Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Kristi brud (Swedish)

Kristi brud (Swedish)Lesson 23

Bibeln säger att det bara finns en kyrka, eller församling, till vilken Jesus kallar sitt folk vid tidens slut. Denna kyrka kallar han sin brud. Många misströstar när de hör det, eftersom det ju finns tusentals olika kyrkor som alla kallar sig kristna. Och så gott som alla kyrkor säger sig vara Guds kyrka. Ändå är skillnaden dem emellan ganska stor, både vad det gäller bibeltolkningen, tron och det kristna livet. Det skulle vara omöjligt för en ärlig sanningssökare att utforska varje enskild kyrka. Som tur är, har Jesus löst detta problem för oss genom att beskriva den sanna kyrkan så detaljerat att man inte kan ta miste! Denna klara och tydliga beskrivning finner du i Uppenbarelseboken 12 och 14. Det är en fantastisk beskrivning som kommer att vara dig till hjälp vid tidens ände. Läs Uppenbarelseboken 12:1-17 innan du fortsätter denna upptäcksresa in bland Bibelns sanningar.

1. Vilken profetisk symbol använder Jesus för sin sanna kyrka?

"Säg till Sion: Du är mitt folk." Jesaja 51:16.

Svar:   Vi lärde oss i studieguide 22 att Jesus symboliserar sin sanna, rena kyrka (Sion) med en ren kvinna, och en avfallen kyrka med en prostituerad. Andra texter som också använder denna symbolik är 2 Korinterbrevet 11:2; Efeserbrevet 5:22-23 och Uppenbarelseboken 19:7-8.


2. I Uppenbarelseboken 12:1 symboliserar Jesus sin kyrka med en kvinna "som hade solen till sin klädnad," med "månen under sina fötter," och "en krans av tolv stjärnor på sitt huvud." Vad betyder dessa symboler?

Svar:   A. Solen representerar Jesus, hans evangelium och hans rättfärdighet. "Herren Gud är sol." Psalm 84:11. (Se även Malaki 4:2.) Utan Jesus finns ingen frälsning (Apostlagärningarna 4:12). Jesus vill inget hellre än att hans kyrka ska vara alltigenom fylld med hans närvaro och härlighet.

B. "Månen under sina fötter" betyder Gamla Testamentets offersystem. Precis som månen reflekterar solens ljus, så var offersystemet en bildlig återspegling av ljuset från Messias som skulle komma. (Hebreerbrevet 10:1).

C. "En krans av tolv stjärnor" betyder de 12 lärjungarnas arbete som strålade ut från den tidiga nytestamentliga församlingen.

Babyn som nämns i Uppebarelsboken 12 är Jesus.
Babyn som nämns i Uppebarelsboken 12 är Jesus.

3. Sedan står det att kvinnan håller på att föda ett barn som en dag ska styra hela världen med järnspira. Hon föder sitt gossebarn, och detta gossebarn blir sedan uppryckt till Guds tron i himlen. (Uppenbarelseboken 12:1-2, 5). Vem är detta barn?

Svar:   Barnet är Jesus. Han kommer en dag att styra alla folk med järnspira (Uppenbarelseboken 19:13-16; Psalm 2:7-9). Jesus som korsfästes för våra synder, uppstod från de döda och for upp till himlen (Apostlagärningarna 1:9-11). Jesu livgivande kraft i våra liv är en av hans viktigaste gåvor till oss (Filipperbrevet 3:10).

Den store röde draken är Satan som vid tiden för Jesu födelse agerade genom det hedniska Rom.
Den store röde draken är Satan som vid tiden för Jesu födelse agerade genom det hedniska Rom.

4. I Uppenbarelseboken 12:3-4 står det om en "stor röd drake" som hatade det nyfödda barnet och försökte döda det. Du kommer kanske ihåg draken från studieguide 20. Vem är draken?

Svar:   Draken representerar Satan, som kastades ner från himlen (Uppenbarelseboken 12:7-9) och som vid tiden för Jesu födelse verkade genom det hedniska Romerska riket. Den som försökte döda Jesus när han föddes var Herodes, en lydkung under det hedniska Rom. Han lät döda alla nyfödda pojkar i Betlehem, och hoppades därmed ha dödat Jesus. (Matteus 2:16).

