Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Den andra kvinnan.

Den andra kvinnan.Lesson 22

Varje äktenskap måste bygga på tillit - liksom vi i vår förening med Kristus måste förbli honom och hans Ord trogna. Uppenbarelseboken talar om Kristi rena brud, men där finns även en annan kvinna som försöker förföra rättrogna bort från Guds Ord. Uppenbarelseboken innehåller ett chockerande budskap om Babylon, den andra kvinnan. Babylon har fallit, och Kristi folk måste fly från hennes förförelser eller förintas! Så börjar den andra halvan av de tre änglarnas budskap. I detta avsnitt lär du dig vad det andliga Babylon verkligen är, och hur du undviker att bli hypnotiserad av hennes dödliga skönhet ...vad kan vara viktigare än det?
I Uppenbarelseboken kallas denna kvinna för "Babylon".
I Uppenbarelseboken kallas denna kvinna för "Babylon".

1. Hur symboliserar Jesus Babylon i Uppenbarelseboken?

"Jag ska visa dig, hur den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten." "Där såg jag en kvinna, som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn. Och det hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor, och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: "DET STORA BABYLON, HON SOM ÄR MODER TILL SKÖKORNA OCH TILL STYGGELSERNA PÅ JORDEN." Uppenbarelseboken 17:1, 3-5.

Svar:   I Uppenbarelseboken 17:1-6 symboliserar Jesus Babylon med en sköka som tronar vid stora vatten och är klädd i rött och purpur. Hon sitter på ett scharlakansrött vilddjur med sju huvuden och 10 horn


2. Vem är den symboliskt rena kvinnan i Uppenbarelseboken kapitel 12?

Svar:   En ren kvinna, med solen som klädnad, beskrivs i Uppenbarelseboken 12:1-6. Vi lärde oss i studieguide 20 att denna rena kvinna symboliserar Guds sanna kyrka som är trogen den hon älskar, nämligen Jesus. Vi ska studera Uppenbarelseboken 12 närmare i studieguide 23.


3. Vad representerar en sköka i biblisk profeti?

"Visa Jerusalem på dess styggelser.” ”Men du förlitade dig på din skönhet och bedrev otukt.” Hesekiel 16:2, 15.

Svar:   En ren kvinna symboliserar en ren kyrka som är Jesus trogen. Följaktligen representerar en oren kvinna en oren, eller fallen kyrka som är otrogen mot Jesus. (Jakob 4:4).

Nästan alla av reformationens ledare lärde att ”Babylon” i Uppenbarelseboken 17 är påvedömet.
Nästan alla av reformationens ledare lärde att ”Babylon” i Uppenbarelseboken 17 är påvedömet.

4. Kan vi identifiera skökan (kyrkan) som i Uppenbarelseboken kapitel 17 kallas för ”Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna”?

Svar:   Ja, alla vet att det bara finns en kyrka som påstår sig vara "moderkyrkan" - nämligen den romersk katolska kyrkan. En framstående katolsk präst, John A. O´Brien, sa: ”Iakttagandet (av söndagen) kvarstår som en påminnelse om moderkyrkan, den kyrka som de icke-katolska sekterna bröt sig ur.” 1

Beskrivningen i Uppenbarelseboken 17 av moder Babylon och vilddjuret som hon rider på passar tydligt in på påvedömet:
A. Hon förföljde de heliga (vers 6). (Se studieguiderna 15 och 20.)

B. Hon var klädd i purpur och scharlakan (vers 4). Vid högtidliga tillfällen klär sig påven ofta i den kungliga färgen purpur, och de katolska kardinalernas rockar är röda.

C. De sju huvudena på det vilddjur (vers 3) på vilket kvinnan sitter är sju berg (vers 9). Rom, påvedömets säte, är som bekant byggt på sju kullar eller berg.

D. Odjuret gör sig skyldig till hädelse (vers 3), en beskrivning som också passar in på påvedömet. (Se studieguiderna 15 och 20.)

