Testa profeterna

Testa profeterna Lesson 22

Ahab, Israels gudlöse kung, ville erövra tillbaka staden Ramoth i Gilead från arameerna. Men han behövde hjälp, så han bad den gode kung Josafat i grannlandet Juda att tillsamman med honom dra ut i krig mot deras gemensamme fiende. Josafat var villig att gå ihop med Ahab, men bara om de först frågade Gud om råd i saken.

Ahab hade flera år tidigare övergett Gud för att tillbe avguden Baal, så han kallade till sig sina 400 inhyrda profeter för att profetera för sig och Josafat. Med stora åthävor och under mycken dramatik förkunnade dessa profeter: "Ja, dra ut i strid mot arameerna, och du kommer att vinna seger!" Men kung Josafat ville att de också skulle fråga en sann Guds profet. Ahab sa då att det bara fanns en enda Guds profet kvar, hans namn var Mika. "Men han är mig förhatlig", sa Ahab, "ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan allenast olycka." (vers 8).

Men Josafat insisterade, och Ahab sände motvilligt bud efter Mika. Den modige profeten kom och gjorde ett föga populärt uttalande. Han talade om för Ahab att han skulle komma att dö i striden mot arameerna. Nu stod Ahab inför ett svårt val. Skulle han tro på de 400 profeterna som sa bra saker, eller på en enda ensam profet från den levande Guden?

Den envise kung Ahab övertalade Josafat att inte bry sig om profeten Mikas varning, utan i stället komma med honom i kriget. Han trodde han skulle kunna lura Gud genom att dels klä sig i full stridsrustning, dels inte gå ut i frontlinjen. För sent lärde Ahab sig att att man kan aldrig komma undan Guds Ord. En missriktad pil råkade komma farande rätt in i en skarv i rustningen, och kung Ahab förblödde i sin stridsvagn.

Jesus varnade oss för att det kommer att finnas många falska profeter i den yttersta tiden. (Matteus 24:11). Det är därför det är viktigt att vi vet skillnaden mellan vad som är äkta och vad som är falskt. Det kan vara fråga om liv eller död!
1. För vem uppenbarar Gud sina slutliga planer?

1. För vem uppenbarar Gud sina slutliga planer?


Amos 3:7. Sannerligen, Herren, Herren gör alls intet utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare ______ .

Svar:  ____________________

2. Kommer det att finas både sanna och falska profeter i den yttersta tiden?

2. Kommer det att finas både sanna och falska profeter i den yttersta tiden?


Matteus 24:11. Och många ______ profeter skola uppstå och skola förvilla många.

Apostlagärningarna 2:17 Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skall profetera.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Ja, det kommer att finnas både sanna och falska profeter vid tidens ände. Bibeln säger också att profeter kan vara både män och kvinnor.

3. Vilka typer av falska profeter fördöms speciellt i Bibeln?

3. Vilka typer av falska profeter fördöms speciellt i Bibeln?


5 Mosebok 18:10-11. Den som befattar sig med trolldom
eller ______ [astrologi]
eller svartkonst
eller häxeri,
den som förehar besvärjelsekonster,
den som frågar andar,
eller som är en spåman,
eller som söker råd hos de döda.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  5 Mosebok 18:9-12 säger att alla som håller på med sådana här saker är en "styggelse" inför Herren. Därför ska en kristen inte ha något med sådant att göra.

4. Kommer Guds kyrka i den sista tiden att ha profetians gåva?

4. Kommer Guds kyrka i den sista tiden att ha profetians gåva?


Uppenbarelseboken 12:17. Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu ______ .

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Som vi lärde oss i lektion 17, kommer Guds församling, kvarlevan, i den sista tiden att ha "Jesu vittnesbörd", som är detsamma som "profetians ande". När vi jämför Uppenbarelseboken 19:10 och 22:9, ser vi att ängeln definierar de av Johannes "bröder" som har profetians ande, som "profeterna", och de som "tar vara på denna boks ord". Paulus skriver i 1 Korinterbrevet 1:5-8 att församlingen kommer att ha "vittnesbördet om Kristus" och att de inte kommer att "stå tillbaka i fråga om någon nådegåva" medan de väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Guds kyrka i den yttersta tiden kommer alltså att ha profetians gåva.

