Städer i aska

Städer i aska Lesson 10
Abraham visste att hans brorson Lot gjorde ett stort misstag när han valde att flytta med sin familj till Sodom. Visserligen var städerna nere i Jordan-dalen gröna och vackra, men de var också korrupta. "Men folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför Herren." 1 Mosebok 13:13. Städerna var så syndiga att Gud till slut beslutade att förgöra dem. Men först skickade han två änglar till Sodom för att rädda Lot och hans familj.

Innan änglarna gick in i staden, förklädde de sig till två resande män. Lot såg när dessa två stiliga män kom in genom stadsporten, och eftersom han visste hur farligt det var att vara ute på gatorna i den här gudlösa staden på kvällen, bjöd han dem enträget att komma in och bo hos honom över natten. Men syndfulla män hade redan fått ögonen på främlingarna, och samlade sig utanför Lots hus. De försökte tvinga Lot att lämna ut sina gäster för att kunna utnyttja dem för sina lustar. Lot försökte förgäves resonera med stadens män som trängde sig allt våldsammare på dörren. Men deras aggression och djävulskhet bara tilltog och snart hotade de att anfalla även Lot. Då kunde änglarna inte längre dölja sin identitet. De drog in Lot i huset, stängde dörren och slog folkhopen därutanför med blindhet.

Tidigt nästa morgon sa änglarna till Lot och hans familj: "Fly för ditt livs skull se dig inte tillbaka, och dröj ingenstans på Slätten. Fly undan till bergen, så att du inte förgås." 1 Mosebok 19:17. Sedan "lät Herren svavel och eld regna från himmelen, från Herren, över Sodom och Gomorra". 1 Mosebok 19:24. Bara Lot och hans två ogifta döttrar räddades. Lots fru förvandlades till en saltstod när hon inte kunde låta bli att längtansfullt kasta en sista blick tillbaka mot Sodom. Bibeln säger att världen kommer att vara lik Sodom i den yttersta tiden, och att världens slutliga öde skall bli lik Sodoms öde!
1. Vilka två städer anges som exempel på hur de ogudaktiga kommer att förintas?

1. Vilka två städer anges som exempel på hur de ogudaktiga kommer att förintas?


2 Petrus 2:6. Och städerna ______ och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att omstörtas; han gjorde dem så till ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Gud förintade de här två städerna med evig eld, samma slags eld som kommer att en dag förinta alla onda människor.

2. När kommer de ogudaktiga att förintas?

2. När kommer de ogudaktiga att förintas?


Johannes 12:48. Det ord som jag har talat, det skall döma honom på den ______ ______.

2 Petrus 2:9 Så förstår Herren att ...under straff förvara de orättfärdiga till domens dag.

Matteus 13:40-42 Så skall det också ske vid tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skall samla tillhopa ...dem som gör vad orätt är, och skall kasta dem i den brinnande ugnen.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  I ovanstående texter säger Bibeln tydligt att de orättfärdiga kommer att bli kastade i elden på domens dag vid världens slut - inte när de dör. Härav blir det uppenbart att ingen befinner sig i helvetet nu. Det är ju helt rätt att inte någon ska bli straffad förrän hans fall har tagits upp i domstol. Människorna ska belönas eller straffas vid Jesu andra ankomst, och inte tidigare (Uppenbarelseboken 22:12).

3. Om de ogudaktiga som har dött, inte är i helvetet än, var är de?

3. Om de ogudaktiga som har dött, inte är i helvetet än, var är de?


Johannes 5:28,29. Ty den stund kommer, då alla som äro i ______ skola höra hans röst och gå ut ur dem: ...de som hava gjort vad ont är skola uppstå till dom.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Bibeln försäkrar oss att de ogudaktiga som har dött, förvaras i sina gravar till uppståndelsens dag vid världens slut. De kommer då att höra Jesu röst när han ropar på dem, och kommer då att komma ut ur graven.

4. Vad är lönen, eller straffet, för synd?

4. Vad är lönen, eller straffet, för synd?


Romarbrevet 6:23. Ty den lön som synden giver är ______, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Straffet för synd är inte evigt liv i helvetets eld, utan raka motsatsen, nämligen död. Vi kommer alla att dö den första döden (Hebreerbrevet 9:27), men Bibeln säger att den död de ogudaktiga kommer att dö i helvetet är den andra döden (Uppenbarelseboken 21:8). Efter den första döden kommer alla att uppväckas, antingen till straff eller till belöning. Men efter den andra döden blir det ingen uppståndelse. Dessutom, om syndens straff vore en evigt pågående tortyr, då har ju inte Jesus betalat straffet för våra synder.

5. Vad är de enda två alternativ som finns?

5. Vad är de enda två alternativ som finns?


Johannes 3:16. På det att var och en som tror på honom skall icke ______, utan hava evigt liv.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Begreppen "limbo" eller "skärselden" förekommer inte i den Heliga Skrift. Bibeln beskriver bara två alternativ - evigt liv eller evig död (5 Mosebok 30:15).

