Himmelsk modell

Himmelsk modell Lesson 15
Herren visade sin makt med mäktiga tecken och under, när han befriade Israels barn från slaveriet i Egypten. Den ena plågan efter den andra föll över Faraos land ända tills han blev tvungen att släppa sina trälar. Sedan delade Herren Röda Havet och förde den unga nationen torrskodd över till friheten, medan fienderna som förföljde dem, drunknade.

När Guds folk kommit ut i vildmarken, blev många förvånade över att Gud ledde dem söderut – i motsatt riktning till Löftets Land. Men Herren visste, att innan de var färdiga att ta emot sitt arv, måste de vara organiserade och ha lärt sig att lita på Honom. Medan de var på väg mot Sinai försedde Gud dem med allt de behövde. När de blev hungriga, sände Gud bröd från himlen. När de blev törstiga, lät Gud vatten strömma ut ur en klippa. När de plötsligt blev överfallna av en fiende, gav Gud dem en mirakulös seger.

Äntligen kom de så till Sinai och slog läger vid foten av det heliga berget. Där gjorde Gud något som han aldrig hade gjort, varken förr eller senare. Han läste upp, med en röst som hela folket kunde höra, sitt förbund – de tio budorden. Efter att med hörbara ord ha förmedlat sin lag till folket, kallade han upp Moses på Sinai berg för att också ge honom lagen i skriftlig form - skrivna med Guds eget finger i sten.

Men Gud gav Moses också något annat. Medan Moses var där uppe på berget tillsammans med Gud i 40 dagar och 40 nätter, fick han dessutom en detaljerad instruktion för att bygga ett vackert, flyttbart Herrens tempel. Det skulle vara en liten kopia av Guds verkliga boning i himlen. Denna unika byggnad skulle tjäna som en tre-dimensionell illustration till att förklara Guds frälsningsplan för hela världen.
1. Vad befallde Gud Moses att bygga, och varför?

1. Vad befallde Gud Moses att bygga, och varför?


2 Mosebok 25:8. Och de skola göra åt mig en helgedom, för att jag må ______ mitt ibland dem.

Svar:  ____________________

2. Vad ville Gud att hans folk skulle lära sig av helgedomen och dess gudstjänster?

2. Vad ville Gud att hans folk skulle lära sig av helgedomen och dess gudstjänster?


Psaltaren 63:3. Så skådar jag nu efter dig i helgedomen, för att få se din ______ och ära.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Guds metod, dvs hans frälsningsplan, för att rädda oss människor från syndens fångenskap, uppenbarades i den jordiska helgedomen. Allting i helgedomen, och allting som hade att göra med gudstjänsten där, var en symbol på något som Jesus skulle göra för att frälsa oss. Vi kan inte till fullo fatta Guds frälsningsplan förrän vi förstår denna helgedomstjänst. Den var en enorm, 3-dimensionell lektion i vad som sker i frälsningsprocessen.

3. Var fick Moses ritningarna till tabernaklet?

3. Var fick Moses ritningarna till tabernaklet?


2 Mosebok 25:40. Och se till, att du gör detta efter de ______ som hava blivit dig visade på berget.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Ritningarna till helgedomen, tillsammans med alla dess specifikationer, fick Moses av Gud på berget Sinai (Hebreerbrevet 8:5). Det skulle tjäna som en miniatyr av Guds riktiga helgedom i himlen.


Den första helgedomen, eller tabernaklet, var en elegant, tältliknande konstruktion, (ca 15 gånger 45 fot) där Guds övernaturliga väsen bodde, och där särskilda gudstjänster hölls. Väggarna var gjorda av upprättstående akaciebräder som stod på silverfötter och var överstrukna med rent guld (2 Mosebok 26:15-19, 29). Taket bestod av fyra lager olika material - linne, gethår, rödfärgade bockskinn samt tahasskinn (verserna 1, 7, 14). Det fanns två rum: det heliga, (15 gånger 30 fot) och det allra heligaste (15 gånger 15 fot). Titta ofta på diagrammet ovan när du repeterar den här lektionen.