5. Hur talar Gud med en sann profet?

5. Hur talar Gud med en sann profet?


4 Mosebok 12:6, 8. Om någon är en profet bland eder, giver jag, Herren, mig till känna för honom i ______ och talar med honom i drömmar. ...Muntligen talar jag med honom, öppet och icke i förtäckta ord.

Sakarja 4:1 Sedan blev jag av ängeln som talade med mig åter uppväckt, likasom när någon väckes ur sömnen.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Herren talar till sina profeter i syner, i drömmar, ansikte mot ansikte, och genom änglar. Kristallkulor, astrologi, att spå i händer, tyda kaffesump, eller att tala med de döda är inte Guds sätt att kommunicera med en profet.

6. Är tecken och under ett definitivt bevis på en sann profet?

6. Är tecken och under ett definitivt bevis på en sann profet?


Uppenbarelseboken 16:14. De äro nämligen ______ ______ som göra tecken, och som gå ut till konungarna i hela världen.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Nej, att någon kan göra mirakulösa underverk är inget tecken på att han är en sann profet. Det bevisar bara en sak - att övernaturliga krafter är i gång. Men övernaturliga krafter kan komma antingen från Gud eller från Satan. Därför säger Herren till oss: "Tro inte var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud; ty många falska profeter har gått ut i världen." 1 Johannes 4:1.

7. Vad är det viktigaste provet för att testa en sann profet?

7. Vad är det viktigaste provet för att testa en sann profet?


Jesaja 8:20. Enligt ______ och enligt vittnesbörden: om de inte talar enligt dessa ord är det för att det inget ljus finns i dem. (King James översättning.)

Svar:  ____________________

NOTERA:

  "Lagen och vittnesbörden" var ett gammaltestamenligt uttryck för "Bibeln." Med andra ord, alla budskap som kommer från någon som påstår sig vara Guds profet, måste stämma överens med Bibeln. Vi måste kontrollera profeten mot vad Bibeln säger, inte vad Bibeln säger mot profeten. Talet från en sann Guds profet stämmer alltid med 100% med Bibeln. Detta är ett tillförlitligt test.

8. Vad är det andra testet för en profet?

8. Vad är det andra testet för en profet?


1 Johannes 4:2. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att ______ är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  En Guds profet måste tro och lära ut sanningen om Jesus Kristus - att han var Gud i mänsklig gestalt. En sann profet måste också lyfta upp Jesus, inte sig själv. De flesta falska profeter försöker dra uppmärksamheten bort från Guds Ord, och till sina egna ideer.

9. Vad är det tredje sättet att pröva en profet?

9. Vad är det tredje sättet att pröva en profet?


Matteus 7:16. Av deras ______ skolen I känna dem.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Detta betyder inte att profeten är perfekt. Guds profeter har alltid haft brister. Men det måste dock finnas överensstämmelse mellan vad en sann profet lär, och hur han lever.

10. Vad är den fjärde testen för en sann profet?

10. Vad är den fjärde testen för en sann profet?


Jeremia 28:9. När den profetens ord går i ______ vet (man) att han är en profet som Herren i sanning har sänt.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  En sann profets förutsägelser slår aldrig fel. Om profeten är från Gud kommer alla hans/hennes förutsägelser att slå in. Märk dock att även falska profeters utsagor kan uppfyllas. I 5 Mosebok 13:1-3 varnas vi för att falska profeter kan göra tecken och under för att påverka människor att följa andra gudar. En sann, äkta profet leder människor till att tjäna och frukta Gud på det sätt som det står i Bibeln.

11. Vilka tre riktlinjer ger Paulus oss angående profetiskt tal?

11. Vilka tre riktlinjer ger Paulus oss angående profetiskt tal?


1 Tessalonikerbrevet 5:20, 21. Förakten icke profetisk tal, men ______ allt, behållen vad gott är.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Paulus säger att vi ska inte förakta, eller avvisa, profetians gåva. Men vi ska pröva profetens budskap med Bibeln som rättesnöre, och följa det som är riktigt och sant.

