Kains merke

Kains merke Lesson 14

Adam og Evas to første sønner var veldig forskjellige i personlighet og oppførsel. Kain lengtet etter å dyrke og bygge, mens Abel elsket å farte over åser og gressletter med dyrene.

Etter at synden kom inn i verden fordi Adam og Eva var ulydige, så etablerte Gud et offersystem som viste at uten blodsutgytelse finnes det ingen tilgivelse for synd (Hebr 9,22). Han forklarte dem at disse ofringene pekte frem mot den tiden da Jesus ville bli menneske og dø som et Guds Lam for verdens synder. Abel brakte trofast frem et ungt lam som offer for sine synder, men Kain mente at det var unødvendig å adlyde Guds bud så nøye. Han vurderte offersystemet som grisete, og resonerte med at så lenge han
brakte frem et offer for Herren, så var det ikke så nøye med detaljene. Dermed frembrakte han et offer av sitt eget arbeid — dyrket på sin egen åker. Kain så med sjalu og onde øyne på at ild kom ned fra himmelen og fortærte Abels offer, mens hans eget offer forble urørt. Herren ba inntrengende og kjærlig Kain om å ydmyke seg selv og adlyde, men Kain forble gjenstridig i sitt opprør. Abel forsøkte også på en mild måte å irettesette sin eldre bror, men Kain eksploderte i raseri. Når han gjenvant fatningen lå Abels blodige kropp livløs foran ham. Gud lyste en forbannelse over Kain og når Kain klaget over dommen plasserte Herren et merke på ham slik at de som fant ham ikke skulle slå ham i hjel.

Åpenbaringsboken forteller oss at i de siste dager vil det igjen bli en kamp mellom kristne vedrørende hvordan og når vi skal tilbe. Snart vil alle bli identifisert enten av Guds segl eller dyrets merke.
1. Hvem vil bli beskyttet gjennom de syv siste plagene?

1. Hvem vil bli beskyttet gjennom de syv siste plagene?


Åp 7,3 Og sa: «Gjør ikke skade på jorden, havet eller trærne før vi har beseglet pannene til vår Guds tjenere.»

Svar:  ____________________

Merk:

  De som mottar Guds segl vil bli beskyttet under plagene (Sal 91,7-11).

2. Hva er

2. Hva er "seglet" som de rettferdige har i sine panner?


Jes 8,16 Bind opp vitnesbyrdet, sett segl for loven hos mine disipler!

Svar:  ____________________

Merk:

  Guds segl finnes i Hans lov. Et segl er det som gjør et dokument offisielt, og det inneholder normalt tre element: Navn, posisjon og herskeområde. Et eksempel kan være, "Kyros, Persias konge" Esra 1,2.

3. Hvilket av de ti bud inneholder alle elementene til et segl?

3. Hvilket av de ti bud inneholder alle elementene til et segl?


2 Mos 20,11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem.

Svar:  ____________________

Merk:

  Det fjerde budet er det eneste som inneholder alle tre elementene i et segl: (1) "Herren" — Hans navn, (2) "skapte" — Hans posisjon som Skaper, (3) "himmelen og jorden, havet og alt som er i dem" — Hans herskeområde.

4. Hva har Gud gitt som et spesielt tegn på sin makt?

4. Hva har Gud gitt som et spesielt tegn på sin makt?


Esek 20,12 Jeg gav dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem.

Esek 20,20 Hold Mine sabbater hellig, så skal de være et tegn mellom Meg og dere, så dere skal kjenne at Jeg er Herren deres Gud.

2 Mos 31,13 Sannelig, Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom Meg og dere i alle slekter som kommer, så dere skal kjenne at Jeg er Herren som helliger dere.

Svar:  ____________________

Merk:

  Gud erklære tydelig at Han gav sabbaten som et tegn på Hans makt til å skape og helliggjøre. Det er Hans segl eller autoritetsmerke. Ordene "segl", "tegn", "merke" og "symbol" er brukt vekslende gjennom hele Bibelen (sammenlign 1 Mos 17,11 med Rom 4,11 og Åp 7,3 med Esek 9,4).

