Den stora bildstoden

Den stora bildstoden Lesson 1
Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova den här natten. Hur länge skulle de här gyllene tiderna kunna hålla i sej, månne? Och vad skulle komma att hända med hans storslagna imperium en gång när han själv inte fanns mer?

Så småningom slumrade ändå kungen in, fortfarande med dessa oroande tankar snurrande i huvudet. Den natten fick han i sin dröm se en jättestor staty, gjord av de vackraste metaller. Statyn var så imponerande och dess färg och form inte likt något annat han någonsin hade sett. Kung Nebukadnessar vaknade med ett ryck, sparkade av sig sitt broderade täcke, for upp ur sängen och ropade på sin sina livvakter: “Kalla genast in alla spåmän och stjärntydare! Jag måste få veta vad den här drömmen betyder!”

Alla kungens visa män väcktes och fördes in till den upprörde konungen. “Och konungen sade till dem, jag har haft en dröm, och jag är orolig till sinnes och vill veta vad jag har drömt.” Daniel 2:3. En av hans låtsasprofeter försökte vara smart och svarade: “Förtälj drömmen för dina tjänare, så skall vi meddela uttydningen.” Men som så ofta händer med drömmar, så hade bilden försvunnit ur kung Nebukadnessars minne när han vaknade.

De här männen påstod att de var speciellt andligt skarpsinniga, men kungen hade börjat tvivla på deras förmågor. Det här var ett bra tillfälle att sätta dem på prov! “Tala om för mig vad jag drömt, och också vad drömmen betyder, så ska ni bli rikt belönade", sa kungen till sina spåmän. "Men om ni inte kan det så ska jag låta skära er i småbitar och förstöra era hus!"

Trollkarlarna och stjärntydarna hade inget annat val än att erkänna att de inte kunde tyda kungens dröm om de inte först fick veta vad han drömt. Då blev kungen mycket vred på sina falska “rådgivare” och befallde att alla visa män i hela Babylon skulle dödas. Vad kungen inte visste var, att Gud hade en person i Babylon som kunde förklara för kungen vad drömmen om den stora bildstoden betydde.
1. Varför gav Gud den babyloniske kungen denna dröm?

1. Varför gav Gud den babyloniske kungen denna dröm?


Daniel 2:28. Men det finns en Gud i himmelen, som kan uppenbara ______, och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  I den här drömmen om den enorma bildstoden gjord av flera olika metaller, visade Gud på framtida världsmakters uppgång och fall, som skulle komma att ha betydelse för hans folk.

2. Vad befallde kung Nebukadnessar när han förstod att hans “visa” män inte kunde tala om vad han hade drömt, eller vad drömmen betydde?

2. Vad befallde kung Nebukadnessar när han förstod att hans “visa” män inte kunde tala om vad han hade drömt, eller vad drömmen betydde?


Daniel 2:12. Då blev konungen vred och mycket förtörnad och befallde att man skulle ______ alla de vise i Babel.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Babylons astrologer och spåmän påstod sig ha övernaturliga krafter, men när de inte kunde tala om för kungen vad han hade drömt, stod det klart att de bara var bedragare. Om kungen hade talat om vad han drömt, hade de enkelt kunna fantisera ihop en uttydning. I sin vrede befallde Nebukadnessar att alla visa män skulle dödas – även de som inte varit med när befallningen gavs. Bland dem som inte var med den natten var en gudfruktig krigsfånge som hette Daniel. Han hade just lärts upp för att tjänstgöra vid hovet.

3. Vad gjorde Daniel när han fick höra om befallningen om dödsstraffet, och vad sade han till sina vänner?

3. Vad gjorde Daniel när han fick höra om befallningen om dödsstraffet, och vad sade han till sina vänner?


Daniel 2:16. Och Daniel gick in och bad konungen att ______ måtte beviljas honom, så skulle han meddela konungen uttydningen.

Daniel 2:17, 18 Därefter gick Daniel hem och omtalade för Hananja, Misael och Asarja, sina medbröder, vad som var på färde, och han uppmanade dem att bedja himmelens Gud om förbarmande, så att denna hemlighet bleve uppenbarad.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Daniel bad Nebukadnessar om tid och lovade att han sedan skulle berätta drömmen och dess innebörd för kungen. Kungen som otåligt väntade på att få veta betydelsen av vad han drömt, biföll Daniels begäran. Daniel och hans vänner vände sig då till den Ende som kunde tyda drömmen. De bad till Gud i himmelen.

4. Åt vem gav Daniel äran då Gud uppenbarat drömmen för honom?

4. Åt vem gav Daniel äran då Gud uppenbarat drömmen för honom?


