Proveravanje Proroka

Lesson 22

Uvod
Ahav, pokvareni car Izrailja, je hteo da povrati grad Ramot u Galadu, a koga su Sirijanci bili okupirali. Za to mu je bila potrebna pomoć, zbog čega se obratio Josafatu, caru Judinog plemena, i od njega zatražio da se pridruži njegovoj kampanji protiv zajedničkog neprijatelja. Josafat je bio voljan da svoje snage udruži sa Ahavovim, ali je najpre hteo da čuje Božiji savet.

Mnogo godina pre toga se Ahav odrekao Gosoda, da bi služio paganskom bogu, Valu. Stoga je on pozvao 400 plaćenih proroka da dođu pred njega i Josafata. Na dramatički način su ti proroci objavili: „Idite i bijte se sa Sirijancima, i pobedićete!” Međutim, Josafat je zahtevao da još sasluša nekog istinitog Gospodnjeg proroka. Ahav je onda rekao da je postojao samo jedan Jehovin prorok, po imenu Miheja, i za njega je dodao: „Ali ja mrzim na nj, jer mi ne proriče dobro nego zlo.” 1. Carevima 22:8.

I kada je Josafat insistirao na tome, Ahav je neodlučno poslao slugu da dovede Miheju. Hrabri prorok je došao i objavio jedno vrlo nepopularno predviđanje. On je rekao Ahavu da će poginuti u okršaju sa Sirijancima. Sada se Ahav suočio sa vrlo teškom odlukom. Da li da veruje 400 proroka koji su izrekli pozitivno predviđanje, ili samo jednom usamljenom Gospodnjem proroku?

Potom je tvrdoglavi car Ahav ubedio cara Josafata da odbaci Mihejino upozorenje, i da mu se pridruži u napadu na Sirijance. Mislio je da će nadmudriti Gospoda ako na sebe stavi oklop, i udalji se od čela borbene linije. Međutim, Ahav je suviše kasno shvatio da čovek ne može da izbegne Božiju Reč. U toku te bitke je jedna zalutala strela prohujala kroz vazduh i udarila Ahava u zglob njegovog oklopa. Tako je on, u svojim kolima, počeo da krvari do smrti.

Isus je upozorio da će u poslednjim danima biti mnogo lažnih proroka (Matej 24:11). Stoga treba da znamo kako da razlikujemo istinite proroke od lažnih. U pitanju može da bude život ili smrt!

Kome Gospod otkriva Svoje konačne planove?
1. Kome Gospod otkriva Svoje konačne planove?
Amos 3:7 „Jer Gospod Gospod ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim _________.”

Da li će u poslednjim danima biti, kako istinitih, tako i lažnih proroka?
2. Da li će u poslednjim danima biti, kako istinitih, tako i lažnih proroka?
Matej 24:11 „I izići će mnogi _____ proroci i prevariće mnoge.”

Djela Apostolska 2:17 „I biće u pošljednje dane, govori Gospod, izliću od Duha svojega na svako tijelo, i proreći će sinovi vaši i kćeri vaše.”


Beleška: Da. Na kraju vremena će biti i istinitih i lažnih proroka. Sveto Pismo isto kaže da proroci mogu da budu, kako ljudi, tako i žene.

Koje vrste lažnih proroka su posebno osuđene u Bibliji?
3. Koje vrste lažnih proroka su posebno osuđene u Bibliji?
5. Mojsijeva 18:10 "Ni ______ [koji pretskazuje sreću]." 5. Mojsijeva 18:10.

"Ni gatar po zvijezdama [astrolog]." 5. Mojsijeva 18:10.

"Ni uročnik [mađioničar]." 5. Mojsijeva 18:10.

"Ni koji gata po pticama." 5. Mojsijeva 18:10. Ni veštica [žena spiritista].

"Ni bajač [osoba koja očarava]." 5. Mojsijeva 18:11.

"Ni koji se dogovara sa zlijem duhovima [duhovni posrednik]." 5. Mojsijeva 18:11.

"Ni opsjednar [čovek spiritista]." 5. Mojsijeva 18:11.

"Ni [nekroman] koji pita mrtve [osoba koja tvrdi da se savetuje sa mrtvima]." 5. Mojsijeva 18:11.


Beleška: U 5. Mojsijevoj 18:9-12 se kaže da svi koji tako čine pretstavljaju „gad pred Gospodom”. Iz tog razloga, Hrišćani s njima ne treba da imaju nikakve veze.

