Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Precis som det var sagt! Profetiska tidsangivelser klarlagda!

Precis som det var sagt! Profetiska tidsangivelser klarlagda!Lesson 18

Spänn fast säkerhetsbältena! Nu ska vi studera den längsta tidsprofetian i Bibeln - den profetia som så perfekt förutsade Jesu födelse i Betlehem och även tidpunkten för hans död. I studieguide 16, "Änglabudskap från rymden", läste vi att Gud har ett mycket viktigt meddelande som hela världen måste få höra innan Jesus kommer tillbaka! Den första delen av meddelandet är en befallning till oss människor att tillbedja och ära Gud, ty stunden för hans dom har kommit! (Uppenbarelseboken 14:7). I Daniel 8 och 9 ger Gud oss datumet för den slutgiltiga domens början, och övertygande profetiska bevis för att Jesus verkligen är Messias. Denna är kanske är den viktigaste profetian i hela Bibeln - och ändå är det så få människor som känner till den! Andra misstolkar den totalt. Läs kapitel 8 och 9 i Daniels bok innan du börjar det här studiebrevet. Glöm inte be Guds Ande att vara din lärare i det här högintressanta studiet.
Väduren representerar Medo-Persien.
Väduren representerar Medo-Persien.

1. I en syn såg Daniel en vädur stöta mot väster, norr och söder med sina tvâ horn. Inget annat djur kunde stå honom emot (Daniel 8:3,4). Vad symboliserar väduren?

"Väduren som du såg, han med de två hornen, betyder Mediens och Persiens konungar." Daniel 8:20.

Svar:   Väduren symboliserar världsriket Medo-Persien, samma land som representerades av en björn i Daniel 7:5. Profetiorna i bibelböckerna Daniel och Uppenbarelseboken är skrivna enligt principen "repetera och förtydliga". D.v.s de repeterar profetior från tidigare kapitel och förtydligar dem i nästa. På detta sätt blir Bibelns profetior klara och entydliga.

Bocken symboliserar Grekland.
Bocken symboliserar Grekland.

2. Hur såg nästa djur ut som Daniel fick se?

"Men bocken är Javans [Greklands] konung, och det stora hornet i hans panna är den förste konungen. Men att det brast sönder, och att fyra andra uppstod i dess ställe, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk." Daniel 8:21,22.

Svar:   Därefter såg Daniel i sin syn plötsligt en bock med ett jättestort horn. Bocken for fram med väldig fart, och han anföll och besegrade väduren. Sedan bröts det stora hornet av och fyra andra horn växte fram i dess ställe. Denna starka bock symboliserar Grekland, och det stora hornet var Alexander den Store. De fyra horn som kom efter, symboliserar de fyra kungariken som Alexanders välde senare delades upp i. I Daniel 7:6 symboliseras dessa riken av de fyra huvudena på pantern, Grekland. Dessa symboler är så entydliga att de enkelt går att identifiera i historieböckerna.

Det "lilla hornet" i Daniel kapitel 8 representerar både det hedniska och det påvliga Rom. Så det lilla hornet på den sista tiden är påvedömet.
Det "lilla hornet" i Daniel kapitel 8 representerar både det hedniska och det påvliga Rom. Så det lilla hornet på den sista tiden är påvedömet.

3. Enligt Daniel 8:8,9 växte det sedan fram ett litet horn. Vad representerar detta lilla horn?

Svar:   Det lilla hornet representerar Rom. En del antyder att det lilla hornet skulle vara Antiochus Epiphanes, en Seleukidisk kung som regerade över Palestina i det andra århundradet f.Kr. och som avskaffade den Judiska gudstjänstformen. Andra, däribland reformatorerna, lärde att det lilla hornet representerar både det hedniska och påvliga Rom. Låt oss se vad Bibeln säger:

A. Enligt profetie-regeln "repetera och förtydliga", måste det vara Rom som det talas om här eftersom både kapitel 2 och 7 i Daniel visar att Rom kommer efter Grekland. Daniel 7:24-27 fastställer också att påvedömet Rom kommer att följas av Kristus' rike. Det lilla hornet i Daniel 8 passar exakt: Det kommer efter Grekland och blir förstört på ett övernaturligt sätt, "utan människohand", när Jesus kommer tillbaka. (Jämför Daniel 8:25 med Daniel 2:34.)

