Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Vilddjurets märke

Vilddjurets märkeLesson 20

Är det ett tatuerat nummer, ett datorchip under skinnet, eller något ännu mer avancerat? Detta är den mest feltolkade profetian i hela Bibeln - och ändå är det så viktigt att vi förstår den rätt. Men för att förstå hela sammanhanget, blir vi tvungna att behandla ett par känsliga ämnen. Vi måste nämna namn och vara specifika, och det är inte populärt idag. Men vi måste kunna stå för vad som är sant, ty Gud älskar sitt folk och vill att de ska vara medvetna om sanningen. Detta är inte en enskild människas uppfattning, utan vad Jesus lär. Och eftersom evig död väntar den som tar vilddjurets märke, vore det oförsvarligt att inte tala om vad Jesus själv lär. Den här lektionen skulle kanske ha en varning överst: "SATAN VILL INTE ATT DU SKA LÄSA OCH STUDERA DEN HÄR STUDIEGUIDEN." Läs Uppenbarelseboken 13:1-8, 14:9-12 och 16-18, och bed den helige Ande ge dig ett ärligt, sökande hjärta innan du börjar detta studieäventyr.

Viktig påminnelse
Vi läste i studieguide 2 att det pågår en mäktig kamp mellan Gud och den onde. Den kampen har pågått i årtusenden, ända sedan Lucifer, himlens mäktigaste ängel, gjorde uppror mot Gud. Tillsammans med de änglar han lyckades få över på sin sida, försökte han övermanna Gud och ta herraväldet över universum. Gud och hans trogna änglar hade inget annat val än att kasta ut Lucifer och hans änglar ur himlen. Lucifer, som fick namnen djävul och Satan, blev rasande arg. Alltsedan dess har hans planer på att förgöra Gud och bli härskare i universum bara växt sig allt starkare. Det är verkligen otroligt att han har lyckats få med sig majoriteten av jordens invånare i sitt uppror. Gud vädjar till människorna att ställa sig på det godas sida, på Guds sida, men vi får fritt välja. Mycket snart har varje människa på jorden valt sida. Antingen Guds eller Satans. Slutstriden mellan Gud och Satan är nära, och den beskrivs i Uppenbarelseboken. Denna bok talar om för oss att Gud har ett märke, eller sigill, som identifierar hans folk. Satan har också ett märke, eller sigill, som identifierar vem som står på hans sida. Sin vana trogen kommer Satan att samarbeta med en världslig makt (symboliserad i Uppenbarelseboken av ett vilddjur) för att få folk att ta hans märke. Den här studieguiden visar vad som är vilddjurets märke, det som varje förlorad människa i ändens tid kommer att ha. Om du inte vet vad detta "märke" är, hur ska du då kunna undvika att få det?
Uppenbarelseboken kapitel 13 ger oss 11 kännetecken som identifierar vilddjuret.
Uppenbarelseboken kapitel 13 ger oss 11 kännetecken som identifierar vilddjuret.

1. För att veta vad "märket" är, måste vi först veta vad vilddjuret är. Hur beskriver Bibeln vilddjuret?

Svar:   Uppenbarelseboken 13:1-8, 16-18, ger oss 11 identifierande kännetecken. Låt oss se på dem:

A. Kommer upp ur havet (vers 1).

B. Sammansatt av de fyra vilddjuren från Daniel kapitel 7 (vers 2).

C. Får sin makt och auktoritet av draken (vers 2).

D. Får ett dödligt sår (vers 3).

E. Det dödliga såret läks (vers 3).

F. Stark politisk makt (vers 3, 7).

G. Stark religiös makt (vers 3, 8).

H. Hädar (vers 1, 5, 6).

I. Krigar mot och vinner över de heliga (vers 7).

J. Regerar i 42 månader (vers 5).

K. Har ett mystiskt nummer - 666 (vers 18).

Känns en del av det här igen? Ja, det borde det. Vi stötte på flera av dessa kännetecken när vi läste om Antikrist i Daniel kapitel 7. "Vilddjuret" i Uppenbarelseboken 13 är helt enkelt ett annat namn på "Antikrist", som vi i Daniel 7 såg vara det samma som påvedömet.

Profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken repeteras ofta flera gånger, men varje gång förklaras de lite utförligare och med mer detaljer. Därför kan vi förvänta oss att lära oss nya saker om Antikrist i den här studieguiden. Låt oss titta närmare på de 11 punkterna, en i taget.

A. Vilddjuret kommer upp ur havet (Uppenbarelseboken 13:1).
Havet (eller vatten) är symboler på folk eller befolkat område. (Uppenbarelseboken 17:15). Så vilddjuret, eller Antikrist, kom från en etablerad nation i den då kända världen. Vi vet att påvedömet uppstod i Västeuropa, så den punkten passar in.

Förklaring
I överensstämmelse med Guds Ord att respektera alla människor (1 Petrus 2:17), gör vi här en paus för att ge erkännande åt katolska kyrkan för allt gott den ändå gör. Dess sjukhus, barnhem, omsorg om de fattiga, ungdomsvård och åldringsvård, uppskattas över hela världen. Man kan verkligen ge en eloge för många goda saker. Men som alla andra organisationer, gör katolska kyrkan också misstag. Gud visar på några av dessa misstag i Uppenbarelseboken. Den Herre som välsignar och tröstar, måste ibland också tillrättavisa. Be den helige Ande leda dig när du studerar detta viktiga ämne.


B. Det är sammansatt av de fyra vilddjuren i Daniel kapitel 7 (Uppenbarelseboken 13:2).
Studera jämförelsen nedan och se hur det stämmer:

Daniel kapitel 7Uppenbarelseboken kap. 13
BabylonLejonliknande vilddjur (v.4)"Mun som ett lejon" (v.2)
Medo-PersienBjörnliknande vilddjur (v.5)"Björnfötter" (v.2)
GreklandPanterliknande vilddjur (v.6)"Liknade en panter" (v.2)
RomDjur med tio horn (v.7)"Hade tio horn" (v.1)


De fyra vilddjuren i Daniel 7 framställs som delar av Antikrist, eller vilddjuret, eftersom påvekyrkan blandade in hedniska riter och tro från alla fyra imperierna. De lindades in i gudligt språk och spreds sedan till världen som kristen lära. Så här säger en historiebok: "Till viss del har påvekyrkan kopierat sin organisation från det romerska imperiet. Hon har övertagit filosofi från Socrates, Plato och Aristoteles. Hon har lånat från både barbarer och det bysantinska romerska imperiet, inkorporerat alla dessa element från andra källor, men ändå alltid förblivit sig själv trogen." 1 Den här punkten passar påvedömet perfekt.

C. Vilddjuret måste få sin makt, säte (huvudstad), och auktoritet från draken (Uppenbarelseboken 13:2).

För att identifiera draken, går vi till Uppenbarelseboken kapitel 12, där Guds församling vid tidens slut symboliseras med en ren kvinna. En ren kvinna i profetiskt tal, betyder Guds sanna folk eller församling. (Jeremia 6:2 Jesaja 51:16). (I studieguide 23 kommer vi att fördjupa oss i studiet om Guds sista församling enligt Uppenbarelseboken kapitel 12. Studieguide 22 förklarar Uppenbarelseboken kapitel 17 och 18, där fallna kyrkor symboliseras med en fallen mor och hennes fallna döttrar.) Den rena kvinnan är havande och ska till att föda. Draken gömmer sig i närheten för att "sluka" babyn när den är född. Men den nyfödda babyn undkommer draken, fullgör sin mission, och far upp till himlen. Det är tydligt att babyn är Jesus, som Herodes försökte döda genom att döda alla nyfödda i Betlehem (Matteus 2:16). Draken representerar alltså det hedniska Rom, där Herodes var kung. Hjärnan bakom Herodes plan var naturligtvis Satan (Uppenbarelseboken 12:7-9). Satan agerar ofta genom regeringar eller världsliga makter för att utföra sitt fula arbete - i det här fallet, genom det hedniska Rom.

Vi ska bara nämna två historiska citat, fastän det finns många: (1) "Romerska kyrkan ...tog helt enkelt över det romerska världsimperiets plats och position. ...Påven är kejsarens efterträdare." 2 (2) "Den mäktiga katolska kyrkan är egentligen bara det romerska imperiet med kristet namn. Rom ändrade styre och konverterade. Det gamla imperiets huvudstad blev kyrkans huvudstad. Titeln Pontifex Maximus ärvdes av påven." 3 Så den här punkten passar också in på påvedömet. Det fick sitt säte och sin makt från det hedniska Rom.

