Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Den glemte dagen i vår historie

Den glemte dagen i vår historieLesson 7

Visste du at det er en veldig viktig dag som nesten alle har glemt? Det er forbløffende at bare et fåtall er klar over den, fordi det er en av
de mest betydningsfulle dager i menneskehetens historie! Det er ikke bare en historisk dag, men en dag for både nåtiden og fremtiden. Videre kan det som hendte på denne glemte dagen ha en betydelig påvirkning av livet ditt. Ønsker du å få vite flere historiske fakta vedrørende denne glemte dagen? Da skal du nøye studere dette studiehefte.
Når Jesus var her på jorden tilba Han på sabbaten.
Når Jesus var her på jorden tilba Han på sabbaten.

1. På hvilken dag brukte Jesus å tilbe?

”Så kom Han til Nasaret, hvor Han hadde vokst opp. Og som Han hadde for vane, gikk Han i synagogen på sabbatsdagen, og Han stod fram for å lese.” Luk 4,16.

Svar:   Jesu sedvane var å tilbe på sabbaten.

Den syvende dagen i uken (lørdag) er sabbat.
Den syvende dagen i uken (lørdag) er sabbat.

2. Men hvilken ukedag er sabbat?

”Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.” 2 Mos 20,10. “Da sabbaten var over, ... Meget tidlig om morgenen, da solen hadde stått opp på den første dag i uken, kom de til graven.” Mark 16,1.2.

Svar:   Sabbaten er ikke den første dagen i uken (søndag), som mange tror, men den syvende dagen (lørdag). Legg merke til fra skriftstedet over at sabbaten er den dagen som kommer rett før den første dagen i uken.

Gud skapte sabbaten ved skapelsen.
Gud skapte sabbaten ved skapelsen.

3. Av hvem og hvor ble sabbaten til?

“I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.” “På den sjuende dagen fullendte Gud Sitt verk, det Han hadde gjort, og på den sjuende dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Han hadde gjort. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Gud hadde skapt og formet.” 1 Mos 1,1; 2,2.3.

Svar:   Gud innstiftet sabbaten ved skapelsen. Han hvilte på sabbaten og velsignet og helliget den (satte den til side for hellig bruk).

Gud skrev sabbatsbudet med Sin egen finger.
Gud skrev sabbatsbudet med Sin egen finger.

4. Hva er det Gud sier om sabbatshelligholdelse i de ti bud, som Han skrev med Sin egen finger?

“Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8-11. “Så overgav Herren de to steintavlene til meg. På dem var det skrevet med Guds finger, og på dem stod alle de ordene som Herren hadde talt til dere på fjellet, midt ut fra ilden, på den dagen dere var samlet.” 5 Mos 9,10.

Svar:   I det fjerde budet av de 10 befaler Herren oss å overholde den syvende- dags sabbaten som Hans hellige dag. Gud visste at menneskene ville glemme Hans sabbatsdag, så Han begynte dette budet med ordet husk. Han har aldri befalt en eneste en, noen gang, noe sted, å holde noen annen dag som en ukentlig helligdag.

Jesus sier at det er lettere for himmelen å forsvinne enn det er å endre Guds lov.
Jesus sier at det er lettere for himmelen å forsvinne enn det er å endre Guds lov.

5. Men har ikke de ti bud blitt endret?

Jesus sier: “Men før skal det skje at himmel og jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort.” Luk 16,17. Gud sier: “Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre.” Sal 89,35. Merk at de ti bud kom fra Hans lepper. 2 Mos 20,1 sier: “Gud talte alle disse ordene og sa:”… [de ti bud fulgte i versene 2-17].

Svar:   Nei, absolutt ikke! Det er i høyeste grad umulig for noen av Guds morallover noen gang å bli endret. Alle de ti budene er fremdeles gyldige.

Paulus og de andre apostlene holdt Guds syvende-dags sabbat hellig.
Paulus og de andre apostlene holdt Guds syvende-dags sabbat hellig.

