Odihna pământului

Odihna pământului Lesson 12

Lumea noastră a fost creată la început cu un echilibru desăvârşit în natură. Omul, animalele şi plantele trăiau într-o armonie desăvârşită. Dar odată cu intrarea păcatului, toate s-au schimbat. Omul a început să mănânce animale, iar animalele au început să se mănânce între ele. Spini şi pălămidă au apărut pretutindeni. Blestemul păcatului a degradat chiar şi pământul. Dumnezeu i-a spus lui Cain: "Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui." Geneza 4:12.

Acesta este un motiv pentru care Domnul le-a poruncit copiilor lui Israel să lase să se odihnească pământurile lor din şapte în şapte ani. (Exod 23:10, 11). Acest lucru urma să-i dea pământului posibilitatea de a-şi reface tăria şi de a procura o recoltă de la sine pentru cei săraci. Dar majoritatea poporului lui Dumnezeu n-a ţinut seama de această lege şi a refuzat să asculte. A venit apoi o zi a judecăţii. Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit în Iuda şi i-a ucis pe cei care se răzvrătiseră împotriva lui. Alţii au fost duşi în cetatea de aur a Babilonului. Intre timp, pământul Israelului s-a odihnit pustiit, "până ce ţara şi-a ţinut sabatele ei şi s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită." 2 Cronici 36:21. La sfârşitul celor 70 de ani, supravieţuitorii s-au întors în Canaan pentru a resădi în Ţara Făgăduită şi pentru a rezidi Ierusalimul.

Timp de 6000 de ani, Domnul Isus a tot semănat sămânţa Evangheliei. Biblia ne spune că "pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani." 2 Petru 3:8. In curând, Domnul Isus va reveni pentru secerişul final. Unii vor fi ucişi de strălucirea venirii Sale iar alţii vor fi luaţi în împărăţia Lui proslăvită. Apoi, această planetă obosită şi învechită va păstra un sabat de o mie de ani!
1. Ce evenimente marchează începutul celor o mie de ani?

1. Ce evenimente marchează începutul celor o mie de ani?


1 Tesaloniceni 4:16. Căci Însuşi Domnul... Se va pogorî din cer şi întâi vor ________ cei morţi în Hristos.

Apocalipsa 20:4, 5 Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Cei o mie de ani din Apocalipsa au fost numiţi adesea mileniul. Cuvântul "mileniu" este alcătuit din două cuvinte din limba latină: "milli" însemnând "o mie" şi "annum" însemnând "ani". Cea de a doua venire a Domnului Isus şi învierea celor drepţi marchează începutul celor o mie de ani. Sfinţii din toate veacurile (descrişi în versetul 6 ca "fericiţi şi sfinţi") vor învia la această primă înviere.

2. Ce alt eveniment va mai avea loc la prima înviere?

2. Ce alt eveniment va mai avea loc la prima înviere?


1 Corinteni 15:51, 52. Nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi _________ , într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii.

Filipeni 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale.

2 Tesaloniceni 2:8 Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale.

Apocalipsa 16:18, 20, 21 S-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare. ... Toate ostroavele au fugit şi munţii nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant (aprox. 34 kg) a căzut din cer peste oameni.

Apocalipsa 20:1, 2 Un înger ... a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana şi l-a legat pentru o mie de ani.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Urmăriţi harta celor o mie de ani de la sfârşitul acestei lecţii pentru a vedea un rezumat al evenimentelor ce vor avea loc la începutul celor o mie de ani.

3. Cine va fi înviat la cea de a doua înviere şi când va avea ea loc?

3. Cine va fi înviat la cea de a doua înviere şi când va avea ea loc?


Ioan 5:28, 29. Vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut _______ , vor învia pentru judecată.

Apocalipsa 20:5 Ceilalţi morţi (cei răi) n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Cei răi înviază la cea de a doua înviere generală de la sfârşitul celor o mie de ani.

