Die Reiniging van die Tempel

Lesson 16

Inleiding
Binnekort sal die Here weer Sy heiligdom herstel.

Daniël het 'n wonderlike visioen gehad waarin hy 'n ram met twee horings gesien het (Daniël 8:1-4). Wie word deur hier ram verteenwoordig?
1. Daniël het 'n wonderlike visioen gehad waarin hy 'n ram met twee horings gesien het (Daniël 8:1-4). Wie word deur hier ram verteenwoordig?
Daniël 8:20 Die ram wat jy gesien het met twee horings, is die konings van _______ en Persië

Let wel:

Daarna het Daniël 'n bok met 'n groot horing tussen sy oë gesien. Wat beteken dit?
2. Daarna het Daniël 'n bok met 'n groot horing tussen sy oë gesien. Wat beteken dit?
Daniël 8:21 En die growwe bok is die koning van _________, en die groot horing wat tussen sy oë is, is die eerste koning. Daniël 8:22 En as dit gebreek is, terwyl vier daarvoor opgestaan ​​het, sal vier koninkryke uit die nasie opstaan, maar nie in sy mag nie

Let wel: Die manlike bok verteenwoordig Griekeland en die groot horing is 'n simbool van sy eerste heerser, Alexander die Grote. Die vier horings verteenwoordig die vier generaals wat dele van die ryk oorgeneem het toe Alexander gesterf het.

Dan spring 'n klein horing op uit een van die vier. Watter mag word deur hierdie “klein horing” verteenwoordig?
3. Dan spring 'n klein horing op uit een van die vier. Watter mag word deur hierdie “klein horing” verteenwoordig?
HANDELINGE 18:2 En hy het 'n sekere Jood met die naam van Aquila gevind, gebore in Pontus, wat onlangs uit Italië gekom het, saam met sy vrou Priscilla; (omdat Claudius al die Jode beveel het om van ________ af te vertrek) en na hulle gekom

Let wel: Die "klein horing" wat God se mense vervolg het, heilige dinge vertrap het en opstaan teen Jesus, verteenwoordig Rome – beide heidense en pouslike Rome. Rome is die enigste mag wat Griekeland oorwin het en het uiters magtig geword het.

Daniël was gesê dat hierdie klein horing die heiligdom sal verontreinig. Hoe lank tot dit herstel sou word?
4. Daniël was gesê dat hierdie klein horing die heiligdom sal verontreinig. Hoe lank tot dit herstel sou word?
Daniël 8:14 En hy het vir my gesê: Tot ______ duisend drie honderd dae; dan sal die heiligdom gereinig word

Let wel: Hierdie tydperk van 2300 dae is die langste tydprofesie in die Bybel, maar die beginpunt word eers gegee in die volgende hoofstuk - in Daniël 9:25.

Hoe het Daniël gereageer toe hy gesien het dat die kleinhorinkie-mag God se mense vervolg en die waarheid verduister?
5. Hoe het Daniël gereageer toe hy gesien het dat die kleinhorinkie-mag God se mense vervolg en die waarheid verduister?
Daniël 8:27 En ek, Daniël, het beswyk en was sekere dae ______; daarna het ek opgestaan ​​en die sake van die koning gedoen; en ek was verbaas oor die gesig, maar niemand het dit verstaan ​​nie

Let wel: Daniël was so diep bedroef oor wat oor God se mense sou kom, dat hy beswyk het en vir 'n geruime tyd siek was. Aanvanklik het Daniel en sy vriende nie die 2,300-dae-afdeling van die visioen verstaan nie.

