Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Eliberarea finală

Eliberarea finalăLesson 8

Nu este o poveste nemuritoare: într-o zi vei fi eliberat de toată durerea, foametea, singurătatea, crima şi haosul care contaminează lumea nostră de astăzi. Nu-i aşa că este minunat? Însă să nu crezi că un om cu mult farmec personal, un lider pământean va aduce această eliberare. O, nu! Eliberatorul este mult superior acestora. Isus vine curând, însă sunt multe concepţii populare greşite cu privire la venirea Sa. Aşa că, ia-ţi câteva minute şi încearcă să înţelegi ce spune într-adevăr Biblia despre a doua venire, ca să nu fii lăsat în urmă!
Isus ne învaţă că va reveni pentru a doua oară pe pământ.
Isus ne învaţă că va reveni pentru a doua oară pe pământ.

1. Se va reîntoarce Isus pentru a doua oară pe pământ? Putem fi siguri?

"Hristos...Se va arăta a doua oară." Evrei 9:28. "Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce." Ioan 14:3.

Răspundeţi:   Da! În Matei 26:64, Isus declară sub jurământ că va reveni din nou pe pământ. De vreme ce Scriptura nu poate fi desfiinţată (Ioan 10:35), aceasta este dovada sigură. Crede aşa cum citeşti. Este garanţia pe care ne-o dă Domnul Isus în persoană.

Isus a spus că Se va întoarce pe pământ, pe norii cerului.
Isus a spus că Se va întoarce pe pământ, pe norii cerului.

2. În ce mod es va întoarce Isus a doua oară?

"Pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis: Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer." Faptele 1:9-11.

Răspundeţi:   Scripturile ne promit că Isus Se va întoarce pe acest pământ în acelaşi fel în care a plecat la înălţarea Sa la cer-- într-un mod vizibil, literal, în trup, personal. Matei 24:30 spune, "Şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă." El va veni pe norii cerului în mod literal, ca o fiinţă individuală cu un trup din carne şi oase (Luca 24:36-43, 50, 51), iar venirea Sa va fi vizibilă. Biblia este foarte clară în această privinţă.

Orice om care va trăi pe pământ Îl va vedea pe Domnul Isus când va veni a doua oară.
Orice om care va trăi pe pământ Îl va vedea pe Domnul Isus când va veni a doua oară.

3. Va fi a doua venire a lui Isus vizibilă pentru toţi oamenii sau numai pentru un grup ales?

"Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea." Apocalipsa 1:7. "Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului." Matei 24:27.

Răspundeţi:   Când Isus va veni a doua oară, orice barbat, femeie şi copil în viaţă Îl va vedea. Slava întreită (Luca 9:26) a venirii Sale se va extinde din orizont în orizont, iar atmosfera va fi încărcată cu gloria Sa strălucitoare ca lumina. Nimeni nu se va putea ascunde. Orice om în viaţă va trebui să stea faţă în faţă cu Isus. Hristos nu a lăsat nici o umbră de îndoială.

Notă: Răpirea secretă, atât de des crezută şi predicată astăzi, nu este biblică. Este o invenţie omenească. De asemenea, a doua venire nu este o venire în spirit, în inimă, la convertire. Nu are loc nici în momentul când omul moare, nici nu este la figuratadică nu înseamnă condiţii mai bune de trăit în lumea noastră. Toate aceste teorii sunt de origine omenească. La a doua venire, Isus va apare literal, personal, vizibil pe întreg mapamondul, iar apariţia Sa pe norii cerului va determina sfârşitul acestei lumi, şi va aduce fiecărui om, răsplata sau pedeapsa.

Toţi îngerii cerului vor fi cu Isus, la a doua Sa venire.
Toţi îngerii cerului vor fi cu Isus, la a doua Sa venire.

4. Cine va veni cu Isus la a doua Sa venire, şi de ce?

"Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale." Matei 25:31.

Răspundeţi:   Toţi îngerii cerului vor fi cu Isus, la a doua Sa venire. Pe măsură ce norii se apropie de pământ, Isus Îşi va trimite îngerii, iar ei vor aduna repede la un loc pe toţi neprihăniţii ca să-i pregătească pentru călătoria înapoi la ceruri. (Matei 24:31).