4. Care este starea pământului în timpul celor o mie de ani?

4. Care este starea pământului în timpul celor o mie de ani?


Isaia 24:1. Iată, Domnul ________ ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa.

Ieremia 4:23-26 Mă uit la pământ şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri şi lumina lor a pierit. Mă uit la munţi şi iată că sunt zguduiţi. ... Mă uit şi iată că nu este nici un om; şi toate păsările cerurilor au fugit! ... Carmelul este un pustiu şi toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului şi înaintea mâniei Lui aprinse.

Ieremia 25:33 Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Pământul va fi complet distrus de cutremurul şi de grindina care vor preceda cea de-a doua venire a Domnului Isus. Va fi lăsat într-un întuneric total. Morţii vor sta întinşi pe toată suprafaţa pământului, fără ca cineva să-i plângă, deoarece nimeni nu va fi în viaţă. Cei drepţi se vor afla toţi în cer, iar cei răi vor fi toţi morţi. (vezi suplimentul despre "Adânc").

5. Unde se vor afla cei drepţi în timpul celor o mie de ani şi ce vor face?

5. Unde se vor afla cei drepţi în timpul celor o mie de ani şi ce vor face?


Ioan 14:3. Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca ________ _______ _______ ___ , să fiţi şi voi. (un răspuns de patru cuvinte)

Apocalipsa 20:4 Si am văzut nişte scaune de domnie şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata ... Şi au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani

1 Corinteni 6:2, 3 Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? ... Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  În timpul celor o mie de ani drepţii se vor afla în ceruri, luând parte la judecată. Nu ei vor hotărî cine va fi mântuit sau pierdut, deoarece Dumnezeu a decis deja acest lucru. Pur şi simplu ei vor confirma judecata lui Dumnezeu. "Judecăţile Tale au fost arătate."
Apocalipsa 15:4. Va fi recunoscută atât dreptatea pedepsei lui Dumnezeu în dreptul celor pierduţi cât şi răsplata pentru cei neprihăniţi (Apocalipsa 22:11, 12). Această fază a judecaţii are loc spre binele celor drepţi. De exemplu, să presupunem că dvs. ajungeţi în cer şi descoperiţi că pastorul pe care l-aţi apreciat atâta nu este acolo, totuşi vreun criminal notoriu este cu dvs. în cer! Desigur că veţi avea nevoie de o explicaţie. Îngerii ne vor conduce la cărţile în care s-a raportat totul spre a elimina orice îndoieli. La sfârşitul acestei faze a judecăţii, toţi vor fi convinşi pe deplin de dreptatea, iubirea şi nepărtinirea lui Dumnezeu. Ei vor declara, "Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte." Apocalipsa 19:2 (vezi nota suplimentară intitulată 'Harta celor o mie de ani')

6. Ce se va întâmpla la încheierea celor o mie de ani?

6. Ce se va întâmpla la încheierea celor o mie de ani?


Zaharia 14:1, 4, 5, 9. Iată, vine ziua Domnului ...Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele ______________ , care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc. ...Si atunci va veni Domnul Dumnezeul meu şi toţi sfinţii împreună cu El! ... Si Domnul va fi Împărat peste tot pământul.

Apocalipsa 21:2 Si eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  La încheierea celor o mie de ani, Noul Ierusalim cu cei sfinţi în el va coborî din ceruri şi se va aşeza pe ceea ce este acum Muntele Măslinilor. Domnul va transforma dealul într-o mare câmpie pentru ca cetatea să se poată aşeza.

7. Ce va mai avea loc pentru a-l elibera pe Satana din temniţa lui?

7. Ce va mai avea loc pentru a-l elibera pe Satana din temniţa lui?


Apocalipsa 20:5, 7. Ceilalţi morţi n-au înviat până ce nu s-au sfârşit cei o mie de ani. ... Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi _________ şi va ieşi din temniţa lui.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  După ce nelegiuiţii vor fi înviaţi, Satana va fi eliberat din nou pentru a-i amăgi şi conduce.

