Odmaranje Zemlje

Lesson 12

Uvod
Na početku je ovaj svet bio stvoren sa savršenom ravnotežom u prirodi. Ljudi, životinje i vegetacija su živeli u potpunom skladu. Međutim, sve se promenilo pojavom greha na svet. Ljudi su počeli da jedu životinje. Trnje i korov su svuda počeli da rastu. Teret greha je čak i zemlju osiromašio. Bog je rekao Kajinu: „Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svojega.” 1. Mojsijeva 4:12.

To je bio jedan od razloga što je Gospod zapovedio deci Izrailja da svakih sedam godina odmaraju svoju obradivu zemlju (2. Mojsijeva 23:10, 11). Zemlji je trebala da bude data prilika da oporavi svoju vitalnost i donese dobrovoljnu žetvu za jelo siromašnima. Međutim, većina Božijeg naroda je ignorisala taj zakon, ili jednostavno odbila da ga posluša. Zatim je došao dan strašnoga suda. Vavilonski car, Navuhodonosor, je stigao do Jude i pogubio sve one koji su se njemu suprotstavljali. Neki su bili odvedeni u zlatno Vavilonsko carstvo. U međuvremenu je Izrailjska zemlja mirno počivala u ruševinama „dokle se zemlja ne izdovolji subotama svojim”. 2. Dnevnika 36:21. Po isteku 70 godina su se preživeli Izrailjci ponovo vratili u Hanan da obnove Jerusalim i ponovo obrađuju obećanu zemlju.

Već 6.000 godina Isus ovde seje seme evanđelja. Biblija nam kaže da je „jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina”. 2. Petrova 3:8. Uskoro će Car Isus da dođe na ovaj svet da sakupi Svoju žetvu. Grešnici će biti pogubljeni slavom Njegovog dolaska, dok će pravednici biti odvedeni u Njegovo zlatno carstvo. Potom će ova umorna i ostarela planeta da se odmara u toku svoje 1.000-godišnje Subote!

Koji događaj označava početak 1.000-godišnjeg perioda?
1. Koji događaj označava početak 1.000-godišnjeg perioda?
1. Solunjanima 4:16 „Jer će sam Gospod ... sa glasom ... sići s neba; i mrtvi u Hristu __________ najprije.”

Otkrivenje 20:4, 5 „I oživlješe i carovaše s Hristom hiljadu godina. A ostali mrtvaci ne oživlješe, dokle se ne svrši hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenije.”


Beleška: Hiljadu godina, spomenutih u 20. glavi Otkrivenja, se često naziva milenijum. Latinska reč „millennium” je kombinacija reči „milli”, što znači „hiljada”, i reči „annum”, što znači „godina”. Drugi Hristov dolazak i vaskrsenje pravednika označava početak perioda od 1.000 godina. Sveti svih vekova (u 6. stihu opisani kao „blagosloveni i sveti”) će vaskrsnuti u tom prvom vaskrsenju.

Šta će još da se dogodi u vreme prvog vaskrsenja?
2. Šta će još da se dogodi u vreme prvog vaskrsenja?
1. Korinćanima 15:51, 52 „Jer svi nećemo pomrijeti, a svi ćemo se __________, ujedanput, u trenuću oka u pošljednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi.”

Filipljanima 3:21 „Koji će preobraziti naše poniženo tijelo da bude jednako tijelu slave njegove.”

2. Solunjanima 2:8 „Pa će se onda javiti bezakonik, kojega će Gospod ... iskorijeniti svjetlošću dolaska svojega.”

Otkrivenje 16:18, 20, 21 „I bi veliko tresenje zemlje, kakovo nikad ne bi otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje, tako veliko.... I sva ostrva pobjegoše, i gore se ne nadjoše. I grad veliki kao glava [talant (34 kg) – engleski prevod] pade s neba na ljude.”

Otkrivenje 20:1, 2 „I vidjeh anđela dje silazi s neba, ... i uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina.”


Beleška: Pogledaj 1.000-godišnju Mapu na kraju lekcije i saznaj šta će sve da se dogodi na početku 1.000-godišnjeg perioda.