Isus Îşi va lua poporul la ceruri şi le va reda tot ce au pierdut Adam şi Eva.
Isus Îşi va lua poporul la ceruri şi le va reda tot ce au pierdut Adam şi Eva.

5. Care este scopul celei de a doua veniri a Domnului Isus, pe acest pământ?

"Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui." Apocalipsa 22:12. "Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi." Ioan 14:3. "Şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor." Fapte 3:20, 21.

Răspundeţi:   Isus es întoarce pe acest pământ ca să Îşi răscumpere poporul aşa cum le-a promis şi să îi ducă în casele frumoase pe care li le-a pregătit. El va restaura în ei toată bucuria şi gloria Edenului, pe care Adam şi Eva le-au pierdut păcătuind. A doua Sa venire va face să se sfârşească aceste zile ale răului.

Copilaşii răpiţi de moarte de lângă părinţii lor le vor fi înapoiaţi părinţilor la a doua venire.
Copilaşii răpiţi de moarte de lângă părinţii lor le vor fi înapoiaţi părinţilor la a doua venire.

6. Ce se va întâmpla cu cei neprihăniţi când Domnul Isus vine a doua oară?

"Căci Însuşi Domnul...Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul." 1 Testaloniceni 4:16, 17. "Toţi vom fi schimbaţi, morţii vor învia nesupuşi putrezirii... Căci trebuie ca... trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire." 1 Corinteni 15:51-53. "Aşteptăm pe Domnul Isus Hristos: El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale." Filipeni 3:20, 21.

Răspundeţi:   Cei neprihăniţi morţi în credinţă vor învia din mormintele lor şi li se vor da trupuri nemuritoare, perfecte, ca cel al Domnului Isus, apoi vor fi răpiţi în nori ca să-L întâlnească pe Domnul. Apoi cei neprihăniţi în viaţă pe pământ vor primi trupuri ca al lui Isus şi se vor înălţa ca să-L întâlnească pe Domnul în văzduh. Isus îi va lua cu El la ceruri pe cei neprihăniţi. Observaţi că Isus nu atinge pământul la a doua Sa venire. Sfinţii Îl întâmpină "în văzduh." Deci, poporul lui Dumnezeu îi vor ignora pe toţi acei care spun că Hristos este în Baltimore, New Orleans, Los Angeles, etc. Vor apărea hristoşi mincinoşi care vor face minuni pe pământ (Matei 24:23-27), dar Isus va rămâne în nori, deasupra pământului, la a doua Sa venire.

Cei păcătoşi vor fi omorâţi la a doua venire a lui Isus.
Cei păcătoşi vor fi omorâţi la a doua venire a lui Isus.

7. Ce se va întâmpla cu cei păcătoşi, când Isus va reveni?

"Cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău." Isaia 11:4. "Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt." Ieremia 25:33.

Răspundeţi:   Cei păcătoşi vor fi ucişi de Isus.

Cutremurele de astăzi sunt minore în comparaţie cu cutremurul ce va avea loc la revenirea lui Isus.
Cutremurele de astăzi sunt minore în comparaţie cu cutremurul ce va avea loc la revenirea lui Isus.

8. Ce efect va avea a doua venire a lui Isus asupra pământului?

"Şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare." " Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au mai găsit." Apocalipsa 16:18, 20. "Mă uit, şi iată, Carmelul este un pustiu; şi toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului, şi înaintea mâniei Lui aprinse!" Ieremia 4:26. "Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii." "Ţara este pustiită de tot şi prădată; căci Domnul a hotărât aşa." Isaia 24:1, 3.

Răspundeţi:   Pământul va fi scuturat de un cutremur mare la revenirea Domnului. Acest cutremur va fi aşa de devastator încât va aduce lumea într-o stare de totală distrugere.

Milioane de creştini au murit în timpul Evului Mediu. Mulţi au fost arşi pe ruguri.
Milioane de creştini au murit în timpul Evului Mediu. Mulţi au fost arşi pe ruguri.