8. Ce va face Satana după ce vor învia cei răi?

8. Ce va face Satana după ce vor învia cei răi?


Apocalipsa 20:8, 9. Va ieşi din temniţa lui ca să ________ Neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Si ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Satana îi va amăgi pe oameni să creadă că pe nedrept a fost aruncat afară din cer şi că împreună ar putea lua cu asalt cetatea şi ar birui-o. Dându-şi seama că au fost lăsaţi în afara cetăţii celei sfinte, cei răi vor organiza un atac spre a cuceri Noul Ierusalim.

9. În acest moment crucial, ce eveniment va opri totul?

9. În acest moment crucial, ce eveniment va opri totul?


Apocalipsa 20:11, 12. Apoi am văzut un _____ ___ ______ mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. ... Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. (un răspuns din trei cuvinte)

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Deodată va apărea pe cer deasupra cetăţii scaunul de domnie a lui Dumnezeu şi va începe ultima fază a judecăţii. Luarea cu asalt a cetăţii lui Dumnezeu este astfel subit oprită. Se vor deschide cărţile şi viaţa fiecărui om va trece prin faţa lui. Totul va fi deschis spre a fi văzut atât de cei răi cât şi de cei drepţi (Luca 12:2, 3).

10. Ce se va întâmpla după ce vor fi judecaţi cei nelegiuiţi?

10. Ce se va întâmpla după ce vor fi judecaţi cei nelegiuiţi?


Romani 14:11. Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va _______ înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.

Filipeni 2:10, 11 Pentru ca în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Apocalipsa 19:1, 2 Am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea, ... Judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Toţi nelegiuiţii vor recunoaşte singuri că Dumnezeu a fost şi este drept şi corect şi că a încercat nespus de mult să-i salveze, dar ei au ales pe faţă să-L respingă şi să ducă o viaţă egoistă, iubind păcatul. După această recunoaştere universală, se va sfârşi pentru totdeauna această controversă a păcatului şi va fi cât se poate de normal ca păcătoşii să fie nimiciţi.

11. Ce va urma după aceea?

11. Ce va urma după aceea?


Apocalipsa 20:9. Dar din cer s-a pogorât un ___ care i-a mistuit.

Apocalipsa 20:15 Oricine n-a fost găsit în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  După aceea, un foc de la Dumnezeu va cădea peste cei răi şi va forma un imens iaz de foc în jurul cetăţii lui Dumnezeu. În cele din urmă, acest foc îi va transforma pe toţi în cenuşă (Maleahi 4:3). Cel rău nu va putea stăpâni în vreun fel acest foc, care se cheamă iad. În schimb, Satana împreună cu îngerii răi vor fi pedepsiţi prin foc şi preschimbaţi în cenuşă (Apocalipsa 20:10; Ezechiel 28:18).
Din acest foc nu va mai învia nimeni; de aceea se şi numeşte a doua moarte (Apocalipsa 20:14).

12. După ce se va stinge focul, ce va face Dumnezeu pentru poporul Său?

12. După ce se va stinge focul, ce va face Dumnezeu pentru poporul Său?


Isaia 65:17. Căci iată, Eu ______ ceruri noi şi un pământ nou.

2 Petru 3:13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou în care va locui neprihănirea.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  La sfârşitul celor şaptezeci de ani de robie babiloniană, copiii lui Israel s-au întors în Ţara Făgăduită şi au rezidit cetatea. După cei o mie de ani, sfinţii vor vedea cu ochii lor cum Domnul Isus va crea ceruri noi (o nouă atmosferă) şi un nou pământ desăvârşit, unde păcatul nu-şi va mai ridica niciodată capul său cel urât (Naum 1:9). Paradisul pe care l-au pierdut prin păcat Adam şi Eva va fi refăcut în toată frumuseţea lui edenică. Pacea, bucuria, iubirea şi o fericire desăvârşită vor domni pe vecie peste poporul lui Dumnezeu.