D. Det skulle få ett dödligt sår (Uppenbarelseboken 13:3).
Det dödliga såret gav Napoleons general, Alexander Berthier, när han intog Rom och tog påve Pius VI till fånga i Februari 1798. Påven dog i Frankrike i Augusti 1799, och Napoleon förklarade därmed påvedömet dött . Halva Europe trodde "att utan påven är påvedömet slut." 4

Så denna punkt passar också in på påvedömet.

E. Det dödliga såret skulle läkas, och hela världen skulle se med förundran efter vilddjuret (Uppenbarelseboken 13:3).
Sedan såret läkts, har påvedömet växt i styrka och makt, och är i dag en av världens mäktigaste religions-politiska organisationer. Malachi Martin, en av Vatikanens "insider" säger i sin best-seller The Keys of This Blood 5 (sidnummer inom parentes):

OM PÅVEN:
Han är lika besluten som Konstantin var på sin tid, att bli världens mäktigaste man (49). Han beskyddas av 4 regeringar (120). Han är vårt århundrades mest kända person (123). Han är personlig vän med 91 av världens statsöverhuvuden (490). Han anser att människorna i världen är beredda att välkomna en starkt kontrollerande moralisk världsregering. (160). Sexton tusen journalister följde hans senaste besök i Amerika (490).

OM PÅVEDÖMET:
Den amerikanske ambassadören anser att Vatikanen utan jämförelse skulle vara den bäste fredsmäklaren (120). Vatikanen vet redan på lördag vad som kommer att hända på måndag, överallt i världen (439). Påvedömet har redan nu organisation på plats för att regera hela världen (143).

Det är tydligt att såret har läkt och att alla nationers ögon är riktade mot Vatikanen. Den här punkten passar därför också in.F. Den kommer att bli en stark politisk makt (Uppenbarelseboken 12:3, 7).
Se punkt E ovan.

G. Den är en mycket mäktig religiös organisation (Uppenbarelseboken 13:3, 8).
Se punkt E ovan.

H. Den hädar (Uppenbarelsboken 13:5, 6).
Påvekyrkan hädar eftersom prästerna säger att de kan förlåta synder och påvarna säger att de är Kristus.

I. Den krigar mot de heliga och vinner över dem (Uppenbarelseboken 13:7).
Katolska kyrkan förföljde och dödade miljoner kristna under medeltiden.

J. Den skulle regera i 42 månader (Uppenbarelseboken 13:5).
Påvedömet regerade under 42 profetiska månader, som är lika med 1,260 år - från 538 till 1798 e.Kr.

Punkterna H, I och J passar alltså också in på påvekyrkan. Vi gick inte in på dem så mycket här, eftersom vi studerade dem noga i studieguide 15, fråga 8, punkt E-H.K. Den ska ha det mystiska numret 666 (Uppenbarelseboken 13:18).
Den versen säger, "Det är en människas nummer," och Uppenbarelseboken 15:2 säger att det är "hans namns tal." Vad tänker du på när du tänker på påvedömet? Vi tänker naturligtvis på påven. Vad är hans officiella namn? Katolikerna själva säger: "Roms påvetitel är "Vicarius Filii Dei" (på svenska: "Guds Sons ställföreträdare").6 I The Keys of This Blood, använder Malachi Martin samma titel på påven på sidorna 114 och 122. I fotnoten till Uppenbarelseboken 13:18 står det i en del katolska versioner av Bibeln: "Värdet av bokstäverna i hans namn ska bli 666." Se på bilden till höger vad som händer när man lägger ihop det romerska bokstavsvärdet av påvens namn.

Återigen passar påvedömet in på kännemärket. Vilddjuret med "märket" är den katolska kyrkan. Ingen annan organisation i världshistorien passar så in på de här kännemärkena. Nu när vi har identifierat vilddjuret, kan vi också förstå vad dess märke, eller symbol, är. Men låt oss först titta på Guds märke, eller sigill.

1Andre Retif, The Catholic Spirit, övers. av Dom Aldhelm Dean, Vol. 88 av The Twentieth Century Encyclopedia of Catholicism (New York, Hawthorne Books, 1959), sid. 85.