9. Ne dă Biblia informaţii specifice cu privire la apropiata revenire a lui Hristos?

Răspundeţi:   Da! Însuşi Isus a spus, "Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi." Matei 24: 33. Domnul a lăsat semne pentru toate timpurile, de la înălţarea Sa până la a doua Sa venire. Acestea sunt enumerate mai jos. Studiaţi-le cu atenţie..

A. Distrugerea Ierusalimului
Profeţia: "Nu va rămânea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată." "atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi." Matei 24:2, 16.

Împlinirea: Ierusalimul a fost distrus în anul 70 d.Hr. de către războinicul roman Titus.

B. O mare persecuţie sau un mare necaz
Profeţia: "Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi." Matei 24:21.

Împlinire: Această profeţie arată în primul rând spre lunga perioadă de persecuţie din timpul Evului Mediu, persecuţie ce a fost aţâţată de către biserica apostaziată. A durat peste 1.000 de ani. Peste 50 de milioane de creştini au fost ucişi pentru credinţa lor, în această perioadă de necaz teribil. Un scriitor a spus că biserica apostaziată "a vărsat mai mult sânge nevinovat decât orice altă instituţie ce a existat vreodată în omenire." W.E.H. Lecky,History of thhe Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe Istoria Înălţării şi Influenţei Spiritului Raţionalismului în Europa, (Retipărită New York: Braziller, 1955) Vol. 2, pp. 40-45.

C. Soarele s-a întunecat
Profeţia: "Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca." Matei 24:29.

Împlinire: Aceasta s-a împlinit printr-o zi de întunecime supranaturală în 19 mai 1780. Nu a fost o eclipsă. Timothy Dwight spune, "Ziua de 19 mai 1780 a fost o zi deosebit de întunecoasă. Lumânările erau aprinse în multe case păsările stăteau ascunse fără să ciripească, şi păsările de curte s-au retras la culcuşurile lor. ... În general, predomina ideea că Ziua Judecăţii este aproape." Citat în Connecticut Historical Collections Colecţiile Istorice Connecticut, compilate de John Warner Barber (a 2-a ed. New Haven: Durrie & Peck and J.W. Barber, 1836) p. 403.

D. Luna se va preface în sânge
Profeţia: "Soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată." Ioel 2:31.

Împlinire: Luna s-a făcut roşie ca sângele în noaptea "zilei întunecate" din 19 mai 1780. Milo Bostick în Stone's History of Massachusetts Istoria lui Stone a statului Massachusetts spune, "Luna plină avea înfăţişarea sângelui."

E. Căderea de slele din cer
Profeţia: "Stelele vor cădea din cer." Matei 24:29.

Împlinire: Marea cădere de stele a avut loc în 13 noiembrie 1833. A fost aşa de strălucitoare încât puteai să citeşti un ziar pe stradă. Un scriitor a spus, "Pentru aproape patru ore cerul a fost practic un foc."* Oamenii au crezut că a venit sfârşitul lumii. Citiţi următoarele. Este cel mai fascinant semn al revenirii lui Hristos.

*Peter A. Millman, "Căderea stelelor," Telescopul, 7 (Mai-Iunie, 1940) 57.

F. Isus revine pe nori
Profeţia: "Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă." Matei 24:30.

Împlinire: Acesta este următorul mare eveniment. Eşti tu gata?

Conflictul între capital şi muncă este un semn al revenirii lui Isus.
Conflictul între capital şi muncă este un semn al revenirii lui Isus.

10. Cum putem şti că am ajuns în ultimele zile din istoria pământului? Descrie Biblia în mod clar lumea şi oamenii ultimei generaţii?

Răspundeţi:   Da, într-adevăr îi descrie. Studiaţi următoarele semne specifice ale zilelor din urmă. Veţi fi uimiţi. Şi acestea sunt doar câteva din multitudinea de semne ce arată că suntem în timpul zilelor de încheiere a istoriei pământului.

A. Probleme între capital-muncă
"Plata lucrătorilor, care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o, prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor." "Fiţi ... răbdători, ... căci venirea Domnului este aproape." Iacov 5:4, 8.