B. Daniel 8 säger att Medo-Persien skulle företa sig "stora" ting (vers 4), Grekland "mycket stora" ting (vers 8) och det lilla hornet "övermåttan" stora ting (vers 9). Historieböckerna är eniga om att ingen annan makt än Rom blev "övermåttan" stor efter Grekland.

C. Rom utökade sin makt åt söder (Egypten), åt öster (Macedonien), och "åt det härliga landet" (Palestina), precis som profetian förutsade (vers 9). Rom är den enda stormakt som passar in här.

D. Bara Rom satte sig upp mot Jesus, "härskarornas furste" (vers 22) och "furstarnas furste" (vers 25). Det hedniska Rom korsfäste honom och förstörde det judiska templet. Och det påvliga Rom "slog ner" (vers 11) den himmelska helgedomen och "förtrampade" (vers 13) den genom att byta bort Jesu prästtjänst i himlen, mot ett jordisk prästadöme som utger sig för att kunna förlåta synder. Ingen utom Gud kan förlåta synder (Lukas 5:21). Och Jesus är vår ende präst och medlare (1 Timoteus 2:5).

Den lilla horn-makten förföljde och förintade miljoner av Guds folk.
Den lilla horn-makten förföljde och förintade miljoner av Guds folk.

4. Daniel 8 talar om för oss att denna lilla horn-makt också skulle förinta många av Guds barn (verserna 10,14,15) och slå sanningen till jorden (vers 12). När en av de heliga frågade hur länge Guds folk och den himmelska helgedomen skulle förtrampas, vad var svaret från himlen?

"Då svarade han mig: Två tusen tre hundra aftnar och morgnar; därefter skall helgedomen komma till sin rätt igen." Daniel 8:14.

Svar:   Svaret från himlen var att helgedomen i himlen skulle renas efter 2300 profetiska dagar, eller 2300 bokstavliga år. (I studieguide 15 förklarades den profetiska år-dags-principen från Hesekiel 4:6 och 4 Moseboken 14:34.) Vi har redan lärt oss att reningen av den jordiska helgedomen i det gamla Israel skedde på den stora försoningsdagen.

På den dagen klargjordes vem som hörde Gud till, och alla deras synder utplånades. Den som inte ville vända om från sin synd, utrotades ur Israel. På så sätt renades lägret från synd.

Himlen försäkrade här Daniel att synd och det lilla hornets makt inte för alltid skulle vara mäktigt, regera världen och outtröttligt förfölja Guds folk. I stället skulle Gud efter 2300 år, på den himmelska försoningsdagen eller domedagen, träda fram, och då skulle synd och syndare bli dömda och förvisade från universum för alltid. Hela universum kommer så att bli syndfritt. Alla orätter mot Guds folk skall äntligen rättas till, och den frid och harmoni som en gång rådde i Eden, skall åter fylla universum.

Daniel bad Gud om hjälp att förstå profetian om de 2300 åren.
Daniel bad Gud om hjälp att förstå profetian om de 2300 åren.

5. Vilken viktig punkt underströk ängeln Gabriel flera gånger?

"Ge akt härpå, du människobarn; ty synen syftar på ändens tid." "Se, jag vill kungöra för dig vad som skall ske, när det lider mot slutet med vreden." "Men göm du den synen, ty den syftar på en avlägsen framtid." Daniel 8:17,19,26, kursiven ditlagd.

