Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

1000 år med fred

1000 år med fredLesson 12

Du kan være sikker på at den vil komme – et fantastisk årtusen som vil bli innledet etter Kristi gjenkomst. Djevelen ønsker ikke at du skal kjenne til hans 1.000-årige fengselsstraff, fordi det åpenbarer hans sanne karakter. Faktisk har Satan brygget sammen et falskt budskap vedrørende denne 1.000-årige perioden, bare for å kunne bedra deg! Det er et fascinerende skrekksenario av et studie som kan snu opp ned på alt du tidligere har lært! Nå skal du få Bibelens fantastiske sannheter vedrørende den kommende 1.000-års perioden.
1. Hvilken begivenhet innleder 1.000-års perioden?

1. Hvilken begivenhet innleder 1.000-års perioden?

“Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.” Åp 20,4. (Se studiehefte 10 for mer informasjon.)

Svar:   En oppstandelse starter tusenårsperioden.

1.000-års perioden begynner med oppstandelsen av de rettferdige.
1.000-års perioden begynner med oppstandelsen av de rettferdige.

2. Hva er denne oppstandelsen kalt? Hvem vil stå opp i den?

“Dette er den første oppstandelsen. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen.” Åp 20,5.6.

Svar:   Den er kalt den første oppstandelse. De rettferdige — “salige og hellige” fra alle tidsaldre — vil stå opp i den.

1.000-års perioden ender med oppstandelsen av de ugudelige.
1.000-års perioden ender med oppstandelsen av de ugudelige.

3. Bibelen sier at det er to oppstandelser. Når er den 2. oppstandelsen, og hvem vil stå opp i den?

“Men de andre døde (de ugudelige) ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.” Åp 20,5. “Alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.” Joh 5,28.29.

Svar:   Den andre oppstandelsen finner sted ved avslutningen av de 1.000 år. De ugudelige vil stå opp i denne oppstandelsen. Den er kalt de fortaptes oppstandelse. Vennligst merk: De rettferdiges oppstandelse er starten på de 1.000 år. De ugudeliges oppstandelse er slutten på de 1.000 år.


Et enormt jordskjelv og en fryktelig haglstorm vil ramme jorden ved Jesu annet komme. Da vil de rettferdige gjennom alle tider stå opp og møte Jesus i luften.
Et enormt jordskjelv og en fryktelig haglstorm vil ramme jorden ved Jesu annet komme. Da vil de rettferdige gjennom alle tider stå opp og møte Jesus i luften.

4. Hvilke andre viktige hendelser skjer når de 1.000 år begynner?

“Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham.” Åp 1,7. “For Herren Selv skal med et rop, ... Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.” 1 Tess 4,16.17. “Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden.” “Så ble hver øy borte, og fjellene ble ikke funnet. Og store hagl falt ned fra himmelen på menneskene.” Åp 16,18.20.21. (Se også Jer 4,23-26; Jes 24,1.3.19.20; Jes 2,21.)

Svar:   Andre betydningsfulle begivenheter som finner sted ved begynnelsen av de 1.000 år er: Historiens mest ødeleggende jordskjelv og haglstorm som noen gang har kommet over jorden; Jesus kommer i skyen for å hente Sitt folk; og alle de hellige blir tatt opp i luften for å møte Jesus der. (Se studiehefte 8 for mer informasjon om Jesu annet komme.)

De ugudelige som er i live vil bli drept av glansen fra Jesu annet komme.
De ugudelige som er i live vil bli drept av glansen fra Jesu annet komme.

5. Hva skjer med de ugudelige — levende og døde — ved Jesu annet komme?

“Med Sine leppers ånde skal Han drepe den ugudelige.” Jes 11,4. “Når Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen med Sine mektige engler. ... med flammende ild over dem som ikke kjenner Gud.” 2 Tess 1,7.8. “Som røyk ... skal de ugudelige lide fortapelse for Guds åsyn.” Sal 68,3. “Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.” Åp 20,5.