Daniel 2:23, 28. Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag ... Det finns en ______ i himmelen, som kan uppenbara hemligheter.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Stora världsmakters födelse och undergång tycks kanske vara orsakat av människor, men Daniels tacksägelsebön visar tydligt på att Gud är med i det som sker. Ingenting händer utan att Gud vet det och tillåter det. Ibland är det svårt att förstå det som händer i världen idag, och varför, men det är trösterikt att veta att Gud fortfarande är den som styr. Bara Daniel kunde tyda kungens dröm, men Danile gav äran åt Den som uttydde drömmen för honom – himmelens Gud.

5. Vilka två saker sade Daniel att Nebukadnessar såg i sin dröm?

5. Vilka två saker sade Daniel att Nebukadnessar såg i sin dröm?


Daniel 2:31. Du, o konung, såg i din syn en stor ______.

Daniel 2:34 Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven, dock icke genom människohänder.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Det första kungen såg var en stor bildstod som var tillverkad av följande metaller:1. Huvudet var av guld.

2. Bröskorgen och armarna av silver.

3. Buken och höfterna var av koppar.

4. Benen var av järn.

5. Fötterna av järn och lera.Sedan såg kungen en sten som blev lösriven, dock inte av människohänder. Vid det här laget satt säkert Nebukadnessar spänd, ytterst på tronkanten, ivrigt lyssnande.


Daniel berättade drömmen exakt så som Gud hade berättat den för honom. Nu väntade kungen bara på att också få veta vad den betydde.


Daniel förklarade nu innebörden av drömmen, även den precis så som Gud hade förklarat den för honom. På samma sätt, gör vi också väl i att acceptera vad Gud säger. Det enda säkra sättet att tolka profetior och annat som står i Bibeln, är att låta Bibleln förklara sig själv.

6. Vad representerar huvudet av guld?

6. Vad representerar huvudet av guld?


Daniel 2:38. Du är det gyllene ______.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Kungen ansågs vara landets överhuvud. Därför fick Nebukadnessar representera Babylon, den första världsmakten i den här profetian. Neo-Babylon regerade världen från 612-539 f.Kr, som ett av antikens starkaste imperium. En världsmakt som mycket lämpligt kunde beskrivas som ett huvud av guld. Lägg märke till att profetian börjar med tiden i vilken Daniel levde.

7. Skulle Babylon alltid komma att bestâ?

7. Skulle Babylon alltid komma att bestâ?


Daniel 2:39. Men efter dig skall uppstå ett ______ rike, ringare än ditt.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Babylons överlägsenhet skulle inte vara för alltid. Riken, alla svagare än Babylon, skulle komma att regera världen i tur och ordning. Precis som silver är av mindre värde än guld, skulle riket som kom efter Babylon vara mindre mäktigt. År 539 f.Kr. intog det Medo-Persiska väldet – ledd av Cyrus – Babylon och lade det i ruiner. Mederna och perserna var den härskande världsmakten från 539-331 f.Kr. Under denna tid måste all skatt betalas i silver.

8. Vilken metal fick representera riket som kom efter Medien-Persien?

8. Vilken metal fick representera riket som kom efter Medien-Persien?


Daniel 2:39. Och därefter ännu ett tredje rike, ett som är av ______, och det skall råda över hela jorden.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Koppar-riket Grekland kom till makten när Alexander den store besegrade Mederna och Perserna i slaget vid Arbela år 331 f.K., och behöll den makten till omkring år 168 f.Kr. De grekiska soldaterna kallades ”de kopparklädda”, på grund av att deras vapenrustning var helt av koppar. Lägg märke till hur vart och ett av de efterföljande kungadömena visserligen är av ringare, men starkare, material än det föregående.

9. Vilken metal fick representera det fjärde riket?

9. Vilken metal fick representera det fjärde riket?


Daniel 2:40. Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom ______.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Järnriket Rom slog grekerna år 168 f.Kr., och behöll världsmakten tills Rom intogs av Ostgoterna år 476 e.Kr. Rom är riket som hade makten när Jesus Kristus föddes. Lägg märke till hur Daniel förutsade tusen år av världshistorien utan att fela. Vad Bibeln förutsade för så länge sedan angående dessa 4 världsmakter – Babylon, Medo-Persien, Grekland och Rom – kan vi nu läsa om i våra historieböcker.

10. Vad skull hända efter det romerska imperiets fall?

10. Vad skull hända efter det romerska imperiets fall?


Daniel 2:41, 42. Det skall vara ett ______ rike... Och att tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  När romarriket började vackla år 476 e.Kr., blev det dock inte slaget av någon annan världsmakt. Det intogs i stället och delades upp mellan tio germanska folkstammar – precis som Daniel hade profeterat – och utvecklades så småningom till vårt moderna Europa. Det var Ostgoterna, Visigoterna (dagens spanjorer), Frankerna (dagens fransmän), Vandalerna, Allemannierna (tyskarna), Sueverna (portugiserna), Anglo-Saxerna (engelsmännen), Herulerna, Lombarderna (italienarna) och Burgunderna (schweizarna).

