Andebesvärjerskan från En-Dor

Andebesvärjerskan från En-Dor Lesson 9

Kung Saul visste inte vad han skulle ta sig till och han darrade av fruktan. Filistéernas hela armé hade samlat sig för att angripa Israels mycket mindre och svagare trupper. "Om ändå Samuel hade varit här. Han skulle ha vetat vad vi skulle göra", jämrade sig Saul. Men den store profeten var död sedan några år tillbaka.

Den gamle kungen försökte förtvivlat söka råd och vägledning hos andra profeter och präster, men Gud svarade honom inte. Som ung man hade Saul levt nära Gud. Men när han kom till makten hade han förändrats och blivit grym och upprorisk mot Guds Ord. En gång hade han till och med mördat en hel by med präster. Kung Saul hade envist vägrat lyssna till Guds röst, och nu i sin nöd, svarade inte Gud honom.

"Då sade Saul till sina tjänare: 'Sök upp åt mig någon andebesvärjerska, så vill jag gå till henne och fråga henne." 1 Samuel 28:7. Gud hade tydligt och klart befallt sitt folk att aldrig ha något att göra med andebesvärjare eller häxor (3 Mosebok 19:31 20:27), men det brydde sig Saul inte så mycket om nu för tiden.

Efter att ha hört om en kvinna i En-Dor som påstod sig kunna kommunicera med de döda, förklädde kungen sig och for för att tala med henne. Han sa: "Kalla fram Samuel". Andebesvärjerskan gick igenom alla sina riter och konster och plötsligt framträdde en gestalt som påstod sig vara profeten Samuel. Gestalten gav sedan kungen ett mycket negativt meddelande: Saul och hans tre söner skulle komma att dö i striden nästa dag.

Följande dag dödades Sauls söner av filistéerna, och den sårade och modlöse kungen tog sitt liv genom att kasta sig på sitt eget svärd (1 Samuel 31:2-4). Vem var det som talade till Saul genom häxan – en återuppstånden Guds profet, eller en förklädd ond ande?
1. Var gestalten som  Saul såg verkligen  profeten Samuel?

1. Var gestalten som Saul såg verkligen profeten Samuel?


1 Konungaboken 22:22. Han svarade: "Jag vill gå ut och bliva en ______ ______ i alla hans profeters mun."

Uppenbarelseboken 16:14 De är nämligen onda andar som gör tecken.

Svar:  ____________________

2. Kommer de döda tillbaka för att kommunicera med eller  skrämma de levande?

2. Kommer de döda tillbaka för att kommunicera med eller skrämma de levande?


Job 14:21. Om hennes barn komma till ära, så ______ hon det icke; om de sjunka ned till ringhet, så aktar hon dock ej på dem.

Predikaren 9:5, 6, 10 De döda veta alls intet, och de hava ingen vinning mer att vänta, utan deras åminnelse är förgäten. Både deras kärlek och deras hat och deras avund hava redan nått sin ände, och aldrig någonsin få de mer någon del i vad som händer under solen [i detta liv] ...ty i dödsriket, dit du går, kan man icke verka eller tänka, där finnes ingen insikt eller vishet.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Nej! ! Bibeln är tydlig på denna punkt. En död människa gör ingenting, och vet heller ingenting om vad som händer på jorden.Psaltaren 115:17 De döda prisar inte Herren.

Psaltaren 6:6 I döden tänker man inte på dig.

Job 7:10 Aldrig mer vänder han tillbaka till sitt hus.

Jesaja 38:18 Döden prisar dig inte.

3. Vem har dödens nycklar enligt Uppenbarelseboken?

3. Vem har dödens nycklar enligt Uppenbarelseboken?


Uppenbarelseboken 1:18. Jag var död, men se, jag ______ i evigheternas evigheter och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Bibeln är tydlig. Endast Jesus har nycklarna till döden. Det är till hans ord vi ska gå för att få svar på våra frågor om döden.