De sju huvudena symboliserar de sju kullar som Rom är byggt på. De 10 hornen symboliserar världens nationer.
De sju huvudena symboliserar de sju kullar som Rom är byggt på. De 10 hornen symboliserar världens nationer.

5. Vad betyder drakens "sju huvuden" och "tio horn", och "tredjedelen av himlens stjärnor" som kastades ner till jorden?

Svar:   A. De sju huvudena symboliserar de sju kullar som Rom byggdes på. (Uppenbarelseboken 17:9-10). Det här är tredje gången vi stöter på ett vilddjur med sju huvuden och 10 horn i dessa studieguider (Uppenbarelseboken 12:3 13:1 17:3).

B. De tio hornen representerar regeringar, eller nationer som stöder de stormakter som förföljer Guds kyrka och folk. Under det hedniska Roms välde (Uppenbarelseboken 12:3-4), var det 10 barbariska stammar som stödde påvedömet när det Romerska imperiet störtades (Daniel 7:23-24). Dessa stammar blev föregångarna till det moderna Europa. På ändens tid representerar de alla de nationer i världen som går ihop för att tillsammans med "Det stora Babylon" strida mot Guds folk.

C. "Tredjedelen av himlens stjärnor" är de änglar som med Lucifer gjorde uppror i himlen, och som tillsammans med honom blev utkastade därifrån (Uppenbarelseboken 12:9 Lukas 10:18 Jesaja 14:12).

Repetition och sammanfattning
Hittills har profetian visat oss följande bibelfakta:

1. Guds sanna kyrka framträder och symboliseras med en ren kvinna.

2. Jesus föds i denna kyrka.

3. Satan, som verkade genom kung Herodes i det hedniska Rom, försöker att döda den nyfödde Jesus.

4. Satans plan misslyckas.

5. Jesu himmelsfärd beskrivs.

Miljontals människor brändes på bål genom Satans förföljelser.
Miljontals människor brändes på bål genom Satans förföljelser.

6. Vad gjorde Satan efter att ha misslyckats med att döda den nyfödde Jesus?

"Draken ...förföljde kvinnan, som hade fött gossebarnet." Uppenbarelseboken 12:13.

Svar:   När Satan inte längre kunde göra Jesus illa, riktade han i stället sin vrede och sina förföljelser mot Guds kyrka och folk.

Sex kännetecken
I Uppenbarelseboken kapitel 12 och 14 ger Jesus oss sex kännetecken på sin sista församling. Lägg märke till dem när du studerar de återstående studieguiderna.

För att undgå förföljelserna flydde Guds folk till jordens mest avlägsna platser.
För att undgå förföljelserna flydde Guds folk till jordens mest avlägsna platser.

7. Vad gjorde kvinnan (kyrkan) för att skydda sig, och vad är ”öknen” som det står om i Uppenbarelseboken 12:6, 14?

Svar:   A. I vers 6 och 14 står det att “Kvinnan flydde ut i öknen”, där hon gömdes undan Satans vrede ”under en tid och tider och en halv tid” (eller 1,260 bokstavliga år). Under denna tidsperiod verkade Satan genom det påvestyrda Rom. ”Örnvingar” representerar det skydd och stöd som Gud gav kyrkan under hennes tid i ”öknen” (2 Mose 19:4 5 Mose 32:11). Ökentiden är samma period som de 1,260 åren av påvestyre och förföljelse (år 538 e.Kr. till år 1798) som Jesus vid flera tillfällen nämner i profetiorna. En profetisk dag är lika med ett bokstavligt år (Hesekiel 4:6).

B. Ordet “öknen” står för ödsliga platser (berg, grottor, skogar, etc.) där Guds folk kunde gömma sig och leva i avskildhet och undgå att bli fullständigt eliminerade (Hebreerbrevet 11:37-38). De gömde sig verkligen - Waldensarna, Albigensarna, Hugenotterna och många fler. Guds folk (hans kyrka) skulle ha varit utplånade om de inte hade tagit sin tillflykt till vildmarken under denna förödande förföljelse från påven. (Under 40 år, ”från Jesuitordens grundande år 1540, till år 1580, dödades 900.000 människor. Under 30 år förintades 150.000 människor i inkvisitionen” 1). Under dessa 1.260 år dog åtminstone 50 miljoner människor för sin tro. Och även om Guds kyrka inte upphörde att existera, var den under dessa 1.260 år inte officiell. Mellan åren 538 e.Kr. och 1798 fanns den, men den gick inte att identifiera som en organisation. När den sedan efter 1.260 år kom ut från sitt gömställe, var det fortfarande samma kyrka med samma läror och doktriner som den apostoliska kyrka den var, när den gick ut i ”öknen” år 538 e.Kr.