12. Vems rådslut avvisar vi när vi avvisar budskapet från en sann profet?

12. Vems rådslut avvisar vi när vi avvisar budskapet från en sann profet?


Lukas 7:28-30. Bland dem ...har ingen varit större än Johannes. Så gav ock allt folket som hörde honom Gud rätt, jämväl publikanerna. ...Men fariséerna och de lagkloke föraktade ______ rådslut i fråga om dem själva.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  När vi avvisar budskapet från en sann profet, avvisar vi alltså Guds rådslut. Det är en allvarlig tanke! Bibeln befaller oss att lyssna på Guds profeter och lovar att det kommer att gå väl för den som följer deras råd och varningar.


2 Krönikeboken 20:20 Haven tro på Herren, eder Gud, så skolen I hava ro. Och tro på hans profeter, så skolen I bliva lyckosamma.

13. Eftersom Gud talar genom profeter, och eftersom en sann profets ord är Jesu personliga vittnesbörd till dig, är Du då villig och beredd att med Bibelns hjälp testa och pröva profeterna i vår tid? Är du villig att följa profetens råd och anvisningar om de överensstämmer med Skriftens Ord?

13. Eftersom Gud talar genom profeter, och eftersom en sann profets ord är Jesu personliga vittnesbörd till dig, är Du då villig och beredd att med Bibelns hjälp testa och pröva profeterna i vår tid? Är du villig att följa profetens råd och anvisningar om de överensstämmer med Skriftens Ord?
Svar:  ____________________


Tillägg

En modern profet
Det var i december 1844. En grupp unga metodist-kvinnor hade knäböjt i bön i Portland i staten Maine, USA. Det var då som Ellen Harmon – en 17-årig sjuklig flicka – fick sin första vision. När Ellen (som efter sitt giftermål med den unge pastorn James White, fick efternamnet White) berättade vad Gud hade visat henne, fortsatte hon att få se syner och uppenbarelser under de följande70 åren, till sin död år 1915.

I likhet med de bibliska profeterna, åtföljdes Ellen Whites visioner av vissa övernaturliga fysiska fenomen. Precis som profeten Daniel, andades inte Ellen White medan hon såg dessa syner, och ofta förlorade hon i början av visionen sin fysiska kraft (Daniel 10:8, 17). En uppenbarelse kunde ibland vara upp till fyra timmar, och Ellen White andades inte under hela den tiden. Detta verifierades av läkare som var närvarande och observerade vad som hände.

Andra gånger blev hon övernaturligt stark (Daniel 10:18, 19). Ellen, som själv bara vägde knappt 45 kg, kunde hålla en 8 kg tung bok i sin utsträckta hand i en halv timme, under det hon hade en syn. Dessa och andra fysiska fenomen pekar på det övernaturliga som händer en profet. Det bevisar däremot inte om profeten är från Gud eller från Satan. När vi kristna träffar på en person som åberopar övernaturliga fenomen som bevis för att vara profet, så måste vi gå till bibeln för att veta om han är en sann profet.

Fyra bibeltester
Låt oss tillsammans och med bibelns hjälp undersöka om Ellen White verkligen var en sann profet.


Första provet – Överensstämmelse med bibeln
Vilken bok av Ellen White man än läser, blir man hela tiden ledd till bibeln och dess sanningar. Själv sade hon att hennes böcker inte får ses som ett tillägg till bibeln. De är tvärtom ämnade att påkalla läsarens uppmärksamhet till bibeln, och att leda oss tillbaka till bibeln som det enda sanna rättesnöret: "I vår tid har vi kommît långt ifrån dess läror och mening, och det är nödvändigt att vi återgår till den grundläggande protestantiska principen: Bibeln, och bara Bibeln, som rättesnöre för tro och tjänande."sup>1