4. Vad fanns det för utrustning på förgården?

4. Vad fanns det för utrustning på förgården?


2 Mosebok 29:18. Och du skall förbränna hela väduren på ______; det är ett brännoffer åt Herren.

2 Mosebok 30:18 Du skall också göra ett bäcken av koppar, ...och gjuta vatten däri.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Djuren offrades på brännoffersaltaret (2 Mosebok 27:1-8). Det stod på förgården alldeles utanför ingången till helgedomen. Detta altare representerade Kristi kors. Offerdjuret representerade Jesus, det förnämsta och dyraste offret någonsin (Johannes 1:29). Kopparbäckenet (2 Mosebok 30:17-21; 38:8) var ett stort tvättfat som stod mellan ingången till helgedomen och brännoffersaltaret. Där tvättade prästerna sina händer och fötter innan de gjorde offertjänst eller gick in i helgedomen. Vattnet representerade dop, rening från synd och pånyttfödelse.

5. Vilka tre saker fanns i det heliga?

5. Vilka tre saker fanns i det heliga?


4 Mosebok 4:7. Och över ______ skola de breda ett mörkblått kläde, ..."det beständiga brödet" skall ock läggas därpå..

4 Mosebok 8:2 När du sätter upp lamporna, skall detta ske så, att de sju lamporna kastar sitt sken över platsen framför ljusstaken.

2 Mosebok 30:1 Och du skall göra ett altare för att antända rökelse därpå, av akacieträ skall du göra det.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Brödet som lades på bordet (2 Mosebok 25:23-30) representerade Jesus, det levande brödet (Johannes 6:51). Den sjuarmade ljusstaken (2 Mosebok 25:31-40) representerade Jesus, världens ljus (Johannes 9:5; 1:9). Oljelamporna symboliserade den Helige Ande (Sakarja 4:1-6; Uppenbarelseboken 4:5). Rökelsen från rökelsealtaret (2 Mosebok 30:1-8) representerade Guds folks böner (Hebreerbrevet 5:7).

6. Vilken särskild sak stod inne i det allra heligaste?

6. Vilken särskild sak stod inne i det allra heligaste?


2 Mosebok 26:34. Och du skall sätta nådastolen på vittnesbördets ______ inne i det allraheligaste.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Det enda som fanns inne i det allra heligaste (2 Mosebok 25:10-22) var arken med vittnesbördet, en kista av akacieträ överdragen med rent guld. Ovanpå kistan stod två änglar gjorda av solitt guld. Locket på kistan kallades nådastolen (2 Mosebok 25:17-22). Där uppenbarade sig Gud. Nådastolen symboliserade Guds tron i himlen, som också står mellan två änglar (Psaltaren 80:2, Jesaja 6:1, 2).

7. Vad fanns inuti arken?

7. Vad fanns inuti arken?


2 Mosebok 25:21. Och du skall sätta nådastolen ovanpå arken, och i arken skall du lägga ______, som jag skall giva dig.

5 Mosebok 10:4, 5 Och han [Gud] skrev på tavlorna detsamma som var skrivet förra gången, de tio ord som Herren hade talat. Sedan vände jag mig om och steg ned från berget och lade tavlorna i arken som jag hade gjort, och där fick de ligga, såsom Herren hade bjudit mig.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Gud skrev sitt förbund med sitt eget finger på två tavlor av sten, som sedan lades i arken. Nådastolen var ovanpå arken, vilket visade på att så länge Guds barn bekände och övergav sina synder (Ordspråksboken 28:13), skulle nåd alltid vara tillgänglig för dem genom blodet som prästen stänkte på nådastolen (3 Mosebok 16:15-16). Det blodet representerade Jesu blod som utgavs för förlåtelse och rening för alla människor (Matteus 26:28; Hebreerbrevet 9:22).