Conflictul între capital şi muncă este prezis pentru zilele din urmă. Pentru ca să te convingi, citeşte ziarele.

B. Războaie şi răscoale
"Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă spăimântaţi pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri." Luca 21:9.

Războaie şi devastarea dezastrelor civile afecteaza mii de oameni din întreaga lume. Numai apropiata revenire a lui Isus va aduce un sfârşit durerii şi distrugerii datorate războiului.

C. Nelinişte, frică şi răscoală
"Vor fi ... şi pe pămînt va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă... oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ." Luca 21:25, 26.

Ciudat aceste cuvinte par a fi un editorial dintr-un ziar recento imagine perfectă a lumii de azi iar motivul este acesta: Noi suntem oamenii din ultimele zile ale istoriei pământului. Atmosfera tensionată din lumea de azi nu ar trebui să ne surprindă. Hristos deja ne-a spus despre aceasta. Acest lucru ar trebui să ne convingă că venirea Lui este aproape.

D. Creşterea cunoştiintei
"Până la vremea sfârşitului ... şi cunoştinţa va creşte."." Daniel 12:4.

Era informaticii face ca acest lucru să fie foarte evident. Chiar şi cea mai sceptică minte trebuie să recunoască clar că acest semn s-a împlinit. Cunoştiinţa creşte exploziv în toate direcţiile. Se spune că 80% din cunoştiinţele totale ale lumii s-au descoperit în ultimii zece ani şi că 90% din oamenii de ştiinţă care au existat în lume, sunt încă în viaţă astăzi.

E. Batjocoritorii şi scepticii religioşi întorc spatele adevărului biblic
"în zilele din urmă vor veni batjocoritori." 2 Petru 3:3. "Nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor." 2 Timotei 4:3, 4.

Nu este dificil să găseşti batjocoritori astăzi, acest lucru arată împlinirea profeţiei. Chiar şi liderii religioşi neagă învăţăturile simple ale Bibliei cu privire la Creaţie, Potop, divinitatea lui Hristos, a doua venire şi multe alte adevăruri vitale din Biblie. Spiritismul şi tradiţiile pseudo-intelectuale au înlocuit Biblia în multe cercuri religioase. Profesori laici învaţă tineretul să batjocorească dovezile biblice ale acestor mari adevăruri şi să înlocuiască aceste evenimente simple ale Cuvântului sfânt a lui Dumnezeu cu evoluţionismul şi alte învăţături false, omeneşti. Un sondaj recent relevă faptul că doar două procente din studenţii americani la teologie cred într-o revenire literală a lui Isus.

F. Degenerare moralădeclin al spiritualităţii

"În zilele din urmă ... oamenii vor fi iubitori de sine, ... fără dragoste firească, ... neînfrânaţi, ...neiubitori de bine, ... având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea." 2 Timotei 3:1-5.

America se confruntă cu o criză majoră. Oameni din toate domeniile spun acest lucru. Suicidul a devenit cea mai populară soluţie la problemele umane. Rata divorţurilor creşte sălbatic, aproape una din doua căsătorii sfârşesc prin divorţ. Curentul generaţiei imoralecu obsesiile ei pentru sex şi murdărie, cu creştere a membrilor bisericii dar descreştere a spiritualităţii adevăratereprezintă clar o împlinire a Cuvântului lui Dumnezeu. Vei avea un şoc când vei încerca să vezi câte din păcatele zilelor din urmă din 2 Timotei 3:1-5 le poţi depista în fiecare ediţie a ziarelor de duminică. Numai revenirea Domnului va putea scurta mareea răului care acum ameninţă să înghită lumea.

G. Înnebuniţi după plăceri
"În zilele din urmă ... oamenii vor fi ... iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu." 2 Timothy 3:1-4.

Lumea este înnebunită după plăceri. Doar un procent mic din cetăţenii marilor oraşe frecventează cu regularitate serviciile divine de la biserică, dar ticsesc cu miile locurile de distracţii. America cheltuieşte miliarde în fiecare an pentru plăceri şi numai "rămăşiţe" (prin comparaţie) pentru Dumnezeu. Americanii înnebuniţi după plăceri risipesc miliarde de ore în faţa televizorului, o împlinire directă a textului din 2 Timotei 3:4.