2Adolf Harnack, What is Christianity? övers. av Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2:a ed., rev.1901), sid. 270.

3Alexander Clarence Flick, The Rise of the Mediaeval Church (nytryck: New York, Burt Franklin, 1959), sid. 148, 149.

4Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Lectures on the History of Religion, Lecture 24, (London: Catholic Truth Society, 1910), sid. 1.

5(New York, Simon & Schuster, 1990)

6"Answers to Readers' Questions," Our Sunday Visitor, 15 Nov. 1914.

Sabbaten är sigillet, eller märket, på Guds makt.
Sabbaten är sigillet, eller märket, på Guds makt.

2. Vad är Guds märke, eller tecken, på hans auktoritet?

"Jag gav dem också mina sabbater, till att vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle veta att jag är Herren, som helgar dem." Hesekiel 20:12. "Den skall vara ett evärdligt tecken mellan mig och Israels barn; ty på sex dagar gjorde Herren himmel och jord," 2 Mosebok 31:17.

Svar:   Gud säger i texterna ovan att han gav oss Sabbaten som ett underbart tecken på sin skaparmakt, och på sin makt att helga (omvända och frälsa) oss. Orden sigill, insegel, märke eller symbol betyder samma sak i Bibeln.7 Guds insegel, Sabbaten, symboliserar Guds heliga befogenhet att som Skapare och Frälsare, också vara regent. Uppenbarelseboken 7:1-3 säger att Guds folk kommer att ha det i sina pannor (sinnen - Hebreerbrevet 10:16). Det betyder att de tillhör honom och har hans karaktär. Hebreerbrevet 4:4-10 påpekar just detta med att säga att när vi går in i hans vila (blir frälsta), helighåller vi hans sjunde-dags Sabbat som ett tecken på vår frälsning. Genom att rätt hålla Sabbaten visar vi att vi är beredda att följa Jesus Kristus vartän han leder oss.

Eftersom just Sabbaten är tecknet på Guds aktoritet, är det ju logiskt att Guds motståndare - vilddjuret - också har valt en "helig" dag. Låt oss se efter.

7(Jämför 1 Mosebok 17:11 med Romarbrevet 4:11 och Uppenbarelseboken 7:3 med Hesekiel 9:4.)

Att ha söndagen som helig dag är vilddjurets tecken, eller symbol, på auktoritet.
Att ha söndagen som helig dag är vilddjurets tecken, eller symbol, på auktoritet.

3. Vad säger katolska kyrkan att dess symbol, eller tecken, på auktoritet är?

Svar:   Lägg märke till följande citat från en katolsk katekes:

"Fråga: Finns det något annat bevis på att kyrkan har rättighet att instifta högtider?"

"Svar: Om hon inte hade den makten, skulle hon inte ha kunnat göra det som alla teologer är överens med henne om - hon skulle inte ha kunnat överföra helighållandet av lördagen, veckans sjunde dag, till söndagen, veckans första dag. För denna förändring finns det inget stöd i den Heliga Skrift."8

Påvedömet säger här att de ändrade Sabbaten till söndagen, och att så gott som alla kyrkosamfund accepterade den nya heliga dagen. Påvekyrkan anser alltså att söndagen som helig dag är tecknet på hennes makt och auktoritet.

8Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3:e amerikanska ed., rev.: New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), sid. 174.

Att flytta Sabbaten till söndag innebär en förändring av Guds lag - det är allvarligt.
Att flytta Sabbaten till söndag innebär en förändring av Guds lag - det är allvarligt.

4. Förutsåg Gud en sådan ändring i Bibeln?

Svar:   Ja! När Gud beskriver Antikrist i Daniel 7:25, säger han att Antikrist "ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar."

A. Hur har påvedömet försökt ändra Guds lag? På tre olika sätt: I sin katekes (1) är det andra budet om tillbedjan av bilder helt borttaget, och (2) av det fjärde budet (sabbatsbudet), finns bara 8 av dess 91 ord kvar. Sabbatsbudet (2 Mosebok 20:8-11) specificerar tydligt Sabbaten som den sjunde dagen i veckan. (Vilket i Sverige var lördagen fram tills den tyska veckostandardiseringen infördes år 1967. Detta ändrade veckodagarnas numrering för vissa länder i Europa). Katolska kyrkan har ändrat 4:e budet till "Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den." På det viset kan det avse vilken dag som helst. Och på slutet har det tionde budet delats i två, så att det fortfarande blir tio bud.