In die volgende hoofstuk verduidelik die engel die profesie in meer detail. Hoe lank was die tydperk wat nie voorheen in die visioen beskryf was nie?
6. In die volgende hoofstuk verduidelik die engel die profesie in meer detail. Hoe lank was die tydperk wat nie voorheen in die visioen beskryf was nie?
Daniël 9:24 _________ weke is vasgestel oor u volk en oor u heilige stad, om die oortreding te voltooi en 'n einde aan sondes te maak en om ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid in te bring en die gesig te verseël. en profesie, en om die Allerheiligste te salf

Let wel: ‘n Paar jare na Daniël se visioen oor die 2300 dae het 'n engel van die hemel vinnig na hom gevlieg om hom te help om dit te verstaan. Die engel het ook die visioen uitgebrei om die 70 profetiese weke in te sluit wat “bepaal" of toegewys was aan die Jode en die stad van Jerusalem. God het Sy uitverkore volk nog 'n kans gegee - 'n 490-jarige geleentheid om die doel te bereik om die Messias aan die wêreld voor te stel (Daniël 9:23-24).

Wat was die beginpunt vir 2300 dae en 70-weke-profesieë?
7. Wat was die beginpunt vir 2300 dae en 70-weke-profesieë?
Daniël 9:25 Weet dan en verstaan ​​dat van die uitgaan van die gebod om Jerusalem te ________ en te bou tot by die Messias, die Vors, sewe weke sal duur en twee en sestig weke: die straat sal weer gebou word en die muur, selfs in moeilike tye

Let wel: Die engel het aan Daniël gesê om die 2300-dae- en 70-weke-profesieë te begin tel van die bevel om Jerusalem te herstel en te herbou. God se mense was in hierdie tyd in ballingskap in die Persiese Ryk. Die besluit was in die sewende jaar van koning Artaxerxes gemaak wat in 464vC begin regeer het (Esra 7:7). Artaxerxes se bevel in 457 vC was die enigste een wat die herstel en die herbouing van Jerusalem genoem het.

Die engel het gesê dat as jy 69 weke tel van 457 vC af, sal jy by die Gesalfde, die Messias, kom. Het dit gebeur?
8. Die engel het gesê dat as jy 69 weke tel van 457 vC af, sal jy by die Gesalfde, die Messias, kom. Het dit gebeur?
HANDELINGE 10:37 Ek sê julle weet daardie woord wat in die hele Judéa geopenbaar is en van Galilea begin het, ná die doop wat Johannes verkondig het; Handelinge 10:38 Hoe God Jesus van Nasaret _______ het met die Heilige Gees en met krag, wat rondgegaan het om goed te doen en almal genees het wat deur die duiwel onderdruk was; want God was met hom

Let wel: Ja, dit het gebeur. Hier is 'n wonderlike wonderwerk. Honderde jare voor Jesus met die Heilige Gees gesalf was, was die gebeurtenis voorspel in profesie! "Messias" is die Hebreeuse woord vir "gesalfde" en die woord "Christus" is die Griekse ekwivalent. Lukas 3:21-22 leer dat hierdie spesiale salwing deur die Heilige Gees plaasgevind het tydens Sy doop. Nou hier is die sleutel. In Bybelprofesie is een profetiese dag gelyk aan een letterlike jaar (Numeri 14:34; Esegiël 4:6; Lukas 13:32). Voeg 69 weke, of 483 profetiese dae (69 x 7 = 483) by tot 457 vC en dit bring ons na die jaar A.D. 27.

483 jare
+ 457 begin datum
= A.D. 26
+ 1 jaar vir 1 vC.-A.D. 1 (daar was geen jaar 0 nie)
= A.D. 27

Jesus het Sy bediening as Messias begin na Sy doop in A.D. 27, presies 483 jaar na die bevel wat in 457 vC gegee is. Dit is waarom Jesus na Sy doop begin preek het: "Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom" Markus 1:15. Hy het gepraat van die tyd profesie in Daniël 9:25.
9. Wat moes volgende in die profesie plaasvind?
Daniël 9:26 En ná twee en sestig weke sal die Messias _______ word, maar nie vir homself nie; en die volk van die vors wat kom, sal die stad en die heiligdom verwoes; en die einde daarvan sal wees met 'n vloed, en tot die einde van die oorlog is verwoestings vasgestel. Daniël 9:27 En hy sal vir een week lank die verbond met baie bevestig; en in die middel van die week sal hy die slagoffer en die spysoffer laat ophou, en vir die uitsprei van gruwels sal hy dit 'n woesteny maak tot die voleinding toe. , en wat vasgestel is, sal op die eensames uitgestort word

