Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Er lydighet legalisme?

Er lydighet legalisme?Lesson 14

Mennesker kan føle at de kan slippe fra brudd på trafikkreglene eller triksing med skatten, men Gud og Hans lover fungerer helt annerledes. Gud ser alt vi gjør, hører alt vi sier, og Han bryr seg virkelig om hvordan vi oppfører oss. Mens Herren tilbyr tilgivelse for synd, har brudd på Guds lov fremdeles dødelige konsekvenser. Forbausende nok sier noen kristne at forsøk på å adlyde Guds lov ender opp i legalisme. På tross av at Jesus sa at hvis du virkelig elsker Gud, gjør du det Han ber om. Så er da lydighet legalisme? Ta tid til grundig studie av dette heftet … konsekvenser for evigheten står på spill!
Gud kjenner og bryr seg om DEG personlig.
Gud kjenner og bryr seg om DEG personlig.

1. Ser og legger Gud virkelig merke til meg personlig?

“Han (Gud) som ser meg.” 1 Mos 16,13. “Herre, Du har ransaket meg og kjenner meg. Hvor jeg enn sitter eller står, så vet Du det. Langt borte fra kjenner Du min tanke. Min sti og mitt leie blir gransket av Deg, Du kjenner nøye alle mine veier. Ikke et ord er på min tunge, se, Herre, uten at Du kjenner det helt og fullt allerede.” Sal 139,1-4. “Men til og med hårene på deres hode er talt, alle sammen.” Luk 12,7.

Svar:   Ja, Gud kjenner hver og en av oss (hver person på kloden) bedre enn vi kjenner oss selv. Han er personlig interessert i hvert menneske og vokter nøye på det vi gjør. Ikke et eneste ord, tanke eller handling er gjemt for Ham.

Søk i Bibelen etter Guds vilje. Det er din eneste sikkerhet.
Søk i Bibelen etter Guds vilje. Det er din eneste sikkerhet.

2. Kan jeg bli frelst inn i Hans rike uten å adlyde Hans Ord, slik det er fremlagt i Bibelen?

“Ikke alle som sier til Meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje.” Matt 7,21. “Men hvis du vil gå inn til livet, så hold budene!” Matt 19,17. “Ble Han opphavsmann til evig frelse for alle dem som lyder Ham.” Hebr 5,9.

Svar:   Nei! Skriften er veldig klar på dette punktet. Frelsen og himmelens rike er for de som adlyder Guds lover. Gud lover ikke evig liv til de som bare gjør troen til et yrke, er menighetsmedlemmer eller er døpt, men derimot til de som gjør Hans vilje slik den er åpenbart i Skriften. Selvfølgelig er denne lydigheten mulig bare gjennom Kristus. (Apg 4,12).

Bare en sti leder til himmelen. Bibelen er kartet som viser oss veien.
Bare en sti leder til himmelen. Bibelen er kartet som viser oss veien.

3. Hvorfor krever Gud lydighet? Hvorfor er det nødvendig?

“For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den.” Matt 7,14. “Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg, elsker døden.” Ordsp 8,36. “Herren befalte oss å holde alle disse lovene, og å frykte Herren vår Gud, så det alltid skulle gå oss vel og Han kunne holde oss i live.” 5 Mos 6,24.

Svar:   Fordi det bare er en smal sti som fører til likhet med Gud og derfor til Hans rike. Alle veier leder ikke til samme sted. Bibelen er et kart og en reisehåndbok full av instruksjoner, advarsler og informasjon om hvordan en trygt kan nå frem til riket. Å se bort fra deler av den, leder bort fra Gud og Hans rike. Guds univers er et univers bestående av lover og orden. Naturligvis er moralske og åndelige lover også involvert. Å bryte en av disse lovene fører alltid til et gitt resultat. Hvis Bibelen ikke fantes, ville fortsatt menneskene, før eller siden, oppdaget (ved prøv og feil metoden) at de store prinsippene i Bibelen eksisterer og er sannferdige. Disse bibelprinsippene er nedtegnet i våre gener, anatomi og sinn. Når de blir ignorert, resulterer det i ødelagte nerver, sykdommer og ulykksalighet av alle slag. Så Bibelens ord er ikke bare råd vi kan akseptere eller ignorere uten konsekvenser. Bibelen sier hva disse konsekvensene er og hvordan vi kan unngå dem. En person kan ikke leve på alle måter etter eget ønske og fortsatt bli helliggjort, ikke noe mer enn en snekker kan ignorere plantegningene av et hus, uten å støte på problemer. Det er derfor Gud ber oss om å følge plantegningen av den hellige Skriften. Det finnes ikke noen annen måte å bli lik Ham på, og dermed bli tilpasset en plass i Hans rike. Det finnes heller ikke noen annen vei til sann lykke.