5. Hva tvinger det andre dyret i Åpenbaringen 13 alle mennesker til å motta?

5. Hva tvinger det andre dyret i Åpenbaringen 13 alle mennesker til å motta?


Åp 13,16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne.

Svar:  ____________________

6. Hva er dyrets merke?

6. Hva er dyrets merke?


Apg 5,29 Men Peter og de andre apostlene svarte og sa: «Vi skal lyde Gud mer enn mennesker.

Å velge å lyde pavemaktens påbud (søndag) fremfor Guds lov (sabbaten) vil påføre deg dyrets merke.

Rom 6,16 Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet?

Hva er synd?

1 Joh 3,4 Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet.

Svar:  ____________________

Merk:

  Vi identifiserte det første dyret i Åp 13 i leksjon 13. Hva er dets merke på makt og autoritet? Den beste måten å oppdage merket på dens autoritet er å spørre pavemakten rett ut. Legg merke til de følgende erklæringene fra en katolsk katekisme:

"SP. Hvilken dag er sabbat?

"SV. Lørdag er sabbat.

"SP. Hvorfor feirer vi søndag istedenfor lørdag?

"SV. Vi feirer søndag istedenfor lørdag fordi den katolske kirken overførte helligheten fra lørdag til søndag."1

Her er en annen erklæring fra en katekisme:
"SP. Har du en annen måte å bevise at kirken har makt til å innsette hellige forordninger?

"SV. Hvis hun ikke hadde den makten, kunne hun ikke utføre det som alle moderne religioner er enig med henne i — hun kunne ikke ha innsatt helligholdelsen av søndag, den første dagen i uken, som erstatning for lørdag den syvende dagen, en endring som det ikke finnes noen autoritet for i Skriften."2 Dermed sier pavemakten at dens merke på makt og autoritet er at de har gjort søndagen til en helligdag — en endring som praktisk talt hele den kristne verden aksepterer. (Se tillegget "Hvilket viktig spørsmål er det pavemakten stiller protestantene?")


1Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder Book Co., 1957 edition), p 50.


2Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kenedy & Sons, third American edition, revised, n.d.), p. 174.

7. Er dyrets merke eller Guds segl synlige?

7. Er dyrets merke eller Guds segl synlige?


Hebr 10,16 Sier Herren: Jeg vil legge Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem.

Fork 9,10 Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft!

2 Mos 13,9 Det skal være som et tegn for deg på din hånd, og som et påminnelsesmerke mellom dine øyne, for at Herrens lov skal være i din munn.

Jes 59,6.7 Deres gjerninger er ondskapsgjerninger, og deres hender øver voldshandlinger. ... Deres tanker er misgjerningstanker. Ødeleggelse og undergang er på deres veier.

Svar:  ____________________

Merk:

  Verken dyrets merke eller Guds segl er synlige utvendig. Pannen representerer hjernen, og hånden er symbolet på arbeid. "På hånden" eller "mellom dine øyne" er konsekvent symboler i Skriften for handlinger eller tanker. (2 Mos 13,16; 5 Mos 6,8; 11,18).

En person vil ta dyrets merke på pannen ved å velge søndag som helligdag på tross av Bibelens sannhet. En person vil få merket i høyre hånd ved å arbeide på Guds sabbat eller ved å holde søndag av bekvemmelighetsgrunner — slik som hensynet til jobb, familie, etc. Selv om tegnet er usynlig for mennesker vil Gud vite hvem som har hvilket merke (2 Tim 2,19). På en måte vil hver person merke seg selv. Hvis jeg respekterer og holder Guds hellige sabbat, så vil Han merke meg som sin egen. Hvis jeg holder dyrets falske sabbat, så vil Han merke meg som tilhørende dyret.

8. Hvordan avgjør Jesus om vi er Hans tjenere?

8. Hvordan avgjør Jesus om vi er Hans tjenere?


Rom 6,16 Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder?

Joh 14,15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.

Svar:  ____________________

9. Er det noen som har dyrets merke nå?

9. Er det noen som har dyrets merke nå?


Åp 13,17 Og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn.

