Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

En historisk dag som kommit bort

En historisk dag som kommit bortLesson 7

Visste du att det finns en mycket viktig dag som nästan alla har glömt? Det är otroligt att så få människor är medvetna om den. Den är ju den mest betydelsefulla dagen i mänsklighetens historia! Det är en dag som inte bara tillhör det förgångna, utan även nuet och framtiden. Dessutom kan det som skedde på den här dagen ha betydelsefull inverkan på ditt liv. Vill du veta mera fakta om en historisk dag som nästan fallit helt i glömska? Då ska du läsa det här studiebrevet noggrannt.


När Jesus var här på jorden, firade han gudstjänst på sabbaten.
När Jesus var här på jorden, firade han gudstjänst på sabbaten.

1. På vilken dag i veckan gick Jesus i kyrkan?

"Så kom han till Nasaret, där han var uppfödd. Och på sabbatsdagen gick han, såsom hans sed var, in i synagogan: och där stod han upp till att föreläsa."
Lukas 4:16.

Svar:   Det var Jesu vana att gå på gudstjänst på sabbaten.

Den sjunde dagen i veckan (lördag) är sabbaten.
Den sjunde dagen i veckan (lördag) är sabbaten.

2. Men vilken veckodag är sabbaten?

“...men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat." 2 Mosebok 20:10. "Och när sabbaten var förliden ...bittida om morgonen på första veckodagen kom de till graven, redan vid soluppgången.” Markus 16:1-2.

Svar:   Måndag är inte veckans första dag, som många tror, utan det är söndagen. I Sverige ändrades dagnumreringen på 1970-talet.
Ur Bra Böckers lexikon: ”Söndag, ursprungligen veckans första dag och i ett flertal kulturer och språk (exempelvis de nordiska) tillägnad solen. I profana sammanhang räknas den numera som sista dagen i veckan.”

Gud skapade sabbaten när han skapade världen.
Gud skapade sabbaten när han skapade världen.

3. Vem instiftade sabbatsdagen, och när?

"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." "Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk son han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den." 1 Mosebok 1:1, 2:2-3.

Svar:   Gud skapade sabbatsdagen när han skapade världen. Han vilade på sabbatsdagen och välsignade och helgade den (satte den åt sidan för ett heligt syfte).

Gud skrev sabbatsbudet med sitt eget finger.
Gud skrev sabbatsbudet med sitt eget finger.

4. Vad säger Gud i sina tio budord, de som han skrev med sitt eget finger, om att hålla sabbaten?

"Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat då skall du ingen syssla förätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den." 2 Mosebok 20:8-11. "Och Herren gav mig de två stentavlorna, på vilka Gud hade skrivit med sitt finger." 5 Mosebok 9:10.

Svar:   I det fjärde av de tio budorden befaller Gud oss att helighålla den sjunde dagen, eftersom det är hans heliga dag. Gud visste att människorna skulle glömma hans sabbatsdag, så han började detta bud med orden "tänk på". Han har aldrig befallt någon någonstans att hålla någon annan dag helig.

Jesus säger att det vore enklare att få himlen att försvinna än att ändra på Guds lag.
Jesus säger att det vore enklare att få himlen att försvinna än att ändra på Guds lag.

5. Men är inte tio Guds bud ändrade?

Jesus säger: "Men snarare kan himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort." Lukas 16:17. Gud säger: "Jag skall inte bryta mitt förbund, och vad mina läppar har talat skall jag ej förändra." Psaltaren 89:35. Lägg märke till att de tio budorden kom från Guds läppar. I 2 Mosebok 20:1 står det: "Och Gud talade alla dessa ord och sade...[här följer tio Guds bud i verserna 2-17]."

Svar:   Nej, verkligen inte! Det är omöjligt att ändra något enda av Guds moralbud. Alla tio Guds bud gäller fortfarande.

Paulus och de andra apostlarna höll sjundedags-sabbaten helig.
Paulus och de andra apostlarna höll sjundedags-sabbaten helig.

