En kruka med olja

En kruka med olja Lesson 23
Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner framför den gamle profetens fötter och snyftade: "Min fordringsägare kommer för att ta mina två söner till slavar!" Kvinnans man hade plötsligt dött och lämnat en stor skuld efter sig. I den tidens kultur hade den som lånat ut pengar rätt att komma och ta huset och även barnen som betalning om familjen inte kunde betala sina skulder (Job 24:9).

"Vad har du i huset?" frågade Elisa den förtvivlade mamman.

"Jag har ingenting kvar utom en enda kruka med olja," svarade hon. Undan för undan hade hon varit tvungen att lämna ifrån sig sina möbler och värdesaker till den grymme fordringsägaren, tills det inte fanns någonting kvar utom de två pojkarna och denna lilla oljekruka. Olivolja var något av det mest nödvändiga i ett hushåll på den tiden. Den användes för ljus, värme, matlagning och för sårvård.

Elisa sade åt änkan och hennes pojkar att gå och låna ihop så många krukor och flaskor hon kunde från grannar och vänner. De skulle bära hem dem, stänga dörren, och sedan hälla oljan ifrån sin egen lilla kruka över i de tomma kärlen. De gjorde som Elisa hade instruerat dem, och ett otroligt underverk skedde. Oljan från den lilla krukan tog aldrig slut! Den bara rann och rann tills alla de ihoplånade kärlen i hela huset var fyllda!

"Vad ska vi göra nu?" frågade den unga mamman.

"Sälj oljan, betala dina skulder, och sedan kan du och dina söner leva på pengarna som blir över," sade profeten. Denna kvinna och hennes pojkar gick skuldfria och jublande glada därifrån, tack vare miraklet med oljan.

Gud vill befria dig från en hänsynslös fordringsägare som heter Satan. Ett likadant mirakel kommer att ske om du låter Gud fylla din kruka tills den flödar över med Hans speciella olja!
1. Vad är olja och redskap ofta symboler på i Bibeln?

1. Vad är olja och redskap ofta symboler på i Bibeln?


Apostlagärningarna 9:15. Men Herren sade till honom: "Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt ______ ".

1 Samuel 16:13 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder; och Herrens Ande kom över David.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Bibeln lär att Gud är krukmakaren och vi är lerkärlen, eller redskapen, som han formar (Jeremia 18:1-6; Romarbrevet 9:20, 21). Vi är alla skapade för ett syfte och med mening. Olja används i hela Bibeln som symbol på Guds Ande. Ren olivolja användes för att lampan skulle brinna klart i det hebreiska templet - en illustration på hur Guds Helige Ande skall upplysa våra sinnen. Gud vill fylla alla sina barn med sin Ande (Joel 2:28)

2. Är den Helige Ande en opersonlig kraft, eller är han Gud?

2. Är den Helige Ande en opersonlig kraft, eller är han Gud?


Apostlagärningarna 5:3, 4. Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan fått uppfylla ditt hjärta, så att du har velat bedraga den helige ______ ? ...Du har ljugit, inte för människor, utan för Gud.

Efeserbrevet 4:30 Och bedröva inte Guds helige Ande, vilken ni har undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Aposteln Petrus säger att om man ljuger för den Helige Ande, så ljuger man för Gud. Jesus befallde oss att döpa i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn (Matteus 28:19, 29), och visade på det sättet att den Helige Ande är den tredje personen i Gudomen, helt likvärdig med Fadern och Sonen.

Bibeln säger också att vi kan bedröva Anden, och det betyder ju att han måste ha känslor. Han är inte en opersonlig kraft. I den Heliga Skrift talas det om den Helige Ande som Tröstaren, Sanningens Ande, Herrens Ande, den Helige Ande, Guds sju Andar, eller helt enkelt Anden. Alla dessa titlar tyder på en personlighet.

3. Vad är den Helige Andes viktigaste uppgift?

3. Vad är den Helige Andes viktigaste uppgift?


Johannes 16:13. Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han ______ eder fram till hela sanningen. ...och han skall förkunna för eder vad komma skall.

Johannes 14:26 Han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Jesus lovade att alltid vara med oss, och det är genom den Helige Andes person som han är med oss och i oss (Johannes 14:17).

4. Vilken är den enda synd som inte kan bli förlåten?

4. Vilken är den enda synd som inte kan bli förlåten?


Matteus 12:32. Men om någon säger något ______ den helige Ande, så skall det icke bliva honom förlåtet.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Den som hädar den Helige Ande gör det inte bara en gång. Det är ett progressivt motstånd mot sanningen som resulterar i att man slutligen helt avvisar Guds vilja (Hebreerbrevet 10:26, 27). När en människa gång på gång stöter bort och ignorerar den Helige Andes maningar, blir till slut hennes samvete så avtrubbat att hon inte längre hör rösten. Det är därför som en person som är orolig för att hon begått en "oförlåtlig synd", med största sannolikhet inte har det.