6. Vad händer med de ogudaktiga i den brinnande elden?

6. Vad händer med de ogudaktiga i den brinnande elden?


Psaltaren 37:10, 20. Ännu en liten tid, så är den ogudaktige icke mer. ...Ty de ogudaktiga skola förgås, ... de ______ såsom rök.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  De ogudaktiga i helvetet kommer att gå upp i rök. Det blir bara aska kvar av dem.

7. Var kommer den förtärande elden att vara?

7. Var kommer den förtärande elden att vara?


Uppenbarelseboken 20:9. Och de draga fram över ______ hela vidd och omringa de heligas läger, ... men eld faller ned från himmelen och förtär dem.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Helveteselden kommer att vara här på jorden; för hela jorden kommer att brinna.

8. Kommer djävulen att ha hand om helvetet?

8. Kommer djävulen att ha hand om helvetet?


Uppenbarelseboken 20:10. Och djävulen, som förvillade dem, bliver ______ i samma sjö av eld och svavel.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Nej! Långt därifrån! Han kommer själv att bli kastad i elden, och det kommer bara att bli aska kvar av honom också. Gud säger om Satan: "Du tog en ände med förskräckelse för evig tid." Hesekiel 28:18-19.

9. Kommer elden någonsin att slockna?

9. Kommer elden någonsin att slockna?


Jesaja 47:14. Detta är ju ingen ______ att värma sig framför, ingen brasa att sitta vid.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Efter det att synd, syndarna och allting på jorden har förintats, kommer elden att slockna. Den kommer inte att brinna för all framtid. Ett evigt helvete med plågor skulle göra det omöjligt att bli kvitt synden. Guds plan är att isolera synden och utplåna den, inte att föreviga den. Uppenbarelseboken 21:5 säger: "Se, jag gör allting nytt."

10. Förintas både kropp och själ i helvetet?

10. Förintas både kropp och själ i helvetet?


Matteus 10:28. Frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke har makt att dräpa själen, utan frukta fastmer honom som har makt att förgöra både ______ och ______ i Gehenna.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Många tror att själen aldrig dör, men två gånger säger Gud: "den som syndar, han skall dö", det vill säga både kroppen och själen - hela människan. Hesekiel 18:4, 20.

11. För vem är elden tillredd?

11. För vem är elden tillredd?


Matteus 25:41. Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt ______ och hans änglar.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Syftet med elden är att förinta Satan, hans onda änglar och synden. Om jag vägrar att frigöra mig från syndens farsot, kommer jag att bli tvungen att förintas tillsammans med den. Om inte synden utplånas totalt, kommer den återigen att förorena universum.

12. Hur beskriver Bibeln Guds förintande av de orättfärdiga?

12. Hur beskriver Bibeln Guds förintande av de orättfärdiga?


Jesaja 28:21. Ty Herren ...skall låta se sin vrede. Han skall utföra sitt verk, ett ______ verk; han skall förrätta sitt arbete, ett förunderligt arbete.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Gud står inte ut med tanken på att uplåna sina älskade människor "eftersom han inte vill att någon skall förgås, utan att alla skall vända sig till bättring," 2 Petrus 3:9. Han säger hela tiden till dem: "Vänd om från era onda vägar; ty inte vill ni väl dö?" Hesekiel 33:11. Att utplåna och förinta människor är så främmande för Gud att elden kallas för "en underlig gärning, ett säreget verk." Gud gör allt för oss i sina försök att rädda människor. Innan de förintas kommer varje ond människa att medge att Gud har varit rättvis (Romarbrevet 14:11).

13. Antyder inte Bibelns uttryck

13. Antyder inte Bibelns uttryck "den skall inte kunna utsläckas", att elden aldrig slocknar?


Matteus 3:12. Han skall noga rensa sin loge och samla in sitt vete i ladan; men agnarna skall han ______ upp i en eld som icke utsläckes.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Nej! En osläckbar eld kan inte släckas. Men när den har förtärt allt brännbart, slocknar den. Jeremia 17:27 varnar till exempel att om Guds folk inte var trogna, skulle han tända en eld i Jerusalem som inte skulle kunna släckas. Och Skriften säger oss att den profetian redan har uppfyllts. "Och man brände upp Guds hus och bröt ned Jerusalems mur, och alla dess palats brände man upp i eld ...för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas." 2 Krönikeboken 36:19,21. Den elden kunde inte släckas förrän den hade utplånat allting. Då först slocknade den. Bibeln kallar denna elden "osläckbar" fastän den inte brinner idag.

14. Betyder inte orden

14. Betyder inte orden "evig eld" detsamma som "utan slut"?


Judas 1:7. Likaså hava ock Sodom och Gomorra, ...blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida straff i ______ eld.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Vi måste låta Bibeln förklara sig själv. Vi kan se i den här versen att Sodom och Gomorra straffades med evig eld som ett exempel på elden i helvetet. Men vi vet att de där städerna inte längre brinner. De lades i aska (2 Petrus 2:6), och det är detta en evig eld gör. Resultatet är evigt. (Se tillägget med titeln "Den rike mannen och Lasarus).

