Tillbaka till Jerusalem

Tillbaka till Jerusalem Lesson 2
Jesu lärjungar var alldeles förtvivlade. Alla deras drömmar och allt deras hopp om ett nytt rike där Gud skulle vara kung, hade alltsammans blivit uppspikat på ett kors förra fredagen. Bedövade av sorg och förvirring, var Cleopas och hans vän på väg från Jerusalem hem till den lilla staden Emmaus, som låg ungefär en mil bort. De gick till fots på den knaggliga vägen. Solen höll precis på att gå att gå ned. De lade knappast märke till främlingen som höll på att komma ifatt dem. De anade inte att deras nye reskamrat var den uppståndne Herren själv!

Jesus lyssnade tyst medan de två bedrövade lärljungarna sinsemellan pratade om det förfärliga som hänt över påsken. Åh, hur han längtade efter att få visa sig för sina ledsna vänner! Men Herren dolde på flit sin identitet för dem, för det var nu mer än någonsin, som de verkligen behövde förstå den Heliga Skrift.

Om Kristus hade låtit dessa två trogna efterföljare få se vem det var de talade med, skulle de blivit alldeles för upphetsade för att kunna lyssna till de viktiga sanningar som han ville att de skulle förstå.

Inte ens efter att i tre och ett halvt år ha lyssnat till Jesu predikningar och undervisning, förstod de meningen med hans uppdrag här på jorden. Ändå hade han, rakt ut, talat om för dem att "Människosonen skall bliva överlämnad i människors händer, och man skall döda honom men tre dagar efter det att han har blivit dödad skall han uppstå igen. Men de förstod inte vad han sade, och de fruktade för att fråga honom." Markus 9:31,32.

Så taktfullt som möjligt började Jesus lägga sig i deras konversation då de gick där på vägen. Under de två följande timmarna undervisade han dem från Skrifterna och förklarade för dem betydelsen av Bibelns profetior.
1. Hur mycket av Bibeln kan man tro på?

1. Hur mycket av Bibeln kan man tro på?


Lukas 24:25. Tro på ______ vad profeterna har talat.

2 Timoteus 3:16 All skrift som är ingiven av Gud...

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Om man skall kunna förstå hela Guds sanning måste man studera både Gamla och Nya Testamentet. De flesta nycklar till att kunna förstå profetiorna i Uppenbarelseboken finner vi huvudsakligen i berättelserna i Gamla Testamentet. Man kan t.ex. lägga märke till att av Uppenbarelsebokens 404 verser, är 278 tagna direkt från berättelser och profetior i Gamla Testamentet.

2. Vem säger Jesus att den Heliga Skrift och profetiorna talar om?

2. Vem säger Jesus att den Heliga Skrift och profetiorna talar om?


Lukas 24:27. Och han begynte att gå igenom Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om ______.

Johannes 5:39 Rannsaken skrifterna, därför att ...det är dessa som vittna om mig.

Uppenbarelseboken 1:1 Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav honom för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Huvudpersonen i hela Bibeln och profetiorna är Jesus. Den här spännande brevkursen kommer att behandla många olika teman i profetiorna, men vi ska hålla i minnet att det är först och främst Jesus Kristus och hans rike som Daniel och Uppenbarelseboken handlar om.

3. Vilket annat namn används i Bibeln för Jesus?

3. Vilket annat namn används i Bibeln för Jesus?


Johannes 1:1. I begynnelsen var ______, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Johannes 1:14 Och Ordet blev kött och bodde ibland oss.

Svar:  ____________________

4. Vilken sorts människor använde Gud för att skriva Bibeln?

4. Vilken sorts människor använde Gud för att skriva Bibeln?


2 Petrus 1:21. Människor, drivna av den ______ Ande talade vad som gavs dem från Gud.

Svar:  ____________________

5. Evigt liv är att känna Jesus (Johannes 17:3). Hur kände lärjungarna igen Jesus?

5. Evigt liv är att känna Jesus (Johannes 17:3). Hur kände lärjungarna igen Jesus?


Lukas 24:35. Han hade blivit igenkänd av dem, när han bröt ______.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  I Bibeln är brödet en symbol på Guds ord. Jesus sade: "Det är skrivet: Människan skall leva inte allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun." Matteus 4:4. Allt eftersom vi läser, förstår och följer vad Gud vill säga oss, kommer vi att finna styrka, glädje, frid och evigt liv.


6. Hur viktigt borde bibelstudium vara för en kristen?

6. Hur viktigt borde bibelstudium vara för en kristen?


Job 23:12. ______ än egna rådslut, har jag aktat hans muns tal.

Psaltaren 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Satan hatar Bibeln och är beredd att göra vad som helst för att hindra människor från att läsa den. Han vet att profetiorna avslöjar hans planer att förföra hela mänskligheten. Så bli inte förvånad när Satan försöker avleda dig från att läsa den här kursen och försöker få dig att bli upptagen med andra saker. Men Gud kommer att göra det möjligt för den som vill finna sanningen, att också hitta den.