6. Höll apostlarna sabbatsdagen?

"...i den [synagogan] gick Paulus in, såsom hans sed var. Och under tre sabbater talade han där med dem i det han utgick från skrifterna." Apostlagärningarna 17:2. "Paulus och hans följeslagare ...kom till Antiokia i Pisidien. Och på sabbatsdagen gick de in i synagogan och satte sig där." Apostlagärningarna 13:13,14. "På sabbatsdagen gick vi utanför stadsporten, längs med en flod, till en plats som gällde såsom böneställe. Där satte vi oss ned och talade med de kvinnor som hade samlats dit." Apostlagärningarna 16:13. "Och i synagogan höll han var sabbat samtal och övertygade både judar och greker." Apostlagärningarna 18:4.

Svar:   Ja, i Apostlagärningarna läser vi tydligt att Paulus och den första kristna kyrkan höll sabbaten.

Apostlarna lärde de icke troende att hålla sabbatsdagen helig.
Apostlarna lärde de icke troende att hålla sabbatsdagen helig.

7. Helgade även de icke troende sabbaten?

Gud påbjuder det :
"Säll är den människa ...som håller sabbaten, så att han inte ohelgar den." "Och främlingarna, som har slutit sig till Herren, ....alla som håller sabbaten, så att de inte ohelgar den, och som står fast i mitt förbund, dem skall jag låta komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus, ...ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk." Jesaja 56:2, 6, 7, kursiven ditlagd.

Apostlarna undervisade om det:
"När de sedan gick därifrån, bad man dem att de nästa sabbat skulle tala för dem om samma sak.." "Följande sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra Guds ord." Apostlagärningarna 13:42, 44, kursiven ditlagd. "Och i synagogan höll han var sabbat samtal och övertygade både judar och greker." Apostlagärningarna 18:4.

Svar:   Apostlarna i den första nytestamentliga kyrkan lydde inte bara Guds budord om sabbaten utan de lärde även alla de nyomvända att helga sabbaten. Inte en enda gång anger de söndagen som en helig dag.

Sabbaten ändrades inte till söndagen vid Jesu uppståndelse.
Sabbaten ändrades inte till söndagen vid Jesu uppståndelse.

8. Men ändrades inte sabbaten till söndag vid Jesu död eller uppståndelse?

Svar:   Nej, det finns inte den minsta antydan om att sabbaten skulle ha ändrats vid Kristi död eller vid hans uppståndelse. Bibeln lär raka motsatsen. Studera noggrannt följande påståenden:

A. Gud välsignade sabbaten.
"Herren välsignade sabbatsdagen och helgade den." 2 Mosebok 20:11. "Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den." 1 Mosebok 2:3.

B. Kristus förväntade sig att hans folk fortfarande skulle hålla sabbaten år 70 e.Kr. när Jerusalem förstördes.
Jesus visste att Rom skulle inta och förstöra Jerusalem år 70 e.Kr., så han varnade sina efterföljare och sade "Bed att er flykt inte må ske på vintern eller på sabbatsdagen." Matteus 24:20, kursiven ditlagd. Jesu varning visar tydligt att han menade att sabbaten skulle hållas även 40 år efter hans uppståndelse. Faktiskt finns det inte någon hänvisning någonstans i Bibeln på att Jesus, Gud Fader eller apostlarna någonsin (någongång eller under några omständigheter) ändrade på den heliga sjunde-dags sabbaten till någon annan dag.

C. Kvinnorna som kom för att balsamera Jesus döda kropp, höll sabbaten. Jesus dog "dagen före sabbaten" (Markus 15:37, 42), på vad vi numera kallar långfredagen.
Kvinnorna tillredde kryddor och salvor för att smörja hans kropp, "men på sabbaten var de stilla, efter lagens bud." Lukas 23:56. Först "när sabbaten var förliden" (Markus 16:1), "på första veckodagen" (Markus 16:2) kom de för att utföra sitt arbete.

De fann att Jesus hade uppstått "på första veckodagen" (vers 9), den dag vi kallar påskdagen. Lägg märke till att sabbatsdagen "efter lagens bud" var dagen före påskdagen, d.v.s lördagen.