Notera: Vi har nu sett de två första kännetecknen på Jesu sista församling:

1. Den skulle inte officiellt existera som en organisation mellan åren 538 e.Kr. och 1798.

2. Efter år 1798 skulle den åter resa sig och slutföra sitt arbete.

Det finns många kärleksfulla och genuina kristna i kyrkor som officiellt fanns även före år 1798. Men eftersom Jesu sista kyrka, eller församling, skulle uppstå efter år 1798 så kan ingen av dessa kyrkor vara Guds speciella församling dit Jesus kallar sitt folk. Det här betyder att de allra flesta av de populära protestantiska kyrkorna inte kvalificerar, eftersom de existerade officiellt även före år 1798.

1Albert Barnes, Notes on Daniel, comment on Daniel 7:25, sid. 328.

En stuvbit är det allra sista av en rulle tyg. Den har exakt samma egenskaper och utseende som den första biten från samma rulle.
En stuvbit är det allra sista av en rulle tyg. Den har exakt samma egenskaper och utseende som den första biten från samma rulle.

8. I Uppenbarelseboken 12:17, kallar Gud sina barn i ändens tid för de "övriga", eller "resten" (Grek.: stuvbit). Vad menar han med detta uttryck?

Svar:   Det betyder de eller det sista som finns kvar. I det här sammanhanget betyder det Guds kyrka i den allra sista tiden. Den som har exakt samma tro och lära som de första kristna hade.

9. Med vilka ytterligare två kännetecken beskriver Jesus sin sista församling på ändens tid i Uppenbarelseboken 12:17?

9. Med vilka ytterligare två kännetecken beskriver Jesus sin sista församling på ändens tid i Uppenbarelseboken 12:17?

Svar:   Den skulle följa alla tio budorden, även det fjärde budet om sjunde-dags-sabbaten. (Johannes 14:15 Uppenbarelseboken 22:14). Den skulle också ha ”Jesu vittnesbörd”, vilket Bibeln lär oss är profetians gåva (Uppenbarelseboken 19:10). (Studieguide 24 ger en grundlig förklaring av profetians gåva.)

Här har vi alltså Jesus nästa två kännetecken på sin församling vid tidens slut:

3. Den kommer att följa Guds budord, inklusive det fjärde, som handlar om hans sjundedagssabbat.

4. Den kommer att ha profetians gåva.

Kom ihåg att även om Gud har många trogna barn i kyrkor som inte håller sabbaten eller har profetians gåva, så kan ingen av dessa kyrkor vara Guds speciella "rest-kyrka", dit han kallar alla ärliga kristna. Detta eftersom det tydligt står att Guds kyrka vid ändens tid både kommer att följa budet om sabbaten och ha profetians gåva.

Guds sista kyrka kommer att predika de tre änglarnas budskap.
Guds sista kyrka kommer att predika de tre änglarnas budskap.

10. Vilka ytterligare två kännetecken på Guds sanna barn får vi från Uppenbarelseboken?

Svar:   De två sista kännetecknen är: (5) det är en kyrka som missionerar över hela världen (Uppenbarelseboken 14:6), och (6) den predikar de tre änglarnas budskap ur Uppenbarelseboken 14:6-14, vilka vi här kort sammanfattar:

A. Guds dom pågår nu. Bara Gud ska vi tillbe! Guds sista församling predikar att domen började år 1844 (se studieguiderna 18 och 19). Den uppmanar också människorna att ”tillbe honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor.” Uppenbarelseboken 14:7. Hur tillber vi Gud som vår skapare? Gud gav oss svaret i det fjärde budordet. ”Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.” ”Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.” 2 Mosebok 20:8, 11. Så den första ängelns budskap uppmanar oss att tillbe Gud som vår skapare genom att helga den sjunde dagens sabbat. Den som han gav oss till minne av skapelsen.