H. Creştere a călcărilor de lege, a crimelor sângeroase şi a violenţei
"Din pricina înmulţirii fărădelegii." Matei 24:12. "Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău." 2 Timotei 3:13. "Căci ţara este plină de omoruri, şi cetatea este plină de silnicie." Ezechiel 7:23.

Este foarte evident faptul că toate aceste semne se împlinesc. Crima şi nelegiuirea cresc cu o rapiditate şocantă. Cei mai mulţi oameni din marile oraşe nu răspund dacă cineva sună la uşă după ce s-a înserat. Cea mai serioasă declaraţie din timpul nostru are de a face cu îngrijorarea cu privire la supravieţuirea civilizaţiei din cauza crimei ce ameninţă să o măture fără control.

I. Cutremure distrugătoare, furtuni şi foamete
"Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumi." Luca 21:11.

Cutremure, tornade, inundaţii, etc. au o rată de creştere fără precedent. O treime din populaţia lumii este înfometată, mii mor în fiecare zi de foame. Toate aceste lucruri sunt o dovadă în plus că trăim în ultimele ore ale pământului.

J. Un mesaj special către lume în aceste ultime zile
"Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul." Matei 24:14.

Ultimul mare, solemn mesaj de avertizare despre a doua venire a lui Hristos, este acum prezentat în peste 900 de limbi şi dialecte. Aproape 95% din populaţia lumii are acces la acest mesaj. Înainte de a doua venire a lui Isus, fiecare persoană din lume va fi avertizată de apropiata Sa revenire. Oamenii se vor pierde doar dacă resping mesajul de avertizare.

K. O întoarcere spre spiritism
"În vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare." 1 Timotei 4:1. "Acestea sunt duhuri de draci." Apocalipsa 16:14.

Oamenii de astăzi, inclusiv un mare număr dintre conducătorii naţiunilor, caută sfat în ocultism şi spiritism. Spiritismul a invadat bisericile, la fel ca învăţăturile false despre nemurirea sufletului. Biblia ne învaţă că morţii sunt morţi.

Trăim în ultimele minute ale timpului.
Trăim în ultimele minute ale timpului.

11. Cât de aproape este a doua venire a Domnului?

"De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri." Matei 24:32-34

Răspundeţi:   Biblia este simplă şi foarte specifică cu privire la acest punct. Aproape toate semnele s-au împlinit. Nu putem şti cu exactitate ziua şi ora revenirii lui Isus (Matei 24:36), însă putem fi siguri că noi suntem oamenii care vom fi în viaţă şi vom vedea revenirea Domnului Isus. Dumnezeu a promis să împlinească foarte repede lucrurile (Romani 9:28). Foarte curând, Hristos Se reîntoarce pe acest pământ pentru poporul Său. Eşti pregătit?

Ceea ce pare a fi Isus într-o cameră de întrunire, este de fapt un demon ce joacă acest rol.
Ceea ce pare a fi Isus într-o cameră de întrunire, este de fapt un demon ce joacă acest rol.

12. Satana învaţă multe lucruri false cu privire la a doua venire a lui Hristos şi, cu minuni şi miracole mincinoase, va înşela milioane de oameni. Cum pot fi sigur că nu voi fi şi eu înşelat?

"Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite." Apocalipsa 16:14. "Şi vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi." Matei 24:24. "La lege şi la mărturie: căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta." Isaia 8:20.

Răspundeţi:   Satan a inventat multe învăţăminte false despre a doua venire şi înşală milioane de oameni ca să creadă că Isus a şi venit sau că El va veni într-o manieră ne-biblică. Dar Hristos ne-a avertizat cu privire la strategia lui Satana, spunând, "Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva." Matei 24:4. El ne expune apoi planurile lui Satana şi neadevărurile astfel încât să fim avertizaţi dinainte, şi ne reaminteşte, "Iată, că v-am spus mai dinainte." Matei 24:25. De exemplu Isus a afirmat în mod specific că nu va apărea în deşert sau într-o cameră de întrunire (versetul 26). Nu avem nici o scuză să ne înşelăm dacă învăţăm ce ne spune cartea lui Dumnezeu despre a doua venire a lui Hristos. Testul este acesta: Ce ne învaţă Biblia despre acest subiect? Oamenii care cunosc ceea ce spune Biblia despre a doua venire nu vor fi duşi în rătăcire de Satana. Toţi ceilalţi se vor înşela.