13. Unde vor locui în cele din urmă Dumnezeu şi cei drepţi?

13. Unde vor locui în cele din urmă Dumnezeu şi cei drepţi?


Matei 5:5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni ___________.

Apocalipsa 21:3 Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Atât Dumnezeu Tatăl cât şi Dumnezeu Fiul vor locui cu cei sfinţi pe noul pământ. Gândeşte-te numai -- să locuiască Dumnezeu lângă tine!

14. Domnul Isus declară:

14. Domnul Isus declară: "Eu Mă duc să vă pregătesc un loc." Ioan 14:2. El ţi-a pregătit o casă în cetatea cea sfântă. N-ai dori să primeşti chiar acum oferta Lui de viaţă veşnică pentru ca El să-ţi poată da naşterea din nou şi să te pregătească pentru împărăţia Sa?
Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Harta celor o mie de ani
Evenimente cu care încep cei o mie de ani:

1. Domnul Isus revine pentru sfinţii Săi, iar morţii cei drepţi înviază.

2. Cei răi sunt ucişi de venirea Domnului, la care se adaugă cutremure devastatoare şi grindină.

3 Drepţii în viaţă sunt preschimbaţi, apoi sunt luaţi ca să-L întâmpine pe Domnul în văzduh.

4. Cei drepţi sunt purtaţi pe nori către cer.


Starea de lucruri şi evenimentele din timpul celor o mie de ani:

1. Sfinţii din cer participă la judecata celor răi.

2. Satana şi îngerii săi sunt siliţi să rămână pe pământul complet pustiit şi întunecat.

3. Nici un om nu este în viaţă pe pământ.


Evenimentele de la sfarşitul celor o mie de ani:

1. Domnul Isus Se întoarce cu sfinţii Săi şi cetatea cea sfântă coboară pe Muntele Măslinilor.

2. Cei răi sunt înviaţi iar Satana îi convinge pe cei răi să atace sfânta cetate.

3. Cei nelegiuiţi sunt judecaţi, apoi sunt pedepsiţi prin focul din cer care în cele din urmă îi nimiceşte pe cei pierduţi.

4. Dumnezeu creează un cer nou şi un pământ nou din cenuşa unui pământ curăţit.


Adâncul
Termenul "adâncul" din Apocalipsa 20:1 deseori a fost greşit înţeles. Este tradus din cuvântul grecesc "abusos", rădăcina cuvântului englezesc "abis". In Vechiul Testament Grecesc, acest cuvânt se referă la pământul fără formă şi întunecat, aşa cum era înainte de creaţiune. "Pământul era pustiu şi gol peste faţa adâncului de ape era întuneric." Geneza 1:2. Cuvântul "abusos" se mai foloseşte în Luca 8,31 pentru a ilustra o situaţie în care demonii nu au pe cine poseda sau controla.

În timpul celor o mie de ani, cel rău este legat prin circumstanţe, "ca să nu mai înşele neamurile." Apocalipsa 20:3. Un lanţ propriu zis n-ar reuşi niciodată să ţină în lanţuri o fiinţă spirituală. Un singur lucru l-ar împiedica de a-i ispiti pe oameni şi anume dacă n-ar fi nici un om viu! Când va veni Domnul Isus, cei răi vor fi toţi morţi iar cei neprihăniţi vor fi luaţi la cer, aşa că Satana şi îngerii săi vor fi limitaţi la această planetă fără să aibă pe cine să mai ispitească. Timp de o mie de ani vor rătăci şi vor privi roada răzvrătirii lor. N-a existat niciodată vreun lanţ al circumstanţelor care să lege într-atât. Astfel vor fi legaţi îngerii cei răi şi Satana. "Aceştia vor fi strânşi ca prinşi de război şi puşi într-o temniţă, vor fi închişi în gherle, şi, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiţi." Isaia 24:22.