Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Kristi brud!

Kristi brud!Lesson 23

Bibelen sier at det er bare en kropp, eller menighet, som Jesus kaller sitt endetidsfolk inn i – Kristi brud. Dette gjør at noen blir nervøs ettersom der er tusenvis av forskjellige kirker som i dag kaller seg selv kristne. I realiteten hevder de alle å være Guds sanne menighet, selv om de alle varierer stort i bibelsk fortolkning, tro og praksis. Det er ganske umulig for en ærlig søker å sjekke ut hver og en. Men takk og pris har Jesus løst dette dilemma for oss ved å beskrive sin menighet så nøyaktig at vi med letthet kan identifisere den. Beskrivelsen, levende og kraftfull, finner vi i Åpenbaringen 12 og 14, og den vil glede deg med forbløffende sannheter som vil veilede deg i disse siste dager. Vennligst les Åp 12,1-17 før du begynner på denne oppdagelsesferden inn til denne forvandlende sannheten.

1. Ved hvilket profetisk symbol representerer Jesus sin sanne kirke?

“Sions datter vil Jeg sammenligne med en skjønn og vakker kvinne.” Jer 6,2. “La oss være glade og fryde oss og gi Ham æren, for Lammets bryllup er kommet, og Hans hustru har gjort seg rede.”Og det ble gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og skinnende, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger.” Åp 19,7.8.

Svar:   Vi lærte i studiehefte 22 at Jesus symboliserer sin sanne, rene kirke (Sion) som en ren kvinne, og en frafallen kirke som en sjøge. Noen få andre tekster som også anvender denne symbolikken, er 2 Kor 11,2; Ef 5,22.23; og Jes 51,16.


2. I Åp 12,1 symboliserer Jesus sin menighet som en kvinne “kledd med solen”, og med “månen under hennes føtter”, bærende på “en krone av tolv stjerner”. Hva betyr disse symbolene?

Svar:   A. Solen representerer Jesus, Hans evangelium og Hans rettferdighet. “Herren er sol.” Sal 84,12. (Se også Mal 4,2.) Uten Jesus er der ingen frelse (Apg 4,12). Mer enn noe annet ønsker Jesus at Hans menighet skal oversvømmes av hans nærvær og herlighet.

B. “Månen under hennes føtter” representerer offersystemet i Det Gamle Testamentet. Som månen reflekterer solens lys, slik ble offersystemet til åndelig hjelp bare ved å reflektere lyset fra den kommende Messias (Hebr 10,1).

C. “Kronen av tolv stjerner” representerte arbeidet til de 12 disiplene som styrte i de første årene til den nytestamentlige kirken.

Babyen som er nevnt i Åp. kap. 12, er Jesus.
Babyen som er nevnt i Åp. kap. 12, er Jesus.

3. Deretter erklærer profetien at kvinnen er i fødselsveer, klar til å føde en baby som en dag skulle styre alle nasjoner med jernstav. Så fødte hun et “guttebarn”, og senere ble Han tatt opp til Guds trone i himmelen (Åp 12,1.2.5). Hvem var denne babyen?

Svar:   Babyen var Jesus. Han vil en dag styre alle nasjoner med en jernstav (Åp 19,13-16; Sal 2,7-9). Jesus, som ble korsfestet for våre synder, stod opp fra de døde og steg opp til himmelen (Apg 1,9-11). Hans oppstandelseskraft i våre liv er en av Jesu vesentligste gaver til sitt folk (Fil 3,10).

Den store røde dragen er Satan, som ved Jesu fødsel arbeidet gjennom det hedenske Rom.
Den store røde dragen er Satan, som ved Jesu fødsel arbeidet gjennom det hedenske Rom.

4. Åp 12,3.4 introduserer “en stor rød drage” som hatet “guttebarnet” og forsøkte å drepe ham ved fødselen. Du husker gjerne denne dragen fra studiehefte 20. Hvem var dragen?