E. Hon härskade "över jordens konungar."
Vers 18. Alexander Flick säger att påven "utgav sig för att i egentlig mening ...vara världens ledare både i andliga och världsliga frågor". 2" Den här beskrivningen kan omöjligt passa in på något annat dåtida land eller kungarike än påvedömet. Det beskrivs alltför tydligt i Uppenbarelseboken 17 för att man ska kunna missuppfatta det.

Note: Många av reformationens ledare (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley, m.fl.) lärde att påvedömet var den makt som menades.3

1John A. O'Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), sid. 401.

2The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), sid. 575, 576.

3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's Publishing Co., 1956), sid. 32-34.

Ordet “Babylon” förekom första gången vid Babels  torn. Det betyder ”förvirring”.
Ordet “Babylon” förekom första gången vid Babels torn. Det betyder ”förvirring”.

5. Vad är den bokstavliga betydelsen av ordet ”Babylon”, och var ifrån kommer det ordet?

“Kom, låt oss bygga… ett torn vars spets räcker upp i himmelen” ”Och Herren sade…låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene inte förstår den andres tungomål.” ”Därav fick det namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens tungomål. Därifrån spridde också Herren ut dem över hela jorden.” 1 Mosebok 11:4, 6-7, 9.

Svar:   Orden ”Babel” och ”Babylon” betyder ”förvirring”. Namnet Babylon härstammar från Babels torn som byggdes av människor som ville trotsa Gud genom att bygga ett så högt torn att ingen översvämning någonsin skulle kunna nå ditupp (vers 4). Men Herren förbistrade deras språk så att de inte kunde fortsätta bygget. De kallade då tornet för ”Babel” (därav vårt babbla), eller ”förvirring.” Senare under Gamla Testamentets tid uppstod ett hedniskt kungadöme som hette Babylon. Detta Babylon var en fiende till Israel, Guds folk. Babylon var sinnebilden för uppror, olydnad, förföljelse av Guds folk, stolthet och avgudadyrkan (Jeremia 39:6-7; 50:29, 31-33; 51:24, 34, 47; Daniel kapitel 3 och 5). I Jesaja kapitel 14 använder sig Gud av Babylon för att symbolisera Satan själv. Detta eftersom Babylon var så fientligt och ödeläggande för Guds arbete och för hans folk. I Uppenbarelseboken i Nya Testamentet används termen ”Babylon” för att beskriva ett religiöst kungarike, fientligt till Guds andliga Israel - hans församling (Uppenbarelseboken 14:8; 16:19).

Kyrkor som anammar den falska läran från moder Babylon blir själva  ”Babylon.”
Kyrkor som anammar den falska läran från moder Babylon blir själva ”Babylon.”

6. Vilka är skökorna som är döttrar till moder Babylon som beskrivs i Uppenbarelseboken 17:5?

Svar:   Det är de kyrkor som föddes genom att de protesterade mot moder Babylons falska läror, och som därför lämnade henne under den stora protestantiska reformationen. Senare började dessa kyrkor dock att ta efter moder Babylons principer och blev då även de, fallna kyrkor. Ingen kvinna föds som sköka. Inte heller var de protestantiska dotterkyrkorna fallna redan vid födelsen. Varje kyrka eller organisation som lär ut och själva följer Babylons falska doktriner och ritualer blir själv en fallen kyrka eller dotter. Babylon är alltså ett familjenamn som innefattar både moderkyrkan samt de av hennes döttrar som liksom modern är fallna.

Vilddjuret i Uppenbarelseboken 17 representerar det politiska styret. Kvinnan som rider på vilddjuret betyder att kyrkan har kontroll över den världsliga politiken.
Vilddjuret i Uppenbarelseboken 17 representerar det politiska styret. Kvinnan som rider på vilddjuret betyder att kyrkan har kontroll över den världsliga politiken.

7. Varför rider moder Babylon på vilddjuret i Uppenbarelseboken 17? Vad representerar vilddjuret?

Svar:   I Uppenbarelseboken 13:1-10 beskriver Jesus påvedömet som en förening av kyrka och stat. (För mer information, se studieguide 20.) I Uppenbarelseboken kapitel 17 målar Jesus upp en bild av kyrkan (skökan) och staten (vilddjuret) som skilda institutioner men ändå relaterade till varandra. Kvinnan rider på vilddjuret vilket betyder att kyrkan har kontroll över staten.

