En krukke olje

En krukke olje Lesson 23

Elisja kunne se at den unge enken var desperat. Hun kastet seg ned foran profetens føtter og gråt, "nå kommer pengeutlåneren for å ta mine to sønner som sine slaver." Kvinnens ektemann hadde dødd uventet og etterlatt henne en stor gjeld. På Bibelens tid så hadde en utlåner rett til å ta tilbake eiendom og til og med ta barn som betaling, hvis en familie ikke kunne betale gjelden (Job 24,9). "Hva har du i huset?" spurte Elisja den fortvilte moren. "Jeg har ingenting i huset annet enn en krukke med olje," svarte hun. Litt etter litt hadde hun overlevert alt av inventar og verdier i hjemmet sitt til den grusomme kreditoren, inntil hun ikke hadde noe igjen foruten sine to gutter og en liten krukke olje. Olivenolje ble regnet som svært fundamentalt. Det ble brukt til lys, varme, koking og som legemiddel. Elisja ba enken og hennes to gutter om å gå og låne så mange tomme kar som mulig av naboene deres. De skulle ta dem med hjem, lukke døren og så helle oljen fra den lille krukken over i de tomme karene. De gjorde slik som Elisja sa, og et vidunderlig mirakel skjedde. Oljen i den lille krukken fortsatte å renne helt til alle karene i huset var fylt! "Hva skal vi gjøre nå?" spurte den unge moren profeten. "Selg all oljen, betal gjelden din og så kan du og sønnene dine leve av overfloden", sa han. Denne kvinnen og hennes gutter gikk fra Elisja jublende og fri på grunn av mirakelet med oljen.

Herren ønsker å sette deg fri fra en grusom kreditor som heter Satan. Dette mirakelet vil skje når Han fyller koppen din med sin spesielle olje, helt til det flyter over!
1.Hva er karet og oljen symbolet på i Bibelen?

1.Hva er karet og oljen symbolet på i Bibelen?


Apg 9,15 Men Herren sa til ham: "Gå, for han er et utvalgt redskap for Meg.

1 Sam 16,13 Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant hans brødre. Fra den dagen av kom Herrens Ånd over David.

Svar:  ____________________

Merk:

  Bibelen lærer at Gud er pottemakeren og vi er leiren (Jer 18,1-6; Rom 9,20.21). Alle er skapt med et formål. Olje er brukt gjennom hele Bibelen som et symbol på Guds Ånd. Ren olivenolje ble brukt til å holde lampen brennende i det hebraiske tempelet som en illustrasjon på hvordan Hans Hellige Ånd opplyser våre sinn. Det er Guds hensikt å fylle hele Hans folk med sin Ånd (Joel 2,28).

2. Er Den Hellige Ånd en upersonlig kraft, eller er Han Gud?

2. Er Den Hellige Ånd en upersonlig kraft, eller er Han Gud?


Apg 5,3.4 Men Peter sa: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kunne lyve for Den Hellige Ånd? ... Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud. Ef 4,30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Ham som dere ble beseglet med til forløsningens dag.

Svar:  ____________________

Merk:

  Apostelen Peter erklærer at å lyve for Den Hellige Ånd er som å lyve for Gud. Videre ber Jesus oss om å døpe i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd (Matt 28,19.20). Følgelig indikerer dette at Den Hellige Ånd er den tredje personen i guddommen, helt likeverdig med Faderen og Sønnen.


Bibelen erklærer også at vi kan påføre Den Hellige Ånd sorg, hvilke betyr at Han har følelser. Han er ikke bare en upersonlig kraft. I Skriften er Den Hellige Ånd referert til som f. eks. Trøsteren, Hellige Ånd, Sannhetens Ånd, Herrens Ånd, og bare ganske enkelt Ånden. Beskrivelsene indikerer personlighet.

3. Hva er hovedoppgaven til Den Hellige Ånd?

3. Hva er hovedoppgaven til Den Hellige Ånd?


Joh 16,13 Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. ... Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme.

Joh 14,26 Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.

Svar:  ____________________

Merk:

  Jesus lovte at Han alltid skulle være med oss, og det er nettopp gjennom personen Den Hellige Ånd at Han er med oss og i oss (Joh 14,17).

4. Hva er den ene synden som ikke kan tilgis?

4. Hva er den ene synden som ikke kan tilgis?


Matt 12,32 Men den som taler imot Den Hellige Ånd, skal ikke få det tilgitt.

Svar:  ____________________

Merk:

  Blasfemi mot Den Hellige Ånd er ikke en enkelt overtredelse, men en kontinuerlig og økende motstand mot sannhet som resulterer i en endelig avvisning av Guds vilje (Hebr 10,26.27). Samvittigheten blir forherdet når en person stadig motsetter seg og neglisjerer Den Hellige Ånds påvirkning, inntil han ikke lenger kan høre Hans stemme. Derfor, en person som har oppriktig frykt for å ha begått den "utilgivelige synd", har enda ikke begått denne.