Svar:   Dragen representerer Satan, som var kastet ut av himmelen (Åp 12,7-9) og som ved Jesu fødsel arbeidet gjennom det hedenske romerske imperiet. Herskeren som prøvde å drepe Jesus ved fødselen, var Herodes, en konge i det hedenske Rom. Han drepte alle guttebabyene i Betlehem og håpte at en av dem ville være Jesus (Matt 2,16).

De syv hodene symboliserer de syv høydene som Rom er bygget på. De 10 hornene symboliserer de 10 nasjonene på jorden.
De syv hodene symboliserer de syv høydene som Rom er bygget på. De 10 hornene symboliserer de 10 nasjonene på jorden.

5. Hva er betydningen av dragens “syv hoder” og “ti horn”, og at “en tredjedel av himmelens stjerner” ble kastet til jorden?

Svar:   A. De “syv hoder” representerer de syv høydene eller fjellene som Rom er bygget på (Åp 17,9.10). Vi har nå møtt på et dyr med syv hoder og ti horn tre ganger i våre studiehefter (Åp 12,3; 13,1; 17,3).

B. De “ti horn” representerer regjeringer, eller nasjoner, som støtter hovedmakten i deres undertrykkelse av Guds folk og kirke. Under det hedenske Roms styre (Åp12,3.4) ble de representert av de 10 barbariske stammene som støttet pavemakten til omsider å felle det romerske imperiet (Dan 7,23.24). Disse stammene ble senere det moderne Europa. I de siste dager representerer de alle verdens nasjoner forent i endetidskoalisjonen (Åp 16,14; 17,12.13.16) som vil støtte “Babylon den store” i hennes krigføring mot Guds folk.

C. “En tredjedel av himmelens stjerner” er englene som støttet Lucifer i hans opprør i himmelen og som ble kastet ut sammen med ham (Åp 12,9; Luk 10,18; Jes 14,12).

Et tilbakeblikk og oppsummering

Så langt har profetien dekket følgende bibelske fakta:
1. Guds sanne menighet fremstår symbolisert som en ren kvinne.
2. Jesus er født inn i denne menigheten.
3. Satan, som jobber gjennom kong Herodes og det hedenske Rom, prøver å drepe babyen Jesus.
4. Satans plan feiler.
5. Jesu himmelfart er beskrevet.

Mange millioner ble brent på bålet på grunn av Satans forfølgelse.
Mange millioner ble brent på bålet på grunn av Satans forfølgelse.

6. Hva gjorde Satan etter å ha feilet i drapsforsøket på Jesus?

“Forfulgte han kvinnen som hadde født Guttebarnet.” Åp 12,13.

Svar:   Siden han ikke lenger var i stand til å angripe Jesus personlig, rettet han sitt raseri mot Guds kirke og Hans folk.

Seks detaljerte beskrivelser
I Åpenbaringens kapitler 12 og 14, gir Jesus oss seks detaljerte beskrivelser som vi kan bruke for å identifisere Hans endetidsmenighet. Legg merke til dem etter hvert som du studerer resten av dette studieheftet.

Guds folk rømte til ensomme steder på jorden for å unnslippe forfølgelsen.
Guds folk rømte til ensomme steder på jorden for å unnslippe forfølgelsen.

7. Hva gjorde kvinnen (menigheten) for å beskytte seg selv, og hva er “ørkenen” som det tales om i Åp 12,6.14?

Svar:   A. Versene 6 og 14 sier: “Kvinnen flydde ut i ørkenen,” hvor hun var beskyttet for “en tid, tider, og en halv tid” (eller 1.260 bokstavelige år) fra Satans vrede — som da virket gjennom den romerske pavemakten. De “to vinger” representerte den beskyttelsen og støtten Gud gav menigheten under hennes tid i “ørkenen” (2 Mos 19,4; 5 Mos 32,11). Tiden de var i ørkenen er den samme som den 1.260-årige perioden med pavelig dominans og forfølgelse (538 - 1798) som Jesus gjentatte ganger nevner i profetiene. En profetisk dag er likt ett bokstavelig år (Esek 4,6).