4. Hur skapade Gud människan i begynnelsen?

4. Hur skapade Gud människan i begynnelsen?


1 Mosebok 2:7. Och Herren Gud danade människan av ______ från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Två saker hände vid skapelsen: 1. Gud formade människan av jord, och 2. Han blåste in livsande genom hennes näsborrar. På så sätt blev människan en levande varelse.

5. Vad händer när man dör?

5. Vad händer när man dör?


Predikaren 12:7. Och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och ______ vänder åter till Gud, som har givit den

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Det som sker vid döden är det motsatta till det som skedde vid skapelsen. Kroppen blir åter jord och anden, eller livet, vänder tillbaka till Gud som gav det. Bibeln anger tydligt att "anden" som vänder tillbaka till Gud helt enkelt är den livsande, som Gud blåste in i människans näsa i begynnelsen (Jakob 2:26 Job 27:3 Job 33:4). Psaltaren 104:29, 30 säger: "Du tar bort deras ande, då förgås de och vänder åter till siitt stoft igen. Du sänder ut din ande (livsande), då skapas liv."

6. Vart tar de döda vägen när de dör?

6. Vart tar de döda vägen när de dör?


Job 21:32. Och när han har blivit bortförd till ______, så vakar man sedan där vid kullen.

Johannes 5:28, 29 Alla som är i gravarna skola höra hans röst och gå ut ur dem.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  De döda, både rättfärdiga och orättfärdiga, befinner sig i sina gravar och kommer att höra Jesu röst när han kallar upp dem ur graven. Det är då, vid uppståndelsen, som de får sin belöning eller sitt straff.

7. Bibeln säger klart att kung David är frälst. Är han i himlen nu?

7. Bibeln säger klart att kung David är frälst. Är han i himlen nu?


Apostlagärningarna 2:34. Ty icke har David ______ ______ till himmelen.

Apostlagärningarna 2:29 Mina bröder, jag kan väl fritt säga till er om vår stamfader David att han är både död och begraven; hans grav finns ju ibland oss ännu i dag.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Nej! Aposteln Petrus skriver att David är död och begraven - inte att han lever i himlen. Dessutom gör Hebreerbrevet 11:32-40 klart för oss att ingen av de trogna, genom alla tider, ännu har fått sin belöning. Vi kommer alla att få vår belöning samtidigt (verserna 39 och 40).

8. Men är det inte sant att själen är  odödlig och att endast kroppen dör?

8. Men är det inte sant att själen är odödlig och att endast kroppen dör?


Hesekiel 18:4. Se, alla själar äro mina, ...den som syndar, han skall ______.

1 Timoteus 6:15, 16 Han som är konungarnas konung och herrarnas Herre, han som allena har odödlighet.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Uttrycket "Inte en levande själ fanns kvar", används ofta när man vill säga att ingen människa fanns kvar. Vi är levande själar, eller varelser, och levande varelser dör. Människan är dödlig, endast Gud är odödlig. Den vitt utbredda läran om själens odödlighet återfinns inte i Bibeln. Den läran har människor själva konstruerat.

9. När kommer de rättfärdiga att få odödlighet?

9. När kommer de rättfärdiga att få odödlighet?


1 Korinterbrevet 15:51-53. Alla skola vi bliva förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista ______ ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, ...och detta dödliga ikläda sig odödlighet.

1 Tessalonikerbrevet 4:16 Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skall de i Kristus döda uppstå.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Ja, de rättfärdiga kommer att få odödlighet vid uppståndelsen. De orättfärdiga kommer aldrig att få det.

10. Vilket ord använder Bibeln ofta när den beskiver döden?

10. Vilket ord använder Bibeln ofta när den beskiver döden?


Johannes 11:11,14. "Lasarus, vår vän, har ______ in; ...Lasarus är död.

