för att deras synder skulle kunna bli förlåtna. Den nakna och bittra sanningen är att straffet för synd är evig död (Romarbrevet 6:23). Eftersom vi alla har syndat så borde vi alla dö. Om det inte hade varit för att Jesus erbjöd sitt fullkomliga liv för att betala dödsstraffet för alla människor, så hade Adam och Eva dött med en gång (Uppenbarelseboken 13:8). Efter syndafallet krävde Gud ett offerdjur (1 Mosebok 4:3-7). Syndaren skulle döda djuret med sina egna händer (3 Mosebok 1:4, 5). Det var en blodig och obehaglig upplevelse som efterlämnade ett outplånligt intryck hos syndaren som då på allvar förstod konsekvensen av synd (evig död). Personen förstod hur desperat han behövde en Frälsare och ett ställföreträdare. Utan en Frälsare fanns det inte något hopp om frälsning.

Genom symbolen med det slaktade djuret, visade offersystemet att Gud var beredd att ge sin ende Sons liv för våra synder (1 Korinterbrevet 15:3). Jesus skulle inte bara bli deras Frälsare och räddare utan även deras ställföreträdare (Hebreerbrevet 9:28). När Johannes Döparen såg Jesus sade han, "Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!" Johannes 1:29. Människor på Gamla Testamentets tid såg fram emot korset för frälsning. Vi, idag, ser tillbaka på Golgata för vår frälsning. Det finns ingen annan väg till frälsning (Apostlagärningarna 4:12).

Genom att offra djur lärde man sig den grymma sanningen om att synd skulle komma att kosta Jesus livet.
Genom att offra djur lärde man sig den grymma sanningen om att synd skulle komma att kosta Jesus livet.

9. Hur offrades djuren under helgedomstjänsten, och vilken betydelse hade det?

"Och han skall lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud så blir det välbehagligt, och försoning bringas för honom." "Och han skall slakta det vid sidan av altaret, norrut." 3 Mosebok 1:4, 11.

Svar:   När en syndare förde med sig ett offerdjur till templets ingång, så gav prästen honom en kniv och ett fat. Syndaren lade sina båda händer på djurets huvud och bekände sina synder. Detta symboliserade överförandet av synden från syndaren till djuret. Därefter ansågs syndaren vara oskyldig och djuret skyldigt. Eftersom djuret, symboliskt sett, nu var skyldigt, måste det nu betala syndens lön - döden. Genom att med egna händer slakta offerdjuret, fick syndaren på ett högst påtagligt sätt lära sig att synden orsakade ett oskyldigt djurs död och att hans synder skulle komma att orsaka den oskyldige Jesus död.


10. Vad gjorde prästen med blodet från offerdjuret när det offrades för en hel församlings synder? Vad skulle det symbolisera?

”Och den smorde prästen skall bära något av tjurens blod in i uppenbarelsetältet, och prästen skall doppa sitt finger i blodet och stänka sju gånger inför Herrens ansikte, vid förlåten.” 3 Mosebok 4:16-17.

Svar:   När ett djur offrades för en hel församlings synders skull, så tog prästen, som representerade Jesus (Hebreerbrevet 3:1), blodet med sig in i helgedomen och stänkte det framför draperiet (förlåten) som skilde de två rummen åt. På andra sidan förlåten hade Guds närvaro sin boning. På så sätt överfördes synderna på ett symboliskt sätt från församlingen till helgedomen. Genom att göra så med blodet visade prästen församlingen på vad Jesus gör i himlen för vår skull just nu. Efter att ha dött på korset för våra synders skull, och uppstått från de döda, for Jesus upp till himlen för att i egenskap av vår överstepräst frambära sitt blod i den himmelska helgedomen (Hebreerbrevet 9:11-12). Vad prästen på jorden gjorde med offerdjurets blod representerar Jesus när han med sitt blod stryker ut alla våra synder ur den himmelska boken. Det betyder att våra synder endast kan förlåtas när vi bekänner dem i hans namn (Johannes 1:9).

