Jorden vilar

Jorden vilar Lesson 12

Vår värld skapades ursprungligen med perfekt ekologisk balans. Människan, djuren och växtvärlden existerade i fullständig harmoni. Men när synden kom in i världen, ändrades allt detta. Människan började äta upp djuren, och djuren började äta upp varandra. Törne och tistel sköt upp överallt. Syndens gissel utarmade till och med själva jordmånen. Gud sade till Kain, "När du brukar jorden, skall den inte mer ge dig sin gröda." 1 Mosebok 4:12.

Detta är en av anledningarna till att Gud befallde Israels barn att låta all åkermark vila, eller ligga i träda som vi säger idag, vart sjunde år. (2 Mosebok 23:10,11). Det skulle ge jorden en chans att återfå sin vitalitet och samtidig ge en frivillig skörd till de fattiga. Men de flesta brydde sig inte om detta påbud eller till och med vägrade lyda det. Men så kom den hemska domens dag. Den babyloniske kung Nebukadnessar kom till Juda och dödade alla som hade satt sig upp emot honom. Många släpades iväg som fångar till Babylon, en fångenskap som skulle vara i 70 år. Under hela den här tiden låg Israels land i träda, "till dess att landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde, hade det sabbatsvila." 2 Krönikeboken 36:21. När de 70 åren var till ända, återvände de överlevande till det utlovade Kanaans land. De började åter bruka jorden och byggde även upp Jerusalem igen.

I 6000 år nu, har Jesus sått evangeliets frö. Bibeln säger att "för Herren är en dag som tusen år." 2 Petrus 3:8. Snart kommer Kung Jesus för att skörda världen. Många kommer att bli förintade av strålglansen vid hans tillkommelse, andra kommer att få följa med honom till hans härlighets rike. Sedan kommer den här gamla, trötta jorden att få en tusenårig sabbat!
1. Hur börjar de 1,000 åren?

1. Hur börjar de 1,000 åren?


1 Tessalonikerbrevet 4:16. Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, ...och först skall de i Kristus döda ______.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Jesu återkomst och de rättfärdigas uppståndelse inleder de tusen åren. ("Millennium" på latin). De rättfärdiga (de beskrivs som "saliga och heliga" i Uppenbarelseboken 20:6) från alla tidsåldrar kommer att uppväckas i denna första uppståndelse.

2. Vad mer kommer att hända vid den första uppståndelsen?

2. Vad mer kommer att hända vid den första uppståndelsen?


1 Korinterbrevet 15:51, 52. Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bli ______, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå.

Filipperbrevet 3:21 ...vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den blir lik hans härlighetskropp.

2 Tessalonikerbrevet 2:8 Sedan skall "den Laglöse" träda fram, och honom skall då Herren Jesus ...tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse.

Uppenbarelseboken 16:18, 20, 21 Det blev en stor jordbävning, en jordbävning så våldsam och så stor, att dess like inte hade förekommit, alltsedan människor blevo till på jorden. Och alla öar flydde, och inga berg fanns mer. Och stora hagel, centnertunga (ca 30 kg), föll ned från himmelen på människorna.

Uppenbarelseboken 20:1, 2 En ängel ...grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Studera översikten över de tusen åren som finns i slutet av den här lektionen. Där står det vad som händer i början av den tidsperioden.

3. När sker den andra uppståndelsen, och vem blir uppväckt då?

3. När sker den andra uppståndelsen, och vem blir uppväckt då?


Johannes 5:28, 29. Alla som äro i gravarna skola höra hans röst och gå ut ur dem: de som hava gjort vad gott är skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ______ är skola uppstå till dom.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Den andra stora uppståndelsen är de ogudaktigas uppståndelse. Den inträffar vid slutet av de tusen åren.

4. I vilket tillstånd befinner sig jorden under de tusen åren?

4. I vilket tillstånd befinner sig jorden under de tusen åren?


Jesaja 24:1. Se, Herren ______ jorden och föröder den; han omvälver, vad därpå är, och förströr dess inbyggare..

Jeremia 4:23-26 Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom, och upp mot himmelen, och där lyste intet ljus. Jag såg på bergen, och se, de bävade... då fanns där ingen människa, och alla himmelens fåglar hade flytt bort. ...Då var det bördiga landet en öken, och alla dess städer var nedbrutna, för Herrens ansikte, för hans vredes glöd.

Jeremiah 25:33 Och de som blir slagna av Herren på den tiden skall ligga strödda från jordens ena ända till den andra; man skall inte hålla dödsklagan efter dem eller samla dem tillhopa och begrava dem.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Jorden kommer att bli totalförstörd av jordbävningen och hagelstormen vid Jesus återkomst. Det kommer att bli totalt mörker. Döda människor kommer att ligga utströdda över jordens yta, men det finns ingen levande människa kvar att sörja över dem. De rättfärdiga är allesammans i himmelen, och de orättfärdiga är allesammans döda. (Läs "Avgrunden" i tillägget till den här lektionen.)