Matteus 27:52 Och gravarna öppnades, och många avsomnade heligas kroppar stodo upp.

2 Samuel 7:12 När du vilar hos dina fäder.

1 Tessalonikerbrevet 4:14 Lika visst skall också Gud genom Jesus föra dem som är avsomnade fram jämte honom.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Bibeln beskriver ofta döden som en sömn. Döden är ett tillstånd av total omedvetenhet. Det gör ingen skillnad om den varar 15 minuter eller tusen år. De döda "sover" helt enkelt i sina gravar tills uppståndelsen, då alla skall bli uppväckta av Jesus. Läran om att de dödas andar är himmelska änglar, eller något rättskaffens andeliknande väsen som man kan komma i kontakt med, saknar helt biblisk grund.

11. Om trollkarlar, häxor och spiritistiska medier inte kan kontakta de döda, vem är det då de får kontakt med?

11. Om trollkarlar, häxor och spiritistiska medier inte kan kontakta de döda, vem är det då de får kontakt med?


Uppenbarelseboken 16:14. De äro nämligen onda andar som göra ______.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Himlens änglar kallas för "Guds tjänsteandar" (Hebreerbrevet 1:14) som hjälper människorna på jorden. Änglarna som kastades ner från himlen tillsammans med Satan (Uppenbarelseboken 12:7-9) är också andar - onda andar som bedrar människor genom att göra tecken och under (Uppenbarelseboken 16:13-14). De använder sig av "lögnens alla kraftgärningar och tecken och under" (2 Tessalonikerbrevet 2:9), och kan till och med låta "eld i människornas åsyn falla ner från himmelen på jorden" (Uppenbarelseboken 13:13). När medier säger att det har kontakt med de döda, är de i verkligheten i kontakt med Satans fallna änglar. (Jesaja 8:19-20)

12. Varför vill Satan att vi ska tro att de dödas andar lever?

12. Varför vill Satan att vi ska tro att de dödas andar lever?


Matteus 24:24,25. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt ______ jämväl de utvalda. Jag har nu sagt er det förut.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Satans första lögn till mänskligheten var: "Ingalunda skolen I dö." (1 Mosebok 3:4). Han vill få människorna att tro att de dödas andar lever så att hans änglar kan ge sig ut för att vara helgon, profeter och rättfärdiga ledare som har dött och så att han själv kan ge sig ut för att vara en ljusets ängel (2 Korinterbrevet 11:13-15). På så sätt kan han bedra miljontals människor. Användandet av de här onda andarna kallas för "spiritism". Det grundar sig på en två-stegs tro: (1) de döda lever, och (2) de kan kontakta dig, eller du kan kontakta dem. Detta är en av Satans mest förödande läror. Ändå tror nästan hela världen i dag på detta. Andebesvärjerskan i En-Dor anropade inte Samuel. Vad hon såg var en ond ängel som gav sig ut för att vara Samuel.

13. Hur effektivt kommer Satan att använda de här onda andarna  på den sista tiden?

13. Hur effektivt kommer Satan att använda de här onda andarna på den sista tiden?


Uppenbarelseboken 18:23. Genom vars trolldom ______ folk blev förvillade.

Uppenbarelseboken 18:2 Fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar.

Uppenbarelseboken 12:9 Den gamle ormen, ...han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Genom att använda sina onda änglar till att göra mirakel (trollkonster) kommer Satan att bedra hela världen.

14. Hur ser Gud på dessa mirakler utförda av onda änglar?

14. Hur ser Gud på dessa mirakler utförda av onda änglar?


3 Mosebok 20:27. När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller ______, skall denne straffas med döden.

1 Timoteus 4:1 Somliga skall avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Efeserbrevet 5:11 Ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som inte ger någon frukt.

Galaterbrevet 5:19-21 Men köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant.