Let wel: Die profesie het voorspel dat Jesus in die middel van die laaste week van die 70-weke profesie "afgesny" of gekruisig sou word. As ons drie en 'n half jaar van Sy salwing in die herfs van A.D. 27 tel, kom ons by die lente van A.D. 31 – wat juis is wanneer Jesus gekruisig was. Toe Hy gesterf het, is die tempel sluier in twee afdelings van bo na onder geskeur (Mattheus 27:50-51), wat aandui dat Jesus die offerstelsel afgeskaf het deur Sy dood as die Lam van God. Kyk asseblief na die tydlyn
10. Jesus het sy dissipels beopdrag om eers vir watter groep mense te preek?
Matteus 10:5 Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie op die pad van die heidene gaan nie, en moenie ingaan in enige stad van die Samaritane nie.

Matteus 10:6 Maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van ______


Let wel: Jesus het daarop aangedring dat Sy dissipels eerste vir die Jode moes preek, omdat hulle nog drie en 'n half jaar oorgehad het van hul 490-jarige geleentheid om die Messias te aanvaar en te verkondig. Die profesie in Daniël 9:27 het gesê dat Jesus die Verbond, of die groot plan van verlossing, met baie vir een profetiese week (sewe letterlike jare) sal bevestig. Maar Jesus is gekruisig in die middel van daardie laaste week wat aan Sy uitverkore volk toegeken is, so hoe kon Hy dan die verbond met hulle ná Sy dood bevestig? Die antwoord word in Hebreërs 2:3 gevind: "hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het". Jesus se dissipels het vir die Jode vir die laaste drie en 'n half jare gepreek tot die nasie amptelik die evangelieboodskap in A.D. 34 verwerp het toe Stéfanus, 'n regverdige diaken, in die openbaar gestenig was. (Sien aanvulling getiteld "Die Swewende Week").
11. Watter waarskuwing het Jesus aan Sy uitverkorenes gerig?
Matteus 21:43 Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle _________ en aan 'n nasie gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.

Let wel: Jesus het dit baie duidelik gemaak dat die spesiale status van die Joodse volk herroep sou word as die mense volhard in hulle verwerping van die Messias.
12. Wat is die ander "nasie" waarvan Jesus in Mattheus 21:43 praat, wat Sy uitverkore volk sou word?
Galasiërs 3:29 En as julle aan _______ behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en erfgename volgens die belofte

Romeine 2:28-29 Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie… maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is


Let wel: Van A.D. 34 met die steniging van Stéfanus (Handelinge 7:58-59), was die letterlike Joodse volk nie meer God se enigste uitverkorene nasie nie. Omdat hulle konsekwent God se plan vir hulle verwerp het, is die volk van Israel nie meer die sentrale fokus van eindtyd profesie nie. Nou is almal wat Jesus aanvaar Sy uitverkore volk, en die beloftes wat God vir letterlike Israel gemaak het, geld nou ook vir geestelike Israel (Romeine 9:6-8).
13. Volgens die engel wat met Daniël gepraat het, wat sou gebeur aan die einde van die 2300 jaar?
Daniël 8:14 En hy het vir my gesê: Tot twee duisend drie honderd dae; dan sal die ________ gereinig word

Let wel: In A.D. 34 het daar 1,810 jaar van die 2300-dag profesie oorgebly. (Kyk na die datums in diagram hieronder.) As ons 1,810 jaar voeg by A.D. 34 dan bring dit ons na die herfs van 1844. Die engel het gesê dat in daardie tyd sal die hemelse heiligdom herstel word. (Die aardse heiligdom was vernietig in A.D. 70.) Jesus, ons hoëpriester in die hemel (Hebreërs 4:14-16; 8:1-5), het die rekord van sonde uit die hemelse heiligdom begin neem (Openbaring 20:12; Handelinge 3:19-21) in 1844. Hierdie eerste fase van die oordeel word die voor-advent-oordeel genoem omdat dit voor Jesus se wederkoms plaasvind.
14. Wie se sake word in die voor-advent-oordeel oorweeg?
1 Petrus 4:17 Want die tyd het gekom dat die oordeel moet begin by die ______ van God; en as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is