Svar:   Gabriel poängterade flera gånger att synen om de 2300 dagarna handlade om händelser vid tidens ände. I studieguide 15 lärde vi oss att tidens ände började år 1798. Ängeln ville att vi skulle förstå att profetian om de 2300 dagarna främst gäller oss som lever i slutet av denna världens historia. Den har ett speciellt budskap för oss i dag.

Inledning till Daniel kapitel 9
Efter Daniels syn i kapitel 8, kom ängeln Gabriel och började förklara synen för honom. Men när Gabriel kom till de 2300 dagarna, föll Daniel ihop och blev sjuk. Men efter en tid blev han bra igen och gick tillbaka till sitt arbete i regeringen. Men hela tiden tänkte han på det som han inte hade fått förklarat för sig - de 2300 dagarna. Daniel bad intensivt för sitt folk, judarna, som var tillfångatagna i Medo-Persien. Han bekände sina egna synder och bad Gud förlåta även folkets synder. Daniels 9:e kapitel börjar med Daniels bekännelse och uppriktiga bön till Gud.

Ta dig tid här att läsa Daniel 9 innan du fortsätter den här studieguiden.

Ängeln Gabriel kom till Daniel och förklarade profetian om de 2300 dagarna.
Ängeln Gabriel kom till Daniel och förklarade profetian om de 2300 dagarna.

6. Vem var det som plötsligt rörde vid Daniel medan han bad, och vilket budskap hade han (Daniel 9:21-23)?

Svar:   Ängeln Gabriel rörde vid Daniel och sa att han hade kommit för att förklara resten av synen från Daniel kapitel 8 (jämför Daniel 8:26 med Daniel 9:23).

Gabriel förklarade för Daniel viktiga händelser som skulle ske under de 2300 åren.
Gabriel förklarade för Daniel viktiga händelser som skulle ske under de 2300 åren.

7. Hur stor del av de 2300 åren skulle ges till (vara bestämda för) Daniels folk, judarna, och deras huvudstad Jerusalem (Daniel 9:24)?

Svar:   Sjuttio veckor skulle vara "bestämda över," eller ges till, judarna. Sjuttio profetiska veckor är detsamma som 490 bokstavliga år (70 x 7 = 490). Guds folk skulle snart få återvända från fångenskapen i Medo-Persien, och Gud skulle speciellt ge dem 490 år av de 2300 åren för att de skulle få ytterligare en chans att omvända sig och tjäna honom.


8. Vilken händelse och vilket årtal skulle ange början av de profetiska 2300 och 490 dagarna (Daniel 9:25)?

Svar:   Händelsen som anger början var ett påbud från den persiske kungen Artasastas att Guds folk (som var fångar i Medo-Persien) skulle återvända till Jerusalem och återuppbygga staden. Påbudet i Esra kapitel 7, utfärdades år 457 f.Kr. - kungens sjunde regeringsår (vers 7) - och verkställdes på hösten. Artasastas regering började år 464 f.Kr.

Jesus döptes exakt när bibelprofetian hade förutsagt.
Jesus döptes exakt när bibelprofetian hade förutsagt.

9. Ängeln sa att Messias skulle komma 69 profetiska veckor, eller 483 bokstavliga år (69 x 7 = 483), efter år 457 f.Kr. (Daniel 9:25). Gjorde han det?

Svar:   Ja, verkligen! Räknar man 483 hela år efter hösten 457 f.Kr., kommer man till hösten 27 e.Kr. Ordet "Messias" betyder "en smord" (Johannes 1:14 maginalen). Jesus smordes med den helige Ande (Apostlagärningarna 10:38) vid sitt dop (Lukas 3:21,22). Detta hände i kejsar Tiberius 15:e regeringsår (Lukas 3:1), som var år 27 e.Kr. Tänk, att detta förutsades mer än 500 år tidigare!