Synd kan bare tilintetgjøres av Gud på en sikker måte etter at alle forstår og innrømmer at Han er rettferdig, kjærlig og nådig.
Synd kan bare tilintetgjøres av Gud på en sikker måte etter at alle forstår og innrømmer at Han er rettferdig, kjærlig og nådig.

4. Hvorfor tillater Gud at ulydighet får fortsette? Hvorfor ikke nå tilintetgjøre synd og syndere?

“Se, Herren kommer med ti tusener av Sine hellige for å holde dom over alle, for å refse alle ugudelige blant dem for alle deres ugudelige gjerninger som de har begått på ugudelig vis, og for alle de harde ord som de ugudelige synderne har talt imot Ham.” Jud 14.15. “Så sant Jeg lever, sier Herren, for Meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud.” Rom 14,11.

Svar:   Gud tillater ulydighet og synd å fortsette inntil alle mennesker overalt er fullt ut overbevist om Guds rettferdighet, kjærlighet og nåde. Alle vil til slutt se at Gud, ved å kreve lydighet, ikke prøver å tvinge sin vilje på oss, men heller prøver å hindre oss i å skade og ødelegge oss selv. Problemet synd er ikke ryddet av veien før den mest kyniske og harde synderen er overbevist om Guds kjærlighet og bekjenner at Han er rettferdig. Det vil kanskje kreve en gigakatastrofe eller verre for å overbevise noen, men de forferdelige resultatene av en syndig livsstil vil til slutt overbevise alle om at Gud er rettferdig og god. Da, og bare da, kan Herren sette en stopper for all synd og ulydighet i vissheten om at den aldri mer vil oppstå.

Alle som med overlegg velger bort Kristus, vil til slutt bli tilintetgjort sammen med synden de elsket.
Alle som med overlegg velger bort Kristus, vil til slutt bli tilintetgjort sammen med synden de elsket.

5. Vil Gud virkelig tilintetgjøre de ugudelige?

“For så sant Gud ikke sparte de engler som syndet, men kastet dem ned i avgrunnen og overgav dem til mørkets lenker, for at de skulle være i forvaring til dommen.” 2 Pet 2,4. “Men alle ugudelige skal Han ødelegge.” Sal 145,20. “Da tar Han hevn med flammende ild over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu Kristi evangelium.” 2 Tess 1,8.

Svar:   Det levnes ingen tvil. De ulydige, inkludert djevelen og hans engler som syndet, vil bli tilintetgjort. Siden dette er tilfelle, er det på høy tid å oppgi alle uklarheter om hva som er rett eller galt. Menneskene burde slutte å la seg lede av sine egne tåpelige innfall og egoistiske forestillinger, og heller la seg lede av Guds Ord. Og de bør gjøre det nå, for vi har ikke mye tid igjen!

Gud lover at hvis vi søker i Hans ord etter sannheten og oppriktig følger den, vil vi ikke gå fortapt.
Gud lover at hvis vi søker i Hans ord etter sannheten og oppriktig følger den, vil vi ikke gå fortapt.

6. Jeg ønsker å adlyde alle Guds lover. Hvordan kan jeg være sikker på at jeg ikke vil overse noen?

“Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. ” Matt 7,7. “Vær nøye med å framstille deg for Gud som ... en som deler ut sannhetens ord.” 2 Tim 2,15. “Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud.” Joh 7,17. “Vandre mens dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere.” Joh 12,35. “Så snart de hører om meg, lyder de meg.” Sal 18,45.

Svar:   Gud etterlater ikke rom for tvil. Han lover å hjelpe meg fra å feile, og lede meg trygt frem til all sannhet hvis jeg: (1) ber oppriktig om veiledning, (2) oppriktig studerer Guds Ord, og (3) følger sannheten så snart den åpenbares.

Å gjøre som strutsen i åndelige saker fører bare til fortapelse.
Å gjøre som strutsen i åndelige saker fører bare til fortapelse.