6. Holdt apostlene sabbaten?

“Paulus gikk inn til dem, slik han pleide, og på tre sabbater samtalte han med dem ut fra Skriftene,” Apg 17,2. “Paulus og hans følge ... gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg.” Apg 13,13.14. “På sabbatsdagen gikk vi ut av byen til elvebredden, hvor det pleide å være bønn. Og vi satte oss ned og talte til kvinnene som møttes der.” Apg 16,13. “Og hver sabbat samtalte han (Paulus) i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.” Apg 18,4.

Svar:   Ja, apostelgjerningene gjør det klart at Paulus og den første menighet holdt sabbaten.

Apostlene lærte hedningene å holde sabbaten hellig.
Apostlene lærte hedningene å holde sabbaten hellig.

7. Tilba også hedningene på sabbaten?

Gud befalte det:
“Salig er det menneske … som holder sabbaten, og ikke vanhelliger den.” “Også de fremmede som holder seg til Herren, ... hver den som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og som holder fast på Min pakt, dem skal Jeg føre til Mitt hellige berg, og la dem glede seg i Mitt bønnehus. ... For Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.” Jes 56,2.6.7.

Apostlene lærte det:
“Da så jødene gikk ut av synagogen, ba hedningene inntrengende om at disse ord måtte bli forkynt for dem neste sabbat.” “På sabbaten etter kom nesten hele byen sammen for å høre Guds ord.” Apg 13,42.44. “Og hver sabbat samtalte han i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.” Apg 18,4.

Svar:   Apostlene i den tidlige nytestamentlige menighet både adlød Guds sabbatsbud og lærte de omvendte hedningene å gjøre det samme. Ikke en eneste gang refererer de til søndag som en helligdag.

Sabbaten ble ikke endret til søndag ved Jesu oppstandelse.
Sabbaten ble ikke endret til søndag ved Jesu oppstandelse.

8. Men ble ikke sabbaten endret til søndag ved Kristi død eller oppstandelse?

Svar:   Nei, det finnes ikke den fjerneste antydning om at sabbaten ble endret ved Kristi død eller oppstandelse. Bibelen lærer faktisk det motsatte. Studer nøye de følgende beviser:

A. Gud velsignet sabbaten. “Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,11. “Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den.” 1 Mos 2,3.

B. Kristus forventet at Hans folk fortsatt skulle holde sabbaten i år 70 e.Kr. da Jerusalem ble ødelagt. Fullt vitende om at Jerusalem ville bli ødelagt av romerne i år 70 e.Kr., varslet Jesus sine etterfølgere om dette ved å si: “Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.” Matt 24,20. Jesus gjorde det klart at Hans intensjon var at sabbaten fortsatt var gyldig 40 år etter Hans oppstandelse. Faktisk finnes det ikke den minste antydning noen plass i Skriften at Jesus, Hans Far, eller apostlene noen gang (ved noe tidspunkt, eller ved noen omstendigheter) endret den hellige syvende-dags sabbat til noen annen dag.

C. Kvinnene som kom til graven for å salve Kristi døde legeme, holdt sabbaten. “Men Jesus … utåndet … det var beredelses-dagen, det er dagen før sabbaten” (Mark 15,37.42), som nå er kalt langfredag.Kvinnene forberedte krydder og salver for å salve Hans legeme. “Så vendte de tilbake og gjorde i stand krydder og velduftende oljer. De hvilte på sabbaten slik budet sier.” Luk 23,56. “Og da sabbaten var til ende” (Mark 16,1) “meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven” (Mark 16,2). “Han var oppstanden tidlig den første dag i uken” (vers 9), vanligvis kalt 1. påskedag eller søndag. Legg merke til at sabbaten i henhold til Bibelen var dagen før oppstandelsen som skjedde på søndag 1. påskedag, og dagen før søndag kaller vi nå lørdag.

D. Kristi etterfølger, Lukas, skrev to av bøkene i Bibelen — Lukas- evangeliet og Apostelgjerningene. Han sier at i Lukas-evangeliet skrev han hele Jesu lære (Apg 1,1-3). Men han nevner ikke med ett ord søndagshelligholdelse eller noen endring av sabbaten.

