Vår kung kommer

Vår kung kommer Lesson 3
Atalja,den hänsynslösa och härsklystna drottningen i Juda rike, var ännu grymmare än t.o.m. sin mor Isebel. När Ataljas son Ahasja dog, tillskansade hon sig kvickt makten i riket genom att låta mörda alla de av sina barnbarn som eventuellt hade rätt till tronföljden. "Men just när kungabarnen skulle dödas, tog Joseba, som var dotter till kung Joram och syster till Ahasja, och gömde undan Joas, Ahasjas son, och förde honom tillsammans med hans amma i hemlighet in i sovkammaren. Där höll man honom gömd för Atalja så att han inte blev dödad. Sedan var han hos Joseba i Herrens hus, där han gömdes i sex år, medan Atalja regerade i landet." 2 Konungaboken 11:2-3.

Under 6 år var det bara en handfull trogna och pålitliga personer som visste att konungabarnet levde undangömt i Guds tempel.

Översteprästen Jojada älskade och uppfostrade Joas som sin egen son. Under dessa sex år planerade och bad Jojada till Gud att Han måtte visa när den rätta stunden var inne för att presentera den riktiga kungen för folket. Till slut kom dagen då den gamle mannen kallade samman de trogna befälhavarna i armén, och visade dem att kung Ahasjas yngste son fortfarande levde. De beslöt vänta till fredag kväll när alla de gudfruktiga människorna kom till templet för kvällsgudstjänst. Omgiven och skyddad av hundratals beväpnade soldater, ställde Jojada den rättmätige arvingen till Davids tron, fram inför folket. Människomassan blev först som förstummad, men när de såg den kungliga kronan sättas på gossens huvud, klappade de i händerna och ropade: "Leve konungen!" 2 Krönikeboken 11:12.

När nu den grymma Atalja hörde ljudet av trumpeter och av folkets glada rop, sprang hon också till templet. Där kunde hon bara konstatera att hennes tyranniska regering fått ett plötsligt slut. Både hon och hennes regering dödades den dagen, och kungariket gavs åt Joas.

Bibeln berättar om hur en annan av "Davids söner" snart kommer att under ljudande trumpeter komma ut från det himmelska templet för att ta över spiran till sitt rättmätiga rike och förgöra de ogudaktiga.
1. Vem är konungen som snart ska komma ut från himmelens tempel?

1. Vem är konungen som snart ska komma ut från himmelens tempel?


Uppenbarelseboken 14:14. Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en ______, och han hade på sitt huvud en gyllene krans.

Svar:  ____________________

2. Kommer Jesus tyst smygande när Han kommer tillbaka?

2. Kommer Jesus tyst smygande när Han kommer tillbaka?


1 Tessalonikerbrevet 4:16. Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett ______ skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun.

Jeremia 25:30 Herren upphäver ett rytande från höjden och från sin heliga boning låter han höra sin röst; ja, han upphäver ett högt rytande över sin ängd och höjer skördeskri.

Psaltaren 50:3 Vår Gud kommer, och han skall inte tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Jesu andra ankomst kommer att ske med ett inferno av ljud- ljus- och naturfenomen, väldigare än vad vi kan beskriva! Det kommer inte att vara något hemligt med den!

3. Vilka andra naturfenomen kommer att åtfölja Jesu återkomst?

3. Vilka andra naturfenomen kommer att åtfölja Jesu återkomst?


Uppenbarelseboken 16:18. Och det blev en stor ______, en jordbävning så våldsam och så stor, att dess like icke hade förekommit, alltsedan människor blevo till på jorden.

Svar:  ____________________

4. Vem kommer att se Jesus när han kommer tillbaka?

4. Vem kommer att se Jesus när han kommer tillbaka?


Matteus 24:30. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och ______ släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se Människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet.

Uppenbarelseboken 1:7 Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skall se honom.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Detta kan man inte missförstå. Varenda levande människa, ond eller god, kommer att se Jesus återvända till jorden. Det talas ingenstans i Bibeln om en hemlig uppsamling eller uppryckning.

