Dolazeći Car

Lesson 3

Uvod
Gotolija, okrutna carica Judinog plemena, je bila još gora od svoje majke Jezavelje. Pošto je njen sin, car Ohozija, bio pogubljen, Gotolija je brzo preuzela vlast u svoje ruke i pogubila sve svoje unuke koji su imali pravo da se zacare na mesto Ohozije. „Ali Josaveja, ... sestra Ohozijina, uze Joasa sina Ohozijina, i ... sakri ga od Gotolije ... te ne pogibe. I bi sakriven s njom u domu Gospodnjem šest godina, a Gotolija carovaše na zemlji.” 2. Carevima 11:2, 3.

Za narednih šest godina je samo nekoliko poverljivih osoba znalo da je carsko dete bilo u životu, sakriveno u Božijem hramu. Prvosveštenik Jodaj je voleo malog Joasa i vaspitavao ga je kao svog vlastitog sina. Šest godina se Jodaj molio i planirao najpogodniji momenat da narodu prikaže Joasa kao carskog naslednika. Prvosveštenik, već u godinama, je konačno tajno pozvao poverljive vojskovođe i otkrio im da je najmlađi Ohozijin sin još bio u životu.

Zajedno su onda oni odlučili da sačekaju do Petka uveče, kojom prilikom su vernici trebali da dođu u hram za Subotno bogosluženje. Tada su oni nameravali da narodu prikažu novog cara. Opkoljen sotinama naoružanih vojnika, Jodaj je pred masu naroda izveo mladog naslednika Davidovog prestola. Narod se prvo vrlo iznenadio. Ali kad su videli carsku krunu na glavi naslednika, oni „pljeskajući rukama govorahu: Da živi car!” 2. Carevima 11:12.

Zla carica Gotolija je čula zvuk truba i veselje naroda, pa je u žurbi došla do hrama, samo da bi saznala da je njenoj vadavini konačno došao kraj. Toga istog dana su Gogolija i njeni sledbenici bili pogubljeni, a Joas je nasledio carstvo.

Biblija kaže da će uskoro, uz trubni poklič, još jedan Davidov sin da se pojavi iz nebeskog hrama, da primi carstvo koje Mu pripada, i da uništi grešnike.

Ko je taj car koji će uskoro da se pojavi iz nebeskog hrama?
1. Ko je taj car koji će uskoro da se pojavi iz nebeskog hrama?
Otkrivenje 14:14 „I ja vidjeh, i gle, oblak bijel, i na oblaku sjeđaše kao ___ čovječij, i imaše na glavi svojoj krunu zlatnu.”

Da li će Isus tiho da se vrati na ovu zemlju?
2. Da li će Isus tiho da se vrati na ovu zemlju?
1. Solunjanima 4:16 „Jer će sam Gospod sa zapoviješću, sa ______ arhanđelovijem, i s trubom Božijom sići s neba.”

Jeremija 25:30 „Gospod će s visine riknuti, i iz stana svetinje svoje pustiće glas svoj, silno će riknuti iz stana svojega, kao oni što gaze grožđe podignuće viku na sve stanovnike zemaljske. ”

Psalmi 50:3 „Ide Bog naš, i ne muči; ... oko njega je bura velika.”


Beleška: „Bura” znači „vihor ili nevreme”. Ne može se ni opisati kako će Hristov drugi dolazak biti bučan. Tu neće biti nikakve tajne!

Koji još fizički događaj će da prati Isusov dolazak?
3. Koji još fizički događaj će da prati Isusov dolazak?
Otkrivenje 16:18 „I bi veliko ________ zemlje, kakovo nikad ne bi otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje, tako veliko.”

Ko će da vidi Isusa kad On ponovo dođe?
4. Ko će da vidi Isusa kad On ponovo dođe?
Matej 24:30 „I tada će se pokazati znak sina čovječijega na nebu; i tada će proplakati ___ plemena na zemlji; i ugledaće sina čovječijega gdje ide na oblacima nebeskima sa silom i slavom velikom.”

Otkrivenje 1:7 „Eno, ide na oblacima, i ugledaće ga svako oko.”


