Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Fallet avslutat

Fallet avslutatLesson 19

Juryn har fattat sitt beslut, domen läses upp... fallet anses avslutat! Vilken allvarlig tanke! Stunden är snart här, då varenda människa som någonsin levat måste stå till svars för sina handlingar inför en allseende Gud (2 Korinterbrevet 5:10). Men du behöver inte förskräckas - fatta mod! Miljoner människor före dig har funnit att sanningen om domen egentligen är goda nyheter! På inte mindre än fyra ställen brister Uppenbarelseboken ut i lovpris och tacksägelse när den stora domedagen nämns! Visste du att mer än tusen texter i Bibeln talar om domen? Och nästan alla Bibelns författare hänvisar till den, så det måste vara något mycket viktigt. Du kommer att få en riktig ögonöppnar-upplevelse, när du studerar detta åsidosatta ämne. [Observera att domen är uppdelad i tre faser... Var uppmärksam på det när du studerar den här lektionen!]

Domens första fas
1. Ängeln Gabriel gav Daniel profetian om den himmelska domen som började år 1844. Denna första fas av domen kallas för den undersökande domen, och den hålls innan Jesus kommer tillbaka. Vilka människor rannsakas i denna första fas? När avslutas den?

"Domen skall begynna, och det på Guds hus." 1 Petrus 4:17. "Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet och den som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig. Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro." Uppenbarelseboken 22:11, 12. (Se även 1 Timoteus 3:15.)

Svar:   Den avslutas alldeles innan Jesus kommer tillbaka. Alla (både levande och döda) som utgett sig för att vara kristna - "Guds hus" - kommer att rannsakas i den undersökande domen. (Vi läste om årtalet 1844 i studieguide 18.)

Jesus försvarar sina trogna efterföljare i rättegången och lovar dem en frikännande dom.
Jesus försvarar sina trogna efterföljare i rättegången och lovar dem en frikännande dom.

2. Vem är ordförande vid rättshandlingarna? Vem är domaren? Vem är försvarsadvokaten? Vem är åklagaren? Vilka är vittnena?

"En som var gammal satte sig ned, ...hans tron var av eldslågor." "Man satte sig till doms, och böcker blev upplåtna." Daniel 7:9,10. "Vi har en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig." 1 Johannes 2:1. "All dom har han [Fadern] överlåtit åt Sonen." Johannes 5:22. "Satan, ...våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud." Uppenbarelseboken 12:9,10. "Så säger han som är Amen, det trovärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse." Uppenbarelseboken 3:14. (Se även Kolosserbrevet 1:12-15.)

Svar:   Gud Fadern, den gamle av dagar, är ordförande vid rättegången. Han älskar dig innerligt (Johannes 16:27). Satan är den ende åklagaren. I den himmelska rättssalen är Jesus - din bäste vän som älskar dig - din försvarsadvokat, domare och vittne. Och han har lovat att "rätt ska bli skipad åt den Högstes heliga." Daniel 7:22.

De bevis som framförs i domen kommer från himmelens böcker.
De bevis som framförs i domen kommer från himmelens böcker.

3. Varifrån kommer bevisen som används i den undersökande domen? Vilket rättesnöre används? Om Gud redan vet allting om alla människor, varför behövs en rättegång?

”Så satte man sig ned till doms, och böcker blev upplåtna.” Daniel 7:10. ”Och de döda blev dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna.” Uppenbarelseboken 20:12. ”De ...ska dömas genom frihetens lag.” Jakob 2:12. ”Ett skådespel har vi ju blivit för världen, för både änglar och människor.” 1 Korinterbrevet 4:9.

Svar:   Bevisen kommer från böcker där alla detaljer från personens hela liv finns nedtecknade. I de trognas böcker står deras böner, deras omvändelse, deras syndabekännelse och förlåtelse, öppet så att alla kan se. Dessa böcker visar att med Guds kraft kan den kristne leva ett gudfruktigt liv. Gud visar öppet sin glädje över de frälstas liv. Domen kommer att visa att "det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus." Romarbrevet 8:1.