Da li će Božija crkva poslednjeg vremena da ima dar proroštva?
4. Da li će Božija crkva poslednjeg vremena da ima dar proroštva?
Otkrivenje 12:17 „I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije s ostalijem sjemenom njezinijem, koje drži zapovijesti Božije i ima _____________ Isusa Hrista.”

Otkrivenje 19:10 „Ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni, jer je svjedočanstvo Isusovo Duh proroštva.”


Beleška: Kao što smo već razumeli u 17. Lekciji, Božija crkva poslednjeg vremena će da ima „svjedočanstvo Isusovo”, koje je „Duh proroštva”. Upoređivanjem stihova u Otkrivenju 19:10 i 22:9 vidimo da anđeo definiše Jovanovu „braću” koja imaju Duh proroštva kao „proroke” i „one koji drže riječi knjige ove”. U 1. Korinćanima 1:5-8 Pavle piše da će crkva da ima „svjedočanstvo Hristovo”, i da neće imati „nedostataka ni u jednome daru”, do Isusovog drugog dolaska. To znači da će Božija crkva poslednjih dana zaista da ima dar proroštva.

Na koje načine Bog govori istinskom proroku?
5. Na koje načine Bog govori istinskom proroku?
4. Mojsijeva 12:6, 8 „Prorok kad je među vama, ja ću mu se Gospod javljati u _____ i govoriću s njim u snu. ... Njemu govorim iz usta k ustima.”

Zaharija 4:1 „Potom vrati se anđeo koji mi govoraše, i probudi me kao čovjeka koji se budi oda sna.”


Beleška: Gospod govori Svojim prorocima u utvarama, snovima, licem k licu, i posredstvom anđela. Prema tome, kristalne kugle, čitanje dlana, dešifrovanje lista čaja, gledanje u zvezde, i razgovaranje sa mrtvima ne pretstavljaju Božije metode komunikacije sa prorokom.

Da li su čudesa definitivni dokaz istinitosti proroka?
6. Da li su čudesa definitivni dokaz istinitosti proroka?
Otkrivenje 16:14 „Jer su ovo duhovi ________ koji čine čudesa, i izlaze k carevima svega vasionoga svijeta.”

Beleška: Ne. Čudesa nisu dokaz da je neko istiniti prorok. Ona samo potvrđuju natprirodnu silu koja može da potiče ili od Boga, ili od Sotone. Zato nam Gospod kaže: „Ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet.” 1. Jovanova 4:1.
7. Šta je najvažniji test proroka?
Isaija 8:20 „_____ i svjedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore.” [Engleski prevod: „Prema zakonu i svjedočanstvu; ako li ne govore prema toj riječi, to je zbog toga što u njima nema vidjela.”]

Beleška: „Zakon i svjedočanstvo” je bio starozavetni izraz za „Bibliju”. Drugim rečima, sa Biblijom se mora uporediti vest svakoga koji tvrdi da ima proročku poruku od Boga. Mi treba da testiramo proroka prema Bibliji, a ne Bibliju prema proroku. Svaki istiniti Božiji prorok će uvek 100% da se slaže sa Svetim Pismom. To je istinski test.
8. Koji je drugi test proroka?
1. Jovanova 4:2 „Po ovome poznajte Duha Božijega, i duha lažnoga; svaki duh koji prizna da je ____ Hristos u tijelu došao, od Boga je.”

Beleška: Prorok od Boga mora da prizna i poučava istinu o Isusu Hristu -- da je Isus bio Bog u ljudskom obliku. Istiniti proroci moraju da uzdižu Isusa, a ne sami sebe. Mnogi lažni proroci nastoje da odvrate pažnju ljudi od Božije Reči, i da je usmere na svoje vlastite ideje.
9. Koji je treći test proroka?
Matej 7:16 „Po ________ njihovijem poznaćete ih.”

Beleška: To ne znači da će prorok biti savršen. Božiji proroci su uvek imali neme mane i nedostatke. Pa ipak, treba da postoji saglasnost između onoga što istinski proroci poučavaju i života kojim oni žive.
10. Koji je četvrti test proroka?
Jeremija 28:9 „Kad se _____ riječ toga proroka, onda se poznaje taj prorok da ga je zaista poslao Gospod.”

Beleška: Istiniti prorok neće da izriče lažna proročanstva. Ako je prorok od Gospoda, ono što on kaže će da se ispuni. Ali, samo ta tačnost ispunjenja ne kvalifikuje osobu kao istinitog proroka. Stihovi u 5. Mojsijevoj 13:1-3 upozoravaju da su i lažni proroci ponekad u mogućnosti da predvide stvari koje se posle ispune, a da zatim upotrebe svoj uticaj u zavođenju ljudi da slede druge bogove. Istiniti prorok uvek vodi ljude ka obožavanju Boga u saglasnosti sa Biblijom.
11. Koje tri stvari Pavle nalaže u vezi sa proročanstvom?
1. Solunjanima 5:19, 20 „Proroštva ne prezirite. A sve ________ dobro držite.”