De icke-kristna religionerna tillsammans med den avfallna protestantismen, kommer att vara påvens allierade i den sista striden mot Gud och hans barn.
De icke-kristna religionerna tillsammans med den avfallna protestantismen, kommer att vara påvens allierade i den sista striden mot Gud och hans barn.

8. Vilka andra makter förenar sig med påvedömet och uppfyller profetian för världens sista tid?

“Och ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun såg jag tre orena andar utgå, lika paddor. De är nämligen onda andar som gör tecken, och som går ut till konungarna i hela världen, för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.” Uppenbarelseboken 16:13-14.

Svar:   Draken från Upp 12:3-4 och den falske profeten från Upp 13:11-14 19:20 bildar en allians tillsammans med vilddjuret från Upp 13:1-10, dvs med påven.

A. I Uppenbarelseboken kapitel 12 representerar draken Satan som verkar genom det hedniska Rom. (Se studieguide 20.) I denna sista tid innefattas även icke-kristna religioner såsom Buddism, Shintoism, Hinduism, New Age, sekulär humanism, etc.

B. Den falske profeten representerar den avfallna protestantismem som har sitt huvudsäte i Amerika, och som kommer att sätta in alla krafter för att få människor i hela världen över att tillbe vilddjuret (se studieguide 21).

C. Vilddjuret är katolska kyrkan (se studieguide 20).

D. Dessa tre makter: Icke-kristna religioner och regeringar, katolska kyrkan, och avfallen protestantism kommer att vara allierade i Armageddon - den slutliga striden mot Gud, mot hans lag, och mot hans trogna efterföljare. Denna koalition kallar Jesus för ”Det stora Babylon” i Upp 18:2.

Häpnadsväckande mirakel som utförs av Satan och hans änglar (som utger sig för att vara döda människors andar), kommer att ena världen i dess stöd åt vilddjuret
Häpnadsväckande mirakel som utförs av Satan och hans änglar (som utger sig för att vara döda människors andar), kommer att ena världen i dess stöd åt vilddjuret

9. Hur kommer det sig att organisationer med så olika bakgrund kan enas?

“Dessa har ett och samma sinne, och de ger sin makt och myndighet åt vilddjuret.” Upp 17:13.

Svar:   I Uppenbarelseboken 16:13-14 står det att ”orena andar, lika paddor”, dvs ”onda andar”, kommer att genom sina mirakel ena dem. Ockultism - tron på att de döda lever och kan kommunicera med de levande - kommer att vara det sammanhållande bandet för alla dessa krafter. Satan och hans änglar kommer att utge sig för att vara avlidna familjemedlemmar, bibliska profeter och himmelska änglar (2 Korinterbrevet 11:13-14). De kommer att kunna övertyga världen om att de kommer från himlen (se studieguide 10).

Följande tre grupper tror redan nu på att de döda lever:
A. Katoliker ber till Maria och andra döda helgon i tro att dessa helgon kan välsigna sina anhängare med mirakel.

B. Icke-kristna religioner baserar oftast sin tro och tillbedjan på de dödas andar. New Age rörelsen framhäver ”kanalisering”, dvs att man antas kunna prata med de dödas andar.

C. Avfallen protestantism tror att de döda inte är döda, utan lever antingen i himlen eller i helvetet. De kommer därför att bli ett lätt byte för onda andar som utger sig vara de dödas andar.

Babylon faller därför att hon vänder sig bort från Bibelns sanning.
Babylon faller därför att hon vänder sig bort från Bibelns sanning.

10. För vilka synder anklagar Gud Babylon?

A. "Fallet är det stora Babylon." Uppenbarelseboken 18:2.

Svar:   Att falla (avfalla) betyder att man avvisar Bibelns sanning och vänder ryggen åt den sanne Guden (2 Petrus 3:17).

B. ”Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar.” ”Du, genom vars trolldom alla folk blev förvillade” Uppenbarelseboken 18:2, 23.

