Semnul lui Cain

Semnul lui Cain Lesson 14
Primii doi fii ai lui Adam şi ai Evei se deosebeau nespus prin personalitate şi purtare. Lui Cain îi plăcea să lucreze pământul şi să zidească, în timp ce lui Abel îi plăcea să-şi plimbe turmele pe dealuri şi pajişti.

După ce păcatul a pătruns în lumea noastră din pricina neascultării lui Adam şi a Evei, Dumnezeu a înfiinţat un sistem de jertfe şi a făcut cunoscut că fără vărsare de sânge nu poate exista iertare de păcat (Evrei 9:22). El le-a făcut cunoscut că aceste jertfe prefigurau un timp când Domnul Isus urma să devină om şi să moară ca Miel al lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii. Cu credinţă, Abel a adus un miel tânăr ca jertfă pentru păcatele sale, dar Cain n-a considerat necesar să asculte de porunca lui Dumnezeu în amănunţime. El s-a gândit că sistemul de jertfe este cam complicat şi în sinea lui a judecat că atâta timp cât tot Îi aducea o jertfă lui Dumnezeu, amănuntele erau lipsite de importanţă. Asa că aduse o jertfă din ceea ce îi producea câmpul. Cain a urmărit invidios şi plin de furie cum din cer a coborât un foc şi a mistuit jertfa lui Abel dar nu s-a atins de loc de propria lui jertfă. Cu iubire, Domnul l-a îndemnat pe Cain să se smerească şi să asculte, dar încăpăţânat Cain a stăruit în răzvrătirea lui. Şi Abel a încercat să stea de vorbă cu fratele lui mai mare, dar Cain s-a înfuriat. Când şi-a revenit, trupul lui Abel plin de sânge zăcea nemişcat la picioarele lui. Dumnezeu a rostit un blestem asupra lui Cain, iar când Cain s-a plâns că blestemul este prea mare, Domnul a aşezat un semn asupra lui pentru ca generaţiile viitoare să nu se răzbune pentru acest prim homicid.

Cartea Apocalipsei ne spune că, în ultimile zile ale pământului, se va da din nou o luptă între creştini cu privire la cum şi când să se închine. În curând, fiecare va fi identificat fie prin sigiliul lui Dumnezeu fie prin semnul fiarei.
1. Cine vor fi cei ocrotiţi în timpul ultimelor şapte plăgi?

1. Cine vor fi cei ocrotiţi în timpul ultimelor şapte plăgi?


Apocalipsa 7:3. Zicând: "Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune __________ pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Aceia care vor primi pecetea (sigiliul) lui Dumnezeu pe fruntea lor vor fi ocrotiţi în timpul plăgilor (Psalmul 91:7-11).

2. Ce reprezintă

2. Ce reprezintă "pecetea" pe care o au cei drepţi pe fruntea lor?


Isaia 8:16. Înveleşte această mărturie; pecetluieşte această _________ între ucenicii Mei.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Cuvântul "descoperire" este tradus "lege" în versiunea King James. Pecetea lui Dumnezeu se găseşte în legea Sa. Un sigiliu sau o pecete face ca un document să devină oficial şi normal el conţine trei caracteristici: numele, funcţia şi teritoriul. Un exemplu ar fi "Cir, împăratul Persiei" din Ezra 1:1.

3. Care poruncă din cele zece cuprinde toate elementele unui sigiliu?

3. Care poruncă din cele zece cuprinde toate elementele unui sigiliu?


Exodul 20:11. Căci în şase zile ___ _______ ________ cerurile, pământul şi marea şi ______ ce este în ele. (un răspuns de patru cuvinte).

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Porunca a patra este singura care conţine toate cele trei elemente ale unui sigiliu: (1) "Domnul" -- Numele Lui, (2) "a făcut" --funcţia Lui de Creator, (3) "cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele"--domeniul Său.

4. Ce a dat Dumnezeu ca un semn deosebit al puterii Sale?

4. Ce a dat Dumnezeu ca un semn deosebit al puterii Sale?


Ezechiel 20:12. Le-am dat şi ________ Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.

Ezechiel 20:20 Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele vor fi un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!

Exodul 31:13 Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi un semn între Mine si voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Dumnezeu declară clar că El a dat Sabatul ca un semn al puterii Sale de a crea şi de a sfinţi. Sabatul reprezintă sigiliul Său sau semnul Său de autoritate. Cuvintele "pecete," "semn," sau "simbol" sunt folosite în acelaşi sens în toată Biblia (compară Geneza 17:11 cu Romani 4:11 şi Apocalipsa 7:3 cu Ezechiel 9:4).