Jesus började genast med att predika att "tiden är fullbordad" (hänsyftande till de 483 åren tills Messias skulle komma). Så förkunnade han profetiornas fullbordan (Markus 1:14,14: Galaterbrevet 4:4). Jesus började alltså sin förkunnelse med att understryka betydelsen av att profetian om de 2300 dagarna var korrekt. Detta är ju ett helt oslagbart och spännande bevis för att:

A. Bibeln är inspirerad.

B. Jesus är Messias.

C. Alla andra datum i profetian om de 2300 och 490 åren också är tillförlitliga. Vilken fast grund att bygga på!

10. Vi har nu sett på 483 av profetians 490 år, men det är en hel profetiskt vecka, eller sju bokstavliga år kvar (Daniel 9:26,27). Vad  händer härnäst? Och när händer det?

10. Vi har nu sett på 483 av profetians 490 år, men det är en hel profetiskt vecka, eller sju bokstavliga år kvar (Daniel 9:26,27). Vad händer härnäst? Och när händer det?

Svar:   Jesus "förgörs" eller korsfästes efter "en halv vecka", vilket är tre och ett halvt år efter det han smordes - på våren 31 e.Kr. Lägg märke till hur evangeliet lyser igenom i Daniel 9:26: "Efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras."

Jesus dog på korset för vår skull! "Han hade ingen synd gjort" (1 Peter 2:22) men dog för våra synder (1 Korinterbrevet 15:3; Jesaja 53:5). Jesus offrade villigt och kärleksfullt sitt dyrbara liv för att frälsa oss från synd. Halleluja, vilken Frälsare! Det är detta som är kärnan i Daniel kapitel 8 och 9.

Lärjungarna predikade till stora skaror av judar.
Lärjungarna predikade till stora skaror av judar.

11. Om nu Jesus dog efter tre och ett halvt år, hur kunde han då "med många sluta ett starkt förbund" under sju år, som det står i profetian i Daniel 9:27?

Svar:   Förbundet är en helig överenskommelse att frälsa människorna från deras synder (Hebreerbrevet 10:16,17). Efter sitt tre och ett halvt-åriga uppdrag, fortsatte förbundet att gälla genom lärjungarna (Hebreerbrevet 2:3). Han sände dem först bara till den judiska nationen (Matteus 10:5,6), eftersom hans utvalda folk fortfarande hade tre och ett halvt år kvar av de 490 åren, på sig att omvända sig.

Efter att Stefanus hade blivit stenad, började lärjungarna predika även för icke-judarna.
Efter att Stefanus hade blivit stenad, började lärjungarna predika även för icke-judarna.

12. När den 490 år långa nådatiden för den judiska nationen slutgiltigt var förbi på hösten år 34 e.Kr, vad började lärjungarna göra?

Svar:   De började predika evangelium även för icke-judar och andra folk och nationer i världen (Apostlagärningarna 13:46). Stefanus, en gudfruktig diakon, stenades offentligt år 34 e.Kr. Från och med den händelsen var inte judarna längre Guds utvalda folk eller nation, eftersom de hade förnekat Jesus och Guds plan.

Från och med då räknar Gud alla människor av alla nationaliteter som följer och tjänar honom, till sina andliga judar. De har blivit hans utvalda folk - "arvingar efter löftet." Naturligtvis inkluderar det också de judar som personligen tar emot och tjänar Jesus (Galaterbrevet 3:27-29 Romarbrevet 2:28,29).

Guds undersökande dom bevittnas av himlarnas härskaror.
Guds undersökande dom bevittnas av himlarnas härskaror.

13. Hur många av profetians 2300 år återstod efter år 34 e.Kr? Vilket är profetians slutår? Vad sa ängeln skulle hända det året (Daniel 8:14)?