B. Hur har påvedömet försökt ändra på Guds tider? På två sätt: (1) Hon har flyttat Sabbaten från den sjunde till den första veckodagen. (2) Hon har också ändrat tiden för Sabbatens början och slut. I stället för att räkna Sabbaten från solnedgången på fredag till solnedgången på lördag, som Gud har fastställt (3 Mosebok 23:32), så har hon antagit den hednisk-romerska seden att räkna dygnen från midnatt till midnatt. Gud förutsade att vilddjuret, eller Antikrist, skulle försöka göra dessa "ändringar". (Den svenska helgmålsringningen på kvällen är en kvarleva av tiden då Sverige blev ett protestantiskt land och gick från hednisk till biblisk tideräkning.)

Lägg märke till följande ur den katolska katekesen:

"Fråga: Vilken är sabbatsdagen?

Svar: Lördagen är sabbatsdagen.

Fråga: Varför helighåller vi då söndagen i stället för lördagen?

Svar: Vi helighåller söndagen i stället för lördagen därför att den Katolska kyrkan överförde heligheten från lördag till söndag." 9

Ytterligare ett katolskt uttalande: "Kyrkan står över Bibeln och att sabbaten ändrats från lördag till söndag är beviset härpå." 10Påvedömet säger här att eftersom den har lyckats ändra Sabbaten från lördag till söndag, bevisar det att den har större auktoritet än Bibeln.

9Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), sid. 50.

10The Catholic Record (London, Ontario, Canada, 1 Sept. 1923).

Påvedömet har flyttatt Sabbaten till söndag.
Påvedömet har flyttatt Sabbaten till söndag.

5. Hur vågar någon försöka ändra på Guds heliga lag?

Svar:   Vi frågar den katolska kyrkan, "Ändrade ni verkligen Sabbaten till söndag?"

De svarar, "Ja. Det är vårt tecken och symbol på vår auktoritet."

Vi frågar, "Hur kunde ni ens komma på tanken?"

Det är en viktig fråga. Men motfrågan som katolska kyrkan officiellt ställer till protestanterna, är ännu viktigare. Märk noga:
"Ni säger att lördagen var den judiska Sabbaten, men att den kristna Sabbaten har ändrats till söndagen. Ändrats! Av vem? Vem har rättighet att ändra på den allsmäktige Gudens budord? När Gud själv har sagt, 'Den sjunde dagen ska du helighålla', vem vågar då säga, 'Nej, du kan arbeta och göra vad dig lyster på den sjunde dagen men du ska helighålla den första dagen i stället'? Detta är en viktig fråga som jag inte begriper hur ni ska kunna svara på. Ni säger att ni är protestanter, och ni säger att ni lever efter Bibeln och bara Bibeln men i en sådan viktig sak som att hålla den sjunde dagen helig, går ni rakt emot vad Bibeln säger, och håller en annan dag helig. Att helighålla den sjunde dagen är ett av de tio budorden. Ni tror ju att de andra nio fortfarande gäller vem har gett er tillåtelse att ändra det fjärde budet? Om ni är konsekventa med er egen lära så borde ni kunna visa på något ställe i Nya Testamentet där det står att fjärde budet har ändrats." 11

11Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates, Ltd.), sid. 3, 4.

Det är tragiskt, men både katoliker och protestanter kommer att få stå skyldiga inför himlens domstol, för att de har förkastat Guds heliga Sabbat - Hans heliga tecken på identitet.

Religiösa ledare som ignorerar Guds heliga Sabbat får stå till svars inför Honom.
Religiösa ledare som ignorerar Guds heliga Sabbat får stå till svars inför Honom.

6. Vilka allvarliga varningar har Gud gett oss angående sin lag och sitt tecken, eller märke?

Svar:   A. Gud varnar religiösa ledare för att förvilla människor genom att säga att en del av Guds bud inte är så viktiga (Malaki 2:7-9). Det finns t.ex. pastorer som säger "Det är inte viktigt vilken dag man helighåller."

B. Gud varnar de människor som vill att deras pastor ska predika det de vill höra, i stället för sanningen om Guds lag (Jesaja 30:9-10).