B. Benevnelsen “ørken” refererer til de ensomme plassene på jorden (fjell, huler, skoger etc.) hvor Guds folk kunne gjemme seg på avsidesliggende steder og på den måten slippe unna en total utslettelse (Hebr 11,37.38). De gjemte seg — valdenserne, albigensere, hugenotter og mange andre. Guds folk (Hans menighet) ville ha blitt tilintetgjort hvis de ikke hadde flydd ut i ødemarken og gjemt seg under pavemaktens knusende forfølgelse. (På en 40-års periode, “fra begynnelsen av jesuittenes ordre i året 1540 til 1580, ble 900.000 drept. 150.000 døde på 30 år under inkvisisjonen.” 1) Minst 50 millioner mennesker døde for troen sin under denne 1.260 år lange perioden. Guds menighet eksisterte ikke som en egen organisasjon i denne 1.260-årige tidsperioden. Fra 538 til 1798 var den i live, men ikke identifiserbar som en organisasjon. Da den kom ut av ørkenen etter de 1.260 årene, hadde den fortsatt de samme doktrinene og karaktertrekkene som den apostoliske kirken som flydde ut i “ørkenen” i året 538.

Merk: Vi har nå oppdaget de to første detaljerte beskrivelsene av Jesu endetidsmenighet:
1. Den ville ikke offisielt eksistere som en egen organisasjon mellom 538 og 1798.
2. Den ville oppstå og starte sin virksomhet etter 1798.

Der er mange kjærlige, oppriktige kristne i menigheter som offisielt eksisterte før 1798. Men ingen av disse menighetene kan være Guds endetidsmenighet som Gud kaller sitt folk inn i, fordi Jesu endetidsmenighet skulle oppstå etter 1798. Det betyr at de fleste populære protestantiske menigheter ikke kan være Guds endetidsmenighet, fordi de eksisterte offisielt før 1798.

1 Albert Barnes, Notes on Daniel, comment on Daniel 7:25, p. 328.

En rest med tøy er den gjenstående delen av en tøyrull. Den er nøyaktig lik den første del fra samme rull
En rest med tøy er den gjenstående delen av en tøyrull. Den er nøyaktig lik den første del fra samme rull

8. I Åp 12,17 kaller Gud sin endetidsmenighet for levningen. Hva betyr ordet “levning”?

Svar:   Det betyr den siste gjenværende delen. Med referanse til Jesu menighet betyr det Hans menighet i de siste dager, som er identisk i doktrinene til den apostoliske menighet.

Levningen av Guds menighet vil holde Hans bud og ha profetiens gave.
Levningen av Guds menighet vil holde Hans bud og ha profetiens gave.

9. Hvilke ytterligere to beskrivelser gir Jesus i Åp 12,17 på sin levning i endetiden?

Svar:   Den ville holde alle Hans ti bud, inkludert den syvende-dags sabbaten i det fjerde budet (Joh 14,15; Åp 22,14). Den ville også ha “Jesu vitnesbyrd”, som Bibelen forteller oss er profetiens ånd (Åp 19,10). (Studiehefte 24 vil gi en full forklaring på den profetiske gave.)

Så her har vi Jesu neste to punkt i beskrivelsen av levningen, Hans endetidsmenighet:
3. Den vil holde Guds bud, inkludert den syvende-dags sabbat i det fjerde budet.
4. Den vil ha profetiens gave.

Husk at mens mengder av oppriktige kristne mennesker er i menigheter som ikke holder sabbaten eller har den profetiske gave, kan ingen av disse menighetene være Guds endetidslevning som Jesus i disse dager kaller alle kristne til å forene seg med, fordi Guds endetidsmenighet både vil holde Guds ti bud og ha profetiens gave.

Guds levning må forkynne de tre englers budskap verden over.
Guds levning må forkynne de tre englers budskap verden over.

10. Hvilke to beskrivelser av Guds levning gjenstår i Åpenbaringen?

Svar:   De siste to av de seks er: (5) Det vil være en menighet som har en verdensomspennende misjonering (Åp 14,6), og (6) den vil forkynne de tre englers budskap i Åp 14,6-14, som kortfattet oppsummeres under.