Ko će ustati iz mrtvih u drugom vaskrsenju, i kada će se to dogoditi?
3. Ko će ustati iz mrtvih u drugom vaskrsenju, i kada će se to dogoditi?
Jovan 5:28, 29 „Jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas sina Božijega, i izići će koji su činili dobro u vaskrsenije života, a koji su činili ___ u vaskrsenije suda.”

Otkrivenje 20:5 „A ostali mrtvaci [grešnici] ne oživlješe dokle se ne svrši hiljada godina.”


Beleška: Grešnici će ustati iz mrtvih u drugom opštem vaskrsenju na kraju perioda od 1.000 godina.

U kakvom stanju će da bude zemlja za vreme 1.000 godina?
4. U kakvom stanju će da bude zemlja za vreme 1.000 godina?
Isaija 24:1 „Gle, Gospod će __________ zemlju i opustiti je, prevrnuće je....”

Jeremija 4:23-26 „Pogledah na zemlju, i gle bez obličja je i pusta; i na nebo, a svjetlosti njegove nema. Pogledah na gore, a gle, tresu se.... Nema čovjeka, i sve ptice nebeske odletjele.... Karmil [plodno mjesto – engleski prevod] je pustinja, i svi gradovi njegovi oboreni od Gospoda, od žestoka gnjeva njegova.”

Jeremija 25:33 „I u onaj će dan biti od kraja do kraja zemlje pobijeni od Gospoda, neće biti oplakani niti će se pokupiti i pogrepsti.”


Beleška: Zemljotres i veliki grad, koji će da zadese zemlju po drugom Hristovom dolasku, će potpuno da je opustoše. Biće ostavljena u potpunoj tami. Mrtvaci će da leže po njenoj površini, jer neće biti više na njoj nijedne žive duše. Pravednici će biti u nebu, a nepravednici će svi biti mrtvi. (Pogledaj dodatak pod naslovom „Bezdan”.)

Gde će sveti da budu za vreme 1.000-godišnjeg perioda, i šta će tamo da rade?
5. Gde će sveti da budu za vreme 1.000-godišnjeg perioda, i šta će tamo da rade?
Jovan 14:3 „Opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete ____ ___ __.” (Odgovor od tri reči.)

Otkrivenje 20:4 „I vidjeh prijestole, i sjedjahu na njima, i dade im se sud. ... I carovaše s Hristom hiljadu godina.”

1. Korinćanima 6:2, 3 „Ne znate li da će sveti suditi svijetu? ... Ne znate li da ćemo anđelima suditi?”


Beleška: U toku 1.000-godišnjeg perioda će sveti da borave u nebu, gde će učestvovati u sudskom procesu. Oni neće odlučivati ko će da se spase, a ko neće; to je Bog već ranije odlučio. Sveti će samo da potvrde Božiji sud. „Jer se Tvoji sudovi javiše.” Otkrivenje 15:4. Oni će potvrditi pravičnost Božije kazne za bezbožnike, kao i nagradu za pravednike (Otkrivenje 22:11, 12). Ta faza suda će da bude na korist svetima. Na primer, ti stigneš u nebo i vidiš da tamo nije tvoj omiljeni propovednik, dok su tamo stigli neki poznati kriminalci. Ti bi se verovatno tome čudio i tražio neko objašnjenje. Anđeli će nam pokazati zapise u nebeskim knjigama, da bi otstranili sve naše sumnje. Na kraju te faze suda će svi biti potpuno ubeđeni u Božiju pravičnost, ljubav, i u Njegovo nepristrasno ophođenje prema svima. Oni će objaviti: „Istiniti su i pravi sudovi Njegovi.” Otkrivenje 19:2. (Pogledaj dodatak pod naslovom „1.000-godišnja Mapa”.)

Šta će se dogoditi na kraju 1.000-godišnjeg perioda?
6. Šta će se dogoditi na kraju 1.000-godišnjeg perioda?
Zaharija 14:1, 4, 5, 9 „Evo ide dan Gospodnji. ... I noge će njegove stati u taj dan na gori __________ koja je prema Jerusalimu s istoka, i gora će se Maslinska raspasti po srijedi. ... I Gospod će biti car nad svom zemljom.”

Otkrivenje 21:2 „I ja Jovan vidjeh grad sveti, Jerusalim nov, gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevjesta ukrašena mužu svojemu.”