Alle i Guds evige rike vil holde sabbaten hellig.
Alle i Guds evige rike vil holde sabbaten hellig.

9. Noen sier at sabbaten vil bli holdt på Guds nye jord. Er dette riktig?

“For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og deres navn bli stående. Det skal skje: Fra den ene nymåne til den andre og fra den ene sabbat til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren.” Jes 66,22.23.

Svar:   Ja, Bibelen sier at alle de frelste fra alle tidsaldre vil holde sabbaten på den nye jord.

Herrens dag er sabbat, ikke søndag.
Herrens dag er sabbat, ikke søndag.

10. Men er ikke søndag Herrens dag?

“Kaller sabbaten en stor glede, Herrens hellige dag for ærefull.” Jes 58,13. “For Menneskesønnen er herre også over sabbaten.” Matt 12,8.

Svar:   Bibelen snakker om “Herrens dag” i Åp 1,10, så Herren har en spesiell dag. Men ikke noe vers i Skriften refererer til søndag som Herrens dag. Derimot identifiserer Bibelen sabbaten som Herrens dag. Den eneste dagen som noen gang er velsignet av Herren, eller krevd av Ham som Hans hellige dag, er den syvende-dags sabbat.

Jesus foreskrev dåp – ikke søndaghelligholdelse – til ære for Hans oppstandelse
Jesus foreskrev dåp – ikke søndaghelligholdelse – til ære for Hans oppstandelse

11. Burde jeg ikke holde søndagen hellig for å ære Kristi oppstandelse?

“Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.” Rom 6,3-6.

Svar:   Nei! Ikke mer enn du ville holdt fredag til minne om Hans korsfestelse. Kristus opprettet forordningen med dåpen til ære for Hans død, begravelse og oppstandelse. Bibelen har aldri foreslått søndagshelligholdelse for å ære oppstandelsen (eller for noen annen grunn, for den saks skyld). Vi ærer Kristus ved å adlyde Ham (Joh 14,15) — ikke ved å bytte ut Hans lov med menneskebud.

Skakkjørte menn hadde den frekkheten å erstatte sabbaten med søndag.
Skakkjørte menn hadde den frekkheten å erstatte sabbaten med søndag.

12. Hvis søndagshelligholdelsen ikke er bibelsk, hvor kommer dette fra da?

“Han ... skal sette seg fore å forandre tider og lov.” Dan 7,25. “Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.” “Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.” Matt 15,6.9. “Hennes prester gjør vold på Min lov.” “Hennes profeter pusser over dem med kalk, ... De sier: Så sier Herren Gud, enda Herren ikke hadde talt.” Esek 22,26.28.

Svar:   Villedede menn fra en historisk fortid annonserte at Guds hellige dag var endret fra sabbat til søndag. Gud forutsa at dette ville skje, og det skjedde. Feilen ble overgitt til vår intetanende generasjon som en evangelisk sannhet. Søndagshelligholdelse er en tradisjon fra uinspirerte menns brudd på Guds lov som fremholder sabbatshelligholdelse. Bare Gud kan gjøre en dag hellig. Gud velsignet sabbaten, og når Gud velsigner, kan ikke mennesker “omstøte det”. 4 Mos 23,20.

Å endre sabbaten til søndag er en krenkelse mot Gud fordi det er et forsøk på å endre Hans guddommelige lov.
Å endre sabbaten til søndag er en krenkelse mot Gud fordi det er et forsøk på å endre Hans guddommelige lov.

13. Men er det ikke risikabelt å tukle med Guds lov?

“Dere skal ikke legge noe til det ord jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra, så dere kan holde Herren, deres Guds bud, dem jeg befaler dere.” 5 Mos 4,2. “Alt Guds ord er rent. ... Legg ikke noe til Hans ord, så Han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner.” Ordsp 30,5.6.