15. När Uppenbarelseboken 20:10 talar om att de ogudaktiga skall plågas i

15. När Uppenbarelseboken 20:10 talar om att de ogudaktiga skall plågas i "evigheternas evigheter", betyder inte det tid utan slut?


Jona 2:7. Jordens bommar slöto sig bakom mig för ______ .

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Nej. Jona var inne i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter (Jona 2:1), ändå säger han "för evigt". För honom kändes det som en evighet! Det grekiska ordet för "evighet" i Uppenbarelseboken 20:10 är "aion", som vi har fått vårt ord "eon" från. Det ordet står ofta för en ospecificerad tidslängd, begränsad eller obegränsad. Detta ordet används 56 gånger i Bibeln hänvisande till något redan avslutat. På ett ställe används det om en trogen slav (2 Mosebok 21:6), och på ett annat ställe betyder det 10 generationer (5 Mosebok 23:3). Vanligtvis när det står "för all framtid" om en människa, betyder det "så länge han lever" (1 Samuel 1:22, 28).

16. Efter det att synden och de syndiga människorna har förintats, vad kommer Jesus att göra för sitt folk?

16. Efter det att synden och de syndiga människorna har förintats, vad kommer Jesus att göra för sitt folk?


2 Petrus 3:13. Men nya himlar och en ny ______, där rättfärdighet bor, förbida vi efter hans löfte.

Uppenbarelseboken 21:4 Och [Gud] skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall inte mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Gud kommer att skapa nya himlar och en ny jord. Han lovar glädje, frid och obeskrivlig lycka för alla levande varelser genom hela evigheten.

17. Kommer problemet med synden någonsin att uppstå igen?

17. Kommer problemet med synden någonsin att uppstå igen?


Nahum 1:9. Icke två gånger behöver hemsökelsen ______.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Nej! Löftet är definitivt och specifikt. Synd kommer aldrig att uppstå igen.

Jesaja 65:17 Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord; och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå.

18. Vilken allvarlig fråga ställer Job?

18. Vilken allvarlig fråga ställer Job?


Job 4:17. Kan då en människa hava ______ mot Gud?

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Om din son vore en förhärdad mördare, skulle du då tycka att han borde straffas? Antagligen skulle du det. Men skulle du vilja att han brändes levande i en eld, i fruktansvärda plågor? Naturligtvis inte. Du skulle inte stå ut med tanken. Vår kärleksfulle Fader vill inte se sina barn torteras på det viset. Det vore ohyggligt avskyvärt. Är Gud sådan? Nej, verkligen inte! Ett evigt tortyrhelvete är inte förenligt med Guds kärleksfulla och rättvisa karaktär.

19. Jesus önskar mer än någonting annat, att du ska bo med honom i hans nya härlighetsrike. Han längtar efter att du ska komma och bo i det drömhus han har berett åt dig. Vill du i dag besluta dig för att ta emot hans erbjudande?

19. Jesus önskar mer än någonting annat, att du ska bo med honom i hans nya härlighetsrike. Han längtar efter att du ska komma och bo i det drömhus han har berett åt dig. Vill du i dag besluta dig för att ta emot hans erbjudande?
Svar:  ____________________


Tillägg

Den rike mannen och Lasarus
Många har försökt använda liknelsen om den rike mannen och Lasarus för att övertyga andra om att vi går direkt till himlen eller helvetet när vi dör. Detta var aldrig Jesu mening med den här liknelsen. Ordet som Jesus använde för "helvete" var "Hades", en pinoplats från den grekiska mytologin.

Alla judarna som lyssnade till historien förstod att Jesus använde en välkänd myt för att illustrera vad han ville ha sagt. Om vi tittar närmare på texten i Lukas 16:19-31, så ser vi snart att den här liknelsen är full med symboler som Jesus aldrig menade att vi skulle ta bokstavligt.

Kommer alla frälsta till Abrahams sköte, till exempel? Nej.

Kommer människorna i helvetet att kunna prata med människorna i himlen? Nej.

Skulle en droppe vatten kunna lindra törsten på en som brinner i helvetet? Nej.

Är det Abraham som bestämmer vem som blir räddad och vem som går förlorad? Nej.

Så kan inte heller denna liknelse användas för att bevisa att personer som dör före domens dag vid världens slut, går direkt till himlen eller helvetet när de dör. Det står i Johannes 12:48: "Det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen."

Vad betyder då den här liknelsen? Den rike mannen var en symbol på den judiska nationen som frossade i den Heliga Skrift, medan tiggaren i porten – icke-judarna – hungrade efter Guds Ord. Jesus avslutade liknelsen med observationen: "Lyssnar de inte till Moses och profeterna, så skall de inte heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda." Lukas 16:31. Och som vi kan läsa i Johannes 12:9-11, så uppväckte Jesus senare en man som hette Lasarus, från de döda. Men de judiska ledarna trodde ändå inte på honom.