C. Gud varnar oss människor för att förhärda våra hjärtan inför sanningen om Hans lag (Sakarja 7:12).

D. Gud varnar de människor som säger att det bara är fanatiker som håller hela Guds lag - som t.ex. Sabbaten (Hosea 8:12).

E. Gud säger att oroligheter, tragedier, problem och svårigheter här på jorden är orsakade av att vi människor inte följer Guds lag - och t.o.m. har försökt ändra den (Jesaja 24:4-6).

F. Gud varnar de religiösa ledare som vägrar att predika profetiorna om vår tid (Jesaja 29:10, 11).

G. De ledare som lär att det inte är någon större skillnad mellan heliga ting (som t.ex. Guds heliga Sabbat) och profana ting (som söndagen), kommer att drabbas av Guds vrede (Hesekiel 22:26, 31).

Pannan är symbol på vårt sinne. De som helighåller söndagen kommer att få ett märke i pannan.
Pannan är symbol på vårt sinne. De som helighåller söndagen kommer att få ett märke i pannan.

7. I Uppenbarelseboken 13:16 står det att vilddjurets märke sätts i pannan eller i handen. Vad betyder det?

Svar:   Pannan representerar sinnet (Hebreerbrevet 10:16). Den som väljer att helighålla söndagen får ett märke i pannan. Handen symboliserar våra gärningar (Predikaren 9:10). Den som arbetar på Guds heliga Sabbat eller följer söndagslagarna av praktiska skäl (jobb, familj, etc), får ett märke i handen. Detta märke, eller tecken, syns inte utanpå. Man ger helt enkelt sig själv ett märke genom att välja vilken dag man vill helighålla. Men Gud vet vem som har vilket märke (2 Timoteus 2:19).

Gud vill inte att hans barn skall vanhelga hans heliga dag.
Gud vill inte att hans barn skall vanhelga hans heliga dag.

8. Vilket viktigt budskap ger Gud sitt folk i den yttersta tiden enligt Jesaja 58:1, 13-14?

"Ropa med full hals utan återhåll, häv upp din röst såsom en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse." "Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du icke på min heliga dag utför dina sysslor; om du kallar sabbaten din lust, ...då skall du finna din lust i Herren." Jesaja 58:1,13-14.

Svar:   Gud säger: "Tala om för 'mitt folk' att de (kanske omedvetet) syndar genom att vanhelga min heliga dag. Säg åt dem att sluta bryta mot sabbatsbudet, så att jag kan välsigna dem. Tala tydligt till dem, så att de hör!"

Lägg märke till att den tredje ängeln i Uppenbarelseboken 14:9-12, den som kommer med budskapet om vilddjuret, också talar med hög röst (vers 9). Budskapet är alltför viktigt för att förkunnas med vanlig röst. Här handlar det om liv eller död. Jesus säger att hans får, d.v.s. hans folk, kommer att följa honom när han kallar (Johannes 19:16, 27).

När söndagslagarna införs, kommer de som följer dem att få vilddjurets märke.
När söndagslagarna införs, kommer de som följer dem att få vilddjurets märke.

9. Har de som helighåller söndagen nu, redan fått vilddjurets märke?

Svar:   Nej! Ingen får vilddjurets märke förrän söndagslagarna träder i kraft. Men då, och det är inte långt borta, kommer de som beslutar sig för att följa vilddjurets falska lära och helighålla söndagen (vilddjurets falska sabbat), att få vilddjurets märke.

De som följer Jesus och hans sanning kommer att helighålla hans Sabbatsdag och få hans märke. De som planerar att inte ta vilddjurets märke då, måste redan nu ställa sig under Jesu sabbatsbanér. De som följer honom får del av hans kraft (Apostlagärningarna 5:32). Utan honom förmår vi inget (Johannes 15:5). Med honom, förmår vi allt (Markus 10:27).

Bara de som har Guds märke, eller tecken, i sina pannor, kommer in i himlen.
Bara de som har Guds märke, eller tecken, i sina pannor, kommer in i himlen.

10. Vem står det om i Uppenbarelseboken att Johannes speciellt såg i Guds eviga rike?

Svar:   Svaret har tre delar och är mycket tydligt:

A. De som har Guds märke, eller tecken (hans Sabbat), på sina pannor (Uppenbarelseboken 7:3).

B. De som vägrade ha något med vilddjuret att göra och som vägrade ta dess märke eller namn på sina pannor (Uppenbarelseboken 15:2).