7. Vem hjälper oss förstå Bibeln?

7. Vem hjälper oss förstå Bibeln?


Johannes 16:13. Men när han kommer, som är sanningens ______, då skall han leda eder fram till hela sanningen.

Johannes 14:26 Men Hjälparen, den Helige Ande, ... han skall lära er allt.

1 Korinterbrevet 2:13 Om detta talar vi också, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss.

Svar:  ____________________

8. Vad måste jag göra för att vara säker på att den Helige Ande leder mitt bibelstudium?

8. Vad måste jag göra för att vara säker på att den Helige Ande leder mitt bibelstudium?


Lukas 11:9. Likaså säger jag till eder: ______, och eder skall varda givet.

Lukas 11:13 Om nu ni, som är onda, förstår att ge edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall inte då den himmelske Fadern ge helig ande åt dem som ber honom?

Johannes 7:17 Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  En av den Helige Andes uppgifter är just att hjälpa oss förstå sanningarna i Bibeln. Det är därför vi alltid bör bedja att han ska leda oss innan vi ens öppnar Bibeln. Jag kan vara säker på att den Helige Ande leder mitt bibelstudium om 1) jag ber honom om det, och 2) jag är villig och beredd att acceptera och följa sanningen allt eftersom han visar mig på den.

9. Hur kan bibelstudium under bön hjälpa oss?

9. Hur kan bibelstudium under bön hjälpa oss?


Psaltaren 119:11. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag icke skall ______ mot dig.

Jeremia 33:3 Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du inte känner.

Romarbrevet 15:4 Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, …skall bevara vårt hopp.

Jakob 1:5 Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, …och den skall bliva honom given.

Svar:  ____________________

10. Rekommenderar Bibeln själv någon särskild metod för studiet av den Heliga Skrift?

10. Rekommenderar Bibeln själv någon särskild metod för studiet av den Heliga Skrift?


2 Petrus 1:20. Men det må ni framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas ______ kraft utläggas.

1 Korinterbrevet 2:13 Med sådana ord som Anden lär oss.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Vi måste lägga undan våra egna idéer och studera vad Bibeln säger. Genom att jämföra olika texter som behandlar ett visst ämne, kommer man alltid närmast sanningen. Bibeln bör få tala för sig själv. Det var på detta sätt Jesus kunde övertyga de två lärjungarna på vägen till Emaus om att han verkligen var Messias. (Lukas 24:27).

11. Vad händer med oss när vi studerar den Heliga Skrift?

11. Vad händer med oss när vi studerar den Heliga Skrift?


2 Timoteus 3:15. Och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver ______ genom den tro du har i Kristus Jesus.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Den Heliga Skrift hjälper oss förstå Guds stora frälsningsplan - den viktigaste information som någonsin blivit given till oss dödliga människor.

12. Var säger Jesus att vi kan finna sanningen?

12. Var säger Jesus att vi kan finna sanningen?


Johannes 14:6. Jesus svarade honom: "Jag är vägen och ______ och livet."

Johannes 17:17 ...Ditt ord är sanning.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Sanningen finner vi i Guds Ord - Bibeln. I den värld vi lever i idag är det mesta lögn och det är svårt att veta vad som är sanning. Därför får hela mänskligheten lida. Sanningen om det som verkligen är viktigt finner vi i Bibeln. Sann frihet får vi genom att studera och följa råden som ges där (Johannes 8:32) ävensom ett övermåttan lyckligt liv (Johannes 15:11).

13. Vilken varning angående bibelstudium får vi i den Heliga Skrift?

13. Vilken varning angående bibelstudium får vi i den Heliga Skrift?


2 Timoteus 2:15. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en arbetare som inte behöver blygas, utan rätt ______ sanningens ord.

2 Petrus 3:16 I alla sina brev, …fastän visserligen i dem finns ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyder, såsom de också gör med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv .

Svar:  ____________________

NOTERA:

  "Rätt förvaltar sanningens ord"
betyder att man tyder Bibeln rätt och sanningsenligt. Faran är ofta att vi vrider till bibelordet så att det passar vad vi vill att det ska betyda. Mina personliga åsikter har föga betydelse. Det viktiga är vad Skriften säger om sig själv.

14. Hur ska vi kunna veta vad som är sant bland alla religioner, teologier och kyrkosamfund i dag?

14. Hur ska vi kunna veta vad som är sant bland alla religioner, teologier och kyrkosamfund i dag?


Apostlagärningarna 17:11. De togo emot ordet med all villighet och ______ var dag skrifterna, för att se om det förhöll sig såsom nu sades.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Alla religioner och teologier skall prövas enligt Bibeln. Om någon lära inte klart och tydligt överensstämmer med den Heliga Skrift, är det en falsk lära, och bör förkastas.