Trebuie să nu ajungem aşa de ocupaţi încât să nu mai avem timp pentru Hristos.
Trebuie să nu ajungem aşa de ocupaţi încât să nu mai avem timp pentru Hristos.

13. Cum pot fi sigur că voi fi pregătit în momentul când Se va reîntoarce Isus?

"Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară." Ioan 6:37. "Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu." Ioan 1: 12. "Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor." Evrei 8: 10. "Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos." 1 Corinteni 15:57.

Răspundeţi:   Isus a spus, "Iată Eu stau la uşă [această uşă reprezintă mintea sau inima omului], şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra." Apocalipsa 3:20. Prin Duhul Sfânt şi conştiinţa mea, Isus bate şi cere să intre în inima mea astfel încât să poată să îmi schimbe viaţa. Dacă Îi voi da Lui fără rezerve viaţa mea, El va şterge toate păcatele mele din trecut (Romani 3:25) şi îmi va da putere să trăiesc o viaţă sfântă (Ioan 1:12). Ca un dar fără plată, El îmi acordă caracterul Său neprihănit, astfel încât să pot sta fără frică în faţa unui Dumnezeu sfânt, atunci când viaţa mea este schimbată de Isus. Apoi, să fac voia Sa va devini o plăcere. Este aşa de sigur căci văd cum îndoielile mele sunt spulberate de realitate. Însă este adevărat. Partea mea este să-I dau pur şi simplu viaţa mea lui Hristos şi să-I permit să trăiască în mine. Partea Lui este să lucreze în mine miracolul schimbării vieţii mele şi pregătirii mele pentru a doua Sa venire. Isus face acest lucru gratis. Trebuie doar să-l accept.

14. Despe ce mare pericol ne avertizează Isus cu solemnitate?

14. Despe ce mare pericol ne avertizează Isus cu solemnitate?

"De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi." Matei 24:44. "Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră." Luca 21:34. "Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului." Matei 24:37.

Răspundeţi:   Există un mare pericol să devenim aşa de ocupaţi cu grijile acestei vieţi sau aşa de fermecaţi de plăcerile păcatului, încât revenirea Domnului să ne surprindă la fel cum a surprins potopul lumea din zilele lui Noe, să fim surprinşi, găsiţi nepregătiţi şi pierduţi. Milioane de oameni vor experimenta acest lucru. Dar tu? Isus Se reîntoarce foarte, foarte curând--în zilele noastre. Eşti pregătit? Nimic altceva nu mai contează?


15. Intenţionez să fiu gata atunci când Isus Se va reîntoarce.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat


1. Este adevărat că cel mai mare necaz este foarte aproape?


Este adevărat că cel mai mare necaz va lovi pământul chiar înainte ca Isus să Se reîntoarcă să Îşi elibereze poporul. Daniel descrie acest necaz ca "o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta." Daniel 12:1. Totuşi, în context, "marele necaz" din Matei 24:21 se referă la groaznica persecuţie asupra poporului lui Dumnezeu din timpul Evului Întunecat. În acea perioadă milioane de oameni au fost ucişi pentru credinţa lor.

2. Din moment ce Domnul revine "ca un hoţ noaptea," cum poate şti cineva ceva despre revenirea Lui?


Răspunsul se găseşte în 1 Tesaloniceni 5:2-4: "Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: Pace şi linişte! atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ." Observaţi că ziua Domnului vine ca un hoţ asupra celor nepregătiţi, nu şi peste aceia care sunt numiţi "fraţi."