D. En av Kristi efterföljare, Lukas, skrev två av Bibelns böcker - Lukas evangelium och Apostlagärningarna. Han säger i Lukas evangeliet om "allt" vad Jesus gjorde och lärde (Apostlagärningarna 1:1-3). Men han skrev aldrig om att hålla söndagen helig eller att sabbatsdagen hade blivit ändrad.

I Guds eviga rike kommer alla att hålla sabbatsdagen helig.
I Guds eviga rike kommer alla att hålla sabbatsdagen helig.

9. Är det sant att vi skall fira sabbat även på den nya jorden?

"Ty likasom de nya himlar och den nya jord som jag vill göra blir beståndande inför mig, säger Herren, så skall det också vara med era barn och med ert namn. Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall det ske att allt kött kommer och tillbeder inför mig, säger Herren.

Svar:   Ja, Bibeln säger att alla frälsta från alla tidsåldrar kommer att fira sabbat på den nya jorden.

Herrens dag är sabbaten, inte söndagen.
Herrens dag är sabbaten, inte söndagen.

10. Är det inte söndagen som är Herrens dag?

"Om du kallar sabbaten din lust, och Herrens helgdag en äredag, ...då skall du finna din lust i Herren, och jag skall föra dig fram över landets höjder." Jesaja 58:13. "Ty Människosonen är Herre över sabbaten." Matteus 12:8.

Svar:   Bibeln talar om "Herrens dag" i Uppenbarelseboken 1:10, så det är tydligt att han har en speciell dag. Men det finns inget bibelställe som säger att det skulle vara söndagen. I stället säger Bibeln att det är sabbaten som är Herrens dag. Den enda dag som någonsin välsignats av honom är sjundedags sabbaten.

Jesus instiftade dopet - inte söndagsfirandet - i åminnelse av sin uppståndelse.
Jesus instiftade dopet - inte söndagsfirandet - i åminnelse av sin uppståndelse.

11. Bör man inte hålla söndagen helig i åminnelse av Kristi uppståndelse?

"Vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus, vi har blivit döpta till hans död? Och vi har så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skall vandra i ett nytt väsende, i liv. Ty om vi har vuxit samman med honom genom en lika död, så skall vi också vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Vi vet ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi inte mer tjänar synden.” Romarbrevet 6:3-6.

Svar:   Nej! Då borde man även hålla varje fredag helig i åminnelse av hans korsfästelse. Kristus gav oss dopet till åminnelse av sin död, begravning och uppståndelse. Bibeln talar ingenstans om att hålla söndagen helig i åminnelse av uppståndelsen (eller för någon annan orsak). Vi ärar Kristus när vi lyder honom (Johannes 14:15) - inte när vi byter ut hans förordningar mot människobud.

Missledda män hade fräckheten att byta ut Guds lags sabbat mot söndagen.
Missledda män hade fräckheten att byta ut Guds lags sabbat mot söndagen.

12. Men om söndagsfirande inte har sitt ursprung i Bibeln, var kommer det då ifrån?

"Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar." Daniel 7:25, "Ni har så gjort Guds budord om intet, för era stadgars skull." "Och fåfängt dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud.” Matteus 15:6,9. "Prästerna där våldföra min lag." "De profeter som de har, tjänar dem såsom vitmenare, ...de säger: 'Så säger Herren, Herren,' och det fastän Herren inte har talat." Hesekiel 22:26,28.

Svar:   För länge, länge sedan utfärdade missledda män en kungörelse om att man hade ändrat Herrens dag från lördag till söndag. Gud hade förutsagt att detta skulle hända. Vår generation har utan att veta om det bara övertagit denna tradition. Det är en falsk teologi som bryter mot Guds lag. Bara Gud kan göra en dag helig. Gud välsignade sabbatsdagen, och vad Gud har välsignat kan inte människor göra "ovälsignat". 4 Mosebok 23:20.

Att flytta sabbabten till söndag är en oförskämdhet mot Gud, eftersom det är ett försök till att ändra hans gudomliga lag.
Att flytta sabbabten till söndag är en oförskämdhet mot Gud, eftersom det är ett försök till att ändra hans gudomliga lag.