Svar:   De levende ugudelige vil bli drept ved tilsynekomsten av Kristi annet komme. Da en engel viste seg ved Jesu grav, falt de romerske soldatene om som døde (Matt 28,2.4). Når den forente glansen fra alle englene, Gud Faderen og Gud Sønnen kommer til syne, vil de ugudelige dø som truffet av lynet. De ugudelige som allerede er døde vil forbli i gravene sine til slutten av de 1.000 år.

De rettferdige vil være i himmelen sammen med Jesus i de 1.000 år.
De rettferdige vil være i himmelen sammen med Jesus i de 1.000 år.

6. Mange tror at de ugudelige vil få en anledning til å vende om i løpet av de 1.000 år. Hva sier Bibelen om dette?

“På den dag skal Herrens drepte ligge spredt fra den ene enden av jorden til den andre enden av jorden. Ingen skal synge klagesang over dem, og ingen skal samle dem og begrave dem. De skal bli til avfall på jorden.” Jer 25,33. “Jeg så, og se, det fantes ikke noe menneske mer.” Jer 4,25.

Svar:   Det er umulig for en person å vende om i løpet av de 1.000 år, fordi der da ikke vil være noe levende menneske på jorden. De rettferdige vil være i himmelen. Alle ugudelige vil ligge døde på jorden. Åp 22,11.12 gjør det klart at hver persons sak er avgjort når Jesus kommer tilbake. De som venter med å akseptere Kristus til de 1.000 år, har ventet for lenge. Løpet er da kjørt.

7. Bibelen sier at Satan vil bli bundet i avgrunnen i de 1.000 år. Hva er denne avgrunnen?

7. Bibelen sier at Satan vil bli bundet i avgrunnen i de 1.000 år. Hva er denne avgrunnen?

“Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen. Han hadde nøkkelen til avgrunnen ... Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, og han kastet ham ned i avgrunnen ... (til) de tusen år var til ende.” Åp 20,1-3.

Svar:   Ordet som er brukt for “bunnløst dyp” i den originale greske teksten er “avgrunn” eller svelg. Det samme ordet er brukt i den greske versjonen av Det Gamle Testamentet i 1 Mos 1,2 i forbindelse med skapelsen av jorden, men der er det oversatt med “dyp”. “Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp.” Interessant! Ordene “dyp”, “bunnløst dyp”, og “avgrunn” refererer her til det samme — jorden i totalt mørke, uorganisert, før Gud satte alt i system. Når Jeremia beskriver denne jorden gjennom de 1.000 år, bruker han de samme benevnelsene som i 1 Mos 1,2: “uformet og tom,” “ikke noe lys,” “ikke noe menneske,” “bli svart.” Jer 4,23.25.28. Så den ramponerte, mørklagte jorden uten mennesker i live vil bli kalt det bunnløse dyp, eller avgrunnen, i de 1.000 år akkurat som det var i begynnelsen før skapelsen var ferdig. Jes 24,22 omtaler også Satan og hans engler i disse 1.000 årene som “fanger i hulen” og “settes fast i fengslet”.

Jorden, i en oppflerret, mørklagt tilstand, er det “bunnløse helvete” som Satan er blitt tvunget til å oppholde seg i de 1.000 år.
Jorden, i en oppflerret, mørklagt tilstand, er det “bunnløse helvete” som Satan er blitt tvunget til å oppholde seg i de 1.000 år.

8. Hva er den lenken som binder Satan? Hvorfor er han bundet?

“En engel ... Han hadde ... en stor lenke i hånden. Han grep ... Satan, og bandt ham for tusen år, og han kastet ham ned i avgrunnen og stengte ham inne og satte et segl over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene før de tusen år var til ende.” Åp 20,1-3.

Svar:   Lenken er symbolsk — en lenke av omstendigheter. Et åndelig vesen kan ikke avgrenses av en bokstavelig lenke. Satan er “bundet” fordi han ikke har noen mennesker å forføre. De ugudelige er alle døde og de rettferdige er i himmelen. Herren lenker djevelen til denne jorden slik at han ikke kan farte rundt i universet for å finne noen andre som han kan forføre. Å tvinge djevelen til å bli på denne jorden, alene med sine demoner i tusen år uten å ha noen å forføre, vil være for ham den mest irriterende lenke som noen gang er blitt smidd.