Svar: Här anklagar Gud Babylon för att (1) med hjälp av spiritism personligen kalla fram och tala med de onda andarna, och (2) för att genom onda, lögnaktiga andar, förvilla så gott som hela världen.

C. ”Jordens inbyggare har druckit sig druckna” från styggelsens och otuktens vin som finns i hennes gyllene kalk. (Uppenbarelseboken 17:2, 4 18:3).

Svar: I Bibeln symboliserar ordet “styggelse”, lögner (Apostlagärningarna 12:22). Babylons vin, som innehåller irrläror, förvirrar och förlamar dem som dricker det och gör dem andligt berusade och omtöcknade.

D. ”Konungarna på jorden har bedrivit otukt med henne.” Uppenbarelseboken 18:3.
Svar: Kyrkan är Kristi brud (Uppenbarelseboken 19:7-8) vilket betyder att hon måste älska och vara Kristus trogen - det innebär, enligt Jesus, att följa hans budord (Johannes 14:15). Påvekyrkan fördöms här för att ha vänt ryggen till sin make Jesus (Jakob 4:4), och för att ha ingått "utomäktenskapliga" förbindelser med civila regeringar (förening mellan kyrka och stat) för att på så sätt få stöd.

E. Handlandet med “livegna och trälar” (Uppenbarelseboken 18:13).
Svar: Gud utpekar här Babylon för att ha behandlat människor som varor och inte som Guds värdefulla barn.

Att tro på en falsk lära leder till andlig onykterhet, vilket gör det extremt svårt att förstå sanningen.
Att tro på en falsk lära leder till andlig onykterhet, vilket gör det extremt svårt att förstå sanningen.

11. Vilka är några av de falska läror som Babylons vin innehåller och som leder människor till att bli andligt omtöcknade och förvirrade?

Svar:   Otroligt nog fnns det läror inom protestantismen idag, som inte alls finns i Bibeln. De har kommit in i de protestantiska kyrkorna från moderkyrkan i Rom, som i sin tur har tagit med dem från hedendomen. Några av dessa falska läror är:

A. Guds lag har blivit ändrad eller upphävd.
Guds lag kan aldrig ändras eller upphävas (Lukas 16:17. Detta visas tydligt i studieguide 6.

B. Själen är odödlig.
I Bibeln nämns orden “själ” och “ande” 1,700 gånger. Men inte på ett enda ställe sägs det att den är odödlig. Människor är dödliga (Job 4:17), och inte förrän vid Jesu återkomst blir någon enda människa odödlig (1 Korinterbrevet 15:51-54). (Se studieguide 10 för mer information.)

C. Syndare brinner för evigt i helvetet.
Bibeln säger oss att syndare helt kommer att förgöras i elden, både till kropp och själ (Matteus 10:28). Ett evigt helvete av plåga är inte vad Bibeln lär ut. (Läs mer i studieguide 11.)

D. Det är inte nödvändigt att man döps genom nedsänkning.
Dop genom nedsänkning i vatten är den enda dopform som Bibeln erkänner. (Läs mer om detta i studieguide 9.)

E. Söndagen är Guds heliga dag.
Bibeln lär otvetydligt att Guds heliga dag är veckans ursprungliga sjunde dag, lördagen. (Läs mer i studieguide 7.)

Notera: När dessa falska läror väl har blivit accepterade som sanning så för det med sig “förvirring” (vilket är vad ordet “Babylon” bokstavligt betyder) och leder till att det blir svårare för människor att förstå Bibeln.

För eftertanke
Det kommer kanske som en chock för någon att inse han eller hon omedvetet kan ha druckit av Babylons vin. Kanske är allt detta nytt för just dig. Om det är så, be då Gud om ledning (Matteus 7:7). Se sedan efter i Bibeln hur det verkligen förhåller sig (Apostlagärningarna 17:11). Om du lovar Jesus att alltid följa dit han leder, kommer han att se till att du inte hamnar fel (Johannes 7:17).

Himlens änglar kommer att vara på Guds folks sida i jorden sista strid.
Himlens änglar kommer att vara på Guds folks sida i jorden sista strid.