A. Guds dom pågår. Tilbe Ham! Guds endetidsmenighet må forkynne at dommen begynte i 1844 (se studiehefte 18 og 19). Den kaller også folk til å “tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!” Åp 14,7. Hvordan tilber vi Gud som Skaper? Gud skrev svaret i det fjerde budet. “Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!” “For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8.11. Så den første engelens budskap befaler oss å tilbe Gud som Skaper, ved å holde Hans syvende- dags sabbat hellig,
som Han ga oss som et minne om skapelsen.

B. Kom ut av Babylon, den falne kirken.

C. Ikke tilbe dyret og motta dets merke, som er helligholdelse av søndag. Se opp for alle forfalskninger.

Her er de siste to beskrivelsene:
5. Guds endetidsmenighet vil være en verdensomspennende misjonerende kirke.
6. Vil forkynne og undervise om de tre englers budskap i Åp 14,6-14.

La oss nå se tilbake på de seks punktene som Jesus gir oss for at vi skal kunne identifisere Hans endetidsmenighet:
1. Den ville ikke eksistere som en offisiell organisasjon mellom 538 og 1798.
2. Den ville vokse frem og gjøre sitt arbeid etter 1798.
3. Den ville holde de ti bud, inkludert den syvende-dags sabbaten i det fjerde budet.
4. Den ville ha profetiens gave.
5. Den ville bli en verdensomspennende misjonskirke.
6. Den ville undervise og forkynne Jesu tre-punkts budskap i Åp 14,6-14.

Jesus lover at de som oppriktig anvender Hans seks beskrivelser, vil finne levningen av Hans kirke.
Jesus lover at de som oppriktig anvender Hans seks beskrivelser, vil finne levningen av Hans kirke.

11. Nå som vi har påvist Jesu seks identifiseringspunkter for Hans endetidsmenighet, levningen, hva ber så Jesus oss om å gjøre, og med hvilket resultat?

Svar:   “Let, og dere skal finne.” Matt 7,7. Jesus overleverer deg disse seks spesifikasjonene og ber deg: “Gå og finn min menighet.” Han lover at de som søker etter de himmelske ting, skal finne dem.

Syvende-dags adventistkirken er den eneste som passer alle seks beskrivelsene.
Syvende-dags adventistkirken er den eneste som passer alle seks beskrivelsene.

12. Hvor mange kirker passer til disse seks spesifikasjonene?

Svar:   Jesus gav slike særegne og spesifikke kjennetegn at de passer bare på en kirke. Jesus gav ikke vage generaliteter som “Der vil være mange gode mennesker i min kirke” og “Der vil også være noen hyklere”. Hvor mange kirker ville disse to beskrivelser passe til? Alle sammen. Disse to beskrivelsene ville også passe til den lokale matvarebutikken og den kommunale sentrumsklubben. De ville passe til alt, og det gir ingen mening. Derimot gav Jesus slike direkte, spesifikke og presist beskrevet spesifikasjoner, at de passer bare på en kirke, og bare en kirke — den Syvende-dags adventistkirken. La oss dobbelsjekke spesifikasjonene.

Den Syvende-dags adventistkirken:
1. Eksisterte ikke som en offisiell organisasjon mellom 538 og 1798.
2. Sto frem etter 1798. Den begynte å ta form tidlig på 1840-tallet.
3. Holder de ti bud, inkludert det fjerde — Guds hellige syvende-dags sabbat.
4. Har profetiens gave.
5. Det et en verdensomspennende misjonskirke, som arbeider i 208 av verdens 236 land.
6. Underviser og forkynner Jesu store tre-punkts budskap i Åp 14,6-14. Jesus ber deg ta disse seks punktene og selv sjekke dem. Det er lett. Du kan ikke misse.

Merk: Vennligst husk at der er mange kjærlige kristne i kirker som ikke passer til disse beskrivelsene, men ingen slik kirke kan være Guds endetidslevning som Han i dag kaller sitt folk inn i.


13. Etter at et av Jesu barn har tatt Hans kjærlige advarsel alvorlig og kommet ut av Babylon (Åp 18,2.4), hva ber Jesus ham gjøre da?