A. Ødeleggende jordskjelv og haglbyger (Åp 16,18-21; Åp 6,14-17).
B. Jesu annet komme for å hente sine hellige (Matt 24,30.31).
C. De rettferdige døde står opp (1 Tess 4,16.17).
D. De rettferdige gis udødelighet (1 Kor 15,51-55).
E. De rettferdige får legemer likt Jesu legeme (1 Joh 3,2; Fil 3,21).
F. Alle de rettferdige blir tatt opp i skyene (1 Tess 4,16.17).
G. De ugudelige blir drept av pusten fra Herrens munn (Jes 11,4).
H. De ugudelige i gravene forblir døde til slutten av de 1.000 år (Åp 20,5).
I. Jesus tar de rettferdige til himmelen (Joh 13,33.36; 14,1-3).
J. Satan bundet (Åp 20,1-3).


9. Åp 20,4 sier at det vil være en dom i himmelen i de 1.000 år. Hvorfor? Hvem vil delta?

9. Åp 20,4 sier at det vil være en dom i himmelen i de 1.000 år. Hvorfor? Hvem vil delta?

“Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. ... Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.” Åp 20,4. “Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? ... Vet dere ikke at vi skal dømme engler?” 1 Kor 6,2.3.

Svar:   De rettferdige fra alle tidsaldre (og sannsynligvis også gode engler) vil delta i dommen i de 1.000 år. Sakene til alle som er fortapt, inkludert djevelen og hans engler, vil bli gjennomgått. Denne dommen vil klarlegge for alle detaljene vedrørende de fortaptes saker. Til slutt vil alle se at mennesker er utestengt fra himmelen bare fordi de ikke ønsket å være sammen med Jesus og leve som Ham.


OPPSUMMERING AV BEGIVENHETER OG VILKÅR I DE 1.000 ÅR:
A. Jorden fullstendig ødelagt av svære haglstormer og ødeleggende jordskjelv (Åp 16,18-21; 6,14-17).
B. Jorden totalt mørklagt/øde og tom (Jer 4,23.28).
C. Satan og hans engler tvunget til å bli på jorden/bundet (Åp 20,1-3).
D. De rettferdige deltar i dommen i himmelen (Åp 20,4).
E. De ugudelige er alle døde (Jer 4,25; Jes 11,44).I de 1.000 år vil hver sjel som noen gang har levd på jorden være på en av to plasser: (1) På jorden, døde og fortapte, eller (2) i himmelen, hvor de tar del i dommen. Herren inviterer deg til å være i himmelen. Vær så snill og aksepter Hans personlige invitasjon til deg.

Den hellige byen, sammen med hele Guds folk, vil dale ned på jorden ved avslutningen av de 1.000 år.
Den hellige byen, sammen med hele Guds folk, vil dale ned på jorden ved avslutningen av de 1.000 år.

10. Ved slutten av de 1.000 år vil den hellige by, det nye Jerusalem, komme fra himmelen og ned på jorden. Hvem kommer med den? Hvor lander den?

“Jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ... Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene.” Åp 21,2.3. “Se, Herrens dag kommer.” “På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest, ... Slik skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med Deg.” “Hele landet skal bli gjort om til en slette fra Geba til Rimmon sør for Jerusalem.” Sak 14,1.4.5.10.

Svar:   Det nye Jerusalem vil slå seg ned der hvor Oljeberget nå står. Fjellene vil flate ut og bli til en stor slette som byen vil ligge på. Alle de rettferdige gjennom alle tider (Sak 14,5), himmelens engler (Matt 25,31), pluss Gud Faderen (Åp 21,2.3) og Gud Sønnen (Matt 25,31) vil vende tilbake til jorden ved Jesu tredje komme. Hans annet komme vil bli for å hente sine hellige; Hans tredje komme vil bli sammen med sine hellige.