Beleška: Ovo je suviše jasno da bi se moglo pogrešno razumeti. Svaka živa osoba, bilo grešna ili pravedna, će da vidi Isusa kako dolazi. U Bibliji se ne spominje nikakvo tajno sakupljanje, ili „uznesenje” Božijeg naroda.

Ko će da prati Isusa na oblacima kada On ponovo dođe?
5. Ko će da prati Isusa na oblacima kada On ponovo dođe?
Matej 25:31 „I kad dođe sin čovječij u slavi svojoj i svi sveti _______ s njime, onda će sjesti na prijestolu slave svoje.”

Beleška: Bljesak od eksplozije hidrogenske bombe nije ništa u poređenju sa svetlošću koja će biti vidljiva prilikom Gospodnjeg dolaska. Pred Isusovim grobom je svetlost samo jednog anđela doprinela da svi rimski stražari popadaju na zemlju kao mrtvi (Matej 28:2-4). Svetlost svih nebeskih anđela će učiniti da Isusov drugi dolazak bude tako blještav, da će ga svi videti. Pored toga će tu još da bude fantastična slava Isusa i Njegovog Oca (Luka 9:26). Isusov drugi dolazak se može uporediti sa munjama koje će da sevaju od jednog kraja neba do drugog (Matej 24:27).

Šta će svetlost Isusovog dolaska da učini sa grešnicima?
6. Šta će svetlost Isusovog dolaska da učini sa grešnicima?
2. Solunjanima 2:8 „Pa će se onda javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojijeh, i ____________ svjetošću dolaska svojega.”

2. Solunjanima 1:7, 8 „Kad nam se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje u ognju plamenome, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga.”

Šta će se dogoditi sa pravednicima koji su umrli pre drugog Hristovog dolaska?
7. Šta će se dogoditi sa pravednicima koji su umrli pre drugog Hristovog dolaska?
1. Solunjanima 4:16 „I mrtvi u Hristu ___________ najprije.”

Šta će u tom trenutku da se dogodi sa živim i vaskrslim svetima?
8. Šta će u tom trenutku da se dogodi sa živim i vaskrslim svetima?
1. Korinćanima 15:52, 53 „I mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se __________. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.”

Beleška: Niko osim Boga sada nije besmrtan (1. Timotiju 6:15, 16). Međutim, dar besmrtnosti će biti dat pravednicima prilikom drugog Hristovog dolaska. Njihova tela će se tom prilikom promeniti u nabeska, neraspadljiva tela, kao što je to Isusovo (Filipljanima 3:20, 21).

Šta će se dogoditi sa pravednicima kada se promene?
9. Šta će se dogoditi sa pravednicima kada se promene?
1. Solunjanima 4:17 „A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima [vaskrslim svetima] bićemo _____ u oblake na susret Gospodu na nebo.”

Beleška: Sveti će krenuti u susret Gospodu u oblake. Po Svom drugom dolasku Isus neće da siđe na zemlju, kao što to mnogi veruju. Njegov drugi dolazak će biti pojava na nebu, a ne na zemlji.
10. Koju svečanu opomenu nam Isus daje u vezi sa Njegovim drugim dolaskom?
Matej 24:5 „Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: ja sam Hristos. I mnoge će _________.”

Matej 24:24, 26 „Jer će izići lažni hristosi, i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izbrane.... Ako vam dakle reku: evo ga u pustinji, ne izlazite; evo ga u sobama, ne vjerujte.”


Beleška: Sotona će da imitira Hristov drugi dolazak pojavom na zemlji u obliku divnog bića, čime će zavesti milijarde. Medjutim, Isus nas je upozorio da tom prilikom On neće dotaknuti zemlju, već će ostati u vazduhu na oblacima. Blistava Sotonina prevara će biti tako ubedljiva da će mnogi ljudi u nju da poveruju.
11. Šta će da zaštiti pravednike od prevare.
Isaija 8:20 „Zakon i svjedočanstvo tražite. Ako li ko ne ______ tako, njemu nema zore [u njemu nema vidjela (engleski prevod)].”