11. Kommer dessa 10 riken någonsin att kunna enas?

11. Kommer dessa 10 riken någonsin att kunna enas?


Daniel 2:43. Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna ändå icke skola ____ ____ med varandra, lika lite som järn kan förbinda sig med lera.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Man har förgäves försökt med allianser, ingifte, koalitioner och unioner för att förena den europeiska kontinenten. Ledare som Charlemagne, Napoleon, Kejsar Wilhelm, Mussolini och Hitler har allesammans kämpat för att bygga en europeisk stormakt, men dessa Skriftens ord har gjort deras maktförsök om intet. Uppenbarelseboken 13 säger oss att det kommer att göras ytterligare ett försök att etablera en världsreligion, men Daniels profetia visar klart att världen, så länge den står, kommer att förbli ett politiskt lapptäcke.

12. Vem kommer att etablera det slutliga, bestående konungadömet?

12. Vem kommer att etablera det slutliga, bestående konungadömet?


Daniel 2:44. Men i de konungarnas dagar skall ______ Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Nästa stora världsmakt kommer att bli Himmelriket, så som det beskrivs i Matteus 25:31-34.

13. Vad gör stenen med de andra världsrikena?

13. Vad gör stenen med de andra världsrikena?


Daniel 2:34, 35. Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven, dock inte genom människohänder, och den ______ bildstoden på fötterna, som var av järn och lera, och krossade dem. ... Men av stenen som hade träffat bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Stenen som blev lösriven utan mänsklig hjälp representerar Guds rike. Det riket kommer inte att bli en union av jordiska länder, utan något helt nytt. (Uppenbarelseboken 21:1) Bibeln säger att när Jesus Kristus kommer tillbaka till jorden, kommer Han att utplåna alla jordiska riken och etablera ett evigt rike (Daniel 2:44). Vilka underbara nyheter! Jesus Kristus skall komma tillbaka! Världens historia går nu mot detta slutklimax, då Människosonen skall komma igen i majestät och ära och ha med sig sitt rike av evig rättfärdighet. Kung Nebukadnessar kanske trodde att han hade röjt den sanne Guden ur vägen när han intog Jerusalem och plundrade templet (Daniel 1:1, 2), men han märkte snart att Gud är alltings härskare. Mänskliga konflikter står under Hans kontroll, och Han är själv den slutliga segraren. Babylon, Medo-Persien, Grekland, Rom och de 10 delarna av det romerska riket, försökte alla tillskansa sig gudomlig makt och förgöra Guds folk, men alla jordiska riken kommer slutligen att krossas vid Kristi återkomst. Pris ske Gud som kommer att vinna den stora slutstriden!

14. Vad sade Nebukadnessar efter att ha hört Daniels tolkning av drömmen?

14. Vad sade Nebukadnessar efter att ha hört Daniels tolkning av drömmen?


Daniel 2:47. Och konungen svarade Daniel och sade: "I sanning, eder Gud är en ______ över andra gudar och en herre över konungar och en uppenbarare av hemligheter.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  T.o.m. Nebukadnessar, när han såg att Gud har full kontroll över vad som händer I världen, erkände att den Gud som Daniel tjänade var mäktigare än alla Babylons hednagudar. Hur snabbt förändrades inte bilden! Det var på grund av sin trofasthet mot Gud som Daniel och hans vänner blev upphöjda från att ha varit krigsfångar i Babylon, till att bli del av det landets regering (Daniel 2:48, 49). Gud ärar alltid den som ärar Honom (1Samuel 2:30).

15. Nu när vi kan se att Gud har full kontroll över allt som händer på jorden, är du villig att låta Honom få full kontroll över ditt liv?

15. Nu när vi kan se att Gud har full kontroll över allt som händer på jorden, är du villig att låta Honom få full kontroll över ditt liv?


Ditt svar?

Svar:  ____________________

Tillägg


Tillägg

Guld = Babylon
Huvudet av guld representerade Babylon, världens härskande stormakt tiden 612-539 f.Kr.

Silver = Medo-Persien
Bröstet av silver representerade Medo-Persien, världshärskare från 539-331 f.Kr.

Koppar = Grekland
Höfterna av koppar representerade Grekland, det dominerande världsstyret från 331-168 f.Kr.

Järn = Rom
Benen av järn representerade Rom, världshärskande makt från 168 f.Kr.- 476 e.Kr.

Järn och lera = Ett splittrat imperium
Fötterna som var delvis av järn och delvis av lera, symboliserar ett splittrat rike som inte kan hålla samman. Sedan år 476 e.Kr. har det inte funnits något rike som utan andras hjälp regerat världen, och det kommer att så förbli tills Jesus kommer tillbaka.