Guds tio budord är rättesnöret i domen (Jakob 2:10-12). Att bryta mot Guds lag är synd (1 Johannes 3:4). Lagens rättfärdighet fulländas av Jesus i alla hans efterföljare (Romarbrevet 3:3, 4). Att tvivla på detta är att tvivla på Jesu ord och Jesu kraft.

Denna rannsakning sker inte för att informera Gud om någonting. Han vet redan allting (2 Timoteus 2:19). Men eftersom de frälsta kommer till himlen från en korrupt värld, skulle det vara naturligt om änglarna och invånarna från andra, syndfria, världar är lite nervösa för att någon från jorden kommer till himlen och börjar med synd på nytt. Men rannsakningen visar öppet alla hemligheter och svarar på alla frågor. Satans mål har alltid varit att framställa Gud som orättvis, hänsynslös, kärlekslös och lögnaktig. Det är därför viktigt att alla i hela universum själva får se vilket tålamod Gud har haft med syndarna. Domens främsta syfte är att rentvå Guds karaktär (Uppenbarelseboken 11:16-19 15:2-4 16:5, 7 19:1, 2 Daniel 4:36, 37). Lägg märke till att Gud lovprisas och äras för sitt sätt att genomföra med domen.

Alla aspekter av en människas liv kommer att bli granskade i domen.
Alla aspekter av en människas liv kommer att bli granskade i domen.

4. Vilken del av en persons liv tar man hänsyn till i den undersökande domen före Jesu återkomst? Vad kommer att fastställas? Hur avgörs belöningar?

”Gud skall dra alla gärningar till doms, när han dömer allt vad förborgat är, evad det är gott eller ont.” Predikaren 12:14. ”Låt båda slagen [säd och ogräs] växa tillsammans intill skördetiden.” ”Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skall samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som är andra till fall, och dem som gör vad orätt är.” Matteus 13:30, 41. ”Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar är.” Uppenbarelseboken 22:12.

Svar:   Varje liten detalj, även hemliga tankar och handlingar, kommer att granskas. Det är därför denna första del av domen kallas för den undersökande domen. Domen avgör vilka av de som påstår sig vara kristna verkligen blir frälsta. Domen kommer följaktligen även att avgöra vem som inte blir frälst och därför inte heller blir dömd i den undersökande domen. Även om vi är frälsta av nåd så kommer vi att bli belönade efter våra gärningar, vad vi uträttat och hur vi levt. Det är våra handlingar som visar om vi är genuina kristna (Jakob 2:26).


Domens andra fas
5. Vilka människor är med och dömer i himlen under de 1000 åren som Uppenbarelsebokens 20:e kapitel handlar om? Vad är syftet med denna andra del av domen?

”Vet n då inte att de heliga ska döma världen? ...Ni vet ju att vi ska döma änglar.” 1 Korinterbrevet 6:2, 3. ”Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom.” Uppenbarelseboken 20:4.

Guds heliga från alla tider kommer att sitta med i den andra delen av domen.
Guds heliga från alla tider kommer att sitta med i den andra delen av domen.
Svar:   De “heliga”, eller rättfärdiga, från alla tider, de som Kristus tar med sig upp till himlen vid sin andra ankomst, är de som sitter med i den andra delen av domen.

Tänk dig att en familj hade en älskad son som hade blivit mördad, och att sonen inte var med i himlen. Men mördaren var där. Naturligtvis kommer den familjen att vilja veta varför. I den här andra delen av domen kommer alla rättfärdiga att få svar på sina frågor. Varje förlorad persons liv (även Satan och hans änglar) kommer noggrant att granskas av de rättfärdiga. De rättfärdiga kommer därefter att helt kunna instämma med vad Jesus beslutat om var och ens belöning. Det kommer att vara uppenbart för alla att domen är helt rättvis. Domen kommer att bekräfta det beslut, som människor redan förut har fattat vad det gäller vem de valde att tjäna, Jesus eller någon annan herre (Uppenbarelseboken 22:11, 12). (Se studieguide 12 ifall du behöver repetera vad de 1000 åren handlar om.)Domens tredje fas
6. När och var kommer den tredje fasen av den slugtiltiga domen att äga rum? Vilka ytterligare människor kommer att ta del?

“Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem.” ”Då skall Herren, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig.” ”Hela landet från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, skall då förvandlas till en slättmark.” Sakaraja 14:4, 5, 10. ”Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud.” Uppenbarelseboken 21:2. "När de tusen åren har gått till ända, skall Satan… gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens fyra hörn… och samla dem till den stundande striden.” Uppenbarelseboken 20:7, 8.

De ogudaktiga kommer försöka att inta den heliga staden.
De ogudaktiga kommer försöka att inta den heliga staden.
Svar:   Vid slutet av de 1000 åren kommer enligt Uppenbarelseboken kapitel 20, den tredje delen, den verkställande domen, att hållas. Jesus har då återvänt till jorden med den heliga staden. Alla ogudaktiga som någonsin levat, inklusive Satan och hans änglar, kommer att vara där. De ogudaktiga från alla tider kommer att uppväckas (Uppenbarelseboken 20:5), och Satan kommer genast att organisera en kraftfull propagandakampanj för att förföra dem. Otroligt nog så kommer han att lyckas få världens nationer att tro att de kan inta den heliga staden.


7. Vad händer härnäst?

”Och de drar fram över jordens hela vidd och omringar de heligas läger och den älskade staden.” Uppenbarelseboken 20:9.

Svar:   De ogudaktiga omringar staden och gör sig beredda att anfalla den.

Den tredje fasen av domen kommer att avbryta anfallet mot staden.
Den tredje fasen av domen kommer att avbryta anfallet mot staden.

8. Vad är det som avbryter deras stridsplan, och vilket resultat får det?

"Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blev upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna." Uppenbarelseboken 20:12. "Vi måste alla, sådana vi är, träda fram inför Kristi domstol." 2 Korinterbrvet 5:10. "Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böja sig, och alla tungor skall prisa Gud. Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv." Romarbrevet 14:11, 14.

Svar:   Oväntat och helt utan förvarning uppenbarar sig Gud ovanför staden i ett bländande, nästan paralyserande ljussken (Uppenbarelseboken 19:11-21). Sanningens ögonblick har kommit. Varje förtappad människa ända från världens begynnelse, tillsammans med Satan och hans änglar, möter nu Gud och domen. Allas ögon är fästade på kungarnas Kung. (Uppenbarelseboken 20:12).

Varje människa ser sitt eget liv bli granskat
Därefter passerar hela livet revy framför varje förlorad människa. Hon kommer ihåg Guds oförtröttliga och kärleksfulla vädjan till omvändelse den stilla rösten i det innersta den återkommande känslan av övertygelse det envisa vägrandet att svara. Alltihop finns där. Man minns allt. Gud vill att de ogudaktiga ska förstå. Han kommer att visa alla fakta så att allt framstår klart och tydligt för alla inblandade. Alla anteckningar och journaler finns.

Inget göms undan
Gud håller inte på med något himmelskt hemligt uppdrag. Han har inte förstört några bevis, eller suddat någon inspelning. Det finns inget att dölja. Allt är öppet. Varenda människa som någonsin har levat, och alla både goda och onda änglar, kommer att se detta dramornas drama.

De förlorade faller ned på knä.
Plötsligt går det en rörelse genom mängden. En stackars förtappad själ faller ned på knä, tillstår sin skuld och erkänner öppet att Gud varit mer än rättvis mot honom. Hans egen envisa stolthet var det som hindrade honom från att svara. Andra människor och onda änglar börjar göra likadant. Till slut har varenda människa, varenda ond ängel och även Satan fallit ned inför Gud. (Romarbrevet 14:11). De erkänner nu öppet att de falskeligen har anklagat Gud, och erkänner hans kärleksfulla, rättvisa och nådefulla behandling mot dem.

Alla erkänner att domen är rättvis
Alla erkänner att deras dödsdom är rättvis - och det enda säkra sättet att hantera synd. Om varje förlorad person kan det sägas, "Det har blivit ditt fördärv, o Israel, att du satte dig upp mot mig som var din hjälp." Hosea 13:9. Gud står nu som rättfärdigad inför hela universum. Alla Satans falska anklagelser har avslöjats som ett lögnverk påhittat av honom själv, lögnens fader.