Let wel: Hierdie eerste fase van oordeel kyk slegs na diegene wat aanspraak maak om God se kinders te wees.
15. Wat sal in hierdie eerste fase van oordeel ondersoek word?
Openbaring 20:12 En ek het die dooies, klein en groot, voor God sien staan; en die boeke is geopen, en 'n ander boek is geopen, dit is die boek van die lewe; en die dooies is geoordeel uit wat in die boeke ________ is, volgens hulle werke

Prediker 12:14 Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg

Jakobus 2:12 Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word


Let wel: Die getuienis in die oordeel kom uit boeke wat in die hemel gehou word, wat al die besonderhede van 'n persoon se lewe bevat (Sien ook Psalm 56:9). Die Tien Gebooie, God se wet, is Sy standaard in die oordeel (Openbaring 22:14).
16. Is God my aanklaer in die oordeel?
Openbaring 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word _______ en Satan, wat die hele wêreld verlei; hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

Openbaring 12:10 En ek het 'n harde stem in die hemel hoor sê: Nou het die verlossing en sterkte en die koninkryk van onse God en die krag van sy Christus gekom; onse God dag en nag


Let wel: Nee! Satan is jou enigste aanklaer. Ongelukkig dink sommige Christene dat Jesus die Vader probeer oortuig om ons te spaar tydens die oordeel, maar Jesus het gesê: "die Vader self het julle lief " Johannes 16:27.
17. Staan ek alleen in die voor-advent-oordeel?
1 Joh 2:1 My kinders, hierdie dinge skryf ek aan julle, dat julle nie sondig nie. En as iemand sondig, ons het 'n Voorspraak by die Vader, _______ Christus, die Regverdige

A. Jesus is ons advokaat (1 Johannes 2:1).
B. Jesus is ons regter (Johannes 5:22).
C. Jesus is ons ware en getroue getuie (Openbaring 3:14).


Let wel: Gelukkig is jy nie alleen nie. In die oordeel is Jesus die Christen se advokaat, regter en getuie. As jy vir Jesus leef, kan jy nie verloor nie (Romeine 8:1; Kolossense 1:12-14)!
Aanvulling
Sommige Bybelstudente kap die laaste week (of sewe letterlike jare) van die 490-jaar profesie gegee in Daniël en pas dit toe op die Antichris se werk aan die einde van tyd in 'n sewe-jaar verdrukking. Daar is geen Bybelse ondersteuning vir so 'n benadering nie.

Laat ons 'n paar feite hersien:

A. Die 490-jaar profesie is 'n ononderbroke tydsperiode, nes die 70 jaar van ballingskap vir God se mense vermeld in Daniël 9:2.

B. Die beginpunt vir die laaste sewe jaar van die profesie was Jesus se doop (27 nC). Dit was hoekom Hy begin het om te preek: "Die tyd is vervul ..." Markus 1:15.

C. By sy sterwe aan die kruis, in die Lente van 31 nC, het Jesus uitgeroep, "Dit is volbring". Die Redder het hier baie duidelik verwys na die voorspellings van sy dood soos bepaal in Daniël hoofstuk 9. Die voorspellings is as volg:

1. "Gesalfde" sou "uitgeroei" oftewel gekruisig word (vers 26).
2. Hy sou "slagoffer en spysoffer laat ophou" deur vir almal te sterf as die ware Lam van God (vers 27; 1 Korinthiërs 5:7; 15:3).
3. Hy sou "die ongeregtigheid te versoen" (vers 24).

Sy koms as die voorspelde Gesalfde/Messias, was op tyd, soos bewys deur al die datums van die 490- en 2,300-jaar profesieë wat foutloos vervul is.