Svar:  ____________________

Merk:

  Ingen person har merket nå. Men når det blir en tvungen sak, da vil bare de som har mottatt dyrets merke være i stand til å kjøpe eller selge. På den tiden vil mennesker som holder Guds hellige sabbat gjøre dette med risiko for sine liv (Åp 13,15), og de som velger å vannhellige Hans hellige dag, og offisielt velger å gi sin tilslutning ved å sette menneskers lover over Guds lov, vil bli merket som tilhørende Antikrist. Alle som er lojale mot Jesus og Hans hellige dag vil motta Jesu strålende segl, og således bli Hans for all evighet. De som prøver å være nøytrale vil bli tilregnet Antikrist (Matt 12,30).

10. Hvilke to ting forsøker den antikristelige makten å forandre?

10. Hvilke to ting forsøker den antikristelige makten å forandre?


Dan 7,25 Han skal ... sette seg fore å forandre tider og lov.

Svar:  ____________________

Merk:

  Daniel 7 åpenbarer en beskrivelse av den antikristelige makten. Den forutsier tydelig at dyret vil forsøke å endre både Guds lover og tid. Pavemakten har forsøkt å endre Guds lov ved: (1) å utelate det andre budet som forbyr bildetilbedelse, (2) korte ned det fjerde budet for å unngå å nevne hvilken dag som er sabbat, og (3) dele det tiende budet inn i to bud. Pavemakten forsøkte å endre Guds hellige tid ved: (1) å lære folk at den første dagen i uken er sabbat istedenfor den syvende, og (2) adoptere det hedenske Roms praksis med å begynne hver dag ved midnatt istedenfor ved solnedgang. Guds tid for sabbaten er fra solnedgang fredag kveld til solnedgang lørdag kveld (3 Mos 23,32). Ingen dødelig skulle driste seg til å fikle med Guds hellige lov eller tider (Matt 5,18).

11. Hva dreide kritikken seg om, den som Gud hadde mot sine gamle prester eller pastorer?

11. Hva dreide kritikken seg om, den som Gud hadde mot sine gamle prester eller pastorer?


Mal 2,8.9 Dere har fått mange til å falle ved loven. ... ikke holder dere til Mine veier, men dere har gjort forskjell på folk for loven.

Hos 4,6 Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, skal Jeg også forkaste deg så du ikke skal være prest for Meg. Fordi du har glemt din Guds lov, skal Jeg også glemme dine barn.

Svar:  ____________________

Merk:

  Gud blir fremdeles såret når religiøse ledere er begeistret for åtte eller ni bud men samtidig oppmuntrer folk til ikke å bry seg om å holde sabbaten hellig. Så godt som alle menigheter innrømmer i sine skrifter at det ikke finnes Bibelsk dokumentasjon for å helligholde søndag. Tragisk nok står både protestanter og katolikker skyldige foran Guds domstol ved å ha fjernet den bibelske sabbaten! Gud selv ga sabbaten som et tegn, eller merke, på sin skaperkraft og makt til å helliggjøre og frelse (2 Mos 31,17). Våger noe menneske å fikle med dette hellige tegnet, som representerer himmelens store Gud og alt det Han står for?

12. Hvordan forholdt Guds gamle ledere seg til de store verdiene i Hans lov?

12. Hvordan forholdt Guds gamle ledere seg til de store verdiene i Hans lov?


Hos 8,12 Selv om Jeg har skrevet for ham de mange ting i Min lov, ble de likevel regnet som noe fremmed.

Svar:  ____________________

Merk:

  Tidene har ikke endret seg. Gud har plassert sabbaten, sitt store tegn, i midten av sin lov og begynner det budet med order "husk". Allikevel er det mange mennesker i dag som føler at det å holde Hans syvendedags sabbat ikke er nødvendig.

13. Hvilke spesifikke, klare irettesettelser gav Gud til religiøse ledere vedrørende sin hellige Sabbat?

13. Hvilke spesifikke, klare irettesettelser gav Gud til religiøse ledere vedrørende sin hellige Sabbat?


Esek 22,8 Du har foraktet Mine helligdommer og vanhelliget Mine sabbater.