Eld från himlen kommer att för alltid utrota synd och syndare.
Eld från himlen kommer att för alltid utrota synd och syndare.

9. Vilka sista åtgärder kommer att förinta synden från universum och ge de rättfärdiga en säker framtid och tillvaro?

"Och de ...omringar de heligas läger, ...men eld faller ned från himmelen från Gud och förtär dem. Och djävulen, som förvillade dem, blir kastad i sjön av eld och svavel." ”Uppenbarelseboken 20:9, 10. ”De [de ogudaktiga] ska bli såsom aska under era fötter.” Malaki 4:3. ”Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord.” Jesaja 65:17. "Nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor." 2 Petrus 3:13. ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna …och de ska vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem.” Uppenbarelseboken 21:3.

Svar:   Eld från himlen kommer att falla ned över de ogudaktiga. Elden kommer att för evigt utrota synd och syndare från universum (Mer om helveteselden finner du i studieguide 11). Det kommer att bli sorgligt och smärtsamt för Guds folk, eftersom nästan alla kommer att ha en vän eller anhörig i elden. Skyddsänglar kommer troligen att gråta över att inte "deras" människa, som de under många år skyddat och älskat, är frälst. Även Kristus kommer gråta över dem som han under så lång tid älskade och försökte vinna. I detta hemska ögonblick kommer Guds, vår älskade Faders, förtvivlan över priset för synd, att vara obeskrivlig.

Nya himlar och jord
Då skall Herren avtorka alla tårar från deras ögon (Uppenbarelseboken 21:4) och skapa nya himlar och en ny jord - vackrare än någon kan beskriva - för sina heliga. Och det bästa av allt är att han själv kommer att bo där med de sina i all evighet. Ingen vettig människa skulle väl vilja gå miste om detta.

Offerdjuret representerade Jesus offer på korset.
Offerdjuret representerade Jesus offer på korset.

10. På vilket sätt symboliserade gudstjänsten på den stora försoningsdagen i den gammaltestamentliga helgedomen, domedagen och Guds plan för att förinta synd från universum och återupprätta perfekt harmoni?

Prästens tjänst vid nådastolen representerade Jesu prästtjänst för oss i himlen.
Prästens tjänst vid nådastolen representerade Jesu prästtjänst för oss i himlen.
Svar:   I studieguide 2 fick vi lära oss hur Satan falskeligen anklagade och utmanade Gud och hur han spred den dödsbringande synden ut i universum. Den stora försoningsdagen i det gamla Israel visade, genom symbolik, hur Gud kommer att hantera problemet med synden, och hur han genom sin försoning återupprättar harmoni i universum. De symboliska stegen i den jordiska helgedomen var:

A. Slaktandet av Herrens bock för att betala alla synder.

B. Prästen stänkte blodet framför nådastolen.

C. Domen förrättades i följande ordning:

(1) den rättfärdige antogs, (2) den orättfärdige fördrevs, och (3) alla spår av synd avlägsnades ur helgedomen

D. Synderna förs över till syndabocken.

E. Syndabocken förs ut i öknen.

F. Människorna renas från sina synder.

G. Alla får börja det nya året med ett tomt och rent blad.

Dessa fem symboliska steg representerar vad bokstavligen instiftades i den himmelska helgedomen - Guds himmelska huvudkontor i universum. Det första steget ovan är en symbol på vad som bokstavligen händer i det första steget nedan det andra steget ovan är symbol för det andra steget nedan, etc. Lägg märke till hur klart och tydligt Gud har symboliserat dessa viktiga försoningshändelser:

A. Kristus dog för våra synder (1 Korinterbrevet 15:3 5:7).

B. Jesus är vår överstepräst, som återskapar människorna till Guds avbild. (Hebreerbrevet 4:14-16 Romarbrevet 8:29).

C. I domen föreligger alla bevis på både onda och goda liv. Alla syndabevis avlägsnas sedan från den himmelska helgedomen. (Uppenbarelseboken 20:12 Apostlagärningarna 3:19-21).

