Tio gånger klokare

Tio gånger klokare Lesson 20

När kung Nebukadnessar besegrade och intog staden Jerusalem, blev tusentals judar tillfångatagna och förda till Babylon. Kungen befallde sin tjänare Aspenas att välja ut begåvade unga män bland fångarna och föra dem till palatset, där de under tre år skulle undervisas i babyloniskt språk och vishetslära. Dessa män skulle sedan få tjänstgöra vid hovet.

Aspenas lade genast märke till de fyra unga männen Daniel, Hananja, Misael och Asarja, och såg till att de fördes till palatset. Det var bara ett problem. Maten som de utvalda ynglingarna skulle få att äta, var visserligen det bästa Babylon hade att erbjuda, men det feta köttet och vinet var emot reglerna i Guds Ord för sund näring, och därför förbjudet för en jude att äta.

Så artigt som möjligt och utan att verka otacksam, bad Daniel att han och hans tre vänner skulle få vegetarisk kost att äta och vatten att dricka. Först ville inte kungens tjänare gå med på deras begäran. "Ni kan inte hålla er friska genom att äta sådant!" utropade han. "Ni kommer at bli sjuka och så blir jag straffad för det." Men Daniel stod artigt men bestämt på sig, och föreslog att de skulle få en prövotid på 10 dagar, och sedan bli jämförda med de andra unga männen som åt kungens mat.

Detta gick Aspenas med på, och de följande 10 dagarna åt de fyra unga hebreerna bara grönsaker och drack bara vatten. När de 10 dagarna var förlidna befanns Daniel och hans vänner vara "fagrare att skåda och stadda vid bättre hull än alla de ynglingar som hade ätit av kungens mat." Daniel 1:15.

Tre år senare, när kung Nebukadnessar testade dessa fyra unga män, befanns de vara 10 gånger klokare än alla de vise männen i Babylon. Bibeln berättar att Daniel levde tills han blev ungefär 100 år gammal. Vad var det som bidrog till att Daniel och hans vänner blev så visa och friska och levde så länge?
1. Vad var den ursprungliga dieten Gud gav människan?

1. Vad var den ursprungliga dieten Gud gav människan?


1 Mosebok 1:29. Och Gud sade: "Se, jag giver eder alla fröbärande örter, ...och alla träd med fröbärande ______ ; detta skolen I hava till föda.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Ordet "trädfrukt" betyder helt enkelt frukt från träd.

2. Vilken föda lade Gud till Adams och Evas diet efter att de hade syndat?

2. Vilken föda lade Gud till Adams och Evas diet efter att de hade syndat?


1 Mosebok 3:18. Markens ______ skola vara din föda.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Den ursprungliga dieten för människorna var en vegetarisk diet bestående av frukt, säd och nötter. Efter att Adam och Eva hade syndat och inte längre kunde äta från livets träd, lade Gud grönsaker till dieten.

3. Bryr Gud sig om vår fysiska hälsa?

3. Bryr Gud sig om vår fysiska hälsa?


Matteus 4:23. Och han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och ______ alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket.

3 Johannes 2 Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det också står väl till med din själ.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Bibeln lär att vår hälsa är ytterst viktig för Gud. Jesus använde lika mycket tid för att bota folk som han gjorde för att predika. Det finns flera bibliska principer vi kan använda oss av för att förbättra vår hälsa och förlänga vårt liv.

4. Gud lovade Israels barn att om de lydde och tjänade honom, skulle han ta bort all sjukdom hos dem. Höll han sitt löfte?

4. Gud lovade Israels barn att om de lydde och tjänade honom, skulle han ta bort all sjukdom hos dem. Höll han sitt löfte?


Psaltaren 105:37. Så förde han dem ut ...och i hans stammar var ingen som ______ .

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Föreställ dig det! När Guds folk kom fram till det utlovade landet, fanns det inte en enda sjuk eller stapplande person bland dem.

5. Varför är vår hälsa så viktig för Gud?

5. Varför är vår hälsa så viktig för Gud?


1 Korinterbrevet 6:19, 20. Eder kropp är ett ______ åt den helige Ande. ...Så förhärligen då Gud i eder kropp.

Romarbrevet 12:1 Frambär edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer - eder andliga tempeltjänst.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Gud vill ha våra kroppar till sin heliga boning. Vi måste därför medvetet hålla dem rena och sunda för honom.