7. Gjør Gud meg ansvarlig for ulydighet mot bibelske sannheter som aldri har vært åpenbart for meg?

“Hadde dere vært blinde, hadde dere ikke hatt noen synd. Men nå sier dere: Vi ser. Derfor består deres synd.” Joh 9,41. “Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd.” Jak 4,17. “Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, skal Jeg også forkaste deg.” Hos 4,6. “Let, og dere skal finne.” Matt 7,7.

Svar:   Hvis jeg ikke har hatt noen mulighet til å lære en bibelsk sannhet, holder ikke Gud meg ansvarlig. Men Bibelen lærer at jeg er ansvarlig overfor Gud for alt det lyset (kunnskap om sannhet) jeg har, og alt jeg kunne ha hatt! Alle mennesker som nekter eller forsømmer å søke, lære og lytte, vil bli tilintetgjort av Gud fordi de har forkastet kunnskap. Det er fatalt å leke struts i så viktige spørsmål. Det er mitt eget ansvar å iherdig søke etter sannheten.

Bare to av de mange tusener av Isralitter som forlot Egypt fulgte Gud helt, og fikk derfor komme inn i Kanaan, det lovede landet.
Bare to av de mange tusener av Isralitter som forlot Egypt fulgte Gud helt, og fikk derfor komme inn i Kanaan, det lovede landet.

8. Men Gud er vel ikke så nøye på lydighet i alle de små detaljene, er Han vel?

“Ingen av de menn som kom opp fra Egypt, ... skal få se det landet ... fordi de ikke har fulgt Meg helt og fullt, bortsett fra Kaleb, ... og Josva, ... For de har fulgt Herren.” 4 Mos 32,11.12. “Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.” Matt 4,4. “Dere er Mine venner, hvis dere gjør alt det Jeg befaler dere.” Joh 15,14.

Svar:   Han er virkelig nøye. Guds folk i Det Gamle Testamentes tid lærte dette på den harde måten. De som forlot Egypt på vei mot Kanaan, det lovede landet, talte 603.550. Av denne gruppen så var det bare to (Kaleb og Josva) som helt fulgte Herren, og bare de fikk komme inn i Kanaan. De andre 603.548 døde i ødemarken. Jesus sier at vi skal leve av “hvert ord” i Bibelen. Der er ikke ett ord for mye eller ett ord for lite. Alt er viktig.

Uten at jeg umiddelbart følger det lyset jeg får, så vil det forsvinne og etterlate meg i mørket.
Uten at jeg umiddelbart følger det lyset jeg får, så vil det forsvinne og etterlate meg i mørket.

9. Når jeg oppdager en ny sannhet, venter jeg til alle hindringer er borte før jeg tar imot den. Er ikke det best?

“Vandre mens dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere.” Joh 12,35. “Jeg skyndte meg og drygde ikke med å holde Dine bud.” Sal 119,60. “Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg.” Matt 6,33. “Så snart de hører om meg, lyder de meg.” Sal 18,45.

Svar:   Nei, så snart du er klar over en bibelsk sannhet er det aldri best å vente. Faktisk er utsettelse djevelens mest effektive felle. Det ser så uskyldig ut å vente, men Bibelen lærer at hvis ikke en person umiddelbart følger Bibelens klare veiledning, blir han snart gående i mørke. Hindringer mot lydighet fjernes ikke bare ved at vi venter; isteden vil de vanligvis bare øke. Mennesker sier til Gud: “Bered veien, så vil jeg gå den.” Men Guds måte er den rake motsetning. Han sier: “Gå du forover, så skal Jeg berede veien.”

Satan introduserte løgnen at lydighet er umulig.
Satan introduserte løgnen at lydighet er umulig.

10. Men er ikke full lydighet en umulighet for menneskelige vesener?

“Men for Gud er alt mulig.” Matt 19,26. “Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg.” Fil 4,13. “Men Gud være takk som alltid leder oss til seier i Kristus.” 2 Kor 2,14. “Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.” Joh 15,5. “Hvis dere er villige og lydige, skal dere spise av det gode i landet.” Jes 1,19.

Svar:   Ingen av oss kan adlyde i vår egen kraft, men gjennom Kristus både kan og må vi. Det var Satan som lanserte løgnen om at lydighet er umulig, for at Guds krav skulle fremstå som urimelig.

Hvis jeg ignorerer Guds kjærlige advarsel, dør jeg.
Hvis jeg ignorerer Guds kjærlige advarsel, dør jeg.