Svar:   Gud har spesifikt gitt forbud om å endre Hans lov ved å trekke fra eller legge til noe. Å fikle med Guds hellige lov på en eller annen måte er noe av det mest skremmende og farlige en person kan gjøre.

Sabbaten er et tegn på Guds skaperkraft og makt til å frelse.
Sabbaten er et tegn på Guds skaperkraft og makt til å frelse.

14. Men hvorfor skapte da Gud sabbaten?

A. Tegn på skapelsen. “Husk på hviledagen så du holder den hellig.” “For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” 2 Mos 20,8.11.

B. Tegn på forsoning og helliggjørelse. “Jeg gav dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem.” Esek 20,12.

Svar:   Gud gav oss sabbaten som et tosidig tegn: (1) Det er et tegn på at Han skapte verden på seks bokstavelige 24-timers døgn, og (2) det er også et tegn på Guds mektige kraft til å frelse og helliggjøre mennesker. Uten tvil vil hver kristen elske sabbaten som Guds dyrebare tegn på skapelse og forsoning. (2 Mos 31,13.17; Esek 20,12.20). Det er derimot en stor krenkelse mot Gud at menneskene tukler med Hans sabbat. I Jes 58,13.14 sier Gud at alle som vil bli velsignet må holde sin fot tilbake fra å tråkke ned Hans hellige sabbat.

Brudd på ett av Guds bud, uansett hvilket, er synd.
Brudd på ett av Guds bud, uansett hvilket, er synd.

15. Hvor viktig er sabbatshelligholdelse?

“Synd er lovløshet.” 1 Joh 3,4. “For syndens lønn er døden.” Rom 6,23. “For den som holder hele loven, men snubler på ett punkt, er blitt skyldig i hele loven.” Jak 2,10. “Fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel, for at dere skulle følge i Hans fotspor.” 1 Pet 2,21. “Ble Han opphavsmann til evig frelse for alle dem som lyder Ham.” Hebr 5,9.

Svar:   Dette er en sak som gjelder liv eller død. Sabbatshelligholdelse er nedfelt i det fjerde av Guds ti-budslov. Et bevisst brudd på hvilket som helst av de ti bud er synd. Kristne vil med glede følge Kristi eksempel i sabbatshelligholdelsen. Vår eneste sikkerhet er iherdig å studere Bibelen, “idet du rettelig lærer sannhetens ord”. 2 Tim 2,15. Vi må ha støtte i Skriften fra all kristen praksis som vi etterlever.

Gud vil ikke unnskylde religiøse ledere som med vitende ignorerer sabbaten.
Gud vil ikke unnskylde religiøse ledere som med vitende ignorerer sabbaten.

16. Hva føler Gud for religiøse ledere som ignorerer sabbaten?

“Hennes prester gjør vold på Min lov, og de vanhelliger Mine helligdommer. De skiller ikke mellom hellig og vanhellig, ... har lukket sine øyne for Mine sabbater, slik at Jeg blir vanhelliget iblant dem.” “Derfor utøser jeg Min vrede over dem.” Esek 22,26.31.

Svar:   Ved å lukke sine øyne for Guds sanne sabbat, krenker religiøse ledere himmelens Gud. Gud svarer med straff for sånne falske hyrder. Millioner har blitt ført på avveie i denne saken. Gud kan ikke ta lett på det. Jesus fordømte fariseerne for å late som om de elsket Gud mens de satte til side ett av Guds ti bud for sine vedtekters skyld (Mark 7,7-13).

Enhver som kommer inn i himmelen og spiser av livets tre vil holde sabbaten hellig.
Enhver som kommer inn i himmelen og spiser av livets tre vil holde sabbaten hellig.

17. Vil sabbatshelligholdelse virkelig berøre meg personlig?

“Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.” Joh 14,15. “Framfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for seg selv.” Rom 14,12. “Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd.” Jak 4,17. “Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.” Åp 22,14. “Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.” Åp 14,12.