Beleška: Na kraju 1.000-godišnjeg perioda će Novi Jerusalim, sa svetima, da se spusti s neba na mesto gde se sada nalazi Maslinska gora. Gospod će da sravni tu goru i pretvoriće je u ravnicu, da bi se grad mogao na nju da spusti.
7. Šta će se zatim dogoditi, što će Sotonu da oslobodi iz njegovog zatvora?
Otkrivenje 20:5, 7 „A ostali mrtvaci ne oživlješe, dokle se ne svrši hiljada godina. ... I kad se svrši hiljada godina, _______ se sotona iz tamnice svoje.”

Beleška: Pošto svi grešnici vaskrsnu, Sotona će ponovo biti slobodan da ih vara, i da sa njima manipuliše.
8. Šta će Sotona da učini pošto grešnici vaskrsnu?
Otkrivenje 20:8, 9 „I izići će da ____ narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojijeh je broj kao pijesak morski. I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše oko svetijeh, i grad ljubazni.”

Beleška: Sotona će zavesti ljude da veruju da je on nepravedno bio isteran iz neba, i da će oni zajedno biti u stanju da zauzmu grad i kontrolu nad njim. Stoga, shvativši da su isključeni iz grada, grešnici će onda da se organizuju, u nameri da napadnu i pokore Novi Jerusalim.
9. Kako će u tom kritičnom trenutku bezbožnici da budu zaustavljeni?
Otkrivenje 20:11, 12 „I vidjeh veliki bijel _________, i onoga što sjedjaše na njemu, ... i sud primiše mrtvaci, kao što je napisano u knjigama, po djelima svojima.”

Beleška: Božiji presto će iznenada da se pojavi na nebu iznad grada, i time će započeti poslednja faza suda. Napad na Božiji grad će odmah biti zaustavljen. Nebeske knjige će se otvoriti i život svake osobe će proći pred njenim očima. Sve će biti otvoreno za gledanje, kako grešnicima, tako i pravednicima (Luka 12:2, 3).
10. Šta će da se dogodi kad se grešnici osude?
Rimljanima 14:11 „Tako mi života, govori Gospod, _________ mi se svako koljeno, i svaki jezik slaviće [priznaće – engleski prevod] Boga.”

Filipljanima 2:10, 11 „Da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno onijeh koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom. I svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga Oca.”

Otkrivenje 19:1, 2 „I poslije ovoga čuh glas veliki naroda mnogoga na nebu gdje govori: ... Istiniti su i pravi sudovi Njegovi.”


Beleška: Grešnici će sami od sebe javno da priznaju da je Bog bio pravičan i da je očajnički pokušavao da ih spase, dok su Ga oni otvoreno i javno odbacivali i nastavljaji da žive grešnim životom. Posle tog univerzalnog priznanja će raspra u vezi sa grehom zauvek biti rešena, i biće u redu da se grešnici tada pogube.
11. Šta će zatim da se dogodi?
Otkrivenje 20:9 „I siđe _____ od Boga s neba, i pojede ih.”

Otkrivenje 20:15 „I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.”


Beleška: Posle toga će Božji oganj da se spusti na bezbožnike i načiniće veliko ognjeno jezero oko Božijeg grada. Taj oganj će bezbožnike da izgori u pepeo (Malahija 4:3). Đavo neće imati nikakvu kontrolu nad tim paklenim ognjem. On i njegovi zli anđeli će, takodje, da gore u tom ognju, i konačno će se pretvoriti u pepeo (Otkrivenje 20:10; Jezekilj 28:18). To je druga smrt, i iz nje nema vaskrsenja (Otkrivenje 20:14).
12. Kada se vatra ugasi, šta će Bog da učini za Svoj narod?
Isaija 65:17 „Jer gle, ja ću ________ nova nebesa i novu zemlju.”