D. Skulden för syndens ursprung och dess inverkan på människorna läggs på Satan. (1 Johannes 3:8 Uppenbarelseboken 22:12).

E. Satan drivs ut i öknen. (De 1000 åren, Uppenbarelseboken kapitel 20).

F. Satan, synd och syndare förgörs för alltid. (Uppenbarelseboken 20:10 21:8 Psaltaren 37:10, 20 Nahum 1:9).

G. Ny jord skapas för Guds folk. Allt som gått förlorat genom synden återställs till Herrens folk. (2 Petrus 3:13 Apostlagärningarna 3:20, 21).

Försoningen är inte fullbordad förrän hela universum och allt som finns däri, är återskapat som det var innan syndafallet - med försäkran om att synd aldrig mer ska uppstå.

Efter domen kommer synden att vara borta för alltid. De rättfärdiga kan vara trygga för evigt.
Efter domen kommer synden att vara borta för alltid. De rättfärdiga kan vara trygga för evigt.

11. Vilka är de goda nyheter om domen som vi har sett i denna studieguide? Se sammanfattning nedan.

Svar:   A. Gud och hans sätt att hantera syndaproblemet kommer på ett strålande sätt att bli rättfärdigat inför hela universum. Detta är huvudsyftet med domen.

B. Domen kommer fällas till Guds folks fördel.

C. De rättfärdiga kommer i all evighet att kunna leva trygga från synd.

D. Synden kommer att helt förintas och kommer aldrig mer att uppstå.

E. Allt det som Adam och Eva förlorade på grund av synd, kommer att ges tillbaka till de frälsta.

F. De ogudaktiga kommer att bli till aska - de kommer inte att torteras i evighet.

G. På domedagen är Jesus vår domare, försvarsadvokat och tillika vittne.

H. Både Fadern och Sonen älskar oss. Det är djävulen som anklagar oss.

I. De himmelska böckerna kommer att vara till hjälp för de rättfädiga. De visar hur nådens evangelium förändrade deras liv.

J. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, och domen kommer visa att det är sant.

K. Ingen enda (människa eller ängel) kommer att beklaga sig över att Gud är orättvis. Alla kommer enhälligt att tycka att Gud har varit kärleksfull, rättvis och snäll mot alla.


12. Gud lovar att frikänna dig i den himmelska domstolen om du ber honom komma in i ditt liv och låta honom leda dig. Vill du inte be att han kommer in till dig redan i dag?

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Vad är skillnaden mellan att ta emot Jesus som min Frälsare och att ta emot honom som min Herre?


Det är en förfärlig skillnad. Jesus som Frälsare frälser mig från min syndaskuld och ger mig ett helt nytt liv. Han förvandlar mig från syndare till helig människa. Den förvandlingen är ett mirakel och en förutsättning för frälsning. Ingen kan bli frälst utan denna förvandling. Men Jesus är därmed inte klar med mig. Jag har nu blivit född på nytt, men han vill att jag också ska växa till och bli som honom (Efesierbrevet 4:13). Genom att varje dag ta emot och acceptera honom som den Herre som bestämmer över mitt liv, så låter han mig, genom sina under, växa till och mogna som kristen (2 Petrus 3:18).

Problemet - Jag vill vara den som bestämmer
Problemet är att jag vill själv bestämma över mitt liv - gå min egen väg. Bibeln kallar detta "orättfärdighet”, eller synd (Jesaja 53:6). Att låta Jesus bli Herre är så viktigt att Nya Testamentet kallar honom för ”Herre” 766 gånger. Bara i Apostlagärningarna kallas han "Herre" 110 gånger, men bara på två ställen kallas han ”Frälsare”. Detta visar hur viktigt det är att vi erkänner honom som vår Herre och låter honom visa vägen i våra liv.

En försummad nödvändighet - Att göra honom till Herre
Jesus poängterade hela tiden nödvändigheten av att kröna honom Herre, för han visste att vi skulle glömma det och anse det oviktigt. ( 2 Korinterbrevet 4:5). Om jag inte låter Jesus bli Herre över mitt liv så kan jag aldrig någonsin växa i mitt kristna liv och bli iklädd Kristi rättfärdighet. Istället kommer jag att sluta ”eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.” Och ännu värre, jag kommer att ha känslan av att jag ”behöver intet”. Uppenbarelseboken 3:17.