5. Vad är några av den Helige Andes gåvor som en människa kan få?

5. Vad är några av den Helige Andes gåvor som en människa kan få?


1 Korinterbrevet 12:8-10. Så gives genom Anden åt den ene att tala ______ ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord, åt en annan gives tro ...åt en annan gives helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande, åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när någon talar tungomål.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  När den Helige Ande kommer in i våra liv, ger han oss olika gåvor. Alla får inte samma gåva (1 Korinterbrevet 12:29-31). Bibeln betonar ofta betydelsen av att vara fylld av den Helige Ande. Jesus säger i Johannes 3:5 att "Om en människa inte bliver född av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike". Tyvärr finns det många missförstånd när det gäller den Helige Ande och hans arbete. En del har fått lära sig att den Helige Ande är en opersonlig kraft; andra förnekar att han kan påverka vårt vardagsliv; och andra har fått lära sig att alla som är fyllda med den Helige Ande måste tala i tungor.


6. Vilken andlig gåva orsakade stridigheter i församlingen i Korint?

6. Vilken andlig gåva orsakade stridigheter i församlingen i Korint?


1 Korinterbrevet 14:1, 2. Faren efter kärleken, men varen ock ivriga att undfå de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Ty den som talar _____ , han talar inte för människor, utan för Gud.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Som det var i den tidiga apostoliska kyrkan, har det blivit idag igen. Tungomålstalandet har åter blivit ämne för förvirring och oenighet. Vi har därför gett extra utrymme i den här lektionen för att förklara vad Bibeln menar med denna andliga gåva.

7. Vad lovade Jesus sina lärjungar att de skulle få för att kunna predika evangelium till hela världen?

7. Vad lovade Jesus sina lärjungar att de skulle få för att kunna predika evangelium till hela världen?


Markus 16:17. De skola tala nya ______ .

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Jesu lärjungar var intelligenta män, även om de flesta var olärda. För att de skulle kunna sprida evangelium till hela världen, lovade Jesus att de skulle få den övernaturliga gåvan att kunna tala främmande språk som de aldrig förut hade hört eller lärt sig.

8. Vad hände när lärjungarna fylldes med Helig Ande?

8. Vad hände när lärjungarna fylldes med Helig Ande?


Apostlagärningarna 2:1, 4. När sedan ______ var inne ...blevo de alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Pingstdagen var en judisk helgdag som firades 50 dagar efter påsk. Trogna judar kom från hela världen till Jerusalem för att fira gudstjänst. Genom den Helige Ande gav Gud vid det här tillfället lärjungarna tungomålstalandets gåva för att de skulle kunna dela med sig av evangeliet till alla dessa människor. De som kom till tro tog sedan med sig det glada budskapet tillbaka hem till sina respektive länder.

9. Vad fick dessa utländska judar uppleva när den Helige Ande utgjöts?

9. Vad fick dessa utländska judar uppleva när den Helige Ande utgjöts?


Apostlagärningarna 2:11. Alla ______ vi dem på våra egna tungomål tala om Guds väldiga gärningar.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Det finns de som påstår att tungomålstalandet är ett "himmelskt språk" som bara Gud eller de som fått uttydandets gåva, kan förstå. Bibeln visar tydligt att både lärjungarna själva och de som lyssnade, förstod vad som predikades - "Guds väldiga gärningar." Det finns bara tre exempel på tungomålstalande i Bibeln. Vi har just läst om det första; låt oss nu se på de två andra exemplen för att få en klarare bild av den här gåvan.

10. Vad hände när Petrus predikade för Kornelius och hans hushåll?

10. Vad hände när Petrus predikade för Kornelius och hans hushåll?


Apostlagärningarna 10:44, 46. Medan Petrus ännu så talade, föll den helige Ande på alla dem som hörde hans tal. ...De hörde dem nämligen tala tungomål och storligen ______ Gud.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Kornelius hörde till det italienska förbandet (Apostlagärningarna 10:1), medan Petrus var jude och talade arameiska. Historieböckerna berättar också för oss att tjänarna i ett romerskt hushåll kunde vara från var som helst i världen. Det fanns följaktligen språkbarriärer vid det här tillfället. Men när den Helige Ande utgjöts över Kornelius och hans hus, kunde plötsligt de som var med Petrus förstå när de talade på främmande språk. De hörde dem "storligen prisa Gud" på dessa språk. När Petrus senare rapporterade händelsen till församlingsledarna i Jerusalem, sade han; "Den Helige Ande utgjöts över dem, såsom det under den första tiden skedde med oss. Apostlagärningarna 11:15, kursiven ditlagd. Kornelius och hans hus erhöll samma tungomålstalandets gåva som läjungarna fick på pingstdagen. De talade språk som kunde förstås.

11. Vad hände när Paulus predikade för 12 lärjungar från Efesus?

11. Vad hände när Paulus predikade för 12 lärjungar från Efesus?


Apostlagärningarna 19:6. ...kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och ______ .