2. Petrova 3:13 „Ali čekamo po obećanju njegovu nova nebesa i novu zemlju gdje pravda živi.” (Engleski prevod)


Beleška: Po isteku 70 godina vavilonskoga ropstva su se deca Izrailjeva vratila u obećanu zemlju i obnovila grad. Tako isto će po isteku milenijuma sveti Božiji narod gledati kako Isus ponovo stvara nova nebesa (atmosferu) i savršenu novu zemlju, na kojoj se odvratni greh više nikada neće pojaviti (Naum 1:9). Raj koji su Adam i Eva izgubili će biti obnovljen u svoj slavi u kojoj je Edem nekada bio. Mir, radost, i savršena sreća će večno počivati na Božijem narodu!
13. Gde će Bog sa pravednicima konačno da živi?
Matej 5:5 „Blago krotkima, jer će naslijediti ______.”

Otkrivenje 21:3 „Evo skinije [svetinje] Božije među ljudima, i življeće s njima.” (Engleski prevod)


Beleška: Kako Bog Otac, tako i Bog Sin će sa Svojim svetim narodom da žive na novoj zemlji. Zamisli – imati Boga kao suseda!
14. Isus kaže: „Idem da vam pripravim mjesto.” Jovan 14:2. I za tebe On ima palatu u svetome gradu. Da li bi i ti sada hteo (htela) da prihvatiš Njegovu ponudu večnoga života, da bi te On nanovo rodio i pripremio za Njegovo carstvo?
Dodatna studija
1.000-godišnja Mapa

Događaji na početku 1.000-godišnjeg perioda:

1. Isus ponovo dolazi ZA Svoje svete, i vaskrsava pravednike koji su pre toga pomrli.
2. Nepravednici bivaju pogubljeni slavom Gospodnjeg dolaska, kao i uništavajućim zemljotresom i gradom.
3. Živi pravednici se preobražavaju i odlaze u vazduh u susret Gospodu.
4. Oblak odnosi pravednike na nebo.

Uslovi i događaji za vreme 1.000 godina:

1. U nebu sveti učestvuju u sudu nad bezbožnicima.
2. Sotona i njegovi anđeli su primorani da ostanu na ovoj zemlji, koja će biti potpuno razrušena i u tami.
3. U to vreme neće biti nijednog živog ljudskog bića na ovoj zemlji.

Događaji na završetku 1.000-godišnjeg perioda:

1. Isus ponovo dolazi SA Svojim svetima, i sveti grad se spušta na Maslinsku Goru.
2. Isus vaskrsava grešnike, koje zatim Sotona ubeđuje da napadnu sveti grad.
3. Grešnici bivaju osuđeni i kažnjavaju se ognjem sa neba, koji će sve da ih uništi.
4. Bog stvara novo nebo i novu zemlju na pepelu prečišćene zemaljine kugle.

Bezdan

U Otkrivenju 20:1 spomenuta reč „bezdan” se često pogrešno tumači. Ona potiče od grčke reči „abusos”. U grčkom prevodu Staroga Zaveta je ta reč bila upotrebljena da opiše zemlju bez forme i obavijenu tamom, pre nego što se stvaranje na njoj odigralo. „A zemlja bješe bez obličja i pusta, i bješe tama nad bezdanom.” 1. Mojsijeva 1:1, 2. Ta reč „abusos” je ponovo bila upotrebljena kod Luke 8:31, da ilustruje uslove pod kojima demoni nemaju nikoga da zlostavljaju ili manipulišu.


U toku 1.000 godina će đavo da bude svezan sticajem okolnosti, „da više ne prelašćuje [zavodi – engleski prevod] narod”. Otkrivenje 20:3. Bukvalni lanac nikad ne može da sveže duhovno biće. Samo jedna okolnost može sprečiti Sotonu da vara narode, a to je otsutnost živih ljudskih bića! Po Isusovom povratku će bezbožnici poginuti slavom Njegovog dolaska, dok će pravednici biti uzeti na nebo. Sotona i njegovi anđeli će ostati na ovoj planeti, na kojoj neće biti više nikoga da varaju. 1.000 godina će oni na njoj tumarati i suočavati se sa rezultatima svoje pobune. Nijedan efikasniji lanac nije nikada ranije bio iskovan. Na taj način će Sotona i njegovi anđeli da budu svezani, ili sputani. „I skupiće se kao što se skupljaju sužnji u jamu, i biće zatvoreni u tamnicu, i poslije mnogo vremena će biti pohodjeni.” Isaija 24:22.