5. Vem kommer att vara med Jesus när Han kommer på skyarna?

5. Vem kommer att vara med Jesus när Han kommer på skyarna?


Matteus 25:31. Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla ______ med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Ljusstyrkan från en vätebomb förbleknar i jämförelse med skenet av Herrens återkomst. Strålglansen av en endaste ängel vid Jesu grav, orsakade ju de Romerska soldaterna att falla till marken som döda. (Matteus 28:2-4). Skenet av himmelens alla änglar kommer att göra Jesu andra ankomst så ljus att ingen kommer att kunna missa den. Därtill kommer härlighetsglansen av Jesus och Fadern! (Lukas 9:26). Jesus andra ankomst kommer att vara som en åskblixt som syns från ena horisonten till den andra (Matteus 24:27).

6. Vad kommer härligheten av Jesu tillkommelse att göra med de orättfärdiga som lever då?

6. Vad kommer härligheten av Jesu tillkommelse att göra med de orättfärdiga som lever då?


2 Tessalonikerbrevet 2:8. Sedan skall "den Laglöse" träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och ______ genom sin tillkommelses uppenbarelse.

2 Tessalonikerbrevet 1:7, 8 Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar, i lågande eld, och låter straffet drabba dem som inte känner Gud.

Svar:  ____________________

7. Vad kommer att hända med alla de rättfärdiga som har dött innan Jesus kommer?

7. Vad kommer att hända med alla de rättfärdiga som har dött innan Jesus kommer?


1 Tessalonikerbrevet 4:16. Först skola de i Kristus döda ______.

Svar:  ____________________

8. Vad skall sedan hända med både de levande och de uppståndna rättfärdiga?

8. Vad skall sedan hända med både de levande och de uppståndna rättfärdiga?


1 Korinterbrevet 15:52-53. De döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bli ______. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Ingen utom Gud är odödlig nu. (1 Timoteus 6:15, 16). Men de rättfärdiga får odödligheten som en gåva när Jesus kommer tillbaka. Deras kroppar kommer att förvandlas till himmelska, odödliga kroppar, lika Jesu kropp. (Filipperbrevet 3:20, 21)

9. Vad kommer att hända med de rättfärdiga efter att de har blivit förvandlade?

9. Vad kommer att hända med de rättfärdiga efter att de har blivit förvandlade?


1 Tessalonikerbrevet 4:17. Sedan skolal vi som då ännu lever och har lämnats kvar bliva jämte dem [de återuppståndna rättfärdiga] _______ på skyar upp i luften, Herren till mötes.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Det står att de rättfärdiga ska möta sin Herre i luften. Jesus kommer inte att beröra jorden när han kommer, som många tror. Hans andra ankomst kommer att ske på skyarna, inte på jorden.

10. Vilken allvarlig varning ger Jesus oss angående sin andra återkomst?

10. Vilken allvarlig varning ger Jesus oss angående sin andra återkomst?


Matteus 24:5. Ty många skola komma under mitt namn och säga: ‘Jag är Messias’ och skola ______ många.

Matteus 24:24, 26 Ty människor som falskeligen säger sig vara Messias skall uppstå, så också falska profeter, och de skall göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Därför, om man säger till er: ‘Se, han är i öknen’, så gå inte ditut, eller: ‘Se, han är inne i huset’, så tro det inte.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Satan kommer att i de yttersta dagarna ge sig ut för att vara Jesus genom att uppträda i en övermåttan strålande gestalt och kommer att iscensätta något som ska förställa Jesu återkomst. Det är då vi ska komma ihåg att Jesus har varnat oss och sagt att han inte kommer att vidröra jorden när han kommer. Han kommer att möta oss i skyn. Men Satans förblindande skådespel kommer att vara så övertygande att de flesta människor kommer att bli lurade.

11. Hur kan de rättfärdiga skydda sig från att bli lurade?

11. Hur kan de rättfärdiga skydda sig från att bli lurade?


Jesaja 8:20. "______ eder till lagen, till vittnesbördet!" Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem. (Folkbibeln)

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Guds folk kommer inte att bli lurade, för de har läst Guds Ord och vet precis vad som kommer att hända när Jesus kommer. (Apostlagärningarna 17:11) Jesus har varnat oss och sagt att om det inte stämmer precis med vad han förutsagt, så är det bara Satans förvillande bländverk.