13. Men är det inte farligt att hålla på och ändra i Guds lag?

"Ni skall inte lägga något till det som jag bjuder er, och ni skall inte taga något därifrån; ni skall hålla Herrens, er Guds, bud, som jag ger er." 5 Mosebok 4:2. "Allt Guds tal är luttrat." "Lägg inte något till hans ord, på det att han inte må beslå dig med lögn." Ordspråksboken 30:5-6.

Svar:   Gud har klart och tydligt förbjudit oss människor att ändra i sin lag, vare sig genom att lägga till eller dra ifrån. Att manipulera eller mixtra med Guds heliga lag är bland det värsta och farligaste en människa kan göra.

Sabbaten är ett tecken på Guds skaparmakt och frälsarmakt.
Sabbaten är ett tecken på Guds skaparmakt och frälsarmakt.

14. Vad var Guds mening med att göra en sabbatsdag?

A. Tecken på Skapelsen.
"Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den." "Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den." 2 Mosebok 20:8, 11.

B. Tecken på frälsning och helgelse.
"Jag gav dem också mina sabbater, till att vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle veta att jag är Herren, som helgar dem." Hesekiel 20:12.

Svar:   Gud gav oss sabbaten som en dubbel försäkran: (1) Det är ett tecken på att han skapade världen på sex bokstavliga dagar, och (2) det är också ett tecken på Guds väldiga kraft att frälsa och helga människor. Varenda kristen människa borde älska sabbaten för att den är Guds underskrift på sin skapelse- och frälsarmakt. (2 Mosebok 31:13, 17: Hesekiel 20:12,20). Det är en förolämpning mot Gud när hans folk trampar på sabbaten. I Jesaja 58:13, 14 säger Gud att om någon vill bli välsignad måste han först ära sabbatsdagen.

Det räknas som synd även om man bara bryter mot ett av Guds tio bud.
Det räknas som synd även om man bara bryter mot ett av Guds tio bud.

15. Hur viktig är det att hålla sabbaten?

"Synd är överträdelse av lagen." 1 Johannes 3:4. "Syndens lön är döden." Romarbrevet 6:23. "Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt." Jakob 2:10. "Kristus själv led för er och efterlämnade åt er en förebild, på det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår." 1 Petrus 2:21. Han blev "för alla dem som är honom lydiga, upphovet till evig frälsning." Hebréerbrevet 5:9.

Svar:   Här är det fråga om liv eller död. Gud säger i fjärde budet att vi skall hålla sabbaten. Vilket bud man än medvetet bryter mot, så räknas det som synd. Kristi efterföljare följer med glädje Kristi exempel på sabbatsfirande. Vår enda säkerhet är att med iver studera Bibeln, och "rätt förvalta sanningens ord." 2 Timoteus 2:15. Vi bör se till att vi följer Bibeln i våra kristna vanor.

Gud kommer att utgjuta sin vrede över de religiösa ledare som på flit ignorerar Hans sabbat.
Gud kommer att utgjuta sin vrede över de religiösa ledare som på flit ignorerar Hans sabbat.

16. Vad säger Gud om religiösa ledare som ignorerar sabbaten?

"Prästerna där våldför min lag och ohelgar mina heliga ting; de gör ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt ...de tillsluter sina ögon för mina sabbater, och så blir jag ohelgad mitt ibland dem." "Därför utgjuter jag min vrede över dem ." Hesekiel 22:26,31.

Svar:   Genom att blunda för Guds sanna sabbat så förolämpar de religiösa ledarna Gud. Gud utlovar straff för dessa falska herdar. Millioner människor har blivit missledda på denna punkt. Gud tar inte lätt på sådant. Jesus fördömde fariséerna för att de låtsades älska Gud medan de genom sina traditioner bröt mot ett av de tio budorden. (Markus 7:7-13).

Alla som kommer till himlen och äter av livets träd kommer att helighålla Guds sabbat.
Alla som kommer till himlen och äter av livets träd kommer att helighålla Guds sabbat.

17. Gör det någon skillnad för mig personligen om jag helighåller sabbaten?

"Älskar ni mig så håller ni mina bud." Johannes 14:15. "Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv." Romarbrevet 14:12. "Alltså, den som förstår att göra vad gott är, men inte gör det, för honom blir detta till synd." Jakob 4:17. "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus." Uppenbarelseboken 14:12.