B. Kom ut ur Babylons fallna kyrkor.

C. Vi ska inte tillbe vilddjuret, och inte heller ta hans märke, vilket är att helga söndagen. Se upp för alla förfalskningar.

Notera: Här är alltså de sista två kännetecknen:

5. Guds sista församling kommer att missionera över hela världen.

6. Den kommer att predika och lära ut det trepunktsbudskap som det står om i Uppenbarelseboken 14:6-14.

Låt oss nu sammanfatta de sex kännetecknen som Jesus har gett oss för att vi ska kunna känna igen hans sanna kyrka:

1. Den får inte ha existerat som en officiell organisation mellan åren 538 e.Kr. och 1798.

2. Den ska ha uppstått och börjat utföra sitt arbete efter år 1798.

3. Den ska hålla tio Guds bud, inklusive sjunde dagens sabbat som det står om i det fjärde budet.

4. Den ska ha profetians gåva.

5. Den ska vara en kyrka som missionerar över hela världen.

6. Den ska predika och lära ut de tre änglarnas budskap från Uppenbarelseboken 14:6-14.

Jesus lovar att alla som ärligt söker en kyrka med dessa sex kännemärken, ska finna Guds sista församling.
Jesus lovar att alla som ärligt söker en kyrka med dessa sex kännemärken, ska finna Guds sista församling.

11. Nu när vi har fastställt vilka de sex kännetecknen på Jesu församling är, vad säger Jesus då till oss att göra, och vad blir resultatet av det vi gör?

Svar:   ”Sök, och ni ska finna” Matteus 7:7. Jesus ger dig sex signalement och säger till dig ”Gå och finn min kyrka.” Han lovar att den som söker efter himmelska ting också ska finna dem.

Adventkyrkan är den enda kyrka som passar in på alla sex kännemärkena som Jesus gav.
Adventkyrkan är den enda kyrka som passar in på alla sex kännemärkena som Jesus gav.

12. Hur många kyrkor passar in på alla sex punkterna på beskrivningen Jesus gav?

Svar:   Den beskrivning som Jesus gav oss är så specifik att det bara finns en enda kyrka som passar in på den. Jesus beskrev den inte i generella termer som t.ex. ”Det finns många goda människor i min kyrka”, eller ”Det kommer även att finnas en del hycklare.” Hur många kyrkor skulle inte passa in på en sådan beskrivning? Alla. En sådan generell beskrivning passar även in på närbutiken eller stadsfullmäktige. Det är en beskrivning som skulle stämma med vad som helst, och vore därför meningslös. Nej, Jesus gav oss en mycket specifik beskrivning och det finns bara en enda kyrka som passar in på den - Sjundedags-Adventistkyrkan. Låt oss se om det är sant.

Sjundedags-Adventistkyrkan (Adventkyrkan):

1. Existerade inte som en officiell organisation mellan åren 538 e.Kr. och 1798.

2. Växte fram efter år 1798. Den började ta form i början av 1840-talet.

3. Följer de tio budorden, inklusive det fjärde budet om Guds heliga sjundedags sabbat.

4. Har profetians gåva.

5. Är en kyrka som missionerar i hela världen. Är en officiellt registrerad kyrka i nästan alla av världens totalt 236 länder.

6. Predikar och lär ut Jesu viktiga trepunktsbudskap som det står om i Uppenbarelseboken 14:6-14.

Jesus uppmanar dig att ta dessa sex kännemärken och själv kontrollera dem. Det är lätt. Det går inte att ta fel.

Notera: Kom alltid ihåg att det finns många ärliga kristna även i de kyrkor som inte passar in på Jesu beskrivning. Men det gör inte kyrkan till Guds sanna församling dit han kallar sitt folk.


13. När ett av Guds barn väl har hörsammat hans kärleksfulla varning och gått ut från Babylon (Uppenbarelseboken 18:2, 4), vad ber Gud honom om att göra då?

”Ni är kallade till att vara lemmar i en och samma kropp.” Kolosserbrevet 3:15. ”Och han (Jesus) är huvudet för kroppen.” Kolosserbrevet 1:18.