JESU TRE KOMMER:
A. Første komme, til Betlehem i en krybbe.
B. Andre komme, i skyene ved begynnelsen av de 1.000 år for å hente sitt folk til himmelen.
C. Tredje komme, med den hellige byen og alle de rettferdige ved slutten av de 1.000 år.


11. Hva vil da skje med de ugudelige døde? Hvordan vil dette berøre Satan?

“Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.” “Når så de tusen år er omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner.” Åp 20,5.7.8.

Svar:   Ved slutten av de 1.000 år (når Jesus kommer tredje gang) vil de ugudelige stå opp. Satan, som da er løst fra sine lenker, vil ha en jord full av mennesker (alle verdens nasjoner) å bedra.

Etter at den hellige byen har landet vil de ugudelige gjennom alle tider — med Satan som deres leder — prøve å innta byen.
Etter at den hellige byen har landet vil de ugudelige gjennom alle tider — med Satan som deres leder — prøve å innta byen.

12. Hva vil Satan gjøre da?

“Satan ... skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner, ... for å samle dem sammen til strid. Tallet på dem er som havets sand. De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede staden.” Åp 20,7-9.

Svar:   Satan, tro mot sin natur, vil umiddelbart begynne å lyve til de menneskene som er tilbake på jorden — de ugudelige fra alle tider. Han vil sannsynligvis hevde at byen i virkeligheten er hans, at han var urettferdig deponert fra himmelens trone, at Gud er maktsyk og ubarmhjertig, og at Gud gjør seg klar til å eliminere dem alle fra jordens overflate med en ødeleggende og uunngåelig ild. Han vil overbevise dem om at, hvis de forener seg har ikke Gud en sjanse. Med hele verden mot en by virker seieren sikret. Nasjonene vil da forene seg og stille opp armeene sine rundt hele det nye Jerusalem. (For mer informasjon om emnet, se studiehefte 2.)

Når alle de ugudelige omringer byen, vil Gud la det falle ild fra himmelen som fortærer dem alle.
Når alle de ugudelige omringer byen, vil Gud la det falle ild fra himmelen som fortærer dem alle.

13. Hva vil forpurre Satans plan med å innta og ødelegge byen?

“Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem. Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profeten er.” Åp 20,9.10; 21,8. “De ugudelige, ... skal være støv under deres føtter på den dagen Jeg gjør dette, sier hærskarenes Herre.” Mal 4,3.

Svar:   Ild vil plutselig falle fra himmelen (ikke opp fra helvete, som mange tror) ned over de ugudelige og alle vil bli forvandlet til aske, inkludert djevelen og hans engler (Matt 25,41). Denne ilden som tilintetgjør synd og syndere er kalt den annen død. Det er ingen oppstandelse fra denne døden. Den er endelig. Legg merke til at djevelen ikke vil vokte ilden, som er en vanlig oppfatning. Han vil være i ilden og bli fullstendig fortært av den. (For mer informasjon om denne ilden som ofte er kalt helvete, se studiehefte 11. For mer informasjon om døden, se studiehefte 10.)

14. Når de ugudelige er oppbrent og ilden er sluknet, hvilke fantastisk spennende begivenheter vil da skje?

14. Når de ugudelige er oppbrent og ilden er sluknet, hvilke fantastisk spennende begivenheter vil da skje?

“For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.” Jes 65,17. “Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.” 2 Pet 3,13. “Så sa Han som satt på tronen: Se, Jeg gjør alle ting nye.” Åp 21,5. “Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem; og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.” Åp 21,3.

Svar:   Gud vil skape nye himler og en ny jord, der det nye Jerusalem vil være hovedstaden på den nye jord. Synden og dens styggedom vil for alltid være borte. Guds folk vil endelig motta det kongedømme som de er lovt. “Herrens forløste …; fryd og glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly.” Jes 35,10. For eventyrlig til å beskrive! For strålende til å gå glipp av! For nært til å tvile! Gud har gjort i stand et sted for deg (Joh 14,1-3). Forbered deg på å bo der. Jesus venter på din bekreftelse. (For full informasjon om himmelen, se studiehefte 4.)