Svar:   Ja visst gör det det! Sabbaten är ju din sabbat! Gud gjorde den för dig, och om du älskar honom så helighåller du den för att det är det av de tio budorden. Kärlek utan lydnad är inte kärlek (1 Johannes 2:4). Man kommer inte undan detta faktum. Det finns ingen ursäkt när du står framför Gud. Gud ber dig att älska och lyda honom nu!


18. Jag vill följa Jesu exempel och helighålla sabbaten.

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Men är inte sabbaten bara något för judarna?


Nej. Jesus sade, "Sabbaten blev gjord för människans skull." Markus 2:27. Den är inte bara för judar utan för alla människor, alla män och kvinnor över hela jorden. Den judiska nationen existerade inte ens förrän 2500 år efter det att sabbaten kom till.

2. Är inte Apostlagärningarna 20:7-12 bevis för att lärjungarna hade söndagen som helig dag?


Enligt Bibeln så börjar varje dag vid solnedgången och slutar vid solnedgången dagen efter (1 Mosebok 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 3 Mosebok 23:32) och den mörka delen av dygnet kommer först. Så sabbaten börjar på fredag kväll vid solnedgången och slutar lördag kväll vid solnedgången. Det här mötet i Apostlagärningarna 20 hölls under den mörka delen av en söndag, eller vad vi idag skulle kalla lördag kväll. I vissa bibelöversättningar börjar Apostlagärningarna 20:7 så här: "På lördagskvällen samlades vi..."

Det var ett lördagskvällsmöte och det höll på ända till midnatt. Paulus som åkte runt för att ta farväl visste att han inte skulle få träffa dessa människor igen innan han dog (vers 25). Inte undra på att han predikade så länge! (Ingen vanlig gudstjänst skulle ha hållit på hela kvällen). Paulus var "redo för avfärd den följande dagen." Själva "brödbrytningen" har ingen betydelse för "den heliga dagen", detta eftersom de bröt sitt bröd dagligen. (Apostlagärningarna 2:46). Man kan inte finna den minsta antydan i denna text på att den första dagen skulle vara helig, ej heller att dessa tidiga kristna ansåg den vara helig. Det finns heller inga bevis för att sabbaten skulle ha ändrats till en annan dag. Troligtvis är detta möte nedskrivet i Bibeln för det mirakel som skedde när Eutykus åter väcktes till liv efter att ha fallit från ett fönster på tredje våningen och dött. I Hesekiel 46:1 refererar Gud till söndagen som en av de sex "arbetsdagarna."

3. Står det inte att läsa om en söndagsskole-kollekt i 1 Korinterbrevet 16:1-2?


Nej, det talas inte om något offentligt möte här. Pengarna skulle läggas undan hemma. Det rådde hungersnöd i Judéen (Romarbrevet 15:26; Apostlagärningarna 11:26-30), och Paulus bad därför kyrkorna i mindre Asien om att hjälpa sina hungerdrabbade trosbröder. Eftersom alla kristna höll sabbaten helig, så föreslog Paulus att de skulle göra detta på söndag morgon, efter det att sabbaten var över. Detta var deras normala tid för att betala räkningar och göra upp affärer, och de lade lite åt sidan för sina lidande trosbröder, så att det skulle vara klart när Paulus kom. Det skulle göras enskilt, hemma. Lägg även märke till att det inte talas om söndagen som en helig dag. Det står faktiskt ingenstans i Bibeln att söndagen är en helig dag.

4. Men har man inte tappat något av tideräkningen så att veckans dagar ändrats, sedan Jesu tid?


Nej! Tillförlitliga uppslagsverk och böcker säger tydligt att våran sjunde dag är densamma som den som Jesus helighöll. Det är en enkel sak att slå upp.

5. Men står det inte i Johannes 20:19 att lärjungarna införde söndagsfirande till åminnelse av uppståndelsen?


Tvärtom, lärjungarna trodde vid den här tidpunkten inte att Jesus hade uppstått (Markus 16:14). De hade samlats "av rädsla för judarna" och höll dörrarna låsta. När Jesus dök upp mitt ibland dem, tillrättavisade han dem för "att de inte hade trott dem som hade sett honom vara uppstånden." Det finns inget som antyder att de höll söndagen för helig. Endast åtta verser i Nya Testamentet nämner den första dagen i veckan men ingen av dem antyder det att den skulle vara helig.