Svar:   Bibeln säger att Guds folk ska förenas i en kropp, eller kyrka. Jesus ber de som lämnar Babylon, att gå med i kvarlevan av hans församling - där hans själv är huvudet. Jesus sade ”Jag har ock andra får, som inte hör till detta fårahus.” Johannes 10:16. I både Gamla Testamentet (Jesaja 58:1) och Nya Testamentet (Uppenbarelseboken 18:4) kallar han dem även för ”mitt folk”. Om de av hans får som är utanför fårahuset (kyrkan) säger han ”också dem måste jag dra till mig, och de ska lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde. ”Mina får lyssnar till min röst… och de följer mig.” Johannes 10:16, 27.

När Gud kallar människor ut från Babylon ber han dem samtidigt att förena sig med hans sanna kyrka. Genom dopet blir man del av Jesu "kropp".
När Gud kallar människor ut från Babylon ber han dem samtidigt att förena sig med hans sanna kyrka. Genom dopet blir man del av Jesu "kropp".

14. Hur blir man del av den kroppen, eller kyrkan?

”Ty i en och samme Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker.” 1 Korinterbrevet 12:13.

Svar:   Vi blir del av Jesu församling genom att låta döpa oss. (Läs mer om dopet i studieguide 9)


15. Ger Bibeln oss fler bevis för att Jesus bara har en enda kyrka kvar dit han kallar sitt folk?

Svar:   Ja. Låt oss gå igenom det:

A. Bibeln säger att det bara finns en sann "kropp", eller församling (Efesierbrevet 4:4 Kolosserbrevet 1:18).

B. Enligt Bibeln är det i vår tid likadant som det var på Noas tid. (Lukas 17:26-27). Hur många sätt att rädda sig fanns det på Noas tid? Bara ett - gå in i arken. Idag har Gud återigen försett oss med bara en räddningsbåt, nämligen hans församling som tryggt och säkert kommer att föra hans folk till himlen. Se till att komma på rätt båt! Bibeln säger, ”och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som lät sig frälsas.” Apostlagärningarna 2:47. Så var det på apostlarnas tid och så är det även idag.

Gud lovar oss att hans kyrka med kvarlevan av hans barn kommer att stråla i triumf.
Gud lovar oss att hans kyrka med kvarlevan av hans barn kommer att stråla i triumf.

16. Vilka är de glada nyheterna om Guds församling på ändens tid?

Svar:   A. Dess kärnbudskap är “det eviga evangeliet” om rättfärdighet genom tro på Jesus (Uppenbarelseboken 14:6).

B. Dess grundsten är klippan Jesus (1 Korinterbrevet 3:11 10:4), och "dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktiga." Matteus 16:18.

C. Jesus dog för sin kyrka (Efesierbrevet 5:25).

D. Jesus beskriver sin trogna kyrka så enkelt och tydligt att det är lätt att identifiera den. Han beskriver också de fallna kyrkorna och kallar sitt folk att gå ut ur dem. Satan kommer bara att kunna bedra dem som blundar med ögonen och förhärdar sina hjärtan.

E. Alla dess trospunkter är tagna ur Bibeln. (1 Timoteus 3:15).


17. Vilka är de glada nyheterna om Guds barn på den sista tiden?

Svar:   De kommer att:

A. Räddas till hans himmelska rike (Uppenbarelseboken 15:2).

B. Segra över Satan med hjälp av Jesus "kraft" och "blod". (Uppenbarelseboken 12:11).

C. Vara ståndaktiga (Uppenbarelseboken 14:12).

D. Bevara tron på Jesus (Uppenbarelseboken 14:12).

E. Finna underbar frihet (Johannes 8:31, 32).


18. Timman på jorden är sen. Jesus kommer tillbaka direkt efter att de tre änglarnas budskap har predikats (Uppenbarelseboken 14:12-14). Vilken enträgen bön har Jesus till sitt folk idag?

”Gå in i arken med hela ditt hus.” 1 Mosebok 7:1.

Svar:   På Noas tid var det bara åtta människor (inklusive Noa själv) som hörsammade Guds inbjudan. Jesus står i dörren till sin "ark", sin kyrka, idag, och väntar på dig.