Med Jesus som offer i vårt ställe, får vi ett helt nytt och förändrat liv där alla våra synder är förlåtna.
Med Jesus som offer i vårt ställe, får vi ett helt nytt och förändrat liv där alla våra synder är förlåtna.

11. På vilka två sätt tjänar Jesus sitt folk, baserat på gudstjänsten i helgedomen? Vilka fantastiska fördelar får vi ta emot genom hans kärleksfulla tjänande?

”Vi har ock ett påskalamm, som är slaktat, nämligen Kristus.” 1 Korinterbrevet 5:7. ”Eftersom vi nu har en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen. Ty vi har inte en sådan överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.” Hebreerbrevet 4:14-16.

Svar:   Jesus är både offret för våra synder och vår himmelske präst. Att Jesus dog i vårt ställe, som vårt offerlamm, och att han nu tjänstgör som vår himmelske präst, är två otroliga mirakel som kommer oss till godo genom:

A. En livsförändrande upplevelse som kallas pånyttfödelse, då alla våra gamla synder blir förlåtna (Johannes 3:3-6 Romarbrevet 3:25).

B. Kraft att leva rättfärdigt både nu och i framtiden (Titus 2:14 Filipperbrevet 2:13).

Dessa två mirakel gör en människa rättfärdig - vilket innebär att en rätt och riktigt relation finns mellan Gud och människan. Det är helt omöjligt för en person att bli rättfärdig genom egna gärningar, eftersom rättfärdighet kräver mirakel som bara Jesus kan åstadkomma (Apostlagärningarna 4:12). En person blir rättfärdig genom att förlita sig på att Jesus gör för honom vad han inte kan göra själv.

Det är detta som det bibliska uttrycket ”rättfärdighet genom tro” betyder. Jag ber Jesus om att han ska bli den som bestämmer i mitt liv och jag förlitar mig på att han utför de mirakel som behövs, samtidigt som jag på alla sätt samarbetar med honom. Denna rättfärdighet, som på ett mirakulöst sett utförs för mig och i mig av Jesus, är den enda sanna rättfärdighet som finns. All annan typ av rättfärdighet är falsk.

Genom sina mirakel gör Jesus så att vi med glädje bara gör det som behagar Gud.
Genom sina mirakel gör Jesus så att vi med glädje bara gör det som behagar Gud.

12. Vilka sex underbara löften ger Bibeln beträffande den rättfärdighet som Jesus erbjuder oss?

Svar:   A. Han utplånar våra gamla synder och räknar oss som skuldfria. (Jesaja 44:22 Johannes 1:9).

B. I begynnelsen var vi skapade till Guds avbild (1 Mosebok 1:26-27). Jesus lovar att åter göra oss till Guds avbild (Romarbrevet 8:29).

C. Jesus gör så att vi vill leva rätt och riktigt och ger oss sin kraft så att vi faktiskt kan det (Filipperbrevet 2:13).

D. Genom sina mirakel gör Jesus så att vi med glädje bara gör det som behagar Gud. (Hebreerbrevet 13:20-21 Johannes 15:11).

E. Genom att tillgodoräkna oss sitt syndfria liv och försonande död så tar Jesus bort den dödsdom som hängde över oss (2 Korinterbrevet 5:21).

F. Jesus tar ansvaret för att vi förblir trogna tills han kommer tillbaka för att ta med oss till himlen. (Filipperbrevet 1:6 Judas 1:24).

Jesus är redo att uppfylla alla dessa löften i ditt liv. Är du redo? Böj dina knän där du är just nu och be honom att leda ditt liv. Han sviker dig inte.

Vår roll i frälsningen är att villigt och kärleksfullt följa Jesus vart än Han leder oss.
Vår roll i frälsningen är att villigt och kärleksfullt följa Jesus vart än Han leder oss.

13. Har en person egentligen alls någon roll att fylla när det gäller att bli rättfärdig genom tro?

”Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.” Matteus 7:21.