Beleška: Pavle kaže da ne preziremo, to jest, da ne odbacujemo dar proroštva. Radije, mi treba da „kušamo”, ili proveravamo proročke vesti upoređujući ih sa Svetim Pismom, i da sledimo što je dobro i istinito.
12. Kada mi odbacimo reči istinitog proroka, čiji savet mi odbacujemo?
Luka 7:28-30 „Nijedan ... nije veći prorok od Jovana krstitelja. ... I svi ljudi koji slušahu i carinici opravdaše Boga. ... A fariseji i književnici odbaciše savjet _____ za njih.”

Beleška: Kada mi odbacimo reči istinitog proroka, mi odbacujemo Božiji savet. To je ozbiljna stvar! Biblija nam kaže da slušamo i sledimo savete istinitih Božijih proroka, i obećava da će napredovati svi oni koji tako čine.

2. Dnevnika 20:20 „Vjerujte Gospodu Bogu svojemu i bićete jaki, vjerujte prorocima njegovijem i bićete srećni.”
13. S obzirom da Bog još uvek govori kroz proroke, i da su reči istinitih proroka lično "svedočanstvo Isusovo" koje se i tebi upućuje, da li si i ti voljan (voljna) da sve moderne proroke proveravaš prema Bibliji, i da slediš savet onih proroka koji su u saglasnosti sa Biblijom, odnosno Svetim Pismom?
Dodatna studija
Prorok modernih dana

U Decembru, 1844. godine, u Protlandu (država Mejn), je grupa mladih žena, metodista, bila u molitvi na kolenima, kada je Jelena Harmon, 17-godišnja devojka slabog zdravlja, primila svoju prvu utvaru, ili viziju. I kada je Jelena ljudima objavila šta joj je Bog otkrio, ona je nastavila da prima vizije i snove sve do svoje smrti 1915. godine (otprilike 70 godina). Posle svoje prve vizije se Jelena udala za mladog propovednika, Jakova Vajta, i tako postala Jelena Vajt.

Za vreme svojih vizija su Jelenu Vajt pratili izvesni natprirodni fizički fenomeni, baš kao i istinite biblijske proroke prošlih vremena. Kao ni prorok Danilo, ni Jelena nije disala za vreme vizije (Danilo 10:8, 17), i na početku je često gubila svoju snagu. U nekim vizijama je provela čak i četiri sata, bez da je disala celo to vreme. Tu činjenicu su potvrdili doktori koji su je pregledali dok je bila u viziji.

Prilikom drugih vizija je ona dobijala natprirodnu snagu (Danilo 10:18, 19). Mada je Jelena bila teška samo 43 kg, svedoci su je videli kako u viziji pola sata drži, ispruženih ruku, 8 kg tešku porodičnu Bibliju. Ti, kao i drugi fizički fenomeni, ukazuju da u iskustvu proroka ima nečeg natprirodnog. Pa ipak, ti fenomeni ne kažu da li je to od Boga, ili od Sotone. Kada se Hrišćani suoče sa osobom koja tvrdi da ima proročki dar, oni moraju, uz pomoć Biblije, da provere istinitost proročanstva te osobe.

Primena četiri biblijska testa

A sada zajedno da vidimo da li je život i služba Jelene Vajt bila u skladu sa ta četiri biblijska testa koja potvrđuju istinitost proroka.

Prvi test -- Sklad sa Svetim Pismom

Ako pročitaš bilo koju knjigu Jelene Vajt, uverićeš se da je ona u potpunom skladu sa Biblijom, i da na nju upućuje. Jelena nije smatrala njene spise kao dodatak Svetome Pismu. Svrha tih spisa je bila da pažnju Božijeg naroda usmeri na Bibliju, kao jedinog izvora istine. Evo primera kako Jelena Vajt izričito naglašava da je Biblija jedino pravilo vere: „U naše vreme se može primetiti veliko otstupanje od biblijskih nauka i pravila, pa stoga postoji potreba da se vratimo na važan protestantski princip -- Biblija, i samo Biblija -- kao pravilo vere i dužnosti.”1