Notera: Detta är den åttonde studieguiden med det spännande temat om de tre änglarnas budskap ur Uppenbarelseboken 14:6-14. Den sista studieguiden kommer att handla om profetians gåva.


19. Jag vill hörsamma Jesu kallelse och komma in i tryggheten i hans församling.

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Kina, ett land där en fjärdedel av jordens befolkning bor, har knappast ens nåtts av evangeli budskap. Kommer det inte att ta lång tid att nå ut till alla där?


”För människor är det omöjligt, men inte för Gud, ty för Gud är allting möjligt.” Markus 10:27. Bibeln säger att Herren skall hålla en slutdom på jorden, "som avgör saken med hast.” Romarbrevet 9:28. Samma Gud som använde Jona till att leda en hel stad till bättring på mindre än 40 dagar (Jona kapitel 3) kommer att avsluta sitt verk mycket snabbt under dessa sista dagar. Gud säger att hans verk kommer att gå framåt med en sådan fart att hans kyrka kommer att växa fortare än någon kunnat ana (Amos 9:13). Det har Gud lovat, och så kommer det att ske. Mycket snart. Plötsligt kommer allt att vara över. De som tänker och planerar för långt fram i framtiden missar det som sker idag. Vi lever i en kritiskt tid, och kris kräver omedelbar handling. Långtidsplanerare riskerar att bli överraskade och för sent vakna upp.

2. Finns det verkligen risk för troende kristna människor att vara oförberedda och gå förlorade när Jesus kommer tillbaka?


Ja, på den punkten var Jesus mycket tydlig. Han varnade för flera saker som kommer att lura och förgöra kristna: (1) omåttlighet, (2) dryckenskap, (3) materiella bekymmer, och (4) sömnighet (Lukas 21:34 Markus 13:34-36).

A. Omåttlighet Är att överdrivet mycket ägna sig åt en enda aktivitet - äta, arbeta, läsa, roa sig, etc. Man lever ett obalanserat liv och förlorar förmågan att tänka klart. Det stjäl även tid ifrån oss. Tid som man istället skulle ha tillbringat med Jesus.

B. Dryckenskap syftar på saker som avleder och gör att man tappar intresset för himmelska ting. Exempel på sådana ting är pornografi, utomäktenskapliga förbindelser, dåliga vänner, åsidosättandet av bibelstudier och bön och ursäkter för att inte gå på gudstjänst. Sådant gör att man tappar målet ur sikte och därför missar det viktiga.

C. Materiella bekymmer gör att kristna blir så upptagna med att göra sådant som i och för sig är bra, men som gör att man inte "hinner med" bibelstudier, bön och gudstjänster. Vi tappar så fokuset på det verkliga, och drunknar i en massa perifera saker.

D. Sömnighet syftar på att andligen sova. Det är troligen vår tids största problem. När man sover är man ju omedveten om att man faktiskt sover. Att ta vårt förhållande med Jesus för givet, ha en gudsfruktan utan någon som helst kraft eller verkan, applicera alla mäktiga predikningar på andra än sig själv, samt att inte längre vilja vara aktivt involverad i Jesus arbete - alla dessa saker, och mycket annat, gör människor till sömngångare och det kan behövas ett mirakel för att inte dessa sover sig förbi sanningens minut.

3. Sedan jag anslöt mig till Guds församling har jag varit lyckligare än någonsin. Men jag har också blivit mer trakasserad av Satan än någonsin. Varför är det så?


Satan vet att hans tid är kort och sätter därför in all sin kraft på att härja och förstöra i Guds sista församling. (Uppenbarelseboken 12:17). Jesus lovade inte att hans folk skulle ungå prövningar, elände, svåra tider, bli direkt attackerade, ja till och med bli allvarligt skadade av Satan, Tvärtemot, Jesus förutsade att sådant skulle drabba många av hans barn (2 Timoteus 3:12). Men han gav även strålande löften: (1) Att ge sitt folk seger (1 Korinterbrevet 15:57), (2) att han alltid är med oss vad som än händer (Matteus 28:20), (3) att ge oss frid (Johannes 16:33; Psaltaren 119:165), och (4) att aldrig överge oss (Hebreerbrevet 13:5). Dessutom lovar både Jesus och Fadern att hålla sina barn så tätt intill sig att ingen kan rycka dem ur deras hand (Johannes 10:28-29). Amen!