Svar:   Ja, Jesus säger att vi måste göra hans Faders vilja. På Gamla Testamentets tid fortsatte en omvänd person att bära fram offerlamm för att visa att han ångrade sina synder och att han helhjärtat önskade att Gud skulle leda honom genom livet.

Eftersom vi själva inte kan uträtta de mirakel som krävs för att bli rättfärdiga, så behöver vi dagligen återanknyta till Jesus (1 Korinterbrevet 15:31). Vi måste be honom komma in i våra liv och utföra dessa mirakel. Vi måste vara villiga att lyda och att följa Jesus vart än han leder oss (Johannes 12:26 Jesaja 1:18-20).

Synd gör att vi vill göra saker på vårt eget sätt (Jesaja 53:6), och att vi gör uppror mot Gud på samma sätt som Satan en gång gjorde (Jesaja 14:12-14). Att tillåta Jesus att styra våra liv är ibland lika svårt och gör ibland lika ont som att få ett öga utstucket eller en arm avryckt (Matteus 5:29-30). Synd är nämligen beroendeframkallande och detta beroende kan endast besegras av Guds mirakulösa kraft (Markus 10:27).

Många tror att Jesus kommer att ta med sig alla som säger sig vara frälsta, till himlen, oavsett hur de lever. Men så är det inte. Det är en av Satans lögner. En kristen måste följa Jesus sätt att leva (1 Petrus 2:21). Kraften i Jesu blod kan åstadkomma detta för oss (Hebreerbrevet 13:12), men bara om vi låter Jesus ha full kontroll över våra liv och om vi med glädje följer honom vartän han leder oss—även om stigen ibland är stenig och krokig (Matteus 7:13-14, 21).

Herrens bock representerade Jesus som skulle dö för våra synder.
Herrens bock representerade Jesus som skulle dö för våra synder.

14. Kan du hjälpa mig att förstå det där med försoningsdagen?

Svar:   A. En gång om året, på försoningsdagen, hölls i Israel en högtidlig sammankomst. (3 Mosebok 23:27). Alla skulle erkänna sina synder på den dagen. De som vägrade blev för evigt förvisade från Israel. (3 Mosebok 23:29).

B. Två bockar valdes ut: En var Herrens bock den andra var syndabocken och representerade Satan (3 Mosebok 16:8). Herrens bock dödades och offrades för folkets synder. (3 Mosebok 16:9). Men på den här dagen tog man blodet in i det allra heligaste och stänkte på och framför nådastolen (3 Mosebok 16:14). Endast på denna särskilda försoningsdag fick översteprästen gå in i det allra heligaste och stå inför Gud vid nådastolen.

Blodet som stänktes (symboliken för Jesu offer) accepterades av Gud, och folkets alla synder överfördes från helgedomen till översteprästen. Han överförde därefter alla dessa bekända synder till syndabocken, som man förde ut i öknen (5 Mosebok 16:16, 20-22). På detta sätt renades helgedomen från folkets synder som hade blivit överförda med blodet som hade stänkts framför förlåten och samlats där under året.

Israels försoningsdag var en symbol för den slutliga domen, den som för alltid och för hela universum kommer att avgöra frågan om synden.
Israels försoningsdag var en symbol för den slutliga domen, den som för alltid och för hela universum kommer att avgöra frågan om synden.

15. Symboliserar eller återspeglar försoningsdagen en del av Guds stora frälsningsplan, precis som resten av den jordiska helgedomstjänsten gjorde?

”Alltså var det nödvändigt att avbilderna av de himmelska tingen renades genom sådana medel men de himmelska tingen själva måste renas genom bättre offer än dessa.” Hebreerbrevet 9:23.