Matteus 24:25 Jag har nu sagt eder det förut.

12. Gör det något om man går och tittar på en falsk Kristus?

12. Gör det något om man går och tittar på en falsk Kristus?


Matteus 24:26. Därför, om man säger till er: ‘Se, han är i öknen’,så ______ ditut.

Svar:  ____________________

13. Vet vi tidpunkten för Jesu återkomst?

13. Vet vi tidpunkten för Jesu återkomst?


Matteus 24:33. Likaså, när I sen allt detta, då vet ni att han är ______ och står för dörren..

Matteus 24:36 Men om den dagen och den stunden vet ingen något, inte ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Gud är den ende som vet precis när detta ska ske. Det är inte i överensstämmelse med Bibeln att försöka föutsäga en tidpunkt för Jesu återkomst. Men Jesus gav oss några ganska tydliga vägmärken. (Matteus 24:4-51; Lukas 21:8-33; och 2 Timoteus 3:1-8). Från dessa texter kan man förstå att Jesu återkomst är mycket nära – ja, att den står för dörren.

14. Vad ska änglarna göra vid Jesu återkomst?

14. Vad ska änglarna göra vid Jesu återkomst?


Matteus 24:31. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola ______ hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Din egen skyddsängel (Matteus 18:10) kommer troligen att vara den förste du får möta när Jesus kommer tillbaka. Vilken underbar tanke! Inte att undra på att Bibeln kallar Jesu återkomst för "vårt saliga hopp" (Titus 2:13)!

15. Eftersom vi lever i tiden alldeles före Jesu andra tillkommelse, hur bör vi förhålla oss till denna allvarliga men härliga tilldragelse?

15. Eftersom vi lever i tiden alldeles före Jesu andra tillkommelse, hur bör vi förhålla oss till denna allvarliga men härliga tilldragelse?


Matteus 24:44. Varen därför ock I ______. ty i en stund då ni inte väntar det skall Människosonen komma.

Svar:  ____________________

16. Hur kommer människorna att bli belönade när Jesus kommer?

16. Hur kommer människorna att bli belönade när Jesus kommer?


Uppenbarelseboken 22:12. Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans ______ äro.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Vi är alla frälsta av nåd men vi kommer att dömas efter våra gärningar. (Matteus 7:21-23).

17. Vad kommer att vara de orättfärdigas rop när Jesus kommer?

17. Vad kommer att vara de orättfärdigas rop när Jesus kommer?


Uppenbarelseboken 6:15-17. Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och alla de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig i hålor och bland bergsklippor. Och de sade till bergen och klipporna: "Fallen över oss och dölj oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede. Ty hans vredes stora dag är kommen. Och ______ kan bestå?"

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Under denna sista enorma jordbävning kommer de ogudaktiga – som förstenade av skräck – hellre vilja att bergen och klipporna faller över dem, än att vara tvungna möta Kung Jesus oförberedd.

18. Vad kommer att vara de rättfärdigas rop när Jesus kommer?

18. Vad kommer att vara de rättfärdigas rop när Jesus kommer?


Jesaja 25:9. Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle ______ oss. Ja, där är Herren, som vi förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada över hans frälsning

Svar:  ____________________

19. Vad är främsta syftet med Jesu andra ankomst?

19. Vad är främsta syftet med Jesu andra ankomst?


Johannes 14:3. Jag skall komma igen och ______ eder till mig, ty jag vill att där jag är, där skaolen I ock vara.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Jesu mest fantastiska anledning att komma tillbaka till jorden är att hämta hem sina barn till sig och till det härliga hem han har berett åt dem. Inga mer tårar eller sjukdom, inga mer sorger eller bekymmer. Bara outsäglig glädje och frid i evighet.