Svar:   Ja, på alle måter, sabbaten er din sabbat. Gud laget den for deg, og hvis du elsker Ham, vil du holde den, fordi den er ett av Hans bud. Kjærlighet uten å holde loven er ikke noen kjærlighet i det hele tatt (1 Joh 2,4). Du må ta et valg. Du kan ikke unngå det. Ingen kan frita deg. Du må selv stå til ansvar for Gud i denne svært viktige saken. Gud ber deg om å elske og adlyde Ham nå!


18. Er du villig til å følge Jesu befaling og eksempel i å holde sabbaten?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


1. Men er ikke sabbaten bare for jødene?


Nei, Jesus sa: ”Sabbaten ble til for menneskets skyld.” Mark 2,27. Den er ikke bare for jødene, men for menneskeheten — alle menn og kvinner overalt. Den jødiske nasjonen eksisterte ikke engang før ca 2.500 år etter at sabbaten ble til.

2. Er ikke Apg 20,7-12 bevis på at disiplene holdt søndag som helligdag?


I henhold til Bibelen begynner hver dag ved solnedgang og ender ved neste solnedgang (1 Mos 1,5.8.13.19.23.31; 3 Mos 23,32), og den mørke delen av dagen kommer først. Dermed begynner sabbaten fredag kveld og ender lørdag kveld ved solnedgang. Dette møtet i Apg 20 var holdt i den mørke delen av søndag, eller hva vi kaller lørdag kveld. Det var et lørdagskveldsmøte, og det varte til midnatt.

Paulus var på en avskjedstur og visste at han ikke ville se disse menneskene igjen før sin død (vers 25). Det var ikke noe rart i at han talte så lenge! (Ikke noe regulært ukemøte ville vart hele natten.) Paulus var klar til å dra neste morgen. Å bryte brødet har ingen som helst betydning for om det er helligdag eller ikke, fordi de brøt brødet daglig (Apg 2,46). Det er ikke den minste antydning i Skriften at den første dagen er hellig, heller ikke at disse første kristne vurderte det dit hen. Heller ikke er der et eneste bevis for at sabbaten har blitt endret. Forøvrig er dette møtet nevnt i Skriften bare på grunn av mirakelet med å vekke opp Eutykus fra de døde etter at han hadde falt ut av vinduet i tredje etasje. I Esek 46,1, referer Gud til søndagen som en av de seks arbeidsdager.

3. Snakker ikke 1 Kor 16,1.2 om søndagsskoleoffer?


Nei, det er ingen referanser her til et offentlig møte. Pengene skulle legges til side hjemme. En stor hungersnød hadde rammet Judea (Rom 15,26; Apg 11,26-30), og Paulus skrev til menighetene i Lilleasia om å hjelpe deres hungersnødrammede brødre. Disse kristne holdt alle sabbaten, så Paulus foreslo at på søndag morgen (som var den tiden de betalte regninger og gjorde opp status), etter at sabbaten var over, kunne de legge til side litt til deres trengende brødre, slik at det var klart når han kom. Dette skulle legges til side hjemme. Legg merke til at det er ingen referanse her til søndag som helligdag. Faktisk finnes det ikke noe sted i Bibelen som noen gang befaler søndagshelligholdelse.

4. Men har ikke tid gått tapt og ukedager blitt forandret siden Kristus levde?


Nei! Pålitelige leksika og oppslagsbøker gjør det klart at vår syvende dag er den samme som den Jesus holdt hellig. Det er ganske enkelt snakk om granskning.

5. Men er ikke Joh 20,19 nedtegnelsen av disiplenes opprettelse av søndagshelligholdelse til ære for oppstandelsen?


Snarere tvert imot, disiplene visste ikke på denne tiden at Jesus var oppstått (Mark 16,14). De møttes der av frykt for jødene og hadde boltet døren. Da Jesus stod midt iblant dem irettesatte Han dem fordi de ikke trodde på dem som hadde sett Ham, etter at Han var stått opp. Der er ingen antydning til at de regnet søndagen som en helligdag. Bare åtte tekster i Det Nye Testamentet nevner den første dagen i uken; ingen av dem antyder at den er hellig.