C. De människor som - i dag och för alltid - följer Jesus varthelst han går, och fullt och fast litar på honom (Uppenbarelseboken 14:4).
Det är enda sättet.

Att följa Jesus innebär att hålla hans sjundedags-Sabbat helig.
Att följa Jesus innebär att hålla hans sjundedags-Sabbat helig.

11. Vad säger Jesus till människor i dag?

"Den som följer mig, han skall förvisso inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus." Johannes 8:12

Svar:   Vilket fantastiskt löfte! Om vi följer honom vandrar vi inte i mörkret utan i underbar sanning. Det är spännande! Dessutom, om vi följer Gud, får vi hans märke i våra pannor och är skyddade från de sista hemska plågorna (Psalm 91:10) som kommer att drabba de orättfärdiga (Uppenbarelseboken kapitel 16). Märket visar också att vi är redo för förvandlingen vid Jesu återkomst. Vilket välsignat skydd och trygghet Gud erbjuder oss!

Viktig anmärkning
Du kommer att finna förvånansvärda fakta när du studerar de tre sista studieguiderna av de nio som handlar om de tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14:6-14. Dessa studieguider förklarar (1) USA's roll i slutfasen av världens historia, (2) hur världens kyrkor och religioner är inblandade, (3) hur det kommer att vara i världen alldeles innan slutstriden, och (4) Satan utstuderade plan för att lura miljarder av människor.

Kanske undrar du vad de protestantiska kyrkorna svarar på påvens skryt om att ha förändrat Sabbaten till söndag. Du finner de chockerande svaren under "Frågor för eftertanke" längre ner i detta studiebrev.


12. Jag har nu beslutat mig för att börja helighålla sjunde-dags Sabbaten som Gud har helgat (lördag), och vill följa Honom vartän han leder.

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Vad säger andra präster och pastorer om Sabbaten och om söndagen?


Svar: Här är några kommentarer om Sabbaten från olika kyrkor och teologer:

Baptister: "Det finns, och har alltid funnits, ett bud om att hålla Sabbaten helig, men den Sabbatsdagen är inte söndag. ...Det sägs emellertid, och det med en överton av triumf, att Sabbaten flyttades från den sjunde dagen i veckan till den första. ...Var kan man hitta belägg för det? I alla fall inte i Nya Testamentet! Det finns ingen bibeltext som säger att Sabbaten flyttats från sjunde till första veckodagen." Dr. Edward T. Hiscox, författare av The Baptist Manual, i ett tal som hölls 13 nov. 1893 under en pastorskonferens i New York.

Katoliker: "Även om man läser Bibeln från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken, finner man inget stöd för helgandet av söndagen. Bibeln säger att man ska helighålla lördagen, något som vi katoliker inte understöder." James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, 16:e upplagan, 1880, sid. 111.

Church of Christ: "Slutligen har vi Kristi vittnesbörd i den här frågan. I Markus 2:27 säger Jesus: 'Sabbaten blev gjord för människans skull, och inte människan för Sabbaten.' Härav ser vi att Sabbaten inte skapades speciellt för Israeliterna, som Paley och Hengstenberg vill ha oss att tro, utan för människan ...alltså för mänskligheten. Det är alltså tydligt att Sabbaten var helgad från början, och att den gavs till Adam redan i Paradiset, som en av de grundläggande instutitionerna som Gud instiftade för alla människors lycka." Robert Milligan, Scheme of Redemption, (St. Louis, The Bethany Press, 1962), sid. 165.

Kongregationalister: "Den kristna Sabbaten [söndag] förekommer inte i den Heliga Skrift, och kallades heller inte för Sabbat av de första kristna." Dwight's Theology, Vol. 4, sid. 401.

Episkopaler: "Söndag (Dies Solis, i den romerska kalendern, 'solens dag', eftersom den helgats åt solen), första veckodagen, antogs av de kristna som gudstjänstdag. ...Ingenstans i Nya Testamentet påbjuds, eller förbjuds, dess helighållande." "Söndag," A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk and Wagnalls, 1883) sid. 2259.