Svar:   Det var 1810 år kvar (2300 minus 490 = 1810). Profetians slutår är 1844 (34 e.Kr. + 1810 = 1844). Ängeln sa att helgedomen skulle komma till sin rätt igen, den skulle renas, och den himmelska domen skulle börja. (Den jordiska helgedomen förstördes år 70 e.Kr. Vi såg i studieguide 17 att den himmelska försoningsdagen, eller domen, skulle inleda ändens tid. Vi vet nu att den började år 1844. Det hade Gud bestämt, och det är lika visst och säkert som att Messias skulle framträda år 27 e.Kr. Guds folk på den sista tiden har fått i uppdrag att förkunna det för hela världen (Uppenbarelseboken 14:6,7). Det blir både spännande och intressant att läsa mer detaljerat om domen i studieguide 19. Gud sade på Noas tid att domens flod skulle komma om 120 år (1 Mosebok 6:3) - och så hände också. Gud sade på Daniels tid att den slutliga domen skulle börja 2300 år efter Daniel(Daniel 8:14) - och så hände också. Gud har suttit till doms sedan 1844.

Betydelsen av försoningen
Det engelska ordet för försoning är "atonement" och det betydde ursprungligen "at-one-ment", vilket närmast kan översättas med att vara "ett med" eller "förenad med". Det antyder ett harmoniskt förhållande. Från början var hela universum i perfekt harmoni. Men Lucifer, en strålande himmelsk ängel (som vi lärde oss om i studieguide 2), ifrågasatte Gud och hans sätt att regera. Lucifer fick med sig en tredjedel av de himmelska änglarna i sitt uppror (Uppenbarelseboken12:3-4, 7-9).

Det här upproret mot Gud och hans kärleksprinciper kallas i Bibeln för synd
(Jesaja 53:6 1 Johannes 3:4). Synd för med sig kaos, förräderi, besvikelse och all sorts ondska. Värst av allt är straffet för synd, som är evig död i den brinnande sjön (Romarbrevet 6:23 Uppenbarelseboken 21:8). Synd sprider sig snabbare och är dödligare än den farligaste cancer. Synd försatte hela universum i fara.

Så Gud kastade ut Lucifer och hans änglar från himlen
(Uppenbarelseboken 12:7-9), och Lucifer fick ett nytt namn - Satan, som betyder "fiende." Hans fallna änglar kallas demoner. När Satan förförde Adam och Eva kom synden till hela mänskligheten. Vilken förfärlig tragedi! Satan verkade redan från början ha fått överhanden i den förödande konflikten mellan gott och ont. Situationen verkade hopplös.

Men, nej! Jesus, Guds Son
- gudomen själv - som var mer värd än alla människor som någonsin skulle komma att leva på jorden, gick med på att offra sig eget liv för att betala dödsstraffet för alla syndare. (1 Korinterbrevet 5:7). Genom att acceptera hans offer kunde syndare bli fria från sina synder (Romarbrevet 3:25). Den här underbara planen innebar även att Jesus kunde, om han blev ombedd, komma in i en persons liv (Uppenbarelseboken 3:20), och förändra den personen (2 Korinterbrevet 5:17). Jesus kunde då ge av sin kraft att motstå Satan och att återskapa varje omvänd person till Guds avbild, så som det var menat från början (1 Mose 1:26, 27 Romarbrevet 8:29).

Det välsignade försoningsoffret
innefattar också en plan för att isolera och förinta synden - tillsammans med Satan, hans demoner och alla som valt syndens väg (Matteus 25:41 Uppenbarelseboken 21:8). För att alla människor över hela jorden ska kunna fatta ett intelligent beslut, kommer evangeliet om Guds kärlek, och kunskapen om Satan och hans onda diktatur att predikas överallt. Varje enskild människa måste sedan själv välja sida. (Matteus 24:14 Uppenbarelseboken 14:6, 7).

Varje människas fall kommer att granskas i den himmelska rättssalen.
(Romarbrevet 14:10-12), och Gud kommer ta varje individs val i beaktande. (Uppenbarelseboken 22:11, 12). Till slut, när synden är utrotad, ska Gud skapa en ny himmel och en ny jord (2 Petrus 3:13 Jesaja 65:17), där synd aldrig mer kommer att finnas (Nahum 1:9), och ge den till sitt folk att ha som sitt hem för all evighet (Uppenbarelseboken 21:1-5). Fadern och Sonen kommer sedan att bo där tillsammans med sitt folk i himmelsk glädje och harmoni för alltid.