5. Hva er noen av alle de gavene som en person kan motta fra Ånden?

5. Hva er noen av alle de gavene som en person kan motta fra Ånden?


1 Kor 12,8-10 For til én blir det gitt visdoms ord ved Ånden, til en annen kunnskap ..., til en annen tro ..., til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme Ånd, til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger.

Svar:  ____________________

Merk:

  Når Den Hellige Ånd kommer inn i våre liv, bringer Han med seg forskjellige gaver. Ikke alle mottar de samme gavene (1 Kor 12,29-31). Skriften understreker betydningen av å være fylt med Den Hellige Ånd. Jesus lærte i Joh 3,5 at "Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike." Dessverre er Den Hellige Ånd og Hans arbeid ofte misforstått. Noen mennesker er opplært til å tro at Den Hellige Ånd er en upersonlig kraft, andre benekter Hans påvirkning på menneskers daglige handlinger; og enda andre er opplært til å tro at alle som er fylt med Den Hellige Ånd må tale i tunger.

6. Hvilken åndelig gave ble gjenstand for diskusjon i menigheten i Korint?

6. Hvilken åndelig gave ble gjenstand for diskusjon i menigheten i Korint?


1 Kor 14,1.2 Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk. For den som taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud.

Svar:  ____________________

Merk:

  Slik som i den første kristne menighets tidsalder har igjen tungetale blitt et tema til forvirring og splid. Derfor har vi viet en stor del av dette studiet til hva Bibelen sier om denne åndelige gaven.

7. Hvordan lovte Jesus å hjelpe sine disipler til å forkynne evangeliet i hele verden?

7. Hvordan lovte Jesus å hjelpe sine disipler til å forkynne evangeliet i hele verden?


Mark 16,17 De skal tale med nye tunger.

Svar:  ____________________

Merk:

  I Bibelen betyr ordet "tunge" ganske enkelt "språk". Jesu disipler var intelligente menn, men de fleste var uskolerte. For å hjelpe dem til å ta evangeliet ut til hele verden, lovte Jesus å gi dem den overnaturlige gaven å tale fremmede språk som de formelt ikke hadde lært seg.

8. Hva hendte når disiplene mottok utgytelsen av Den Hellige Ånd?

8. Hva hendte når disiplene mottok utgytelsen av Den Hellige Ånd?


Apg 21,4 Og da vi fant noen disipler, ble vi der i sju dager. De sa til Paulus ved Ånden at han ikke måtte dra opp til Jerusalem.

Svar:  ____________________

Merk:

  Pinse var en jødisk helligdag som ble feiret 50 dager etter påske. Hengivne jøder fra hele verden kom til Jerusalem for å tilbe. Gjennom sin Ånd ga Gud tungetalens gave for å utruste disiplene til å dele evangeliet med disse menneskene på deres eget morsmål. De som trodde brakte så de gode nyhetene tilbake til sine respektive land.

9. Hva erfarte disse fremmede jødene når Den Hellige Ånd ble utgytt?

9. Hva erfarte disse fremmede jødene når Den Hellige Ånd ble utgytt?


Apg 2,11 Vi hører dem tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger.

Svar:  ____________________

Merk:

  Det foreslås noen ganger at tungetale er et "himmelsk språk" som bare blir forstått av Gud eller av de som har fortolkningens gave. Bibelen viser tydelig at både disiplene og de som lyttet forstod hva som ble forkynt. Det er gitt kun tre eksempler på tungetale i Skriften. Vi har sett på det første; la oss nå se på de to siste for å få et rett bilde av denne gaven.

10. Hva hendte når Peter talte til Kornelius og hele hans hus?

10. Hva hendte når Peter talte til Kornelius og hele hans hus?


Apg 10,44.46 Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet. For de hørte dem tale med tunger og opphøye Gud.

Svar:  ____________________

Merk:

  Kornelius tilhørte den italienske gruppen (Apg 10,1), mens Peter var en jøde som talte arameisk. Historien forteller også at tjenerne i et romersk hjem kunne være fra hvor som helst i verden. Følgelig var det språkbarrierer ved dette møtet. Imidlertid, når Den Hellige Ånd falt på Kornelius og medlemmene av hans hus, kunne mennene som fulgte Peter forstå dem, selv om de snakket andre språk en deres morsmål. De hørte dem "prise Gud" på disse språkene. Når de senere rapporterte denne erfaringen til menighetslederne i Jerusalem, sa Peter: "Da … falt Den Hellige Ånd på dem, slik som Han falt på oss i begynnelsen." Apg 11,15. Kornelius og hans hus fikk den samme tungetalegaven som disiplene fikk på pinsefestens dag. De talte språk som kunne bli forstått.

11. Hva hendte når Paulus forkynte til de 12 disiplene i Efesos?

11. Hva hendte når Paulus forkynte til de 12 disiplene i Efesos?


Apg 19,6 Kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte.

Svar:  ____________________

Merk:

  Paulus, som var den mest utdannede og reisevante av alle apostlene, talte mange språk (1 Kor 14,18). Når Den Hellige Ånd kom over disse 12 mennene fra Efesos, kunne Paulus og Lukas forstå dem, i det disse mennene profeterte på språk som de inntil da ikke hadde kjent til.