Beleška: Božiji narod neće biti zaveden zato što će znati, iz proučavanja Božije Reči, kako će Isus da dođe (Djela Apostolska 17:11). Svaka Isusova pojava koja nije u skladu sa Svetim Pismom je lažna i mora da se odbaci. Isus nas je upozorio, rekavši:

Matej 24:25 „ Eto vam kazah naprijed.
12. Da li bi bilo bezopasno ići i videti lažnog Hrista?
Matej 24:26 „Ako vam dakle reku: evo ga u pustinji, __ izlazite.”
13. Šta mi znamo o vremenu Isusovog povratka?
Matej 24:33 „Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je _____ kod vrata.”

Matej 24:36 „Jer o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do otac moj sam.”


Beleška: Samo Bog zna tačno vreme drugog Hristovog dolaska. Svako određivaje tog vremena je u suprotnosti sa Biblijom. Međutim, Isus je jasno rekao da kad vidimo ispunjavanje znakova Negovog dolaska (Matej 24:4-51; Luka 21:8-33; i 2. Timotiju 3:1-8), onda znamo da je taj dolazak vrlo blizu, čak i pred vratima.
14. Šta će anđeli da učine kad Isus ponovo dođe?
Matej 24:31 „I poslaće anđele svoje s velikijem glasom trubnijem; i _______ izbrane njegove od četiri vjetra, od kraja do kraja nebesa.”

Beleška: Verovatno će tvoj anđeo čuvar (Matej 18:10) biti prvi koji će da te pozdravi kad Isus ponovo dođe. Kakva blažena pomisao! Onda nije ni čudo što Biblija naziva drugi Hristov dolazak „blaženom nadom” (Titu 2:13)!
15. S obzirom da mi živimo u vremenu neposredno pre Isusovog drugog dolaska, kako treba da se odnosimo prema tom svečanom i slavnom događaju?
Matej 24:44 „Zato i vi budite ______; jer u koji čas ne mislite doći će sin čovječij.”
16. Kako će ljudi i žene biti nagrađeni po drugom Isusovom dolasku?
Otkrivenje 22:12 „I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po _______ njegovijem.”

Beleška: Ljudi i žene če biti spašeni milošću Božijom, ali će biti nagrađeni, ne po njihovom iskazu, već po „djelima svojim” (Matej 7:21-23).
17. Šta će grešnici reći kad Hristos ponovo dođe?
Otkrivenje 6:15-17 „I carevi zemaljski, i boljari, i bogati, i vojvode, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak ... govoriše gorama i kamenju: padnite na nas, i sakrijte nas od lica onoga što sjedi na prijestolu.... Jer dođe veliki dan gnjeva njegova, i __ može ostati?”

Beleška: Za vreme tog strahovitog zemljotresa će grešnici, skamenjeni od straha, radije da kažu gorama i planinama da padnu na njih, nego da se tako nespremni suoče sa Carem Isusom.
18. Šta će pravednici da kažu kada se Isus pojavi?
Isaija 25:9 „Gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo, i ______ nas; ... radovaćemo se i veselićemo se za spasenje njegovo.”
19. Šta je glavni razlog Isusovog drugog dolaska?
Jovan 14:3 „Opet ću doći, i ____ vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.”

Beleška: Isusova najuzbudljivija namera povratka na ovu zemlju je da povede Svoju decu u divni dom koji je On za njih pripremio. Tamo više nikada neće biti plača, nevolja, slomljenih srca, niti ikakve bolesti. Ali će biti radosti i mira neiskazanog zauvek.
20. Isus vrlo uskoro dolazi na oblacima. Da li i ti sada planiraš da se spremno sa Njim susretneš?
Dodatna studija
Teorija tajnog uznesenja se zasniva na osam preduslova, i tako je široko rasprostanjena da je ljudi prihvataju bez ikakve provere. Naša jedina sigurnost je da dnevno istražujemo Sveto Pismo i da proveravamo da li su te trvdnje u skladu sa njim (Djela Apostolska 17:11). Evo tih osam tačka teorije tajnog uznesenja:

1. Uznesenje je tiho.
2. Uznesenje je nevidljivo.
3. Uznesenje za sobom ostavlja grešnike u životu.
4. Bog uzima pravednike k Sebi da bi ih zaštitio od dolazeće nevolje.
5. Hristov drugi dolazak će se odviti u dve faze, a to su: (1) tajno uznesenje, i (2) stvarni slavni Hristov dolazak.