Esek 22,26 Hennes prester gjør vold på Min lov, og de vanhelliger Mine helligdommer. De skiller ikke mellom hellig og vanhellig. ... De har lukket sine øyne for Mine sabbater, slik at Jeg blir vanhelliget iblant dem.

Svar:  ____________________

Merk:

  Gud gir en skarp irettesettelse til religiøse ledere som sier at sabbaten er uten betydning, og som hevder "så sier Herren" når dette ikke er sant.

14. Hvilken spesifikk synd befaler Gud at Hans ledere skal fordømme?

14. Hvilken spesifikk synd befaler Gud at Hans ledere skal fordømme?


Jes 58,1.13.14 Rop av full hals, hold ikke igjen! Løft din røst som en basun! Forkynn Mitt folk deres overtredelse, ... Hvis du vender din fot bort fra sabbaten, så du ikke gjør etter ditt eget velbehag på Min hellige dag, men hvis du kaller sabbaten en stor glede, Herrens hellige dag for ærefull, ... da skal du ha stor glede i Herren.

Svar:  ____________________

Merk:

  Gud befaler åndelige ledere til å kalle brudd på sabbaten en synd og insisterer på at Hans folk skal holde sabbaten hellig. Som med de første disiplene, så er vår eneste sikkerhet i å adlyde Gud mer enn mennesker (Apg 5,29).

15. Når du bestemmer deg for å akseptere Jesus, og fullt ut følge Ham, hva skjer da?

15. Når du bestemmer deg for å akseptere Jesus, og fullt ut følge Ham, hva skjer da?


Matt 11,29 Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres.

Svar:  ____________________

Merk:

  Herlig hvile og fred fyller hjertet ved omvendelsen. Sabbaten, som betyr “hvile,” er et symbol på hvilen og freden som kommer av den nye fødsel (Hebr 4,1-10). De som oppriktig er født på ny vil holde sabbaten som et velsignet tegn på den hvilen (merk vers 4.9.10). Den gleden som erfares av en omvendt person som holder Guds sabbat hellig er helt spesiell.

16. Før du kan si

16. Før du kan si "nei" til dyrets merke så må du si "ja" til Guds segl. Jesus venter ved hjertedøren på et svar. Bestemmer du deg for å stille deg under Hans sabbatsfane, som bevis på at du har akseptert Ham som din Skaper og Frelser?
Svar:  ____________________


Tillegg

Hvilket viktig spørsmål stiller pavemakten til protestantene?
Protestantene har gjentatte ganger spurt pavemakten, "Hvordan kunne du våge å endre Guds bud?", men spørsmålet som blir forelagt protestantene av den katolske kirke er langt mer gjennomtrengende. Offisielt lyder det slik: "Du forteller meg at lørdag er den jødiske sabbaten, men at den kristne sabbaten har blitt endret til søndag. Endret! Av hvem? Hvem har autoritet til å endre et uttrykkelig bud fra den Allmektige Gud? Når Gud har sagt at vi skal holde hellig den syvende dag, hvem våger da å si, nei, du kan arbeide og gjøre all slags verdslig arbeid på den syvende dag og isteden holde hellig den første dag? Dette er et ytterst viktig spørsmål, som jeg ikke vet hvordan du kan besvare. Du er en protestant, og du hevder å gå etter Bibelen og Bibelen alene; og allikevel, i en så viktig sak som anerkjennelsen av en dag av syv som helligdag, så går du imot den klare Bibelske teksten og innsetter en annen dag istedenfor den dagen som Bibelen har påbudt. Budet om å helligholde den syvende dagen er ett av de ti bud. Du tror at de andre ni fortsatt er gyldig. Hvem gav deg autoritet til å endre det fjerde? Hvis du er trofast mot dine egne prinsipper, hvis du virkelig følger Bibelen, og bare Bibelen, så må du være i stand til å komme frem med noe fra Det Nye Testamentet som sier utrykkelig at det fjerde budet er endret."1

1Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.