Uppenbarelseboken 21:8 Trollkarlar ...skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  På Mose tid befallde Gud att alla medier skulle dödas. I dag betonar han att trolldom är köttets gärningar som människan kommer att bli utplånad för. Han varnar för att när man befattar sig med medier så lämnar man tron, och han talar om för oss att alla spåmän (och spåkvinnor) kommer att dö den andra döden i den brinnande sjön.

15. Vilken underbar kraft erbjuder Gud sitt folk?

15. Vilken underbar kraft erbjuder Gud sitt folk?


Filipperbrevet 3:10. Ty jag vill lära känna honom och hans ______ kraft.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Jesus erbjuder oss samma kraft till att leva rätt, som uppväckte honom från de döda. Fantastiskt! Hur kan vi misslyckas när vi fått en sådan otrolig kraft – och det helt gratis? Därför att han älskar oss varnar Jesus oss allvarligt och vill att vi skall hålla oss borta ifrån de onda änglarnas kraft och mirakler. Istället erbjuder han sig att utföra de gudomliga mirakler som behövs för att förbereda oss för sitt rike (Filipperbrevet 1:6).

16. Vill du ta emot Jesu erbjudande om uppståndelsens kraft i ditt liv?

16. Vill du ta emot Jesu erbjudande om uppståndelsens kraft i ditt liv?
Svar:  ____________________


Tillägg

Rövaren på korset
Lovade Jesus rövaren på korset att han omedelbart skulle komma till himlen, när han sa: "I dag skall du vara med mig i paradiset?" (Lukas 23:43). Betydelsen av den här texten får man i svaret på en mycket viktigt fråga, nämligen: "For Jesus själv till himmelen den dagen?“

Inte enligt vad det står i Bibeln. När han mötte Maria i trädgården den dagen han uppstod, sa han ju till hennne: "Rör inte vid mig jag har ju ännu inte farit upp till Fadern." Johannes 20:17. Jesus kunde omöjligen ha farit till paradiset på fredagen om han ännu på söndagen inte hade farit upp till Fadern!

Varför sa Jesus då: "I dag skall du vara med mig i paradiset?" Detta skenbara problem försvinner när man betänker att i det Grekiska originalmanuskriptet fanns varken komma eller punkt. Dessa sattes dit av senare tiders översättare. Och de satte dem där de tyckte de skulle vara. Och som ni vet så kan ett enda komma förändra hela betydelsen av en mening. Texten i Lukas 23:43 skall egentligen lyda: "Sannerligen säger jag dig i dag, du skall vara med mig i paradiset." Vad Jesus ville säga honom var, att idag när allting verkar hopplöst förlorat, idag när jag alls inte ser ut som någon Gud eller kung, och efter att till och med mina lärljungar har flytt, idag även om mina händer är fastspikade vid korset, kan jag frälsa dig!

En dag kommer den rövaren, tillsammans med andra som tagit emot Kristus, att åberopa löftet om uppståndelsen, och vara med Jesus i paradiset.

Vad betyder orden "ande" och "anda"(livsfläkt) i Bibeln?
I Job 27:3 står det att en människas "ande" och "livsfläkt" är det samma. Job säger också att hans anda är i hans näsa. Vi kommer ihåg att Gud blåste in "livsande" i Adams näsa vid skapelsen (1 Mosebok 2:7). Det betyder att anden som går tillbaka till Gud när en person dör, är livsanden – inte en kropplös själ. Ingenstans i bibeln står det om en själ utan kropp som far tillbaka till Gud när man dör.

Så vart tar då "själen" vägen när en människa dör?
Vid skapelsen var det två saker som utgjorde själen – kroppen och anden. Innan dessa två ting kommer samman existerar inte själen. Vid döden säras dessa två komponenter. Kroppen återgår till jord, och livsanden återgår till Gud. Själen går ingenstans, den upphör helt enkelt att existera.

Jämför med uttrycket: 'Inte en levande själ', som egentligen betyder 'inte en levande varelse, eller människa'.