OPPSUMMERING AV BEGIVENHETER VED SLUTTEN AV DE 1.000 ÅR:
A. Jesu tredje komme med sine hellige (Sak 14,5).
B. Den hellige byen lander på Oljeberget, som er forvandlet til en stor slette (Sak 14,4.10).
C. Faderen, englene og alle de rettferdige kommer med Jesus (Åp 21,1-3; Matt 25,31; Sak 14,5).
D. De ugudelig døde står opp; Satan løses (Åp 20,5.7).
E. Satan forfører hele verden (Åp 20,8).
F. De ugudelige omringer den hellige stad (Åp 20,9).
G. De ugudelige fortært av ilden (Åp 20,9).
H. Nye himler og en ny jord skapes (Jes 65,17; 2 Pet 3,13; Åp 21,1).
I. Guds folk nyter evigheten med Kristus på den nye jord (Åp 21,2-4).BEGIVENHETER I DE 1.000 ÅR
1. Jorden herjet, avfolket og mørklagt.
2. Alle ugudelige ligger døde på jorden.
3. Satan bundet til jorden.
4. De rettferdige dømmer i himmelen.

1. OPPSTANDELSE Ved begynnelsen av de 1.000 år
 1. Ødeleggende jordskjelv og haglstormer.

 2. Jesu annet komme for å hente de hellige.

 3. Rettferdige døde står opp.

 4. Rettferdige gitt udødelighet.

 5. De rettferdige får legemer likt Jesu legeme.

 6. Alle de rettferdige tatt opp i skyene.

 7. De ugudelige drept ved Herrens tilsynekomst.

 8. De ugudelige i gravene forblir døde.

 9. Jesus tar de rettferdige til himmelen.

 10. Satan lenket.

2. OPPSTANDELSE Ved slutten av de 1.000 år
 1. Jesu tredje komme med de hellige.

 2. Den hellige stad stiger ned på Oljeberget, som blir en stor slette.

 3. Faderen, englene og de rettferdige kommer med Jesus.

 4. De ugudelige står opp og Satan løses.

 5. Satan forfører alle nasjoner. De omringer den hellige stad.

 6. De ugudelige fortært av ilden.

 7. Nye himler og en ny jord skapt.

 8. Guds folk nyter evigheten sammen med Jesus.


15. Kan vi vite hvor snart Jesus vil komme tilbake for å hente sine hellige?

15. Kan vi vite hvor snart Jesus vil komme tilbake for å hente sine hellige?

“Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for dørene!” Matt 24,33. “Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.” Luk 21,28. “For Han skal fullføre verket og forkorte det i rettferdighet.” Rom 9,28. “For når noen sier: Fred og ingen fare, da kommer en plutselig ødeleggelse over dem.” 1 Tess 5,3.

Svar:   Jesus sa at når tegnene på Hans komme ble oppfylt i hast, slik som de gjør i dag, da skal vi glede oss og vite at Hans komme er nær — ja, enda ved døren. Og apostelen Paulus sa at vi kan vite at enden er nær når det er en stor bevegelse for fred i verden. Til slutt sier Bibelen at Gud vil avslutte verket i hast (Rom 9,28). Så uten tvil lever vi på lånt tid. Herren vil komme plutselig og uventet — ved en time som ingen kjenner, foruten Gud (Matt 24,36; Apg 1,7). Vår eneste sikkerhet er å være klar.


16. Jesus, som elsker deg så høyt, har forberedt et hjem for deg i sitt evige rike. Vurderer du å bo i det fantastiske hjemmet som Jesus har forberedt for deg i himmelen?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


1. Hvor lang tid tar det fra det nye Jerusalem daler ned og til de ugudelige blir fortært av ilden fra himmelen?


Bibelen sier at det vil bli en “kort stund” (Åp 20:3). Satan vil ha behov for tid nok til å overtale folk til å følge hans plan og til å produsere krigsvåpen. Den nøyaktige tiden dette tar er ikke åpenbart i Skriften.