6. Sedam godina će da bude između te dve faze.
7. Tajno uznesenje prethodi pokazivanju Antihrista, koji će po svom dolasku da prouzrokuje veliku nevolju.
8. U toku tih sedam godina će grešnici imati još jednu priliku da se obrate Hristu i da mu služe.

Detaljo obrazloženje ovih tačaka je van obima našeg ograničenog proučavanja. Pa ipak, ukratko ćemo se osvrnuti na sve gore spomenute tačke, uključujući tu i prve dve koje su prikazane u ovoj lekciji. Pripremi se za iznenađenje!

1. Uznesenje neće biti tiho, već vrlo glasno i bučno. Sveto Pismo kaže: „Jer će sam Gospod SA ZAPOVIJEŠĆU, s GLASOM ARHANĐELOVIJEM, i s TRUBOM BOŽIJOM sići s neba.” 1. Solunjanima 4:16, naznaka dodata. David kaže: „Ide Bog naš, i ne muči [ćuti] ... oko njega je bura velika [besna, divlja, žestoka].” Psalmi 50:3. A Jeremija kaže: „Gospod će s visine riknuti, iz stana svetinje svoje pustiće glas svoj, silno će riknuti iz stana svojega, ... podignuće viku na sve stanovnike zemaljske.” Jeremija 25:30, 31. Ništa tu nije tiho! Hristos će doći sa bukom koja će se čuti po celome svetu. Obrati dobru pažnju na to. Ako budeš u životu kad Hristos ponovo dođe, za sigurno ćes Ga čuti. Tvoje uši će čuti katastrofalnu buku.

2. Uznesenje nije nevidljivo. Svi će ga videti. Čak će i svi anđeli da prate Isusa (Matej 25:31). Prilikom Isusovog vaskrsenja se pojavio samo jedan anđeo, i njegova svetlost je bila tako jaka da je kao mrtve oborila na zemlju sve rimske vojnike koji su čuvali Isusov grob (Matej 28:2-4). Stoga pokušaj da zamisliš kakvu svetlost će da proizvedu svi nebeski anđeli zajedno! Pored njihove svetlosti, tu će još biti i Isusova lična slava (Matej 25:31), kao i slava Njegovog Oca (Matej 16:27). Ta svetlost će biti zapanjujuća. Isus je dodao: „Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak sina čovječijega.” Matej 24:27. Dakle, da li će to biti tajno uznesenje? Ne uopšte! Na kraju Biblija to ovako potvrđuje: „Eno, ide s oblacima, i ugledaće ga svako oko.” Otkrivenje 1:7. Ako budeš bio u životu prilikom tog drugog Hristovog dolaska, budi uveren da ćes i ti Isusa sigurno videti!

3. Posle tog uznesenja nijedan grešnik neće ostati živ. Grešnici će biti uništeni slavom Gospodnjeg dolaska (Isaija 11:4; Malahija 4:1; 2. Solunjanima 2:8).

4. Bog neće ukloniti pravednike sa ove zemlje pre nego što na nju dođe velika nevolja, ali će ih sačuvati dok kroz nju budu prolazili (Psalmi 91:5-12).

5. Hristov drugi dolazak neće biti u dve faze – prva tajna, a druga javna. Biće samo jedan ponovni Hristov dolazak koji će biti vidljiv svim ljudima na zemlji. Biblija uopšte ne spominje dve faze tog događaja.

6. Oni koji uče teoriju tajnog uznesenja tvrde da će period od sedam godina da bude između ta dva Hristova dolaska. Ni to nije po Bibliji.

7. Antihrist se neće pojaviti tri i po godine posle Hristovog dolaska. On je već vekovima aktivan (1. Jovanova 4:3), i čak i sada vrši svoje zlo delo.

8. Posle drugog Hristovog dolaska grešnicima neće biti omogućena još jedna šansa da se obrate i spasu. Prilikom tog događaja će oni biti uništeni. Niko tada neće dobiti još jednu priliku za spasenje.