12. Vem kommer att vara på Guds sida i striden vid Armageddon?

Svar:   I den sista striden kommer himlens änglar (Hebreerbrevet 1:13, 14 Matteus 13:41-42) och Guds folk - de som återstår (Upp 12:17) - att vara allierade med Jesus, härföraren för himlens armé, (Upp 19:11-16) mot Satan och hans anhängare.

De av Guds folk som återstår är de som inte antar Babylons irrläror (Se mer detaljer i studieguide 23). Dessa människor är kända för: (1) sin kärlek till Jesus (1 Johannes 5:2-3), (2) sin lojalitet och tilltro till honom (Upp 14:12), och (3) att de lyder och följer Bibeln och Guds bud (Upp 12:17 Johannes 8:31-32).

I den sista tiden kommer Satan att lura alla dem som inte insisterar på klara bibelbevis för varje påstådd biblisk lära.
I den sista tiden kommer Satan att lura alla dem som inte insisterar på klara bibelbevis för varje påstådd biblisk lära.

13. Vilken strategi kommer Satan att tillämpa i denna sista strid mellan Guds sanning och Satans lögner?

Svar:   Satan, även om han sällan öppet erkänner det, hatar Gud och hans Son. Satan och hans onda änglar kommer att ge sig ut för att vara heliga änglar eller hängivna kristna ledare (2 Korinterbrevet 11:13-15). Det Satan kommer att framföra som bevis kommer att framstå som så rättfärdigt, andligt, och Jesuslikt att nästan alla på jorden blir lurade och följer honom (Matteus 24:24). Han kommer utan tvekan att använda sig av Bibeln, precis som han gjorde när han frestade Jesus i öknen (Matteus 4:1, 11). Satans logik var så övertygande att den lurade en tredjedel av änglarna i himlen, Adam och Eva, och (vid syndafloden) alla förutom åtta människor på jorden.

Guds ord avslöjar Satans strategier.
Guds ord avslöjar Satans strategier.

14. Vad är Guds motstrategi?

”Håll er till lagen och till vittnesbördet! Om de inte predikar i enlighet med dessa, så finns det inget ljus i dem.” Jesaja 8:20. (KJV)

Svar:   Gud bemöter alltid Satans lögner med sanningar ur Bibeln. När Jesus blev frestad av Satan i öknen så citerade Jesus hela tiden Skriften (Matteus 4:1-11). Genom de rättfärdiga som återstår, kommer Gud att göra Babylons ogudaktighet känd för alla. Han kommer att visa att Babylon förkunnar ett falskt evangelium (Galaterbrevet 1:8-12) och orsakar miljarder med människor att bli bedragna och gå förlorade. Guds motdrag finner vi i de tre änglarnas budskap i Upp 14:6-14. Vi studerar dessa budskap i nio av de 27 studieguiderna i den här serien. Dessa tre fantastiska budskap avslöjar och varnar oss för Satans lögner och förfalskningar. De uppmanar ocksâ oss människor att tillbe och lyda Gud både i tanke och handling, genom att följa Bibelns sanningar.

Varenda människa på jorden får genom dessa sista budskap vetskap om Guds underbara sanning och ljus.
Varenda människa på jorden får genom dessa sista budskap vetskap om Guds underbara sanning och ljus.

15. Kommer Guds sista budskap om varning och hopp att kunna nå alla?

”Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen. Han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.” Upp 18:1.

Svar:   I Bibeln representerar änglarna budbärare eller budskap (Hebreerbrevet 1:13-14). Guds sista vädjan symboliseras av en mäktig ängel vars härlighet är så stor att hela världen lyses upp med Guds sanning och ljus. Detta sista budskap från Gud kommer att nå ut till alla jordens invånare (Uppenbarelseboken 14:6; Markus 16:15; Matteus 24:14).

När Jesu sista vädjan har nått ut hela världen, kommer Guds sanna folk att dra ut från Babylon för att följa honom.
När Jesu sista vädjan har nått ut hela världen, kommer Guds sanna folk att dra ut från Babylon för att följa honom.