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Paulus, som var den högst utbildade och mest vittbereste aposteln, talade flera språk (1 Korinterbrevet 14:18). När den Helige Ande utgjöts över dessa 12 män från Efesus, kunde Paulus och Lukas förstå dem när de profeterade på språk som de inte tidigare kunde.

12. Vad säger Bibeln om att tala i tungor som ingen förstår?

12. Vad säger Bibeln om att tala i tungor som ingen förstår?


1 Korinterbrevet 14:9. Om I icke med edra tungor frambringen ______ ord, huru skall man då kunna förstå vad I talen?

1 Korinterbrevet 14:19 Dock vill jag hellre i församlingen tala fem ord med mitt förstånd, till undervisning jämväl för andra, än tio tusen ord i tungomål.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Paulus förklarar flera gånger att syftet med tungomål (språk) är att kommunicera eller undervisa om sanning. Församlingen i Korint var mycket internationell, och ibland blev gudstjänsterna stökiga när medlemmarna började bedja, vittna eller predika på språk som de andra närvarande inte förstod.

Det är därför Paulus befallde dem att vara tysta hellre än att tala på ett språk som ingen förstod, om det inte samtidigt fanns någon som kunde översätta (1 Korinterbrevet 14:28). Vad vi lär oss härav är, att inte bedja eller tala på ett språk som de andra närvarande inte förstår.

13. Vad var det som särskilt utmärkte det antika Babylon?

13. Vad var det som särskilt utmärkte det antika Babylon?


1 Mosebok 11:7, 9. Låt oss stiga dit ned och ______ (förvirra) deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål. ...Därav fick den namnet Babel.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Babels torn var platsen där de olika språken i världen blev till. Det hebreiska ordet för både Babel och Babylon är "babel", som betyer förvirring. I Uppenbarelseboken 18 kallar Gud ut sitt folk ur det andliga Babylon. En av egenskaperna hos det andliga Babylon är språkförvirring.

14. Kan de som medvetet bryter mot Guds bud, bli fyllda av den Helige Ande?

14. Kan de som medvetet bryter mot Guds bud, bli fyllda av den Helige Ande?


Johannes 14:15-17. Älsken I mig, så hållen I mina ______ , och jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare: ...sanningens Ande.

Apostlagärningarna 5:32 Den Helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som är honom lydiga.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Den Helige Andes mäktiga kraft kan inte bo i dem som nekar att lyda Guds bud.

15. Paulus betonade att vi skulle vara ivriga att undfå vilken andlig gåva?

15. Paulus betonade att vi skulle vara ivriga att undfå vilken andlig gåva?


1 Korinterbrevet 14:4, 5. Den som talar tungomål uppbygger allenast sig själv, men den som profeterar, han uppbygger en hel församling. ...Den som ______ är förmer än den som talar tungomål.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Trots att Paulus lade större vikt vid profetians gåva än vid tungomålstalandets gåva, finns det de som lär att alla som är fyllda med den Helige Ande talar i tungor.

Av de mer än 25 bibeltexter som talar om att Gud fyller sitt folk med Helig Ande, är det bara tre som nämner tungomålstalande i samband därmed. Av de 14 böcker i nya testamentet som Pulus har skrivit, nämner han tungomålstalandet i endast en - 1 Korinterbrevet. Av alla 27 böckerna i nya testamentet nämner bara 3 denna gåva.

16. Vad är den huvudsakliga anledningen till att Gud fyller sina barn med Helig Ande?

16. Vad är den huvudsakliga anledningen till att Gud fyller sina barn med Helig Ande?


Apostlagärningarna 1:8. Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå ______ och bliva mina vittnen.

Apostlagärningarna 4:31 De blevo alla uppfyllda av den Helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Gud fyller oss med sin Ande för att ge oss kraft att vittna om honom!

17. Är det möjligt att avgöra om en person är fylld med den Helige Ande eller inte?

17. Är det möjligt att avgöra om en person är fylld med den Helige Ande eller inte?


Matteus 7:20. Alltså skolen I känna dem av deras ______ .

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Vi kan se att en människa har blivit döpt av Helig Ande; inte på grund av någon andlig gåva, men på grund av andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och återhållsamhet (Galaterbrevet 5:22-23).

18. Hur kan jag undfå den Helige Andes dop?

18. Hur kan jag undfå den Helige Andes dop?


Lukas 11:13. Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då den himmelske Fadern giva helig ande åt dem som ______ honom!

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Precis som Jesus hade ett obegränsat mått av Ande, kan vi be Gud att fylla våra mått till överföd. Men vi måste först vara villiga att tömma oss själva genom att överlåta våra liv till honom.

19. Jesus väntar och längtar efter att få fylla ditt liv med den Helige Andes olja. Vill du inte redan idag be honom ta över ditt sinne och hjärta?

19. Jesus väntar och längtar efter att få fylla ditt liv med den Helige Andes olja. Vill du inte redan idag be honom ta över ditt sinne och hjärta?
Svar:  ____________________