15. Vad hände när Jesus förklarade den Heliga Skrift för de två bedrövade lärljungarna på väg till Emmaus?

15. Vad hände när Jesus förklarade den Heliga Skrift för de två bedrövade lärljungarna på väg till Emmaus?


Lukas 24:32. Voro icke våra ______ brinnande i oss, när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss?

Svar:  ____________________

16. Vad var det första dessa två lärljungar gjorde när de sett att Jesus levde och hade hört honom förklara profetiorna?

16. Vad var det första dessa två lärljungar gjorde när de sett att Jesus levde och hade hört honom förklara profetiorna?


Lukas 24:33. Och i samma stund stodo de upp och ______ tillbaka till Jerusalem; och de funno där de elva församlade, så ock de andra som hade slutit sig till dem.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Deras första reaktion efter att ha hört Jesus förklara Ordet för dem, var en brinnande längtan att dela med sig av de goda nyheterna till andra. Vi hoppas att du också får lust att dela med dig och be någon av dina vänner vara med och studera den här intressanta serien av bibelstudier med dig.

17. Är det din önskan att riktigt kunna förstå och följa vad Bibeln säger?

17. Är det din önskan att riktigt kunna förstå och följa vad Bibeln säger?
Svar:  ____________________


Tillägg

Här följer en lista med nyckeltermer som ofta har en symbolisk betydelse i bibliska profetior. Symbolen är skriven med fet stil och dess betydelse står omedelbart efter.

Ängel=Budbärare
Daniel 8:16 9:21 Lukas 1:19, 26 Hebréerbrevet 1:14

Babylon=Religiöst avfall/förvirring
1 Mosebok 10:8-10 11:6-9 Uppenbarelseboken 18:2, 3 17:1-5

Djur=Kungarike/regering/politisk makt
Daniel 7:17, 23

Bröd=Guds Ord
Johannes 6:35, 51, 52, 63

Dag=Bokstavligt år
Hesekiel 4:6 4 Mosebok 14:34

Drake=Satan eller hans medhjälpare
Jesaja 27:1 30:6, Psaltaren 74:13, 14 Uppenbarelseboken 12:7-9 Hesekiel 29:3 Jeremia 51:34

Pannan=Håg/Sinne
Romarbrevet 7:25 Hesekiel 3:8, 9

Hand=Gärning
Job 17:9 Psaltaren 24:4

Sköka=Avfallen kyrka/religion
Jesaja 1:21-27 Jeremia 3:1-3 6-9

Huvuden=Världsmakter/härskare/regeringar
Uppenbarelseboken 17:3, 9, 10

Horn=Kung eller kungarike
Daniel 7:24 8:5, 21, 22 Sakarja 1:18, 19 Uppenbarelseboken 17:12

Lamm=Jesus/offer
Johannes 1:29 1 Korinterbrevet 5:7

Lampa=Guds Ord
Psaltaren 119:105

Lejon=Jesus Kristus
Uppenbarelseboken 5:4-9

Märke=Tecken på tillhörighet
Hesekiel 9:4 Romarbrevet 4:11 Uppenbarelseboken 7:2,3 13:17 14:9-11

Berg=Politiska eller religions-politiska makter
Jesaja 2:2, 3 Jeremia 17:3 31:23 51:24, 25 Hesekiel 17:22, 23 Daniel 2:35, 44, 45

Olja=Helige Ande
Sakarja 4:2-6 Apostlagärningarna 10:38

Röd=Synd/korruption
Jesaja 1:18 Nahum 2:3 Uppenbarelseboken 17:1-4

Klippa=Jesus/sanning
1 Korinterbrevet 10:4 Jesaja 8:13, 14 Romarbrevet 9:33 Matteus 7:24

Insegel=Tecken eller märke som indikerar tillhörighet eller gillande/ogillande
Romarbrevet 4:11 Uppenbarelseboken 7:2, 3

Orm=Satan
Uppenbarelseboken 12:9 20:2

Stjärnor=Änglar/budbärare
Uppenbarelseboken 1:16, 20 12:4, 7-9 Job 38:7

Sol=Jesus/evangelium
Psaltaren 84:11 Malaki 4:2 Matteus 17:2 Johannes 8:12 9:5

Svärd=Guds Ord
Efeserbrevet 6:17 Hebréerbrevet 4:12

Tjuv=Det plötsliga och oväntade i Jesu återkomst
1 Tessalonikerbrevet 5:2-4 2 Petrus 3:10

Tid=Bokstavligt år
Daniel 4:13, 20, 22, 29 7:25

Vatten=Bebott område/folk, nationer
Uppenbarelseboken 17:15

Vita kläder=Seger/rättfärdighet
Uppenbarelseboken 19:8 3:5 7:14

Vindar=Krig/oroligheter/"krigsvindar"
Jeremia 25:31-33 49:36, 37 4:11-13 Sakarja 7:14

Kvinna, Ren=Sann kyrka
2 Korinterbrevet 11:2 Efeserbrevet 5:23-27

Kvinna, Otrogen=Avfallen kyrka
Hesekiel 16:15-58 23:2-21 Hosea 2:5 3:1