16. Vilken sista, enträgna bön har Jesus till dem som befinner sig i Babylon?

Svar:   Han säger: "Dra ut ifrån henne [Babylon], ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Ty hennes synder räcker ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar." Upp 18:4-5.

Lägg märke till att Jesus kallar många av de människor som är i Babylon för "mitt folk". Det finns miljontals uppriktiga kristna i Babylon som ännu inte har hört denna enträgna varning. Dessa människor älskar Gud över allt annat, och Jesus säger att de är hans barn.


17. Vad kommer de av Guds barn, som är i Babylon, att göra när de hör denna enträgna uppmaning att dra ut därifrån?

Svar:   Jesus svarar när han säger, "Jag har ock andra får, som inte hör till detta fårahus. Också dem måste jag dra till mig, och de ska lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde." "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig." Johannes 10:16, 27.

Jesus känner de av sina barn som är i Babylon, och han har lovat att kalla dem ut därifrån innan förstöringen. Och det mest underbara är, att Jesus lovar att hans barn som fortfarande är i Babylon kommer att höra och känna igen hans röst och kunna rädda sig därifrån.

Note: Detta är den sjunde studieguiden i en serie av nio som handlar om de tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14:6-14. Vår nästa studieguide beskriver Guds församling i den sista tiden så noga att det inte går att ta miste.


18. Om du är i Babylon, är du villig att följa Jesu enträgna bön om att dra ut därifrån?

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Är det inte bättre att jag stannar i Babylon och försöker göra saker bättre där istället för att gå därifrån?


Nej. Jesus säger att Babylon kommer att förintas, inte att hon omvänder sig. Hon kommer att bli hopplöst drucken av sitt vin (identifierat som falska läror i Uppenbarelseboken 18:5-6). Det är därför Gud kallar på sitt folk att de ska dra ut därifrån (Upp 18:4).

2. Vilka är konungarna från öster i Uppenbarelseboken 16:12?


Konungarna från öster är himmelens konungar (Fader och Son). De kallas för konungarna från öster eftersom det är därifrån de himmelska varelserna närmar sig jorden. Lägg till exempel märke till följande:

A. Jesus återkomst kommer att ske från öster (Matteus 24:27).

B. Guds härlighet kommer öster ifrån (Hesekiel 43:2).

C. Ängeln med den levande Gudens signet kommer från öster (Uppenbarelseboken 7:2).

D. Solen, som symboliserar Jesus, går upp i öster (Malaki 4:2)

3. Antyder varningen om Babylons fall att Babylon inte alltid har varit fallen?


Ja, det gör det. Många av de kyrkor som nu utgör Babylon har förr stått starka och lojala på Jesus sida. Dess grundare var ärliga Gudsmän som ivrigt sökte Bibelns sanning. Dock har inte alla kyrkor avfallit. Men varje kyrka som lär ut Babylons falska läror och följer hennes principer riskerar bli en av hennes fallna döttrar.

4. När en kristen blir kallad att dra ut från Babylon, vart ska han eller hon då ta vägen?


Hitta det Guds folk som följer Guds bud, som har Jesu tro, och som predikar de tre änglarnas budskap för hela världen, och anslut dig till dem (Uppenbarelseboken 14:6-12) I studieguide 23 beskrivs Guds kyrka på ändens tid.

5. Vad representerar de 10 kungarna i Uppenbarelseboken 17:12-16?


De 10 kungarna representerar världens nationer. Bildstodens 10 tår i Daniel kapitel 2 och vilddjurets 10 horn i kapitel 7 symboliserar Europas 10 kungariken. I Uppenbarelseboken kapitel 11 till 18 har dock denna symbol en vidare betydelse och där menas ”konungarna i hela världen” eller ”konungarna på jorden.” (Se Uppenbarelseboken 16:14; 18:3.)