Hon skrev också: "Vittnesbörden jag skrivit är inte för att ge nytt ljus, men för att påminna och inpränta i hjärtat det ljus vi redan har fått. Människans ansvar och plikt gentemot Gud och medmänniskor står klart förklarade i Guds Ord. Ändå är det bara ett fåtal av er som gör det ni vet är det rätta. Jag kommer inte med någon ny sanning. Gud har bara genom mitt vittnesbörd gjort sanningen lättare att förstå, och på det sätt han har valt, lagt fram den för människorna för att väcka dem och inprägla den i deras sinnen, så att de inte har någon ursäkt."2

Men även om Ellen White med eftertryck påpekade, att hennes skrifter inte fick ses som del av bibeln, så var de inte dess mindre inspirerade. Många av Guds stora profeter – som till exempel Elia, Elisa eller Johannes döparen – var inspirerade, men skrev ändå ingen av bibelns böcker. Vad Ellen White skrev kan beskrivas som ett mindre ljus som visar vägen till det större ljuset, bibeln. Hennes böcker fungerar som en bibelkommentar, men bibeln är dock högsta auktoriteten.


Andra provet – Lär sanningen om Jesus
Alla Ellen Whites böcker – som till exempel Vändpunkten, Kristi Liknelser, Vägen till Kristus och Jesu Bergspredikan – visar att hon lär sanningen om Jesus. Hon nämner aldrig sig själv i de här böckerna, men hjälper hela tiden andra att finna Jesus.


Tredje provet – Ett gudfruktigt liv
När tidningarna vid Ellen Whites död, skrev om henne, stod det: "Fru Whites liv var ett exempel för oss alla, värt att ta efter. …Hon var en ödmjuk, hängiven Kristi lärljunge, alltid beredd att hjälpa andra. …Hon var en redbar representant för kvinnor som osjälviskt arbetar för att mänskligheten skall få det bättre. Hon var respekterad av alla. Hennes död innebär slutet av ett nästan 90-årigt liv som religiös ledare, överflödande av goda gärningar, vänliga ord och innerlig bön för hela mänskligheten."3


Fjärde provet – Profetiorna slår alltid in
Riktigheten av de få profetior som Ellen White gjorde om framtida händelser är enkla att kontrollera. Följande förutsägelse låter som dagens nyheter, men skrevs innan de flesta av våra moderna transportmedel var uppfunna. "Tågolyckor kommer att bli mer och mer vanliga förvirring, kollisioner och död utan ett ögonblicks förvarning kommer att hända på de stora reserutterna."4

Ellen White levde i en tid då läkarna rekommenderade rökning för att bota lungsjukdommar. Läkarna var oense i frågan, men det fanns inga vetenskapliga bevis. Näringslära var ett okännt begrepp. Det var under dessa förhållanden som Ellen White skrev flera större verk om hälsa och näringslära. Och som doktor Clive McCay, f.d. professor vid Cornell Universitet sade i ett uttalande om Ellen Whites insikt i ämnet näringslära: "Trots att Ellen Whites böcker skrevs långt innan modern vetenskaplig näringslära fanns, finns det i dag ingen bättre handbok i ämnet."5

Bibeln förutsade att profetians gåva skulle komma att framträda igen i den sista tiden. Som vi har sett uppfyller Ellen White alla förutsättningar för en sann profet enligt bibelns mått. Vi föreslår att du skaffar och läser något av vad hon har skrivit, och att du följer bibelns råd: "Förakta inte profetiskt tal, men pröva allt, behåll vad gott är." 1 Tessalonikerbrevet 5:20,21.

1The Great Controversy (Mountain View, CA: Pacific Press, 1950), sid. 204, 205.

2 Testimonies for the Church (Mountain View, CA: Pacific Press, 1949), Vol. 2, sid. 605.

3 Star (St. Helena, California), 23 juli, 1915.

4 Messages to Young People (Washington, DC: Review and Herald, 1930), sid. 90 (återgiven från en artikel i The Signs of the Times, 21 april, 1890).

5 Clive M. McCay, "A Nutritional Authority Discusses Mrs. E.G. White," Review and Herald, 26 februari, 1959, sid. 10.