11. Hva vil skje med en person som med åpne øyne fortsetter å være gjenstridig?

“For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder, men bare en viss, skremmende forventning om dom og en brennende nidkjærhet som skal ødelegge dem som står imot.” Hebr 10,26.27. “Vandre mens dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går.” Joh 12,35.

Svar:   Bibelen etterlater ingen tvil. Svaret er alvorlig og sjokkerende, men sant. Når en person mot bedre vitende avviser sannheten og fortsetter i ulydighet, vil sannhetens lys forsvinne, og han blir etterlatt i fullstendig mørke. En person som avviser sannheten, erfarer en “sterk villfarelse” til å tro at løgnen er sann (2 Tess 2,11). Når dette skjer, er han tapt for evigheten.

Intet barn vil fullt ut lyde sine foreldre uten at det elsker dem.
Intet barn vil fullt ut lyde sine foreldre uten at det elsker dem.

12. Jeg trodde at kjærligheten var viktigere enn lydighet. Er den ikke?

“Jesus ... Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt ord. ... Den som ikke elsker Meg, holder ikke Mine ord.” Joh 14,23.24. “For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.” 1 John 5:3.

Svar:   Nei, ikke i det hele tatt! Faktisk lærer Bibelen at sann kjærlighet til Gud ikke eksisterer uten lydighet. Heller ikke kan en person være oppriktig lydig uten kjærlighet. Intet barn vil fullt og helt lyde foreldrene sine uten at det elsker dem, ei heller vil det elske foreldrene hvis det ikke adlyder. Sann kjærlighet og lydighet er uatskillelige som siamesiske tvillinger. Blir de separert dør de.

Bare innbyggere som lyder lover har frihet. Likedan betyr sann kristenhet frihet fra ulydighet.
Bare innbyggere som lyder lover har frihet. Likedan betyr sann kristenhet frihet fra ulydighet.

13. Men jeg har alltid trodd at sann frihet i Kristus har løst meg fra kravet om lydighet. Er det ikke slik?

“Hvis dere blir i Mitt ord, ... Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.” “Den som gjør synd, er syndens trell.” Joh 8,31.32.34. “Men Gud være takk! Selv om dere har vært treller under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble overgitt til. Og etter at dere ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten.” Rom 6,17.18. “Så skal jeg alltid holde Din lov, ja, i all evighet. Og jeg kan vandre fritt, for jeg søker Dine befalinger.” Sal 119,44.45.

Svar:   Nei. Sann frihet kommer bare fra lydighet. Det betyr frihet “fra synd” (Rom 6,18), eller ulydighet, som er å bryte Guds bud (1 Joh 3,4). De borgerne som adlyder loven, er de som er fri. Lovbryterne blir fanget og mister sin frihet. Frihet uten lydighet er lik den falske friheten til en ballong i fritt svev, eller en førerløs bil i fart. Det fører til forvirring og rabalder. Sann kristen frihet betyr frihet fra ulydighet. Ulydighet skader alltid mennesker og fører til djevelens grusomme slaveri.

Kjærlige barn lyder sine foreldre selv om de ikke alltid forstår befalingen. Det samme er tilfelle for Guds barn.
Kjærlige barn lyder sine foreldre selv om de ikke alltid forstår befalingen. Det samme er tilfelle for Guds barn.

14. Når jeg tror at Gud krever noe, skal jeg da adlyde selv om jeg ikke forstår hvorfor Han krever det?

“Lyd Herrens røst ... så skal det gå deg godt, og din sjel skal få leve.” Jer 38,20. “Den som stoler på sitt eget hjerte, er en dåre.” Ordsp 28,26. “Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på et menneske.” Sal 118,8. “For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.” Jes 55,9. “Hvor uransakelige Hans dommer er og hvor uutgrunnelige Hans veier! For hvem har kjent Herrens sinn?” Rom 11,33.34. “Jeg vil føre blinde på en vei de ikke kjenner.” Jes 42,16. “Du skal lære meg livets sti.” Sal 16,11.

Svar:   Helt sikkert! Vi må vise Gud den tiltroen å være kloke nok til å kreve noe som vi kanskje ikke forstår. Gode barn lyder sine foreldre selv om de ikke alltid forstår hvorfor. Enkel tro og tillit til Gud vil føre til at vi tror at Han vet hva som er best for oss og aldri vil lede oss inn på ville veier. Det er tåpelig av oss, i vår uvitenhet, å stille spørsmål ved Guds lederskap, selv om vi ikke alltid fullt ut forstår Hans befalinger.