Svar:   Ja. Den dagens gudstjänst pekade på hur synden utplånas i den himmelska helgedomen av den verklige översteprästen. Genom att med sitt blod märka de som står skrivna i livets bok, så befäster Kristus människornas beslut att för alltid tjäna honom. Precis som Israels Yom Kippur, symboliserar denna speciella dag jordens slutgiltiga försoning. Tack var denna uråldriga årliga försoningsdag är är hela mänskligheten försäkrad om att vår trogne överstepräst Jesus fortfarande medlar för sitt folk i himlen och att han är redo att utplåna synderna hos alla dem som förtröstar på Jesu blod. Den sista försoningen leder till den slutgiltiga domen, vilken kommer att avgöra varje enskild människas liv, antingen för liv eller för död.

Viktiga händelser
I de nästa två studieguiderna kommer du att upptäcka hur symboliken i den jordiska helgedomen och speciellt i försoningsdagen, symboliserade viktiga händelser vid tidens ände, vilka styrs utifrån den himmelska helgedomen.

Datumet för domen
I nästa studieguide kommer vi att undersöka en viktig profetia i Bibeln där Gud bestämmer ett datum då domen i himlen ska börja. Minst sagt spännande!


16. Jag vill ta emot Jesus, hans rättfärdighet, förlåtelse och rening från synd. Jag tror på att hans kraft hjälper mig att leva rätt både nu och i framtiden.

Svar:   


Testfrågor1. Det fanns bara två saker på helgedomens förgård. Vilka? (2)

_____   Nådastolen.
_____   Tvättfat.
_____   Stolar.
_____   Brännoffersaltaret.

2. Guds närvaro hade sin boning på nådastolen. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

3. Den sjuarmade ljusstaken representerade (1)

_____   Jesus, världens ljus.
_____   Jesu andra ankomst.
_____   Det nya Jerusalems glittrande murar.

4. Syftet med helgedomen och dess gudstjänster var att (1)

_____   Hjälpa människor att förstå änglar.
_____   Förse människorna med kött.
_____   Symbolisera frälsningsplanen

5. Vem bestämde hur helgedomen skulle se ut? (1)

_____   Noa.
_____   En ängel.
_____   Aron.
_____   Gud.

6. De tio budorden fanns inuti förbundsarken. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

7. Det slaktade offerdjuret representerade (1)

_____   Den Helige Ande.
_____   Krig.
_____   Jesus.

8. På vilka två sätt, med exempel från helgedomstjänsten, tjänar Jesus oss nu? (2)

_____   Kung.
_____   Offerlamm.
_____   Överstepräst.
_____   Härskare av Universum.

9. Vilka av följande påståenden är riktiga vad gäller den jordiska helgedomen? (2)

_____   Den hade tre rum.
_____   Det var en tältliknande byggnad.
_____   Storleken var 30 x 150 meter.
_____   Förgården omhägnades av kopparpelare och linnetyg.
_____   Taket var gjort av egyptiska lerpannor.
_____   Tvättfatet stod i det allra heligaste.

10. Rättfärdighet genom tro är den enda sanna rättfärdigheten. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

11. Rättfärdighet genom tro kommer från (1)

_____   Människans gärningar.
_____   Dopet.
_____   Tro på Jesus Kristus, och inget annat.

12. Vem var det som dödade offerdjuret som syndaren kom med? (1)

_____   Gud.
_____   Prästen.
_____   Syndaren.

13. Vilka påståenden är sanna vad det gäller rättfärdigheten som Jesus erbjuder? (3)

_____   Den återskapar oss till Guds avbild.
_____   Den är inte mirakulös.
_____   Våra goda gärningar utgör en viktig del av den.
_____   Den raderar ut våra tidigare synder.
_____   Den ger oss längtan till att leva rätt.

14. Vilka av följande påståenden är sanna vad det gäller försoningsdagen? (4)

_____   Den inträffade en gång i månaden.
_____   Det var en domens dag.
_____   Det var en dag med spel och nöjen.
_____   Den symboliserade den slutgiltiga domen.
_____   Syndabocken symboliserade Satan.
_____   Blodet togs med in i det allra heligaste.

15. Rättfärdighet betyder ett riktigt förhållande till Gud. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

16. Genom att slakta ett djur förstod folket att syndens lön var döden för alla människor. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.