3. Când Îşi va instaura Hristos Împărăţia Sa pe pământ?


După marea perioadă de 1000 de ani din Apocalipsa 20. Perioada de 1000 de ani începe la a doua venire a lui Hristos, când Isus îi ia pe cei neprihăniţi de pe acest pământ la cer ca să trăiască şi să domnească împreună cu El "o mie de ani." Apocalipsa 20:4. La sfârşitul celor 1000 de ani "cetatea sfântă, noul Ierusalim" (Apocalipsa 21:2) coboară din ceruri pe pământ cu toţi sfinţii (Zaharia 14:1, 4, 5) şi nelegiuiţii din toate timpurile sunt readuşi la viaţă (Apocalipsa 20:5). Ei înconjoară cetatea sfântă pentru ca să o cucerească (Apocalipsa 20:9), dar din ceruri, de la Dumnezeu, coboară un foc ce îi mistuie. Acest foc purifică pământul şi arde toate urmele păcatului şi a păcătoşilor (2 Petru 3: 10). La final focul se va stinge (Isaia 47:14), lăsând în urmă cenuşa (Maleahi 4:3). Apoi Dumnezeu creează un pământ nou (2 Petru 3:13; Isaia 65:17; Apocalipsa 21:1) şi îl dă celor neprihăniţi, şi "Dumnezeu va locui cu ei, ... şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor." Apocalipsa 21:3. Fiinţe perfecte, sfinte, fericite, refăcute după chipul desăvârşit al lui Dumnezeu, vor fi în sfârşit acasă în lumea fără păcat şi fără pată, pe care Dumnezeu a plănuit-o încă de la început. Doar cei mai nechibzuiţi oameni vor alege să piardă toate acestea.

4. De ce nu auzim mai mult predicându-se şi învăţându-se despre a doua venire a lui Hristos?


Diavolul este responsabil pentru acest lucru. El ştie bine că a doua venire este "fericita nădejde" (Tit 2:13) a creştinului, care odată înţeleasă schimbă vieţile bărbaţilor şi femeilor şi îi face să ia parte personal, sârguincios şi activ la răspândirea acestei veşti bune la alţii, astfel încât revenirea lui Isus să fie zorită. Acest lucru îl înfurie pe Satana, astfel încât el îi influenţează pe cei ce au "o formă de evlavie" (2 Timotei 3: 5) dar care îi "tăgăduiesc puterea" să batjocorească zicând, "Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii." 2 Petru 3:3, 4. Cei care neagă, ignoră, sau privesc cu uşurinţă a doua venire a lui Isus (un eveniment literal, apropiat şi viitor) împlinesc clar profeţia biblică--şi îi fac diavolului un mare serviciu.

5. Nu este adevărat că Isus vorbeşte despre o răpire secretă când spune în Luca 17:36, "Unul va fi luat şi altul va fi lăsat"?


Nu. Aici nu este nici cea mai mică indicaţie că evenimentul este secret. Isus descria potopul lui Noe şi distrugerea Sodomei. (Vezi Luca 17:26-37.) El a povestit cum Dumnezeu a cruţat viaţa lui Noe şi Lot şi i-a distrus pe cei nelegiuiţi. El a menţionat că potopul şi focul "i-a distrus pe toţi." Versetele 27, 29. Într-un mod simplu, în fiecare din aceste cazuri, câţiva au fost luaţi în siguranţă iar restul au fost distruşi. Apoi El a adăugat, "Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului." Versetul 30. Pentru a ilustra aceasta, Isus a continuat, "Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat." Versetul 36. Nu este nimic secret în acest proces. "Orice ochi Îl va vedea." Apocalipsa 1:7. La a doua Sa venire, în mod public, în văzul tuturor Hristos îi va lua pe cei neprihăniţi în văzduh (1 Tesaloniceni 4:16, 17) şi îi va ucide pe cei nelegiuiţi (Isaia 11:4; 2 Tesaloniceni 2:8). De aceea în Luca 17:37 se vorbeşte despre trupurile neînsufleţite ale celor nelegiuiţi şi se menţionează vulturii care le dau târcoale. (Vezi de asemenea şi Apocalipsa 19:17, 18.) Cei nelegiuiţi care rămân în urmă la a doua venire a lui Hristos sunt lăsaţi morţi.