5. Ce îi sileşte pe toţi cea de-a doua fiară din Apocalipsa să primească ?

5. Ce îi sileşte pe toţi cea de-a doua fiară din Apocalipsa să primească ?


Apocalipsa 13:16. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un ________ pe mâna dreaptă sau pe frunte.

Răspundeţi:  ____________________

6. Care este semnul fiarei?

6. Care este semnul fiarei?


Faptele apostolilor 5:29. Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: "Trebuie să ________ mai mult de Dumnezeu decât de _______.(un răspuns din două cuvinte)

Dacă vei alege să asculţi de legile papalităţii (duminica) mai mult decât de legea lui Dumnezeu (Sabatul) vei primi semnul fiarei.

Romani 6:16 Nu ştiţi că dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?

Ce este păcatul?

1 Ioan 3:4 Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Am identificat prima fiară din Apocalipsa 13 în lecţia 13. Care este semnul puterii şi autorităţii ei? Cea mai bună cale de a descoperi semnul autorităţii ei este de a întreba direct papalitatea. Urmăriţi secţiunea de mai jos dintr-un catehism catolic:Întrebare: Care zi este Sabatul?

Răspuns: Sâmbăta este ziua Sabatului.

Întrebare: De ce păstrăm duminica în locul sâmbetei?

Răspuns: Păstrăm duminica în locul sâmbetei deoarece biserica catolică a transferat solemnitatea de la ziua de sâmbătă zilei de duminică. 1


Iată o altă declaraţie dintr-un catehism:


Întrebare: Există vreo altă cale de a dovedi că biserica are putere să instituie sărbători cu privire la învăţături?


Răspuns: Dacă n-ar avea o astfel de putere, nu ar fi făcut ceea ce recunosc toţi teologii moderni-- n-ar fi putut să schimbe păstrarea sâmbetei, ziua a şaptea cu păstrarea duminicii, prima zi a săptămânii, o schimbare pentru care nu există nici o autoritate din scriptură." 2

Aşa că papalitatea declară că semnul puterii şi autorităţii sale sfinţeşte duminica--o schimbare pe care practic o acceptă toată creştinătatea. (vezi nota suplimentară intitulată "Ce întrebare importantă le pune papalitatea protestanţilor?")1Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine / Catehismul Convertitului la Doctrina Catolică (St.Louis: B. Herder Book Co., 1957 edition), p.50,
2Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P. J. Kenedy & Sons, third American edition, revised, n.d.), p. 174.

7. Se pot vedea fie semnul fiarei fie sigiliul lui Dumnezeu?

7. Se pot vedea fie semnul fiarei fie sigiliul lui Dumnezeu?


Evrei 10:16. Voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în _______ lor.

Eclesiastul 9:10 Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta.

Exodul 13:9 Să-ţi fie ca un semn pe mână şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca Legea Domnului să fie totdeauna în gura ta.

Isaia 59:6, 7 Lucrările lor sunt nişte lucrări nelegiuite şi în mâinile lor sunt fapte de silnicie. ... Gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul şi nimicirea sunt pe drumul lor.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Nici semnul fiarei nici sigiliul lui Dumnezeu nu se pot vedea din afară. Fruntea reprezintă mintea, iar mâna este un simbol al muncii. "Pe mână" sau "între ochi" reprezintă simboluri frecvente în Scriptură cu privire la gândurile şi faptele cuiva (Exodul 13:16; Deuteronomul 6:8; 11:18).Cineva va primi semnul fiarei pe frunte când va alege să creadă că duminica este o zi sfântă în ciuda adevărului biblic. Cineva va fi însemnat pe mâna dreaptă dacă va lucra în Sabatul lui Dumnezeu sau va ţine duminica din raţiuni de convenienţă-- cum ar fi un serviciu, familia, etc. Deşi semnul le este invizibil oamenilor, Dumnezeu cunoaşte ce semn poartă fiecare (2 Timotei 2:19). Într-un sens, fiecare îşi va purta propriul semn. Dacă voi respecta şi voi avea consideraţie pentru Sabatul cel sfânt al lui Dumnezeu, El mă va însemna ca fiind al Său. Dacă voi avea respect pentru sabatul cel fals al fiarei, Dumnezeu mă va însemna ca aparţinând fiarei.

8. Cum Îşi dă seama Domnul Isus că suntem robii/slujitorii Săi?

8. Cum Îşi dă seama Domnul Isus că suntem robii/slujitorii Săi?


Romani 6:16. Nu ştiţi că dacă vă daţi robi cuiva, sunteţi robii aceluia de care _________ .