4. Vad betyder ordet ”kyrka”?


Ordet ”kyrka” är översatt från det grekiska ordet ”ekklesia”, som betyder ”kallade människor”. Verkligen passande! Jesus kallar sitt folk ut från världen och Babylon, och in i hans församlings dyrbara trygghet. Genom att låta döpa sig blir man del av Jesus' sista församling på jorden. Jesus säger, ” Mina får lyssnar till min röst…och de följer mig.” Johannes 10.27.

Testfrågor1. Vilken symbol använder Jesus för sin sanna kyrka? (1)

_____   Ett högt torn.
_____   Ett vilddjur.
_____   En lysande ängel.
_____   En ren kvinna.
_____   Ett mystiskt moln.

2. Vad var det för en ”öknen” dit kyrkan tog sin tillflykt? (1)

_____   Ensliga platser som grottor, skogsområden, etc.
_____   Sahara.
_____   Irak.
_____   Gobiöknen.

3. Vilka av följande påståenden finns i de tre änglarnas budskap? (3)

_____   Babylon är fallen. Kom ut från henne!
_____   Helveteselden slocknar aldrig.
_____   Guds dom pågår just nu. Ära, frukta och tillbe honom som den Skapare han är genom att helga hans sabbat - vilket är hans tecken, eller märke.
_____   Plågorna har redan varit.
_____   Alla kommer att bli frälsta.
_____   Tillbe inte vilddjuret och ta inte heller hans märke.

4. Vilka sex kännemärken på sin kyrka vid världens ände ger oss Jesus? Den kommer att (6)

_____   Ha många fina kristna människor.
_____   Följa de tio budorden, inklusive sabbaten.
_____   Ha några hycklare.
_____   Tycka om att sjunga de välkända kristna sångerna.
_____   Be mycket.
_____   Inte ha existerat som en officiell organisation mellan åren 538 e.Kr. och 1798.
_____   Ha profetians gåva.
_____   Tala i tungor
_____   Missionera över hela världen
_____   Ha många fina kyrkobyggnader
_____   Uppstå och utföra sitt arbete efter år 1798
_____   Predika och undervisa om de tre änglarnas budskap.

5. Hur länge skulle kyrkan vara "i öknen"? (1)

_____   Fem år.
_____   1000 år.
_____   680 år.
_____   1260 år.
_____   33 år.

6. I Uppenbarelseboken kapitel 12 symboliserar barnet som kvinnan föder (1)

_____   Den apostoliska kyrkan.
_____   Jesus.
_____   Evangelium till hedningarna.

7. Kallar Jesus sitt folk att komma ut ur världen och Babylon och in i hans kyrka nu vid tidens ände? (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

8. Hur blir man medlem i Guds sista församling? (1)

_____   Genom att skaka hand med prästen.
_____   Genom att skriva under på ett medlemskort.
_____   Genom dop.
_____   Genom att donera pengar.

9. Det finns många fina kristna människor i alla kyrkor, och även en del fina kristna människor som inte alls är med i någon kyrka. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

10. Vilka av följande saker gör att en kristen förblir oförberedd och kanske går förlorad? (4)

_____   Omåttlighet.
_____   För mycket fokus på det materiella.
_____   Vara alltför entusiastisk över sin religion.
_____   Andlig berusning.
_____   Att andligen sova.
_____   Troget vittnande.
_____   Läsa tidningen.

11. Gud kommer slutföra spridandet av sitt evangelium till hela världen mycket snabbt. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

12. Vad lovar Gud sina barn? (4)

_____   Frid.
_____   Att de inte kommer att ha några problem.
_____   Seger.
_____   Att de aldrig kommer att vara sjuka.
_____   Att ingen kan rycka dem ur hans och Jesu händer.
_____   Att han aldrig kommer att överge dem.
_____   Att de blir rika.

13. Vad är den bokstavliga betydelsen av ordet ”kyrka”? (1)

_____   En plats för dyrkan och tillbedjan.
_____   En församling bestående av troende människor
_____   ”De kallade.”
_____   En katedral