Allt detta innefattas i "at-one-ment," att vara "återförenad med".
Gud har talat om det för oss genom sitt Ord, och illustrerat det i Gamla Testamentets helgedomstjänst, särskilt på försoningsdagen. Jesus är nyckeln till försoning. Hans kärleksfulla offer för oss på Golgata gör det möjligt. Att bli av med synden i våra liv och i universum är bara möjligt genom Jeus (Apostlagärningarna 4:12). Inte undra på att himmelens trepunktsbudskap till världen i dag, bjuder oss tillbe Jesus (Uppenbarelseboken 14:6, 7).

Varför skulle någon vilja ta bort en viktig del av denna profetia?
Varför skulle någon vilja ta bort en viktig del av denna profetia?

14. Varför tar en del bibeltolkare bort den sista veckan (= de sista sju åren) från de 490 år som speciellt tilldelats den judiska nationen, och lägger den vid tiden för världens ände i samband med Antikrists verksamhet?

Svar:   Det är en bra fråga - "Varför skulle någon vilja ta bort de sista sju åren från de 490 åren som var tillägnade den judiska nationen, och lägga till dem vid tidens ände?"

Låt oss titta på fakta:
A. Det finns ingen som helst anledning eller grund för att sära på de 490 åren i profetian. De hänger ihop, precis som Guds folks 70-åriga fångenskap som det står om i Daniel 9:2.

B. Ingenstans i Bibeln delas det på en tidsangivelse (dagar, veckor, månader, år). Det är alltid en sammanhängande, kontinuerlig, tidsperiod. Det finns inget bibliskt stöd för att en del av en tidsprofetia ska skäras av eller delas på och läggas någon annan stans.

C. År 27 e.Kr. (året då Jesus döptes) är början av profetians sista sju år. Det underströk ju Jesus genom att börja sin verksamhet med att säga. "Tiden är fullbordad." Markus 1:15.

D. När Jesus dog på korset på våren 31 e.Kr., ropade han och sa, "Det är fullbordat." Vår Frälsare hänvisade här klart och tydligt till profetian om hans död i Daniel kapitel 9, nämligen:

1. Messias skulle "förgöras" eller korsfästas (vers 26).

2. Genom honom skulle "slaktoffer och spisoffer vara avskaffade". Han dog för oss alla som det sanna Guds Lamm (vers 27 1 Korinterbrevet 5:7 15:3).

3. Han försonade våra missgärningar (vers 24).

Det finns alltså ingen biblisk grund eller bevis för att skära av den sista veckan, eller sju år, av de 490 åren som den judiska nationen fått som extra nådatid, och lägga in dem i samband med Anitkrists verksamhet vid världens ände. Vad som är ännu allvarligare är att genom att flytta på dessa sju år, förvanskas meningen med profetiorna i Daniels bok och Uppenbarelseboken så att folk helt enkelt inte kan förstå dem. Det är därför Gud fördömer privata tolkningar av profetior, som t.ex. i fallet "sjuårs-gapet". Sådana uttydningar leder alltid människor vilse.


15. Jag har tagit emot Kristi försoningsoffer för mitt liv, och har bett honom rena mig från synd och göra mig till en ny människa.

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. En makt, representerad av ett litet horn, förekommer både i Daniel 7 och 8. Är det samma makt?


Den lilla horn-makten i Daniel 7 symboliserar påvemakten. Den lilla horn-makten i Daniel 8 symboliserar både det hedniska och det påvliga Rom.

2. Det står "två tusen tre hundra aftnar och morgnar" i Daniel 8:14. Betyder det 1150 dagar, som jag har hört sägas?


Nej, Bibeln visar tydligt i 1 Mosebok 1:5,8,13,23,31 att en afton och en morgon är en dag. Det fanns heller ingen historisk händelse efter 1150 dagar som skulle kunna vara av profetisk betydelse.