2. Hvilke legemer vil menneskene ha i Guds nye rike?


Bibelen sier at de frelste vil ha legemer som er likt det Jesus har (Fil 3,21). Jesus hadde en virkelig kropp av kjøtt og ben etter sin oppstandelse (Luk 24,36-43). De frelste vil ikke være spøkelser. De vil være virkelige mennesker, slik som Adam og Eva.

3. Sier Bibelen noe om hvordan de fortapte vil reagere på Jesu annet komme?


Ja. Bibelen sier at de vil rope til fjellene og hamrene: “Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?” Åp 6,16.17. (Se også versene 14 og 15.) De rettferdige vil derimot si: “Se, dette er vår Gud! Vi har ventet på Ham, og Han skal frelse oss. Dette er Herren. Vi har ventet på Ham. Vi vil fryde oss og glede oss i Hans frelse.” Jes 25,9.

4. Når den hellige byen daler ned, vil da de ugudelige være i stand til å se hvem som er inne i byen?


Sannsynligvis vil de det. Bibelen sier at byen vil være gjennomsiktig — klar som krystall (Åp 21,11.18). De rettferdige vil være i stand til å se de ugudelige (Sal 37,34), og de ugudelige vil være i stand til å se de rettferdige (Luk 13,28). Dette kan bety at det vil oppstå en del triste trefninger ved bymuren, med den frelste delen av en familie innenfor og den fortapte utenfor. Resultatet er en hjertesorg og traume som ord ikke kan beskrive.

5. Bibelen sier at Gud vil tørke bort hver tåre fra øynene til sitt folk og død, sorg og smerte vil ikke være mer. Når vil dette skje?


Fra Åp 21,1-4 og Jes 65,17 fremkommer det at det vil skje etter at synd og syndere er utslettet. Gjennom den endelige dommen og utslettelsen i ilden vil Guds folk ha mange grunner for stor sorg. Ettersom de innser at slektninger og venner er fortapt, og at mennesker de er glad i blir utslettet i ilden, vil sorgen uten tvil medføre gråt og stor hjertesorg for Guds folk. Men etter at ilden er slukket vil Herren tørke bort deres tårer. Han vil skape nye himler og en ny jord for sitt folk, noe som vil føre til en ubeskrivelig glede og tilfredsstillelse. (For mer om Guds folks himmelske hjem, se studiehefte 4.)

6. Hvordan vil utslettelsen av ugudelige engler og mennesker påvirke Gud Faderen og Hans Sønn?


Uten tvil vil de bli lettet og overlykkelig over at syndens kreftbyll for alltid er utryddet og at universet er sikret. Utvilsomt vil de også føle en dyp, smertelig sorg over realiteten av at så mange av de som de var glad i — og som Jesus døde for — valgte synden fremfor frelsen. Satan var også en gang en varm personlig venn, og mange mennesker i ilden var deres høyt elskede barn. Det vil bli som en dødskamp å se en av sine egne villfarne barn bli henrettet. Synden har knuget tyngre og tyngre ned over Faderen og Sønnen siden dens opprinnelse. Målet til Faderen og Sønnen har vært å elske mennesker og ømt dra dem mot frelsen. Følelsene de har er uttrykkt i Hos 11,8: “Hvordan kan Jeg gi deg opp, Efraim? Hvordan kan Jeg overgi deg, Israel? ... Mitt hjerte vender seg i Meg. All Min medynk våkner.”

7. Hva slags legeme har Jesus?


Han har et legeme av kjøtt og ben. Etter sin oppstandelse viste Jesus seg for sine disipler (Luk 24,36-43) og demonstrerte at Han ikke var en ånd eller et spøkelse ved å bekrefte at Han var av kjøtt og ben, ved å la dem berøre Ham, og ved å spise noe fisk og honning.

Jesu himmelfart.
Han vandret sammen med dem mot Betania, og mens Han talte til dem ble Han tatt opp til himmelen (Luk 24,49-51). Englene som viste seg for disiplene ved Jesu himmelfart, sa: “Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.” Apg 1,11.