2. Jag trodde att Jesus allena bar våra synder. Men på försoningsdagen lade man över alla synder som Guds folk hade begått, på syndabocken. Betyder inte det att syndabocken då också bär vår synd?


Syndabocken, som representerar Satan, bär inte på något sätt våra synder. Herrens bock som offrades på försoningsdagen representerar Jesus, som på Golgata tog på sig och betalade för våra synder. Jesus allena ”borttager världens synd!” Johannes 1:29. Satan kommer att straffas (liksom alla andra syndare - Uppenbarelseboken 20:12-15) för sina synder, vilka inkluderar skulden för (1) syndens existens, (2) hans egna onda gärningar, och (3) för att ha fått varenda människa på jorden att synda. Gud kommer att lägga skulden för ondskan på honom. Det är detta som överförandet av synd till syndabocken (Satan) på försoningsdagen symboliserar.

3. Bibeln säger tydligt att Gud förlåter alla synder som vi erkänner (1 Johannes 1:9). Bibeln säger också tydligt att trots att synderna har blivit förlåtna, så finns de kvar i himlens böcker tills tidens slut (Apostlagärningarna 3:19-21). Varför suddas inte synderna ut när de är förlåtna?


Det finns ett mycket bra skäl till det. Den himmelska domen är inte avslutad förrän alla de ogudaktiga har fått sin dom – alldeles innan de förgörs vid tidens ände. Om Gud skulle sudda ut alla förlåtna synder innan denna slutgiltiga fas av domen så skulle han kunna bli anklagad för att ha försökt dölja viss sanning. Allt som har hänt förblir således öppet ända tills domen är helt avslutad.

4. De finns de som säger att domen fälldes vid korset. Andra säger att den fälls när vi dör. Vet vi säkert att denna studieguide framställer tidpunkten för domen på ett korrekt sätt?


Ja. För att vi säkert skulle kunna veta tidpunkten för domen, så har Gud angett den i detalj, inte mindre än 3 gånger i Daniel kapitel 7. Lägg märke till Guds specifika tidsangivelse. Det går inte att missförstå. Den gudomliga ordningsföljden anges på tre ställen bara i kapitel 7 (verserna 8-14, 20-22, 24-27):

A. Den lilla horn-makten regerade åren 538-1798 e.Kr. (Se studieguide 15.)

B. Domen börjar någon gång efter 1798 (år 1844) och fortsätter tills Jesus kommer tillbaka.

C. Guds nya rike grundas vid domens slut.

Gud gör det alltså helt klart för oss att domen inte fälldes vare sig vid korset eller att den fälls när vi dör. Nej, den undersökande domen hålls mellan år 1798 och Jesu återkomst.

Kom ihåg att den första ängelns budskap bland annat säger: "Stunden är kommen, då han skall hålla dom." Uppenbarelseboken 14:6-7. Guds folk på ändens tid måste tala om för världen att den slutgiltiga domen hålls just nu!

5. Vilka viktiga saker kan vi lära oss genom att studera om domen?


Lägg märke till följande fem punkter:

A. Det kan tyckas att Gud tar lång tid på sig innan han agerar, men han har sin speciella tidsplan. Ingen förlorad person kommer någonsin att kunna säga ”jag förstod inte” eller ”jag visste inte”.

B. Satan och all ondska kommer till slut att möta Gud i domen. Eftersom domen är Guds, och eftersom han är den som har alla fakta, så ska vi sluta döma andra och låta Gud göra det. Det är en allvarlig överträdelse av våra befogenheter att döma andra. Det är att inkräkta på Guds område och auktoritet.

C. Gud låter oss med fri vilja välja vem vi vill tjäna. Vi måste dock vara beredda på allvarliga konsekvenser om vi väljer att gå emot hans Ord.