Ioan 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

Răspundeţi:  ____________________

9. Poartă deja cineva semnul fiarei?

9. Poartă deja cineva semnul fiarei?


Apocalipsa 13:17. Nimeni să nu poată ______ sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Nimeni nu poartă acum semnul fiarei. Când va deveni un decret impus, doar aceia care au primit semnul fiarei vor putea să cumpere sau să vândă. Atunci, cei ce vor păzi Sabatul sfânt al lui Dumnezeu o vor face cu riscul vieţii (Apocalipsa 13:15), iar aceia care vor alege să calce ziua Lui sfântă şi se vor declara pe faţă astfel, ascultând mai mult de legile oamenilor decât de Legea lui Dumnezeu vor fi însemnaţi ca aparţinându-i lui Antihrist. Toţi cei ce vor fi credincioşi Domnului Isus şi zilei Sale celei sfinte vor primi sigiliul lui Isus, devenind ai Săi astfel pentru totdeauna. Aceia care vor încerca să rămână neutri vor fi socotiţi de partea Antihristului (Matei 12:30).

10. Care anume două lucruri încearcă să le schimbe puterea Antihristului?

10. Care anume două lucruri încearcă să le schimbe puterea Antihristului?


Daniel 7:25. Se va încumeta să schimbe vremile şi ____________.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Daniel 7 ne descoperă o descriere a puterii Antihristului din Vechiul Testament. El prezice clar că fiara va încerca să schimbe atât legea lui Dumnezeu cât şi vremile. Papalitatea a încercat să schimbe legea lui Dumnezeu (1) omiţând cea de a doua poruncă ce se referea la închinarea la chipuri, (2) scurtând a patra poruncă de la 94 de cuvinte la doar opt pentru a evita să amintească a câta zi este Sabatul şi (3) împărţind porunca a zecea în două porunci. Papalitatea a încercat să schimbe vremurile lui Dumnezeu (1) învăţându-i pe oameni să recunoască prima zi a săptămânii ca fiind Sabatul în loc de a şaptea şi (2) adoptând obiceiul păgân roman de a începe fiecare zi la miezul nopţii în loc de apusul soarelui. Astfel Dumnezeu socoteşte Sabatul de vineri de la apusul soarelui până sâmbătă la apusul soarelui (Leviticul 23:32). Nici un muritor n-ar trebui să îndrăznească vreodată să micşoreze importanţa legii şi vremurilor sfinte ale lui Dumnezeu (Matei 5:18).

11. Cu privire la ce îi mustra Dumnezeu pe preoţii sau pastorii din vechime?

11. Cu privire la ce îi mustra Dumnezeu pe preoţii sau pastorii din vechime?


Maleahi 2:8, 9. Aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi ... N-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi ______ _______ ________ când tălmăciţi Legea.(trei cuvinte)

Osea 4:6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa şi Eu te voi lepăda şi nu-mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Dumnezeu încă suferă când pastorii Săi sunt părtinitori cu privire la opt sau nouă porunci şi îi fac pe mulţi să se poticnească de porunca Lui de a sfinţi Sabatul. Practic toate bisericile recunosc în documentele lor oficiale că nu există nici un text în Scriptură care să dovedească sfinţenia duminicii. Tragic, atât protestanţii cât şi catolicii se dovedesc vinovaţi înaintea barei de judecată a lui Dumnezeu pentru ca au eliminat Sabatul biblic! Însuşi Dumnezeu a dat Sabatul ca pe un semn al puterii Lui de a crea şi al puterii Lui de a sfinţi şi mântui (Exodul 31:17; Ezechiel 20:12). Oare să îndrăznească cineva să se joace cu acest semn sfânt, ce-L reprezintă pe măreţul Dumnezeu al cerurilor şi a tot ceea ce reprezintă El?

12. Cum considerau conducătorii vechiului Israel poruncile Legii Sale?

12. Cum considerau conducătorii vechiului Israel poruncile Legii Sale?


Osea 8:12. Chiar dacă îi scriu toate poruncile Legii Mele, totuşi ele sunt privite ca ceva ________.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Timpurile nu s-au schimbat prea mult. Dumnezeu a aşezat Sabatul, marele Lui semn, în mijlocul Legii Sale şi Îşi începe acea poruncă prin cuvintele "adu-ţi aminte". Cu toate acestea chiar şi astăzi mulţi oameni consideră că este un lucru ciudat, străin să păzeşti Sabatul zilei a şaptea.