Djevelen vil at du skal være ulydig mot Gud fordi han hater deg og vil at du skal gå fortapt.
Djevelen vil at du skal være ulydig mot Gud fordi han hater deg og vil at du skal gå fortapt.

15. Hvem er det som står bak all ulydighet, og hvorfor?

"Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen har syndet fra begynnelsen.” “Ved dette kan Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud.” 1 Joh 3,8.10. “Satan, han som forfører hele verden.” Åp 12,9.

Svar:   Djevelen er ansvarlig. Han vet at all ulydighet er synd og at synd bringer sorg, tragedie, likegyldighet overfor Gud, og til slutt fortapelse. Bitter og desperat prøver han å lede alle mennesker til ulydighet. Du er også involvert. Du må se fakta i øynene og ta en beslutning. Ikke adlyde, og gå fortapt, eller akseptere Kristus, adlyde, og bli frelst. Den avgjørelsen du tar angående lydighet, er en avgjørelse vedrørende Kristus. Du kan ikke skille Ham fra sannheten, for som Han sier, “Jeg er … sannheten.” Joh 14,6. “Velg idag hvem dere vil tjene.” Jos 24,15.

Etter mirakelet med den nye fødsel (omvendelsen), fortsetter Gud å gjøre mirakler for at vi skal vokse som kristne.
Etter mirakelet med den nye fødsel (omvendelsen), fortsetter Gud å gjøre mirakler for at vi skal vokse som kristne.

16. Hvilket strålende løfte om et supermirakel gir Bibelen Guds barn?

“Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.” Fil 1,6.

Svar:   Pris Gud! Han lover at slik Han gjorde et mirakel for å gi oss den nye fødsel, slik vil Han fortsette å utføre mirakler i våre liv (ettersom vi oppriktig følger Ham) helt til vi er trygge i Hans rike.


17. Ønsker du nå umiddelbart fullt ut å kjærlig adlyde og følge Jesus?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


1. Vil noen gå fortapt som oppriktig tror at de er frelst?


Ja! Matt 7,21-23 gjør det klart at mange som profeterer, driver ut onde ånder og gjør mange store under i Jesu navn, vil gå fortapt selv om de tror de er frelst. Kristus sier at de er fortapt fordi de ikke gjorde “Min himmelske Fars vilje”. Vers 21. De som nekter å adlyde Gud ender opp med å tro løgnen (2 Tess 2,11.12) og derfor tror at de er frelst mens de isteden er fortapt.

2. Siden det bare er en vei som er rett, hva vil da skje med oppriktige mennesker som virkelig tror at de har sannheten, men tar feil?


Jesus sier at Han vil kalle dem inn på sin rette vei, og de sanne sauene vil høre og følge etter (Joh 10,16.27).

3. Er ikke oppriktighet og iver nok?


Nei! Vi må trå rett. Apostelen Paulus var både oppriktig og nidkjær når han forfulgte de kristne før sin omvendelse, men han tok feil (Apg 22,3.4; 26,9-11).

4. Er det ikke en vitenskapelig umulighet at Gud kan se alle på en gang?


Slik var det også med syndfloden (det hadde aldri før regnet — 1 Mos 2,5.6), men det skjedde allikevel. Å trylle frem “vitenskapelige” grunner for ulydighet er favorittbeskjeftigelsen for de som er nevnt i Rom 1,22 “Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige.”

5. Hva vil skje med mennesker som ikke har fått noe lys?


Bibelen sier at alle har fått noe lys. “Dette var det sanne lyset, som gir lys til hvert menneske som kommer inn i verden.” Joh 1,9. Hver person vil bli dømt i forhold til hvordan han følger det tilgjengelige lyset. Endog hedningene har noe lys og følger lovene i henhold til Rom 2,14.15.

6. Jeg har spurt Gud om å gi meg et tegn hvis Han ønsker at jeg skal adlyde. Dette er vel trygt?


Nei! Det er det ikke. Jesus sa: “En ond og utro slekt krever tegn.” Matt 12,39. All lære skal sjekkes opp mot Bibelen, og hvis det samsvarer med Guds Ord, skal det aksepteres og følges (Jes 8,20; 2 Tim 2,15). Mennesker som ikke vil akseptere den sanne bibelske lære, ville heller ikke bli overbevist av et tegn. Som Jesus sa: “Hvis de ikke hører på Moses og profetene, vil de heller ikke bli overbevist selv om en stod opp fra de døde.” Luk 16,31.