5. Var kommer Guds barn att vara under de tusen åren, och vad gör de där?

5. Var kommer Guds barn att vara under de tusen åren, och vad gör de där?


John 14:3. Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att ______ ______ ______, där skolen I ock vara.

Uppenbarelseboken 20:4 Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. ...dessa blev nu åter levande och fick regera med Kristus i tusen år.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Under de tusen åren kommer de heliga att vara i himlen och tar del i domen över de orättfärdiga. De avgör inte vem som är frälst eller förlorad, för det har Gud redan bestämt, men de bekräftar Guds beslut. "Ty dina domar har blivit uppenbara." Uppenbarelseboken 15:4.
Rättvisan i Guds straff kommer att bekräftas, likaväl som de gudfruktigas belöning (Uppenbarelseboken 22:11, 12). Denna rättegång hålls för de heligas skull. De kommer at få förklaringen till varför deras favoritpastor inte är i himlen, medan en ökänd förbrytare är det, till exempel. Änglarna kommer att leda oss genom domstolsprotokollen, och vi kommer att bli helt övertygade om Guds opartiska rättvisa och kärlek till alla. Vi kommer att kunna försäkra: "Rätta och rättfärdiga är hans domar." Uppenbarelseboken 19:2. (Se "Översikt av de tusen åren" i tillägget i slutet av lektionen.)

6. Vad händer vid slutet av de tusen åren?

6. Vad händer vid slutet av de tusen åren?


Sakarja 14:1, 4, 5, 9. Se, en dag skall komma, en Herrens dag. ...Och han skall den dagen stå med sina fötter på ______, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, ... Då skall Herren, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig. Och Herren skall då vara konung över hela jorden.

Uppenbarelseboken 21:2 Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Det Nya Jerusalem med alla de heliga kommer ner från himlen och landar på vad vi nu kallar Oljeberget. Herren kommer att jämna ut berget för att göra en stor slätt för staden att landa på.

7. Vad sker härnäst med Satan?

7. Vad sker härnäst med Satan?


Uppenbarelseboken 20:5, 7. De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända. ...Men när de tusen åren hava gått till ända, skall Satan komma ______ ur sitt fängelse.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Efter att alla de orättfärdiga har uppväckts, kommer Satan ännu en gång att bli fri för att bedra och manipulera dem.

8. Vad kommer Satan att göra när de ogudaktiga har uppstått?

8. Vad kommer Satan att göra när de ogudaktiga har uppstått?


Uppenbarelseboken 20:8, 9. Han skall då gå ut för att ______ de folk som bo vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet. Och de draga fram över jordens hela vidd och omringa de heligas läger och "den älskade staden".

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Satan kommer att upphetsa människorna att tro att de blivit orättvist utestängda från himlen, och övertyga dem om att de tillsammans skulle kunna inta det Nya Jerusalem. De orättfärdiga kommer att organisera sig till attack mot staden.

9. I detta kritiska ögonblick, vad kommer då att hända?

9. I detta kritiska ögonblick, vad kommer då att hända?


Uppenbarelseboken 20:11, 12. Och jag såg en stor vit ______ och honom som satt därpå. ...Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Guds tron kommer plötsligt att bli synlig i skyn ovanför staden, och slutfasen av domen börjar. Anfallet på staden avbryts. Böcker kommer att öppnas och varje person får se sitt liv passera revy framför sig. Både de orättfärdiga och de rättfärdiga kommer att se vad det står i dessa böcker. (Lukas 12:2, 3)

10. Vad händer efter det att de ogudaktiga har blivit dömda?

10. Vad händer efter det att de ogudaktiga har blivit dömda?


Romarbrevet 14:11. Så sant jag lever, säger Herren, för mig skola alla knän ______ sig, och alla tungor skola prisa Gud.

Filipperbrevet 2:10, 11 För att i Jesu namn alla knän skall böja sig, deras som är i himmelen, och deras som är på jorden, och deras som är under jorden, och för att alla tungor skall bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.

Uppenbarelseboken 19:1, 2 "Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sade ...rätta och rättfärdiga är hans domar".

Svar:  ____________________

NOTERA:

  De orättfärdiga kommer alla att erkänna och medge att Gud är god och rättvis och att han gjort allt han kunde för att frälsa dem, men att de öppet och medvetet avvisat honom för att leva ett själviskt liv i synd. Efter denna universella bekännelse kommer kampen mellan det goda och det onda att vara slutgiltigt avgjord, och alla syndare kommer att förintas.