8. Varför måste djur offras i Gamla Testamentets offergudstjänster?

8. Varför måste djur offras i Gamla Testamentets offergudstjänster?


Hebreerbrevet 9:22. Utan att ______ utgjutes gives ingen förlåtelse.

Matteus 26:28 Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Det var nödvändigt att offra djur för att människorna skulle förstå att utan att Jesus gav sitt blod på korset, finns det ingen förlåtelse för synd. Den chockerande sanningen är ju att syndens lön är döden. Och eftersom vi alla har syndat, borde vi alla dö - och vi skulle också ha dött, om inte Jesus gett sitt syndfria liv när han dog för att betala den skulden i vårt ställe.

Syndaren hade med sig sitt eget offerdjur och slaktade det med sina egna händer (3 Mosebok 1:4, 5). Det var otäckt och blodigt, och påminde människorna om den bistra sanning att synden orsakade Jesu död. På det här sättet såg Israels barn fram emot korset för sin frälsning, medan vi ser tillbaka på korset för vår frälsning. Det finns ingen annan källa till frälsning.

9. När djuret offrades för syndens skull, vad hände med synden?

9. När djuret offrades för syndens skull, vad hände med synden?


3 Mosebok 1:4, 5. Och han skall lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud; så bliver det välbehagligt, och ______ bringas för honom. Och han skall slakta ungtjuren inför Herrens ansikte.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  När syndaren lade sina händer på djurets huvud och bekände sina synder, blev synderna symboliskt överförda från syndaren till djuret. Djuret tog då på sig skulden och blev tvungen betala priset med sitt liv. Detta representerar Jesus som tar på sig våra synder.

10. När ett djur offrades för en hel församling, vad hände med synden?

10. När ett djur offrades för en hel församling, vad hände med synden?


3 Mosebok 4:17. Prästen skall doppa sitt finger i blodet och ______ sju gånger inför Herrens ansikte, vid förlåten.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Prästen tog av blodet och stänkte vid förlåten inne i helgedomen, och överförde symboliskt synden från folket till helgedomen. När Jesus for upp till himlen efter sin uppståndelse, erbjöd han sitt blod för att visa att våra synder är förlåtna när vi bekänner dem i Jesu namn (1 Johannes 1:9).

11. Vilka två helgedomssymboler är Jesus för oss?

11. Vilka två helgedomssymboler är Jesus för oss?


1 Korinterbrevet 5:7. Vi hava ock ett ______, som är slaktat, nämligen Kristus.

Hebreerbrevet 4:14 Vi har en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Jesus tjänar både som offret för våra synder och som vår himmelske överstepräst. Han fullbordar därmed mirakulöst två saker som vi själva inte kan. Det första är en total omvändelse som kallas pånyttfödelse, då alla synder från vårt förgångna blir förlåtna (Johannes 3:3-6 Romarbrevet 3:25). Det andra är kraften att leva efter det som är rätt, både i nuet och i framtiden (Titus 2:14 Filipperbrevet 2:13). Det är dessa två saker som gör en person rättfärdig, vilket betyder att ett äkta förhållande existerar mellan personen och Gud. Det är omöjligt för en människa att bli rättfärdiggjord genom sina egna ansträngningar, eftersom rättfädiggörelsen kommer av nåd som bara Jesus kan ge (Apostlagärningarna 4:12). Det är detta som kallas rättfärdiggörelse genom tro, och är den enda sanna rättfärdighet som finns.