7. Hebr 10,26.27 ser ut til å indikere at hvis en person med åpne øyne utfører bare en synd etter å ha lært sannheten å kjenne, er han fortapt. Er dette korrekt?


Nei! Enhver kan bekjenne en slik synd og bli tilgitt. Bibelen snakker ikke her om bare en enkelt synd, men om en arrogant gjentagelse av synden, mens han nekter å overgi seg til Kristus etter at han har blitt kjent med sannheten. En slik handling gjør Den Hellige Ånd sorgfull (Ef 4,30) og herder en persons hjerte inntil han er “følelsesløs” (Ef 4,19) og fortapt. Bibelen sier: “Hold også din tjener borte fra stolthets synder! La dem ikke få herske over meg! Da skal jeg være ulastelig og uten skyld i stor overtredelse.” Sal 19,14.

8. Må ikke en person være utdannet for å forstå Bibelen?


Nei! Også de enkle kan forstå det hvis de overgir seg til Herren (Sal 19,8; 119,130; Matt 11,25).

OPPSUMMERINGSSIDE1. Mennesker vil bli reddet som (1)

_____   Driver ut onde ånder i Jesu navn.
_____   Hevder at de elsker Jesus.
_____   Aksepterer og adlyder Herren.

2. Hvilke tre ting opplistet under vil sikre at jeg finner hele sannheten? (3)

_____   Spørre psykiateren min.
_____   Be om lys.
_____   Gjøre det pastoren min sier.
_____   Gi store offer i kirken.
_____   Straffe meg selv.
_____   Få en bedre utdannelse.
_____   Be Gud om et tegn.
_____   Studere Bibelen.
_____   Følge den sannheten som jeg forstår.

3. Gud holder meg ansvarlig for (1)

_____   Å gjøre det pastoren sier.
_____   Å følge i mine foreldres fotspor.
_____   Det lyset jeg har og kan ha.

4. Når jeg oppdager nytt lys, burde jeg (1)

_____   Ignorere det.
_____   Vente til jeg føler meg preget til å akseptere det.
_____   Akseptere og adlyde det umiddelbart.

5. Full lydighet til Herens bud er (1)

_____   Ikke mulig under noen omstendigheter.
_____   Legalisme og djevelens verk.
_____   Mulig bare gjennom Kristus.

6. Egenrådig ulydighet (1)

_____   Leder til mørke og evig fortapelse.
_____   Er ok for nidkjære menighetsarbeidere.
_____   Overses av Gud hvis jeg er hardnakket.

7. Ekte kjærlighet til Herren (1)

_____   Er bedre en lydighet.
_____   Gjør lydighet unødvendig.
_____   Får meg til å lyde Ham av glede.

8. Sann kristen fridom betyr (1)

_____   Retten til å gjøre det jeg vil i alle ting.
_____   Retten til ikke å adlyde Gud.
_____   Frihet fra ulydighet og djevelens slaveri.

9. Når en sannhet fremstår tydelig uten at jeg forstår hvorfor Gud krever at jeg skal lyde den, da bør jeg (1)

_____   Vente til grunnen blir klar.
_____   Avvise den sannheten.
_____   Akseptere den og adlyde Guds Ord.

10. Hvem er virkelig ansvarlig for all ulydighet? (1)

_____   Regjeringen.
_____   Foreldrene mine som ikke har oppdratt meg riktig.
_____   Djevelen.

11. Hvorfor er lydighet nødvendig? (1)

_____   Fordi Gud er større en meg og jeg er redd Ham.
_____   For å hindre at Gud blir sint.
_____   Fordi jeg elsker Gud og ønsker å følge hans regler for kristen oppførsel.

12. Hvorfor tilintetgjør ikke Gud de ulydige med en gang? (1)

_____   Han tør ikke.
_____   Han nyter å se de ugudelige utvikle seg.
_____   Han venter til alle er fullt overbevist om hans kjærlighet og rettferdighet.

Share a Prayer Request
 | 
Ask aBible Question

Name:

Email:

Prayer Request:


Share a Prayer Request
Name:

Email:

Bible Question:


Ask a Bible Question