3. Vilken betydelse har "den fria viljan" i den kristnes liv?


Den är en nyckel till framgång. Gud har alltid låtit människan ha en fri vilja (Josua 24:15). Trots att han helst skulle vilja rädda alla människor (1 Timoteus 2:3,4), så låter han oss välja själva (5 Mosebok 30:19). Gud tillät Satan att göra uppror. Och han tillät Adam och Eva att välja att vara olydiga. Rättfärdighet är inget jag får automatiskt och som tar mig till himlen mot min vilja, oberoende av hur jag lever mitt liv. Fritt val betyder att jag kan ändra mig när jag vill. Jesus vill att vi väljer honom (Matteus 11:28-30), och att vi gör det medvetet varje dag (Psalm 86:3). Om jag medvetet väljer Jesus varje dag, kommer han att förändra mig och göra mig lik honom och till slut ta mig med i sitt nya rike. Men kom ihåg att jag kan ändra mig och gå åt ett annat håll precis när jag vill. Gud tvingar mig inte. Det är därför det är så viktigt att jag varje dag medvetet väljer att tjäna honom.

4. Många tror att den seleukidiske kung Antiochus Epiphanes är det lilla hornet i Daniel 8. Hur vet vi att det inte kan vara så?


Det finns många anledningar. Här är några:

A. Antiochus Epiphanes blev aldrig "övermåttan stor", som profetian säger (Daniel 8:9).

B. Han regerade inte vid "slutet" eller ens nära slutet av det seleukidiska riket som profetian föreskriver (Daniel 8:23), utan ungefär i mitten.

C. De som lär att Antiochus Epiphanes är det lilla hornet, räknar de 2300 dagarna som bokstavliga dagar i stället för profetiska dagar - en dag för ett år. Denna bokstavliga tidsrymd av drygt sex år har ingen meningsfull betydelse i Daniel kapitel 8. Alla försök att passa in denna bokstavliga tidsperiod med Antiochus Epiphanes har misslyckats, vilket många gånger har varit pinsamt för dess förespråkare.

D. Det lilla hornet existerar fortfarande vid "tidens ände" (Daniel 8:12,17,19), men Antiochus Epiphanes dog 164 f.Kr.

E. Det lilla hornet skulle växa "övermåttan stort" mot söder, öster och mot Palestina (Daniel 8:9).

Antiochus Epiphanes regerade visserligen i Palestina en kort tid, men han hade ingen framgång i Egypten (söder) eller Macedonien (öster).

F. Det lilla hornet skulle slå ner Guds helgedom (Daniel 8:11). Antiochus Epiphanes slog inte ner templet i Jerusalem. Han ohelgade det, men templet förstördes av romarna år 70 e.Kr. Han förstörde inte heller Jerusalem, som det står i profetian (Daniel 9:26).

G. Med förödelsens styggelse i Daniel 9:26,27 syftade inte Kristus på vad Antiochus Epiphanes redan ställt till med 167 f.Kr., utan i stället på den nära framtid då romarnas armé skulle förstöra Jerusalem och templet redan under hans generation år 70 e.Kr. (Lukas 21:20-24). I Matteus 24:15 nämner Jesus speciellt profeten Daniel, och säger att det som förutsägs i Daniel 9:26,27 kommer att slå in när de kristna (i framtiden) ser förödelsens styggelse "stå på en helig plats" i Jerusalem. Detta kan inte missförstås.

H. Jesus visade klart på sambandet mellan Jerusalems förstörelse och Israels slutgiltiga vägran att ta emot honom som sin Kung och Frälsare (Matteus 21:33-43 23:37,38 Lukas 19:41-44). Detta samband mellan förnekandet av Messias och förstörelsen av staden och templet är det centrala budskapet i Daniel 9:26,27. Det är ett budskap som talar om följderna av Israels styvnackade förnekan av Messias - även efter att ha fått 490 extra nådeår på sig. Att överföra denna profetia på Antiochus Epiphanes, som dog 164 f.Kr., långt innan Jesus ens var född, förintar ju hela meningen med Daniel kapitel 8 och 9 - Bibelns viktigaste tidsprofetia.