12. Vilka sex underbara löften ger Bibeln oss angående rättfärdiggörelsen som Jesus erbjuder?

12. Vilka sex underbara löften ger Bibeln oss angående rättfärdiggörelsen som Jesus erbjuder?


1 Johannes 1:9. Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och ______ oss från all orättfärdighet..A. Han överskyler våra synder och räknar oss som oskyldiga (Jesaja 44:22; 1 Johannes 1:9).
B. Gud lovar att göra oss lika Jesus (Romarbrevet 8:29).
C. Jesus ger oss både längtan och kraften att göra Guds vilja (Filipperbrevet 2:13).
D. Jesus hjälper oss att bara göra det som är Gud välbehagligt (Hebreerbrevet 13:20, 21; 1 Johannes 3:22).
E. Han stryker ett streck över vårt dödsstraff, och vi får räkna oss tillgodo hans syndfria liv och försonande död (2 Korinterbrevet 5:21).
F. Jesus tar på sig ansvaret för att hjälpa oss vara trogna tills han kommer tillbaka (Filipperbrevet 1:6; Judas 24).

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Jesus står beredd att uppfylla dessa härliga löften i ditt liv. Är du beredd? Böj dina knän nu och be honom ta över kontrollen i ditt liv. Han kommer inte att svika dig.

13. Finns det någonting en människa måste göra för att bli rättfärdig?

13. Finns det någonting en människa måste göra för att bli rättfärdig?


Matteus 7:21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som ______ min himmelske Faders vilja.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Ja, vår uppgift är att ge Jesus våra hjärtan och viljor och låta honom råda. Vi måste överlåta vårt livs roder åt honom. Många människor tror att alla som bekänner Jesus namn kommer till himlen, oberoende hur de lever. Denna livsfarliga tro är inte sann (Matteus 7:14).

14. Vad hände på försoningsdagen?

14. Vad hände på försoningsdagen?


3 Mosebok 16:30. Ty på den dagen skall försoning bringas för eder, till att ______ eder; från alla edra synder skolen I renas inför Herrens ansikte.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Försoningsdagen var en allvarlig dag av dom som ägde rum en gång om året i Israel (3 Mosebok 23:27). Varenda synd måste bekännas och ångras. De som inte var beredda att göra det, blev utestängda från Israels läger för alltid (vers 29). På den dagen utvaldes två bockar. En av bockarna var Herrens och den andra var syndabocken, som representerade Satan (3 Mosebok 16:7, 8). Herrens bock dödades och offrades för folkets synder (vers 9). Översteprästen tog blodet in i det allra heligaste och stänkte det på och framför nådastolen (vers 14).

Denna speciella dag av dom var enda dagen på året då översteprästen gick in i det allra heligaste. Det stänkta blodet (som representerade Jesu offer) accepterades av Gud, och synderna som folket hade bekänt överfördes från helgedomen till översteprästen.

Prästen överförde sedan i sin tur synderna till syndabocken, som leddes långt ut i vildmarken där den släpptes och övergavs (verserna 16, 20, 22). På det här sättet renades templet symboliskt från all den synd som hade överförts dit från människorna under hela det gångna året.

15. Pekade den gamla försoningsdagen framåt mot en rening av det himmelska templet?

15. Pekade den gamla försoningsdagen framåt mot en rening av det himmelska templet?


Hebreerbrevet 9:23. Alltså var det nödvändigt att avbilderna av de himmelska tingen renades genom sådana medel; men de ______ tingen själva måste renas genom bättre offer än dessa.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Ja! Offertjänsten den dagen pekade på det himmelska templet där vår överstepräst Jesus, utplånar våra synder. Han är där som vår försvarsadvokat, och är beredd att sudda ut alla deras synder, som tror på hans utgjutna blod. Denna urgamla försoningsdag, precis som den moderna israelitiska Yom Kippur, pekar framåt till den sista stora försoningsdagen för planeten Jorden. Den sista försoningsdagen leder till den sista domen, som för alltid bestämmer ödet för var och en av oss. Nästa lektion handlar om hur Gud bestämt tiden för när den himmelska domen skall börja. Spännande!

16. Är du villig att lägga ditt liv helt och fullt i Jesu händer så att han kan utföra det mirakel som är nödvändigt för att du ska bli rättfärdig?

16. Är du villig att lägga ditt liv helt och fullt i Jesu händer så att han kan utföra det mirakel som är nödvändigt för att du ska bli rättfärdig?
Svar:  ____________________