6. Vad symboliserar grodorna i Uppenbarelseboken 16:13-14?


En groda fångar sitt byte med tungan, vilket kan symbolisera det falska tungomålstalandet som sveper över jorden idag. Kom ihåg att mirakel, inklusive tugomålstalande, bara bevisar en sak — övernaturlig kraft. Men Bibeln lär oss att övernaturlig kraft kan komma både från Gud och från Satan. Det förklaras vidare att Satan, i skepnad av en ljusets ängel från himlen (2 Korinter 11:13-15), kommer att på ett sådant skickligt sätt använda sig av övernaturliga mirakel att nästan hela världen låter sig luras och blir hans anhängare (Upp 13:3). Just nu använder han sig av den förfalskade andliga gåvan av tungomålstalande för att sammansvetsa världens olika kyrkor och religioner — inklusive hedendom och satandyrkare. Alla dessa anser att tungomålstalandet är ett bevis för att deras tro är den rätta.

Vi måste pröva andarna
Bibeln uppmanar oss att pröva andarna (1 Johannes 4:1). Om det inte stämmer överens med vad Bibeln säger så är det en förfalskning. (Jesaja 8:19-20). Dessutom ges de äkta andegåvorna aldrig till någon som medvetet går emot Guds vilja (Apostlagärningarna 5:32). Men det finns också ett äkta tungomålstalande. Det är när en person på ett mirakulöst sätt, flytande kan tala ett språk som den personen aldrig har lärt sig (Apostlagärningarna 2:4-12). Gud använder sig av denna gåva när han behöver någon som predikar evangelium för människor som talar andra språk. Det behövdes vid pingsten eftersom åtminstone 17 olika språkgrupper då var representerade, och lärjungar förmodligen bara kunde ett enda språk.

7. Kommer New Age rörelsen att spela en stor roll i den slutgiltiga konflikten mellan gott och ont?


Utan tvekan! Den är starkt involverad i parapsykologi, spiritism och ockulta fenomen. Spiritism kommer helt klart att spela en stor roll i slutscenen av jordens drama. Tillsammans med det förfalskade tungomålstalandets övernaturliga kraft och ändtidens globala koalition av kyrkor, kommer spriritismen att svepa över hela jorden. New Age rörelsens tro på reinkarnation och andekommunikation är inget annat forntidens hedendom i ny skepnad. Dess tro på en odödlig själ som kan kommunicera med levande människor, är samma lögn som Satan drog för Eva i Edens Lustgård: ”Ingalunda ska ni dö”. 1 Mosebok 3:4. (För mer detaljer om döden, se studieguide 10.)

8. Det är uppenbart det är Antikrists, eller påvedömets, aktiviteter som Gud avslöjar i Daniel kap. 7 och i Upp kap. 13, 17, och 18. Nämns Antikrist även på andra ställen i Bibeln?


Ja, i åtminstone nio av Gamla och Nya Testamentes profetior nämns vilddjurets, eller Antikrists, makt (eller förehavanden): Daniel 7, 8, 9, 11; Uppenbarelseboken 12, 13, 16, 17, 18, 19. När Gud vid nio olika tillfällen talar om en och samma makt så är det helt säkert för att han vill att vi ska lyssna till vad han har att säga.

9. Har Satans herradöme som kallas ”Babylon”, sitt ursprung vid Babels torn?


Nej, det uppstod när Satan gjorde uppror mot Gud i himlen. Profeten Jesaja symboliserade faktiskt Lucifer vid tidpunkten för hans fall från himlen, som Babylons kung (Jesaja 14:4, 12-15). Ända sedan synden uppstod har Gud kallat Satans herrradöme för Babylon. Satan kämpar enträget för att besegra Gud, sopa undan Guds rike, och att etablera sitt eget rebelliska kungarike Babylon i hela universum. Jesus säger att det bara finns två sidor (Matteus 7:13-14). Varenda levande själ på jorden kommer till slut att ställa upp på antingen Jesus eller Babylons sida. Det handlar om liv eller död. De som följer och tjänar Jesus kommer att bli räddade in i hans himmelska rike. De som stöder Babylon kommer att bli uppbrända i eld. Det finns idag väldigt lite tid kvar för att bestämma sig. Det är därför som Jesu varning för ändtidens Babylon är så extremt viktig och brådskande.