11. Vad händer härnäst?

11. Vad händer härnäst?


Uppenbarelseboken 20:9. ______ faller ned från himmelen från Gud och förtär dem.

Uppenbarelseboken 20:15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Gud låter eld falla över de ogudaktiga och det blir till en stor eldsjö runt omkring Guds stad. Elden förvandlar allting till aska (Malaki 4:3). Det är den här elden som är helvetet, och i stället för att ha kontroll över den, så kastas Satan och hans änglar också i den och blir till aska (Uppenbarelseboken 20:10; Hesekiel 28:18). Från denna eld, som också kallas den andra döden, finns ingen uppståndelse (Uppenbarelseboken 20:14).

12. Efter det att elden har slocknat, vad kommer Gud att göra för sitt folk?

12. Efter det att elden har slocknat, vad kommer Gud att göra för sitt folk?


Jesaja 65:17. Ty se, jag vill ______ nya himlar och en ny jord.

2 Petrus 3:13 Men "nya himlar och en ny jord", där rättfärdighet bor, förbidar vi efter hans löfte.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Efter de 70 åren av babylonisk fångenskap återvände Israels barn till det utlovade landet och byggde åter upp staden. Efter de tusen åren får de heliga bevittna hur Jesus skapar en ny himmel (vad vi kallar atmosfären), och en perfekt, ny jord. Här kommer synden aldrig mer att återuppstå. (Nahum 1:9). Paradiset som Adam och Eva förlorade när de syndade, kommer att återställas i sin fulla glans. Frid, glädje, kärlek och fullkomlig lycka kommer att vila över Guds folk för alltid!

13. Var skall Gud och de rättfärdiga slutligen bo?

13. Var skall Gud och de rättfärdiga slutligen bo?


Matteus 5:5. Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta ______.

Uppenbarelseboken 21:3 Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Både Gud Fader och Gud Sonen kommer att bo med sina älskade barn på den nya jorden. Vilken tanke - att ha Gud till granne!

14. Jesus säger:

14. Jesus säger: "Jag går bort för att bereda er rum." Johannes 14:2. Han har en praktvilla beredd för dig i den heliga staden. Vill du inte ta emot hans erbjudande om evigt liv, så han kan ge dig pånyttfödelsen och bereda dig för sîtt rike?
Svar:  ____________________


Tillägg

Översikt över de 1000 åren
Händelser som inleder de 1000 åren:

1. Jesus kommer för att hämta sina heliga, och de som dött rättfärdiga uppväcks.

2. De orättfärdiga förgås vid anblicken av Jesu återkomst, och genom förödande jordbävningar och hagel.

3. De levande rättfärdiga förvandlas, och far sedan upp för att möta Herren i luften.

4. Ett moln tar de rättfärdiga till himlen.


Tillstånd och händelser under de 1000 åren:

1. De heliga i himlen är med och dömer de orättfärdiga.

2. Satan och hans änglar tvingas vara kvar på en totalt öde och mörk jord.

3. Inga människor lever på jorden.


Händelser vid slutet av de 1000 åren:

1. Jesus, tillsammans med sina heliga återvänder till jorden. Den heliga staden sänkes ner till Oljeberget.

2. De orättfärdiga uppväcks, och Satan övertalar dem att anfalla den heliga staden.

3. De orättfärdiga är dömda, och straffas genom att eld faller ner från himlen och förintar dem.

4. Gud skapar en ny himmel och en ny jord.


Avgrunden
Ordet "avgrund" i Uppenbarelseboken 20:1 missförstås ofta. Det är översatt från det grekiska ordet "abusos". Det är samma ord som översatts med att jorden var "öde och tom, och mörker var över djupet". 1 Mosebok 1:1, 2. Det används också i Lukas 8:31 för att beskriva ett ställe där demoner inte har någon att fara in i eller att härska över.

Under de 1000 åren kommer Satan att vara bunden, eller fängslad, av omständigheter, "på det att han inte mer skulle förvilla folken". Uppenbarelseboken 20:3. En fysisk kedja skulle aldrig kunna hålla en andlig varelse. Det finns bara en sak som kan hindra honom från att förleda människor, och det är om det inga människor finns att förleda! När Jesus kommer, dödas alla orättfärdiga människor, och alla rättfärdiga hämtas upp till himlen. Satan och hans änglar blir ensamma kvar här på jorden och har ingen att fresta. Tusen år av ensamhet har de på sig att betänka vad de har ställt till med. Starkare kedja av omständigheter har aldrig funnits, och det är med denna kedja som Satan och hans änglar är fängslade. "Och de skall samlas tillhopa, såsom fångar hopsamlas i fånggropen, och skall inneslutas i fängelse sent omsider når dem hemsökelsen." Jesaja 24:22.