12.Hva sier Bibelen om det å tale i tunger som ikke blir forstått?

12.Hva sier Bibelen om det å tale i tunger som ikke blir forstått?


1 Kor 14,9 Hvis dere ikke uttaler ord med tungen som er lette å forstå, hvordan kan man da oppfatte hva som blir sagt?

1 Kor 14,19 Men i menigheten vil jeg heller tale fem ord med min forstand, så jeg også kan lære andre, enn ti tusen ord i en tunge.

Svar:  ____________________

Merk:

  Paulus forklarete gjentatte ganger at hensikten med tunger (språk) er å kommunisere eller undervise om sannheten. Menigheten i Korint var en sammensmelting av mange forskjellige nasjonaliteter, og noen ganger ble gudstjenesten forvirrende når medlemmer ba, vitnet, eller talte på språk som var ukjente for andre som var til stede.Dette var grunnen til at Paulus ba dem være stille hvis de talte i en tunge som var ukjent for majoriteten, hvis det da ikke var noen der som kunne oversette (1 Kor 14,28). Lærdommen for oss er at vi ikke skal tale eller be på et språk som andre tilstedeværende ikke kan forstå.

13. Hva var ett av de dominerende kjennetegnene på det gamle Babylon?

13. Hva var ett av de dominerende kjennetegnene på det gamle Babylon?


1 Mos 11,7.9 Kom, la Oss gå ned og forvirre språket deres, så den ene ikke kan forstå språket til den andre. Derfor blir den kalt Babel.

Svar:  ____________________

Merk:

  Det var ved Babels tårn at språkene i verden først ble forvirret. Det hebraiske ordet for Babel og Babylon er "babel", som betyr "forvirring". Det er herfra vi har det norske ordet "babling". I Åp 18 kaller Gud sitt folk ut av Babylon. Ett av kjennetegnene på det åndelige Babylon er forvirringen av "tunger" (språk).

14. Vil Den Hellige Ånd bo i dem som med vilje bryter Guds bud?

14. Vil Den Hellige Ånd bo i dem som med vilje bryter Guds bud?


Joh 14,15-17 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud. Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, ... sannhetens Ånd.

Apg 5,32 Den Hellige Ånd som Gud har gitt til dem som lyder Ham.

Svar:  ____________________

Merk:

  Den mektige Hellige Ånds kraft kan ikke bo i dem som nekter å adlyde Guds bud.

15. Hvilke åndelig gave fremhever Paulus at vi skulle ønske oss?

15. Hvilke åndelig gave fremhever Paulus at vi skulle ønske oss?


1 Kor 14,4.5 Den som taler i en tunge, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, oppbygger menigheten. ... For den som taler profetisk, er større enn den som taler i tunger.

1 Kor 14,12 Siden dere er nidkjære etter å få åndelige gaver, så søk dem til menighetens oppbyggelse.

Svar:  ____________________

Merk:

  På tross av det faktum at Paulus verdsatte profetiens gave langt høyere enn gaven til å tale i tunger, lærer noen at alle som er fylt med Den Hellige Ånd vil tale i tunger. Ut av mer enn 25 bibelske eksempler, der Gud fyller sitt folk med Den Hellige Ånd, er det bare tre ganger at tungetalens gave nevnes. Av de 14 bøkene som Paulus har skrevet i Det Nye Testamentet, så nevner han tungetale i bare en — 1 Kor. Av de 27 bøkene i det Nye Testamentet, er det bare tre som gir noen som helst referanse til det å tale i tunger.

16. Hva er hovedgrunnen til at Gud fyller sitt folk med sin Ånd?

16. Hva er hovedgrunnen til at Gud fyller sitt folk med sin Ånd?


Apg 1,8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg.

Apg 4,31 Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.

Svar:  ____________________

Merk:

  Gud vil fylle oss med Den Hellige Ånd for å gi oss kraft til å vitne!

17.Er det mulig å si om en person er fyllt av Den Hellige Ånd eller ikke?

17.Er det mulig å si om en person er fyllt av Den Hellige Ånd eller ikke?


Matt 7,20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Svar:  ____________________

Merk:

  Vi avgjør ikke om en person er døpt med Den Hellige Ånd på grunnlag av Åndens gaver, men på grunnlag av Åndens frukter, som er "kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt." (Gal 5,22.23).

18. Hvordan kan jeg bli døpt med Den Hellige Ånd?

18. Hvordan kan jeg bli døpt med Den Hellige Ånd?


Luk 11,13 Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!

Svar:  ____________________

Merk:

  Akkurat som Jesus var helt fylt av Ånden, kan vi be Gud om å fylle oss opp til det flyter over, men først må vi være villige til å tømme oss selv ved å overgi våre hjerter til Ham.

19. Jesus venter med lengsel på å kunne fylle oss med Den Hellige Ånd. Ønsker du å be Ham om å ta kontrollen over sinnet og hjertet ditt?

19. Jesus venter med lengsel på å kunne fylle oss med Den Hellige Ånd. Ønsker du å be Ham om å ta kontrollen over sinnet og hjertet ditt?
Svar:  ____________________