“Den ble dere også kalt til i ett legeme. ” Kol 3:15. “Og Han [Jesus] er hodet for legemet, menigheten.” Kol 1,18.

Svar:   Bibelen sier at Guds folk er kalt inn til ett legeme, eller menighet. Jesus ber de som forlater Babylon om å forene seg med menighetens levning — som Han er hodet for. Jesus sier: “Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti.” Joh 10,16. Han kaller dem også “Mitt folk” i både Det Gamle Testamentet (Jes 58,1) og Det Nye Testamentet (Åp 18,4). Om sine sauer utenfor folden (menigheten), sier Han: “Også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde.” “Mine får hører min røst, … og de følger meg.” Joh 10,16.27.

Når Gud kaller mennesker ut av Babylon, ber Han dem forene seg med Hans endetidsmenighet. Folkene forener seg med levningen av Guds menighet i dåpen.
Når Gud kaller mennesker ut av Babylon, ber Han dem forene seg med Hans endetidsmenighet. Folkene forener seg med levningen av Guds menighet i dåpen.

14. Hvordan forener man seg med det legemet, eller menigheten?

“For i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme - enten vi er jøder eller grekere.” 1 Kor 12,13.

Svar:   Vi forener oss med Jesu endetidsmenighet, levningen, ved dåpen. (Se studiehefte 9 for detaljer om dåpen.)


15. Kommer Bibelen med andre bevis på at Jesus bare har en levning av en menighet som Han kaller sitt folk til?

Svar:   Ja, det gjør den. La oss se nærmere på dette:

A. Bibelen sier at der bare er ett sant legeme, eller menighet (Ef 4,4; Kol 1,18).

B. Bibelen sier at våre dager er som Noahs dager (Luk 17,26.27). Hvor mange måter for frelse fantes i Noahs dager? Bare en — arken. Og igjen, i dag, har Gud fremskaffet bare en båt, eller menighet, som vil ta Hans folk trygt gjennom til Hans himmelske rike. Vær sikker på at du bli med den rette båten! Bibelen sier: “Og Herren la hver dag dem som lot seg frelse, til menigheten.” Apg 2,47. Det var tilfelle i aposteltiden; og det er fortsatt slik i dag.

Gud lover at Hans levning skal oppleve en strålende seier.
Gud lover at Hans levning skal oppleve en strålende seier.

16. Hva er de gode nyhetene vedrørende Guds menighet i endetiden?

Svar:   A. Dens sentrale oppgave er “det evige evangelium” om rettferdiggjørelse ved tro, bare i Jesus (Åp 14,6).

B. Den er bygget på Jesus, Klippen (1 Kor 3,11; 10,4), og “dødsrikets porter skal ikke få makt over den”. Matt 16,18.

C. Jesus døde for sin menighet (Ef 5,25).

D. Jesus beskrev Sin menighet, levningen, så tydelig at det er lett å identifisere den. Han beskrev også de falne menighetene og kaller sitt folk ut av dem. Satan vil bare fange dem som lukker sine øyne og sine hjerter.

E. Alle dens doktriner er sanne (1 Tim 3,15).


17. Hva er de gode nyhetene vedrørende Guds folk, levningen?

Svar:   De vil:

A. Bli frelst inn i Hans himmelske rike (Åp 15,2).
B. Overvinne djevelen i “kraften” av Jesu “blod” (Åp 12,10.11).
C. Være tålmodige (Åp 14,12).
D. Ha Jesu tro (Åp 14,12).
E. Finne herlig frihet (Joh 8,31.32).


18. Jordens time lider mot slutten. Jesu annet komme følger umiddelbart etter at de tre englers budskap er forkynt (Åp 14,12-14). Hva er nå Jesu intense bønn til sitt folk?

“Kom inn i arken, du og hele ditt hus.” 1 Mos 7,1.

Svar:   I Noahs dager var det bare åtte mennesker (inkludert Noah) som brydde seg om advarselen. Jesus venter på deg i døren på sin endetidsark (menighet).

Merk: Dette er vårt åttende studiehefte vedrørende de tre englers budskap i Åp 14,6-14. Det siste studiehefte vil ta for seg profetiens gave.