Jelena je još rekla sledeće: „Pisana svedočanstva ne pružaju novo videlo; ona samo snažno utiskuju na srce nadahnute istine koje su već otkrivene. U Božijoj reči je jasno izneta čovekova dužnost prema Bogu i bližnjima. Pa ipak, mali broj od vas je poslušan tom otkrivenom videlu. Dakle, tu se ne radi o novoj istini. Bog je posredstvom Svedočanstava pojednostavio velike istine, koje su ranije bile date, i na Svoj vlastiti izabrani način ih je izneo pred ljude da sa njima probudi i osvetli razum, da niko nema izgovor.”2

I mada je Jelena Vajt podvlačila da se njeni spisi ne trebaju smatrati delom Biblije, oni su ipak inspirisani, odnosno nadahnuti. Nadahnuti su bili i mnogi Božiji proroci staroga vremena, kao, na primer, Ilija, Jelisije, i Jovan Krstitelj, iako oni nisu napisali nijednu knjigu u Bibliji. Spisi Jelene Vajt se mogu smatrati kao manje videlo, koje upućuje na veće videlo -- Bibliju. Njeni nadahnuti spisi pretstavljaju komentar Svetoga Pisma, dok je Biblija još uvek vrhunski autoritet.

Drugi test -- Poučavanje istine o Isusu

Jelena Vajt zadovoljava i ovaj test, što je posvedočeno sadržajem njenih knjiga, kao što su: Želja Vekova, Hristove Priče, Put Hristu, i Misli sa Gore Blaženstva. U tim knjigama ona ništa ne govori o sebi, već druge postojano upućuje na Isusa.

Treći test -- Pobožni život

Kada je Jelena Vajt umrla, javna štampa je ovako prokomentarisala taj događaj: „Život Gospodje Vajt je primer koji svi mi treba da sledimo. ... Ona je bila Hristov ponizni i odani sledbenik, i činila je uvek samo dobra dela. ... Poštovali su je svi koji su cenili plemenitu žensku prirodu, posvećenu nesebičnom radu za uzdizanje čovečanstva. Njena smrt obeležava priznanje još jednog istaknutog vođe religijske misli, čiji je devedesetogodišnji život bio prepunjen dobrim delima, ljubaznim rečima, i ozbiljnim molitvama za celo čovečanstvo.”3

Četvrti test -- Tačnost Proročanstava

Neka proročanstva Jelene Vajt za budućnost su se već ispunila. Obrati pažnju na sledeće proročanstvo, u vreme kada moderna stredstva transporta još nisu postojala. To proročanstvo skoro zvuči kao citat iz današnjih dnevnih novina: „Nesreće na željezničkim prugama će postati sve češće. Na velikim linijama putovanja će se, čak i bez trenutka prethodnog upozorenja, događati zbrke i sudari, koji će voditi u smrt.”4

Jelena Vajt je živela u vreme kada su doktori odobravali pušenje i govorili da je ono bilo korisno za pluća. I dok su u medicinskom domenu postojala različita mišljenja, nije bilo na raspolaganju nijednog naučnog dokaza po tom pitanju. Tada nije postojala ni zvanična nauka o ishrani. Uprkos tome, Jelena Vajt je mnogo pisala o zdravlju i ishrani. Bivši profesor Cornell Univerziteta, Dr. Clive McCay, je potvrdio tačnost spisa Jelene Vajt u oblasti ishrane, sa rečima: „Uprokos činjenici da su spisi Gospođe Vajt bili napisani mnogo vremena pre pojave moderne nauke o ishrani, danas ne postoji nijedan bolji generalni vodič u toj oblasti.”5

Biblija je predvidela pojavu dara proroštva u poslednjim danima. Pored toga, gornje izlaganje potvrđuje da je Jelena Vajt zadovoljila sve biblijske specifikacije istinitog proroka. Stoga te ohrabrujemo da pronađeš i pročitaš neke od njenih spisa, kao i da prihvatiš biblijski savet, koji glasi: „Proroštva ne prezirite. A sve kušajući dobro držite.” 1. Solunjanima 5:19, 20.

1Velika Borba (Mountain View, Kalifornija: Pacific Press, 1950), s. 204, 205.
2 Svedočanstva za Crkvu (Mountain View, Kalifornija: Pacific Press, 1949), Vol. 2, s. 605.
3 Zvezda (St. Helena, Kalifornija), 23. Juli, 1915.
4 Poruke Omladini (Vašington, DC: Review and Herald, 1930), s. 90 (preštampano iz članka Znaci Vremena, 21. April, 1890).
5 Clive M. McCay, „Autoritet za Ishranu Diskutuje o Gospođi J.G. Vajt”, Review and Herald, 26. Februar, 1959, s. 10.