Întrebări test1. La a doua venire (1)

_____   Hristos va reveni în mod privat şi va vizita câteva oraşe ale pământului.
_____   Hristos va apare în deşert.
_____   Hristos va rămâne pe norii cerului şi îi va chema pe cei neprihăniţi să Îl întâlnească în văzduh.

2. Când Isus Se reîntoarce pe acest pământ (1)

_____   Doar cei neprihăniţi Îl vor vedea.
_____   Orice ochi Îl va vedea.
_____   Oamenii nu vor şti până când nu se va anunţa la TV.

3. Ce se va întâmpla cu cei neprihăniţi la a doua venire a lui Hristos? (2)

_____   Cei morţi în credinţă vor fi înviaţi, li se va da nemurirea, vor fi ridicaţi în nori şi luaţi în cer.
_____   Cei credincioşi în viaţă, vor primi nemurirea, vor fi ridicati în nori şi luaţi în cer.
_____   Cei credincioşi vor sta pe pământ ca să îi convertească pe cei necredincioşi.
_____   Cei credincioşi vor fi răpiţi în mod secret.

4. Pe baza semnelor biblice, revenirea lui Hristos va avea loc (1)

_____   Foarte, foarte curând!
_____   Peste câteva sute de ani de aici înainte.
_____   La mijlocul secolului 21.

5. Cei păcătoşi care sunt în viaţă când Isus va reveni, vor fi (1)

_____   Trimişi în iad, unde vor arde pentru totdeauna.
_____   Vor muri la a doua venire.
_____   Cruţaţi şi li se va da încă o şansă.

6. Bifaţi afirmaţiile de mai jos, care spun adevărul despre a doua venire a lui Hristos: (4)

_____   El va reveni în mod secret.
_____   A doua venire înseamnă de fapt experienţa convertirii.
_____   El va reveni pe nori.
_____   Hristos vine pentru noi în ceasul în care murim.
_____   Cei păcătoşi nu Îl vor vedea.
_____   Toţi îngerii vor fi cu El.
_____   El, de fapt, nu va atinge pământul.
_____   Este posibil să ştim ziua şi ora revenirii Lui.
_____   Milioane de oameni vor fi surprinşi de revenirea Lui şi se vor pierde.

7. La a doua venire a lui Isus (1)

_____   Întreaga lume va fi gata şi Îl va aştepta.
_____   Va fi un cutremur mondial, devastator.
_____   Cei păcătoşi vor fi convertiţi.

8. Bifaţi afirmaţiile care sunt semne adevărate ale zilelor din urmă ale pământului: (7)

_____   Lumea va fi din ce în ce mai bună.
_____   Dezechilibru între capital şi muncă.
_____   Mai puţine cutremure înspăimântătoare, furtuni, etc.
_____   Îndepărtare de la adevărurile biblice.
_____   Rată scăzută a divorţului.
_____   Căutare demenţială a plăcerilor.
_____   Degenerare morală.
_____   Rata criminalităţii în mare scădere.
_____   Foamete.
_____   Creşterea cunoştinţei.
_____   Nelinişte şi răscoală.

9. Care dintre semnele cerului sunt semne ale revenirii lui Hristos? (2)

_____   Cometa Haley.
_____   Ziua întunecată din 1780.
_____   Căderea de stele din noiembrie 1833.
_____   Căderea lunii pe pământ.

10. De unde ştim că Isus Se reîntoarce foarte curând? (1)

_____   Biblia ne oferă semnele şi descriere amănunţită a ultimelor zile.
_____   Pentru că sunt aşa de mulţi oameni care cred că Isus se reîntoarce curând.
_____   Câţiva prezicători(clarvăzători) prevăd acest lucru.

11. Milioane de oameni vor fi înşelaţi cu privire la modul în care va reveni Hristos din cauza (1)

_____   Dumnezeu nu vrea ca să fie toţi oamenii salvaţi.
_____   Aceşti oameni nu donează daruri suficient de generoase.
_____   Ei nu îşi studiază Bibliile ca să găsească adevărul în această privinţă.

12. Eu pot fi gata pentru revenirea lui Isus dacă (1)

_____   Isus trăieşte în mine.
_____   Citesc zilnic ziarele.
_____   Fac ceea ce îmi sugerează pastorul meu.