19. Er du villig til å akseptere Jesu kall om å forene deg med Ham i Hans endetidsmenighet, levningen?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


1. Kina, med en fjerdepart av verdens befolkning, har bare så vidt vært berørt av evangeliet. Vil det ikke ta lang tid å nå alle der?


“For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud.” Mark 10,27. “For Han skal fullføre verket og forkorte det irettferdighet, for Herren skal snart avslutte verket på jorden.” Rom 9,28. Den samme Herren som utrustet Jonas til å omvende en hel by på mindre enn 40 dager (Jonas kapittel 3) vil fullføre verket veldig hurtig i de siste dager. Han sier at Hans arbeid vil skje så hurtig at det er nesten umulig for Guds menighet på en god måte å håndtere den overveldende mengden av mennesker som strømmer på (Amos 9,13). Gud lovet det. Det vil skje. Snart og brått vil det være over. Langsiktig tenkning og planlegging av Guds arbeid har ikke noe for seg i dag. Dette er en tid med stor nød, og en nødssituasjon krever øyeblikkelig handling. Langsiktige planleggere kan gå i fellen og våkne opp for sent.

2. Er det virkelig en alvorlig fare for at mange erklærte kristne vil bli tatt på sengen og gå fortapt når Jesus kommer tilbake?


Ja, Jesus gjorde dette krystallklart. Han advarte mot flere ting som ville fange og ødelegge kristne: (1) fråtseri, (2) drukkenskap, (3) denne verdens oppgaver og (4) søvnighet (Luk 21,34; Mark 13,34-36).

A. Fråtseri er overforbruk av hva som helst — spise, arbeid, lese, hvile etc. Der forstyrrer balansen og ødelegger en klar tenkning. Det ekskluderer også tid med Jesus.

B. Drukkenskap referer til ting som setter oss i en omtåket tilstand og gir oss avsmak for de himmelske ting. Eksempler inkluderer pornografi, ulovlig sex, ond partner, forsømmelse av bibelstudie, forsømmelse av bønn, å unngå å komme i kirken. Slike ting får mennesker til å leve i en drømmeverden, og de går derfor fortapt.

C. Denne verdens oppgaver ødelegger kristne som blir så opptatt av å gjøre gode ting at tid for Jesus, bønn, bibelstudie, vitnetjeneste og oppmøte ved gudstjenester blir valgt bort. Ved å gjøre dette, tar vi øynene fra det virkelige målet og drukner i uvesentlige ting.

D. Søvnighet referer til å være åndelig søvnig. Det kan være det største problemet i dag. Når en person sover, vet han ikke at han sover. Å ta vårt forhold til Jesus for gitt, å ha en form av gudelighet uten kraft, gjennomføre store gudstjenester for andre og nekte å bli aktivt involvert i Jesu arbeid — alle disse tingene og mange flere gjør søvngjengere av dem som uten at de mirakuløst våkner, vil sove forbi nådens tid.

3. Jeg har forent meg med Guds menighet, levningen, og har aldri vært så lykkelig i hele mitt liv. Men jeg har aldri blitt så plaget av djevelen heller. Hvorfor det?


Fordi djevelen er sint på Guds levning og bruker sin tid på å prøve å skade dem og gjøre dem motløse (Åp 12,17). Jesus lovte ikke at Hans folk ikke skulle møte prøvelser, sorg, stormangrep fra djevelen, tøffe tider og endog alvorlig skade av Satan. Faktisk, Han lovte at slike ting faktisk ville komme over Hans folk (2 Tim 3,12). Han lovte imidlertid storslagent: (1) å gi sitt folk seier (1 Kor 15,57), (2) og alltid være sammen med sitt folk i alt de møtte (Matt 28,20), (3) å gi dem fred (Joh 16,33; Sal 119,165), (4) og aldri forlate dem (Hebr 13,5). Og til slutt har Jesus og Hans Far lovt å holde så fast i sine barn at ingen kan ta dem ut av deres hånd (Joh 10,28.29). Amen!