Lutheraner: "Helighållandet av Herrens dag [söndag] grundas inte på något av Guds bud, utan på kyrkans auktoritet." Augsburg Confession of Faith, citerad i Catholic Sabbath Manual, Del 2, Kapitel 1, Sektion 10.

Metodister: "Ta till exempel frågan om söndagen. Det finns antydningar i Nya Testamentet om hur kyrkan kom att börja ha gudstjänst på veckans första dag, men det står ingenstans att de kristna skulle helighålla den dagen, eller flytta den judiska Sabbaten till den dagen." Harris Franklin Rall, Christian Advocate, 2 juli, 1942.

Moody Bibel Institut: "Sabbaten instiftades i Eden och den har gällt sedan dess. Detta fjärde bud börjar med orden 'kom ihåg,' vilket visar att Sabbaten redan fanns när Gud skrev de tio budorden på stentavlorna vid Sinai. Hur kan man säga att detta bud inte gäller längre, när alla de andra nio gäller?" D. L. Moody, Weighed and Wanting, sid. 47.

Presbyterianer: "Därför, fram till man kan påvisa att hela morallagen har blivit avskaffad, står Sabbatsdagen fast. ...Kristus lärde att Sabbaten alltid kommer att gälla." T. C. Blake, D.D., Theology Condensed, sid. 474, 475.

Pingstvänner: "'Varför går vi i kyrkan på söndag? Lär inte Bibeln oss att lördagen ska vara Herrens dag?' ... Det är tydligt att vi måste söka svaret någonstans utanför Bibeln." David A. Womack, "Is Sunday the Lord's Day?" The Pentecostal Evangel, 9 Aug. 1959, Nr. 2361, sid. 3.

Uppslagsboken: "Hedningarna gav första veckodagen namnet söndag, eftersom det var den dag de tillbad solen. ... den sjunde dagen välsignades och helgades av Gud själv och... Han har befallt allt skapat att hålla den dagen helig för Honom. Detta bud gäller överallt och för alltid."

Eadie's Biblical Cyclopedia, 1872 ed., sid. 561.

Testfrågor1. Många människor har redan fått vilddjurets märke. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

2. Vilddjurets märke är (1)

_____   Ditt personnummer.
_____   Söndagen som helig dag.
_____   Streckkoden på varor man köper.

3. Vilddjurets organisation som har märket är (1)

_____   FN
_____   Påvedömet.
_____   EU
_____   Trilaterala kommissionen

4. Det är ett bokstavligt märke som kan ses av alla. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

5. Gud har också ett märke, eller symbol, på sin makt och auktoritet. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

6. Märket på Guds auktoritet är (1)

_____   Ett hemligt nummer som varje trogen kristen får.
_____   Tungomålstalande.
_____   Sabbatens helighållande till minne av skapelsen och helgelsen.
_____   Dopet.

7. Hur försökte "vilddjuret" ändra på Guds lag? (2)

_____   Ändra Sabbaten (i fjärde budet) till söndag.
_____   Lärde att det inte är synd att begå äktenskapbrott.
_____   Tog bort budet som förbjuder tillbedjan av bilder.

8. I biblisk profeti, hur långt är 42 månader? (1)

_____   420 bokstavliga år.
_____   Tre och ett halvt bokstavligt år.
_____   1,260 bokstavliga dagar.
_____   1,260 bokstavliga år.

9. Var kommer vilddjurets märke att sitta? (2)

_____   I handen.
_____   På munnen.
_____   På kinden.
_____   I pannan.

10. Var kommer Guds märke att sitta? (1)

_____   På handen.
_____   I pannan.
_____   På tungan.

11. Vilket av de tre änglarnas budskap varnar för vilddjurets märke? (1)

_____   Första ängelns budskap.
_____   Andra ängelns budskap.
_____   Tredje ängelns budskap.

12. Vilddjuret försökte ändra på Guds tider genom att (2)

_____   Göra nyårsafton till helgdag.
_____   Flytta Guds heliga dag från sjunde till första dagen i veckan.
_____   Bestämma att Guds heliga dag börjar och slutar vid midnatt i stället för vid solnedgången.

13. Varningsbudskapet angående vilddjurets märke kommer från Jesus. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

14. Tecken, märke, insegel eller sigill betyder samma sak i Bibeln. (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

15. Det finns ingen biblisk grund för att hålla söndagen som helig dag. (1)

_____   Rätt.
_____   Fel.