6. Fjerner ikke Kol 2,14- 17 den syvende-dags sabbaten?


Ikke i det hele tatt. Den refererer bare til sabbatene som var en skygge av det som skulle komme, og ikke den syvende-dags sabbat. Der var syv årlige hellige dager, eller helligdager, i det gamle Israel som også ble kalt sabbat. Disse var i tillegg til, eller ”foruten Herrens sabbater” (3 Mos 23,38), eller syvende-dags sabbater. Disse årlige sabbatene var alle skygger av, eller pekte frem mot korset og endte der. Guds syvende-dags sabbat ble til før synden oppstod og kunne derfor ikke være et varsel om befrielse fra synd. Det er derfor Kolosserne kapittel 2 skjelner mellom, og spesielt nevner sabbatene som var en skygge. Disse syv årlige sabbatene som var avskaffet, er opplistet i 3 Mos kapittel 23.

7. I henhold til Rom 14,5 er den dagen vi holder et personlig valg, er det ikke?


Nei! Legg merke til at hele kapittelet omtaler det å dømme hverandre. (Vers 4.10.13). Tema her er ikke den syvende-dags sabbat, som er en del av den store moralloven, men over de årlige festdagene i seremoniloven. Jødekristne dømte de hedningkristne for å ignorere disse. Paulus sier simpelthen at de ikke skal dømme hverandre fordi seremoniloven ikke lenger er gyldig.

OPPSUMMERINGSSIDE1. Jesus holdt (1)

_____   Søndag som helligdag.
_____   Den syvende-dags sabbat hellig.
_____   Alle andre dager hellig.

2. Herrens dag er (1)

_____   Søndag, den første dag i uken.
_____   Sabbat, den syvende dag i uken.
_____   Enhver dag vi dedikerer til Herren.

3. Sabbaten var laget (1)

_____   Bare for jødene.
_____   Av Gud ved skapelsen for alle mennesker til alle tider.
_____   Bare for de som levde i Det Gamle Testamentets tid.

4. Forandringen fra sabbat til søndag ble gjort av (1)

_____   Kristus.
_____   Apostlene.
_____   Menn på villspor.

5. Guds lov som inkluderer sabbatsbudet (1)

_____   Er i dag ikke gyldig lenger.
_____   Kan aldri forandres og er fortsatt gyldig i dag.
_____   Opphørte ved Jesu død.

6. Omvendte hedninger og apostler i den nytestamentlige kirke (1)

_____   Holdt søndag som hviledag.
_____   Lærte at en hvilken som helst dag ville være OK som hviledag hvis du bare var oppriktig.
_____   Helligholdt sabbaten.

7. Sabbaten (1)

_____   Opphørte på korset.
_____   Tar slutt ved Jesu annet komme.
_____   Vil bli holdt i Guds evige rike av de frelste gjennom alle tider.

8. Siden sabbaten er en del av Guds lov, så er brudd på sabbaten (1)

_____   Ingenting å bry seg om etter Kristi død.
_____   En risikabel ting fordi den overtrår Guds lov.
_____   Har ingen relevans i dag.

9. Alle som virkelig elsker og følger Jesus vil (1)

_____   Holde sabbaten slik Jesus gjorde.
_____   Holde alle andre dager hellig.
_____   Helligholde søndag.

10. Sabbaten er (1)

_____   Søndag, den første dagen i uken.
_____   Lørdag, den syvende dagen i uken.
_____   Hvilken som helst dag som vi dedikerer til Gud.

11. Søndagshelligholdelse (1)

_____   Er et påfunn av mennesker som er forutsagt i Bibelen.
_____   Er Guds plan for i dag.
_____   Oppstod ved Kristi oppstandelse og er bekreftet av pinsefestens dag.

12. Sabbatshelligholdelse er (1)

_____   Et tegn på legalisme.
_____   Viktig bare for jødene.
_____   Guds todelte tegn på skapelse og gjenløsning.

13. Jeg er villig til å følge Jesu eksempel i å overholde sabbaten.

_____   Ja.
_____   Nei.