13. Ce mustrare solemnă le-a adresat Dumnezeu conducătorilor religioşi cu privire la sfinţirea Sabatului?

13. Ce mustrare solemnă le-a adresat Dumnezeu conducătorilor religioşi cu privire la sfinţirea Sabatului?


Ezechiel 22:8. Tu Îmi ____________ locaşurile Mele cele sfinte, Îmi spurci Sabatele.

Ezechiel 22:26 Preoţii lui calcă Legea Mea şi Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte; nu fac nici o deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt ... îşi întorc ochii de la Sabatele Mele şi sunt pângărit în mijlocul lor.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Dumnezeu îi mustră pe faţă pe conducătorii religioşi care susţin că Sabatul nu are nici o importanţă şi care pretind "Aşa zice Domnul" când nu este adevărat.

14. Care anume păcat le porunceşte Dumnezeu conducătorilor să-l facă cunoscut?

14. Care anume păcat le porunceşte Dumnezeu conducătorilor să-l facă cunoscut?


Isaia 58:1, 13, 14. Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi ________ poporului Meu nelegiuirile lui. ... Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, ... Atunci te vei putea desfăta in Domnul.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Dumnezeu îi îndeamnă pe conducătorii spirituali să arate că este păcat să calci Sabatul şi să insiste ca poporul Său să sfinţească Sabatul Său. Aşa cum a fost valabil pentru ucenicii din vechime, tot astfel singura noastră siguranţă se află în a-I da ascultare mai degrabă lui Dumnezeu decât oamenilor (Fapte 5:29).

15. Ce are loc atunci când te hotărăşti să-L primeşti pe Domnul Isus şi să-L urmezi în totul?

15. Ce are loc atunci când te hotărăşti să-L primeşti pe Domnul Isus şi să-L urmezi în totul?


Matei 11:29. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi _______ pentru sufletele voastre.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  La convertire o pace deplină şi o odihnă cerească vor pătrunde în sufletul tău. Sabatul, care înseamnă "odihnă" reprezintă un simbol al odihnei şi păcii care vine după naşterea din nou (Evrei 4:1-10). Cei care într-adevăr s-au născut din nou vor păzi Sabatul ca un semn binecuvântat al acelei odihne (urmăreşte versetele 4, 9, 10). Nu poate exista o bucurie asemenea bucuriei pe care o simte un om convertit care sfinţeşte Sabatul lui Dumnezeu.

16. Înainte ca să spui

16. Înainte ca să spui "nu" semnului fiarei, trebuie să spui "da" sigiliului lui Dumnezeu. Domnul Isus aşteaptă la uşa inimii tale ca să răspunzi. N-ai vrea să te hotărăşti chiar acum să treci sub stindardul Sabatului Său celui sfânt ca dovadă că L-ai primit pe El ca Mântuitor al tău personal şi Creator?
Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Ce întrebare importantă le pune papalitatea protestanţilor?
În repetate rânduri protestanţii i-au pus următoarea întrebare papalităţii: "Cum aţi îndrăznit să schimbaţi legea lui Dumnezeu?" Dar întrebarea pusă protestanţilor de către biserica catolică este şi mai pătrunzătoare.

Iată răspunsul oficial: "Ne spuneţi că sâmbăta era sabatul iudaic, dar că sabatul creştin a fost schimbat în duminică. Schimbat! De către cine? Cine are autoritatea să schimbe o poruncă clară a Dumnezeului Atotputernic? Când Dumnezeu a rostit şi a spus "Să sfinţeşti ziua a şaptea" cine va îndrăzni să zică, 'Nu-i chiar aşa, poţi să lucrezi şi să-ţi faci tot felul de lucruri lumeşti în ziua a şaptea, dar să sfinţeşti prima zi în schimbul ei?

Este o întrebare foarte importantă, la care nu ştiu cum puteţi răspunde. Sunteţi protestant şi mărturisiţi că vă conduceţi după Biblie şi numai după Biblie şi totuşi într-o problemă atât de importantă cum este păstrarea unei zile din şapte ca o zi sfântă, mergeţi împotriva literei clare a Bibliei şi aşezaţi o altă zi în locul zilei pe care Biblia a poruncit-o. Porunca de a sfinţi a şaptea zi este una din cele zece porunci credeţi că celelalte nouă mai sunt valabile cine v-a dat autoritate să vă atingeţi de a patra? Dacă sunteţi consecvenţi cu propriile principii, dacă urmaţi cu adevărat Biblia şi numai Biblia, ar trebui să fiţi în stare să dovediţi cu vreun text din Noul Testament că porunca a patra s-ar fi schimbat."1

1Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day? - De ce nu sfinţiţi ziua Sabatului? (London: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3,4.