4. Hva betyr ordet “menighet”?


Ordet “menighet” er oversatt fra det greske ordet “ekklesia”, som betyr “de utkalte”. Så passende! Jesu folk er kalt ut av verden og Babylon og inn i sikkerhet hos Hans dyrebare fold. Mennesker blir deler av Jesu levning i endetidens menighet ved å la seg døpe når Jesus kaller dem. Jesus sier: “Mine sauer hører Min røst, … og de følger Meg.” Joh 10,27.

OPPSUMMERINGSSIDE1. Hvordan symboliserer Jesus sin sanne kirke i profetiene? (1)

_____   Ved et høyt kirketårn.
_____   Som et dyr.
_____   Ved en strålende engel.
_____   Som en ren kvinne.
_____   Som en mystisk sky.

2. Hva var “ørkenen” som menigheten rømte til? (1)

_____   Isolerte steder som huler, skoger, etc.
_____   Saharaørkenen.
_____   Irak.
_____   Gobiørkenen.

3. Følgende punkt er deler av de tre englers budskap: (3)

_____   Babylon er falt. Kom ut av henne!
_____   Helvete brener for evig og alltid.
_____   Guds dom pågår. Ær, pris og tilbe Ham som Skaper, ved å holde Hans hellige sabbat — som er Hans tegn eller merke.
_____   Plagene har opphørt.
_____   Alle kommer til å bli frelst.
_____   Ikke tilbe dyret eller ta imot dets merke.

4. Jesus gav oss seks beskrivelser for å lede oss til levningen av Hans kirke. Denne kirken vil (6)

_____   Ha mange fine kristne.
_____   Holde de ti bud inkludert sabbaten.
_____   Ha noen hyklere.
_____   Like å synge mektige kristne sanger.
_____   Be mye.
_____   Ikke eksistere som en offisiell organisasjon mellom 538 og 1798.
_____   Ha profetiens gave.
_____   Tale i tunger.
_____   Bli en verdensomspennende misjonskirke.
_____   Ha mange fine kirkebygninger.
_____   Fremstå og gjøre sitt arbeid etter 1798.
_____   Forkynne og undervise de tre englers budskap i Åp 14,6-14.

5. Hvor lenge skulle kirken være i ørkenen? (1)

_____   Fem år.
_____   1.000 år.
_____   680 år.
_____   1.260 år
_____   33 år.

6. I Åp kapitel 12 representerer symbolet "en Baby født av en kvinne" (1)

_____   Den apostoliske menighet.
_____   Jesus.
_____   Evangeliet går ut til hedningene.

7. Kaller Jesus sitt folk ut av verden og Babylon og inn til levningen av sin menighet? (1)

_____   Ja.
_____   Nei.

8. Hvordan forener en seg med levningen? (1)

_____   Ved å håndhilse på forkynneren.
_____   Ved å signere et medlemskort.
_____   Ved dåp.
_____   Ved å gi et stort bidrag.

9. Der er mange gode kristne i alle kirker, til og med noen som ikke er medlemmer i noen kirke. (1)

_____   Ja.
_____   Nei.

10. Hvilke av de følgende punktene forårsaker at kristne ikke er beredt, men går fortapt? (4)

_____   Fråtseri.
_____   Omsorg for dette livet.
_____   Blir for opprørt av din religion.
_____   Åndelig beruset.
_____   Være åndelig blind.
_____   Trofast i vitnetjenesten.
_____   Leser avisen.

11. Gud vil avkorte sitt verk på jorden ved hurtig å bringe evangeliet ut til hver person i hele verden. (1)

_____   Ja.
_____   Nei.

12. Hvilke av de følgende punktene lover Gud sine barn? (4)

_____   Fred.
_____   De vil aldri møte problemer.
_____   Seier.
_____   De vil aldri bli syke.
_____   Ingen kan ta dem ut av Hans og Jesu hender.
_____   Han vil aldri svikte dem.
_____   De vil bli rike.

13. Hva er den bokstavelige betydningen av ordet “menighet”? (1)

_____   Et anstendig sted, utpekt for tilbedelse.
_____   En forsamling av de trofaste.
_____   “De utkalte”
_____   En katedral.