Testfrågor1. Väduren i Daniel 8 symboliserar (1)

_____   Babylon.
_____   Medo-Persien.
_____   Grekland.
_____   Rom.

2. Vad symboliserar bocken i Daniel 8? (1)

_____   Egypten.
_____   Palestina.
_____   Grekland.
_____   Assyrien.

3. Det lilla hornet i Daniel 8 representerar (1)

_____   Antiochus Epiphanes.
_____   Rom. Både dess hedniska och påvliga skede.
_____   Ateism.
_____   Irak.

4. Den stora försoningsdagen i det gamla Israel var en domens dag. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

5. Hur stor del av de 2300 åren var avsatta för judarna?(1)

_____   490 år.
_____   700 år.
_____   1810 år.
_____   100 år.

6. I bibliska profetior är en profetisk dag lika med ett bokstavligt år. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

7. Profetian om de 2300 åren förutsade (500 år innan det hände) att Messias skulle komma år 27 e.Kr. Precis det året kom han också. Detta betyder att (3)

_____   Bibeln är inspirerad.
_____   Ängeln Gabriel var duktig på att gissa.
_____   Alla andra tidsangivelser i profetian också är riktiga.
_____   Jesus är Messias.

8. När de 490 nådeåren som den judiska nationen fått, hade gått till ända, vad gjorde lärjungarna då? (1)

_____   De började predika även för folken från andra nationer.
_____   De tog en lång semester.
_____   De sa att ingen jude någonsin kommer att kunna bli frälst efter år 34 e.Kr.

9. Enligt profetian om de 2300 åren i Daniel kapitel 8 och 9, vad hände år 1844? (1)

_____   Domen började i himlen.
_____   Nådatiden för den judiska nationen var till ända.
_____   Jesus for upp till himlen.
_____   Gud avslutade nådatiden för alla människor.

10. Den himmelska försoningsdagen kommer att återförena - försona - hela universum med Gud. Vilka av följande påståenden är sanna angående försoningen? (10)

_____   Jesus offrade sitt liv för att betala vårt dödsstraff.
_____   Jesus befriande oss från vår syndaskuld.
_____   Jesus förändrar oss och gör oss till helt nya människor.
_____   Jesus återskapar oss till sin avbild.
_____   I den himmelska rättegången tar Gud hänsyn till varje människas vilja att tjäna Kristus eller Satan.
_____   Alla människor på jorden kommer att få full information om Satans planer att förgöra och Guds underbara plan att frälsa människorna.
_____   Synd, Satan och syndare kommer att tas bort och förintas.
_____   Gud skapar nya himlar och en ny jord för sitt folk, och kommer att bo bland dem.
_____   Synd kommer aldrig mer att uppstå.
_____   Jesu offer på Golgata gjorde försoningen möjlig.
_____   Satan och hans änglar kommer att omvända sig och bli frälsta.

11. Det finns ingen biblisk grund eller bevis för att ta bort den sista veckan, eller de sista sju av de 490 åren, som den judiska nationen hade fått som extra nådatid, och flytta den till tidens slut i samband med Antikrists verksamhet. (1)

_____   Sant.
_____   Falskt.

12. År 34 e.Kr., (3)

_____   Tog nådatiden slut för judarna som Guds utvalda folk.
_____   Lärjungarna började predika för andra folk och nationer.
_____   Stefanus, en gudfruktig diakon, stenades.
_____   Domen började i himlen.

13. Den 2300 dagar långa tidsperioden började (1)

_____   34 e.Kr.
_____   1944
_____   1491 f.Kr.
_____   457 f.Kr.

14. Profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken gäller huvudsakligen oss som lever i dag. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.