Den samme Jesus vil returnere.
Englene vektla at den samme Jesus (av kjøtt og ben) ville komme igjen. Han vil være virkelig, ikke spøkelsesaktig, og de oppreiste og forvandlede hellige vil ha kropper som Hans (Fil 3,21; 1 Joh 3,2). De helliges legemer vil også være uforgjengelige og udødelige (1 Kor 15,51-55).

OPPSUMMERINGSSIDE1. Merk hendelsene som vil finne sted ved begynnelsen av de 1.000 år i Åp kap. 20: (10)

_____   Jesu annet komme.
_____   Jordskjelv og haglbyger.
_____   De rettferdige døde oppstår.
_____   Satan blir bundet.
_____   De ugudelige som lever blir drept.
_____   De rettferdige blir gitt udødelighet.
_____   Den hellige byen stiger ned.
_____   De rettferdige blir tatt til himmelen.
_____   De ugudelige i gravene forblir døde.
_____   De rettferdige blir gitt legemer som er lik Jesus.
_____   De rettferdige blir tatt opp i skyen.
_____   Jesus inntar triumferende det nye Jerusalem.

2. Hver levende person vil se Jesus ved Hans annet komme. (1)

_____   Sant.
_____   Feil.

3. De rettferdige vil ha ånde- eller spøkelses-kropper i himmelen. (1)

_____   Sant.
_____   Feil.

4. Hvilke av de følgende påstandene er sanne vedrørende 1.000 års perioden? (2)

_____   Mange syndere vil bli omvendt.
_____   Satan og hans engler vil bli tvunget til å bli på jorden.
_____   Satan vil være bundet fordi det ikke er noe fjernsyn som han kan se på.
_____   Det vil være klart og solrikt på jorden under de 1.000 år.
_____   Satan vil vekke opp de ugudelige døde slik at de kan holde ham med selskap.
_____   De rettferdige vil være i himmelen og delta i dommen.

5. Hvilke av de følgende hendelsene er riktige vedrørende avslutningen av de 1.000 år? (4)

_____   Kristus vil komme for femte gang.
_____   Den hellige byen vil lande i området rundt Washington D.C.
_____   Englene og Gud Faderen vil komme sammen med Jesus.
_____   De ugudelige vil stå opp.
_____   Jesus vil komme med sine hellige.
_____   Gud vil bestemme at de ugudelige ikke skal gjenopplives allikevel.
_____   De ugudelige vil bli tilintetgjort av sinte onde engler.
_____   Gud vil skape en ny himmel og en ny jord.
_____   Gud vil landsforvise Satan til universets yttergrense.
_____   Djevelen vil eliminere den hellige byen med en ny og kraftig rakett.

6. Lenken som binder satan vil (3)

_____   Være symbolsk — en omstendighetens lenke.
_____   Tvinger ham til å bli på jorden.
_____   Være laget av et nytt og veldig hardt metall.
_____   Bli brutt av djevelen i løpet av 24 timer.
_____   Hindrer ham fra å friste Guds folk som vil være trygge i himmelen.

7. Hvilke påstander er riktige vedrørende helvetes avgrunn? (2)

_____   Det er et endeløst hull dypt nede i jorden.
_____   Det betyr “avgrunn”.
_____   Det refererer til jorden — mørk og tom, og uten form.
_____   Det er et annet navn for helvete.

8. Hvilke påstander er riktige vedrørende Jesu første, andre og tredje komme?(3)

_____   Det 1. komme var i Betlehem som baby.
_____   Det 1. komme var i Noahs dager.
_____   Det 2. komme var i Martin Luthers dager.
_____   Det 2. komme vil bli ved begynnelsen av de 1.000 år.
_____   Det 3. komme vil bli ved slutten av de 1.000 år.
_____   Det 3. komme finner sted etter at den nye jord er skapt.

9. Døden som de ugudelige dør i ildsjøen, er den annen død. (1)

_____   Sant.
_____   Feil.