6. Gör man sig inte av med sjundedags-sabbaten i Kolosserbrevet 2:14-17?


Inte alls. Det talas bara om de sabbater som var "en skugga av vad som skulle komma" och inte om sjundedags-sabbaten. Det fanns sju årliga heliga dagar, eller helgdagar, i gamla Israel som även de kallades för sabbater. Dessa var "förutom Herrens sabbater" (3 Mosebok 23:38), sjundedags-sabbaten. Alla dessa symboliserade, eller pekade på, korset och de slutade alla vid korset. Guds sjundedags-sabbat skapades innan synden kom in i världen, och kunde därför inte symbolisera något om frälsning från synd. Det är därför som Kolosserbrevets kapitel 2 specifikt benämner de sabbater som var "en symbol". Dessa sju årliga sabbater som sedan avskaffades är uppräknade i 3 Mosebok kapitel 23.

7. Står det inte i Romarbrevet 14:5, att den dag vi helgar är en fråga om personlig åsikt?


Lägg märke till att hela detta kapitlet handlar om att döma varandra (Vers 4,10,13). Frågan här handlar inte om sjundedags-sabbaten, som var en del av Guds morallag, utan frågan handlar om de stora årliga festdagarna i cermoniallagen. Kristna judar fördömde kristna icke-judar för att de inte följde den. Paulus säger bara "Döm inte varandra. Cermoniallagen gäller inte längre."

Testfrågor1. Jesus höll (1)

_____   Söndagen som helig.
_____   Sjundedags-sabbaten helig.
_____   Varannan dag som helig.

2. Herrens dag är (1)

_____   Söndagen, den första dagen i veckan.
_____   Sabbaten, den sjunde dagen i veckan.
_____   Vilken dag som helst som vi ägnar åt Herren.

3. Sabbaten skapades (1)

_____   Endast för judar.
_____   Av Gud när han skapade världen, för alla män och kvinnor för alltid.
_____   Endast för de människor som levde på gamla testamentets tid.

4. Ändringen från sabbat till söndag gjordes av (1)

_____   Kristus.
_____   Apostlarna.
_____   Missledda män.

5. Guds lag, vilken även innefattar sabbatsbudet, (1)

_____   Gäller inte längre.
_____   Kan inte ändras. Gäller än idag.
_____   Slutade gälla vid Jesu död.

6. De omvända icke-judarna och apostlarna i nya Testamentet (1)

_____   Höll söndagen som helig dag.
_____   Lärde ut att vilken dag som helst kan gälla som helig, bara man menar allvar med den.
_____   Helgade sabbaten.

7. Sabbaten (1)

_____   Upphörde vid korset.
_____   Kommer att upphöra när Jesus kommer för andra gången.
_____   Kommer att hållas i Guds nya eviga rike för alla frälsta från alla tider.

8. Eftersom sabbaten är del av Guds lag, så betyder överträdelse av sabbaten (1)

_____   Ingenting att oroa sig för sedan Kristus dog.
_____   En farlig synd eftersom det är att trampa på någonting heligt.
_____   Ingenting. Helt oviktigt i dag.

9. Alla som verkligen älskar och följer Jesus kommer att (1)

_____   Helga sabbaten precis som Jesus gjorde.
_____   Hålla varannan dag för helig.
_____   Hålla söndagen helig.

10. Sabbaten är (1)

_____   Söndag, den första av veckans dagar.
_____   Lördag, den sjunde av veckans dagar.
_____   Vilken dag som helst som vi ägnar åt Gud.

11. Att helga söndagen (1)

_____   Är uppfunnet av människan och det var förutsagt i bibeln.
_____   Är Guds plan för moderna människor.
_____   Började vid Kristus' uppståndelse och stadfästes vid pingsten.

12. Att helga sabbaten är (1)

_____   Ett tecken på att man är lagträl.
_____   Endast viktigt för judarna.
_____   Guds åminnelsetecken på skapelsen och frälsningen.