D. Det är för att Gud älskar oss så mycket som han har gett oss Daniels bok och Uppenbarelseboken så att vi ska kunna förstå det som kommer att hända på sista tiden. Vår enda trygghet är att lyssna på honom och följa hans råd i dessa fantastiska profetiska böcker.

E. Satans plan är att förgöra oss alla. Hans strategier att förvilla oss är så effektiva och övertygande att nästan alla kommer att gå i hans fälla. Utan Jesu uppståndelsekraft i vårt dagliga liv faller vi oskyddade i djävulens fällor, och blir tillspillogivna.

Testfrågor1. Hur många faser har domen? (1)

_____   Sex.
_____   En.
_____   Tre.

2. Kryssa för det som är sant om domens första fas. (7)

_____   Den kallas den undersökande domen.
_____   Den började 1844.
_____   Den pågår nu.
_____   Satan är anklagaren.
_____   Ängeln Gabriel är domaren.
_____   Gud är ordförande.
_____   Profeten Jona förutsade den.
_____   Guds lag är rättesnöret.
_____   De som utger sig för att vara kristna blir rannsakade.

3. Vad är sant angående domens andra fas, d.v.s. den del av domen som hålls under de 1000 åren? (3)

_____   De rättfärdiga från alla tider kommar ett vara med.
_____   Satan kommer hela tiden att försöka störa förhandlingarna.
_____   Alla är överens om att Satans straff är rättvist.
_____   Satans änglar får förlåtelse.
_____   De ogudaktiga begär upprättelse.
_____   De frälsta få veta varför deras vänner inte är med i himlen.

4. Jesus innehar tre tjänster. Vilka? (3)

_____   Domare.
_____   Vittne.
_____   Sheriff.
_____   Kanslist.
_____   Försvarsadvokat.

5. De ogudaktiga kommer att dödas i den verställande domen efter de 1000 åren. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

6. Gud ser till att alla förlorade människor och änglar vet varför de är förlorade. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

7. I en av domens faser kommer varenda människa (ond eller god) som någonsin levat, plus Satan och alla onda änglar, att vara närvarande. Vilken fas är det? (1)

_____   Första fasen - den undersökande domen.
_____   Andra fasen - under de 1000 åren.
_____   Tredje fasen - den verkställande domen efter de 1000 åren.

8. Varför behövs himlens böcker vid domen? (1)

_____   För att informera Gud.
_____   För att påminna Gud om det han kanske glömt.
_____   För att änglarna ska ha något att göra.
_____   För att människor, änglar och invånare på andra världar ska kunna se att Gud dömer rättvist och rättfärdigt.

9. "Försoningen" betyder att återföra allt till gudomlig harmoni. Vad är del av den stora himmelska försoningen? (5)

_____   Jesu död på korset.
_____   Domen.
_____   Jesu tjänstgöring som vår överstepräst.
_____   Syndafloden på Noas tid.
_____   Daniel i lejongropen.
_____   Den slutliga förintelsen av synd och syndare.
_____   Gud skapar nya himlar och en ny jord.

10. Vilket av nedanstående är goda nyheter om domen? (5)

_____   Domen fälls till fördel för de heliga.
_____   Djävulen brinner i helvetet för evigt.
_____   Synd kommer aldrig mer att uppstå.
_____   Synd kan lätt uppstå igen långt fram i tiden.
_____   Jesus är vår domare, försvarsadvokat och vittne.
_____   Alla kommer att se att Gud handskats rättfärdigt med synd och frälsning.
_____   Allt vad Adam och Eva förlorade kommer att återupprättas.

11. Vad är sanning om Satan som syndabock? (3)

_____   Han straffas för att ha infört synd.
_____   Han straffas för att ha lurat alla människor att synda.
_____   Han har inget att göra med betalningen för våra synder.
_____   Satan vägrar vara syndabock och undkommer.

12. Domen är inte godtycklig. Den fastställer egentligen bara det beslut och val som människan redan gjort när hon valde mellan Jesus och någon annan Herre. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

13. Det huvudsakliga syftet med domen är att visa för människorna, Satan, onda och goda änglar, och innevånarna på andra planeter att Gud har handlat vist, rättvist och rättfärdigt med syndatragedin ända sen den började. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.