10. Vad menas med att vattnet i floden Eufrat torkar ut för att bereda väg för kungarna från öster, som det står om i Uppenbarelseboken 16:12?


Innan general Darius från Medien intog det antika Babylon, ledde han om vattnet i floden Eufrat, som rann under stadens murar, ner i en konstgjord sjö. Detta gjorde det möjligt för Darius armé att under natten torrskodda marschera under muren rakt in i staden. I Uppenbarelsebokens profetior symboliserar ”vatten” människor (Uppenbarelseboken 17:15). Vattnet i floden Eufrat syftar alltså på människomassorna i ”det stora Babylon”. De kommer inte längre att stödja Babylon, utan vända sig mot henne för att förstöra henne (Uppenbarelseboken 17:16). Själva tillbakadragandet av stöd till ”det stora Babylon” görr segern ännu större för kungarna från öster, vår himmelske Fader och hans Son.

Testfrågor1. Vad betyder ordet ”Babylon”? (1)

_____   Förvirring
_____   Uppror
_____   Bedragare

2. Vem står moder Babylon som symbol för i Bibelns profetia? (1)

_____   Förenta Nationerna.
_____   Påvedömet
_____   Maria, Jesu moder.

3. Vilka är moder Babylons döttrar? (1)

_____   Nya Testamentets kvinnor — Priscilla, Elisabet, Dorcas.
_____   Europas drottningar.
_____   Kyrkor som följer moder Babylons falska läror och ritualer.

4. Vad symboliserar moder Babylon när hon rider på vilddjuret?

_____   Kyrkans kontroll över staten, vilken ger sitt fulla stöd.
_____   Kvinnor är bra domptörer.
_____   Kvinnor ska åka och inte gå.

5. Vilka av Babylons falska läror kommer att göra människor andligt förvirrade? (4)

_____   Äktenskapets helighet.
_____   Döden är en sömn.
_____   Syndare brinner för evigt i helvetet.
_____   Söndagen är Guds heliga dag.
_____   Andar, eller själar, är odödliga.
_____   Dop genom nedsänkning.
_____   Man kan ändra eller lägga till i Guds lag.

6. ”Babylon är fallet” betyder att (1)

_____   En ängel föll från himlen.
_____   Babylon har förstörts genom en jordbävning.
_____   Moderkyrkan och andra kyrkor som anammat hennes irrläror har avfallit ifrån Bibelns sanning och från tillbedjan av den sanne Guden.

7. Symbolen ”konungarna ifrån öster” representerar (1)

_____   Jesus och Fadern.
_____   Satans verksamhet genom hedendomen.
_____   Världens nationer.

8. Vad symboliserar upptorkandet av vattnet i floden Eufrat? (1)

_____   Att det under den sista tiden kommer att råda allvarlig brist på vatten.
_____   Att det inte kommer att finnas någon mat att tillgå under den sista tiden.
_____   Att Babylon förlorar stödet från sina anhängare.

9. Babylon är ett samlingsnamn som innefattar nästan alla religioner och kyrkor. (1)

_____   Ja
_____   Nej

10. Vem är det i verkligheten som kallar människorna ut från Babylon? (1)

_____   Änglar.
_____   De tio konungarna.
_____   Lucifer.
_____   Jesus.

11. Vore det inte bättre att försöka omvända en fallen kyrka istället för att lämna den? (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

12. Vad menas med att vara berusad av Babylons vin? (1)

_____   Att man är alkoholist.
_____   Att man deltar i hennes fester.
_____   Att man är fysiskt sjuk.
_____   Att man har blivit förvirrad av hennes falska läror och doktriner.

13. Vilka tre makter kommer under ändtiden att stå enade i striden mot Jesus och hans folk? (3)

_____   Icke-kristna religioner.
_____   Förenta Nationerna.
_____   Avfällig protestantism.
_____   Människor från rymden.
_____   Påvedömet

14. Kommer Guds folk att komma ut från Babylon när han kallar på dem? (1)

_____   Ja.
_____   Nej.

15. Många människor befinner sig i Babylon utan att vara medvetna om det. (1)

_____   Ja
_____   Nej