20. Jesus kommer mycket snart att komma på himmelens skyar. Har du för avsikt att vara redo att möta honom då?

20. Jesus kommer mycket snart att komma på himmelens skyar. Har du för avsikt att vara redo att möta honom då?
Svar:  ____________________


Tillägg

Den hemliga uppryckningsteorin är baserad på åtta premisser. Premisser som blivit så allmänt vedertagna att människor accepterar dem som fakta utan att undersöka teorin närmare. Det enda säkra sättet att få reda på sanningen är att "var dag rannsaka skrifterna för att se om det förhåller sig som nu sägs" (Apostlagärningarna 17:11). De åtta punkterna i den hemliga uppryckningsteorin är följande:

1. Uppryckningen sker i tysthet.

2. Uppryckningen är osynlig.

3. Uppryckningen lämnar de onda människorna levande kvar.

4. Gud tar undan de rättfärdiga för att skydda dem från vedermödans tid.

5. Kristi andra ankomst är uppdelad i två steg: (1) den hemliga uppryckningen, och (2) själva återkomsten.

6. Dessa två steg ligger med sju års mellanrum.

7. Uppryckningen kommer att ske innan Antikrist avslöjas. Antikrist startar sedan vedermödans tid.

8. De orättfärdiga får på detta sätt en andra chans att omvända sig och följa Kristus.

I den här kursen är det inte möjligt att utförligt gå in på alla de här punkterna, men vi ska ändå ta och titta lite på var och en. Punkt ett och två har vi redan berört i den här lektionen, men vi nämner den ändå igen. Var beredd på överraskningar!

1. Uppryckningen kommer inte att ske i tysthet. Den kommer tvärtom att vara mycket högljudd. Observera att Bibeln säger i 1 Tessaloniker 4:16 att "ett MAKTBUD ska ljuda, en ÖVERÄNGELS RÖST och en GUDS BASUN". David säger, "Vår Gud kommer, och han ska inte tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt." Psaltaren 50:3. Och Jeremia säger, "Herren upphäver ett rytande från höjden,... ja, han upphäver ett högt rytande, ...och höjer skördeskri. ...över alla jordens inbyggare." Jeremia 25:30, 31. Kristus kommer med ett ljudligt dån som kommer att höras över hela jorden. Lägg väl märke till detta. Om du fortfarande lever då, så kommer du att höra honom komma. Det kommmer att skalla i öronen av katastrofiskt lärm.

2. Uppryckningen är inte osynlig alla kommer att se den. Alla änglarna kommer att vara med Jesus när han kommer (Matteus 25:31). En enda ängel visade sig vid Jesu uppståndelse, och hans ljussken var så starkt att hela den romerska vaktstyrkan föll som döda till marken (Matteus 28:2-4). Tänk dig då den enorma ljusstyrkan av alla himlens änglar! Därtill kommer härlighetsljuset från Jesus själv (Matteus 25:31) och dessutom Faders härlighet (Matteus 16:27). Strålglansen kommer att vara överväldigande. Jesus sade ytterligare, "Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, syns ända till väster, så ska Människosonens tillkommelse vara." (Matteus 24:27). Hemligt? Skulle knappast tro det. Bibeln slår en gång för alla fast detta faktum genom att säga, "Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skall se honom." (Uppenbarelseboken 1:7). Du kan vara övertygad om att om du lever när Jesus kommer tillbaka, så kommer du att märka det!

3. Uppryckningen lämnar inte de onda människorna levande kvar. De dödas vid Herens ankomst (Jesaja 11:4 Malaki 4:1 2 Tessalonikerbrevet 2:8).

4. Gud tar inte undan de rättfärdiga från tiden av vedermöda och förföljelse, men han bevarar dem genom den (Psaltaren 91:5-12).

5. Kristi andra ankomst kommer inte att ske i två steg – ett hemligt och det andra synbart för alla. Det blir bara en andra ankomst, och den kommer att bevittnas av alla människor på hela jorden. Det står ingenstans i Bibeln om en två-stegs ankomst.

6. De som förfäktar läran om en hemlig uppryckning, säger också att det kommer att bli en sjuårsperiod mellan de två händelserna. Detta är helt obibliskt.

7. Antikrist kommer inte att uppträda tre och ett halvt år efter Jesu andra ankomst. Han har varit aktiv i hundratals år (1 Johannes 4:3) och är fortfarande mycket upptagen med sitt skändliga arbete.

8. De ogudaktiga kommer inte att få en andra chans att bli frälsta. Alla syndiga människor kommer att förgöras vid Jesus återkomst. Det finns ingen andra chans efter att Jesus har kommit.