6. Vilken enkel och bra regel för sund livsföring finns det i Bibeln?

6. Vilken enkel och bra regel för sund livsföring finns det i Bibeln?


1 Korinterbrevet 10:31. Alltså, vare sig I äten eller ______ , eller vadhelst annat I gören, så gören allt till Guds ära.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Vi bör lägga vinn om att leva så att alla våra vanor - även när vi äter och dricker - är till Guds ära.

7. Ska kristna människor använda alkohol?

7. Ska kristna människor använda alkohol?


Ordspråksboken 20:1. En ______ är vinet, en larmare är rusdrycken, och ovis är envar som raglar därav.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Alkohol i alla former är klart förbjudna i Bibeln. Ordet "vin" i Bibeln betyder juice från vindruvor, och kunde antingen vara färsk eller jäst. I Ordspråksboken 23:29-32 beskrivs den jästa vindruvsjuicen, och Gud säger att vi ska inte ens titta åt den! Det enda vin en kristen dricker är "nytt vin", det vill säga ojästa vindruvor utan alkohol.

8. Vad kommer Gud att göra med dem som vanhelgar sina kroppar?

8. Vad kommer Gud att göra med dem som vanhelgar sina kroppar?


1 Korinterbrevet 3:16, 17. I ären ett Guds tempel ...Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud ______ honom.

2 Mosebok 20:13 Du skall icke dräpa.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Vi skall undvika allt skadligt och alla osunda vanor som skadar kroppen och förkortar livet. Självmord är självmord, även om det sker gradvis. Till osunt liv hör, som vi alla vet, droger (t.ex. tobak i alla dess former), men även det skadliga koffeinet som idag finns i så många olika populära drycker. Gud säger att han kommer att "fördärva", eller förgöra, de människor som medvetet går illa åt sina kroppar.

9. Vilka däggdjur säger Gud att vi får äta?

9. Vilka däggdjur säger Gud att vi får äta?


3 Mosebok 11:3. Alla de fyrfotadjur som hava ______ och hava dem helkluvna, och som idissla, dem fån I äta.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  För att göra det enklare för oss, har Gud delat upp alla djur i två kategorier: rena och orena. Han säger att vi kan äta de som kallas rena, men de som är otjänliga som människoföda har han kallat orena. De däggdjur som är rena har två kännetecken. De måste (1) ha helkluvna hovar, och (2) idissla. En gris, till exempel, har helkluvna hovar men idisslar inte, alltså är den oren.

10. Vilka sorters fiskar och skaldjur är rena?

10. Vilka sorters fiskar och skaldjur är rena?


3 Mosebok 11:9. Detta är vad I fån äta av allt det som lever i vattnet: allt det i vattnet ...som har ______ och fjäll, det fån I äta.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  De flesta fiskar är rena. Men det finns undatag som exempelvis ål, haj och kattfisk. Om fisk och andra vattenlevande djur inte har både fenor och fjäll, är de orena och skall inte ätas. Andra exempel är kräftor, räkor, hummer, sköldpaddor, grodor, musslor, etc.

11. Vilka fåglar är orena?

11. Vilka fåglar är orena?


3 Mosebok 11:15, 16. Alla slags korpar efter deras arter, ______ , tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter...

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Listan i 3 Mosebok 11:13-19 visar att rovfåglar, kråkor och fiskätande fåglar är orena. Däremot är de fåglar som sprätter i marken efter föda, rena. Exempel på dessa är kyckling, kalkon och vaktel.

12. Härstammar inte lagarna om rena och orena djur från Mose ceremoniallag, den lag som upphörde att gälla när Jesus dog på korset?

12. Härstammar inte lagarna om rena och orena djur från Mose ceremoniallag, den lag som upphörde att gälla när Jesus dog på korset?


1 Mosebok 7:1, 2. Gå in i arken med hela ditt hus ...Av alla ______ fyrfotadjur skall du taga till dig sju par, ...men av sådana fyrfotadjur som icke äro rena ett par.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Nej, Guds indelning i rena och orena djur fanns redan vid skapelsen. Gud sa till Noa att ta sju par rena djur med sig in i arken, men bara ett par av de orena. Detta var långt innan Mose tid.

13. Säger Gud att det är ett allvarligt brott att äta oren mat?

13. Säger Gud att det är ett allvarligt brott att äta oren mat?


Jesaja 66:15, 17. Ty se, HERREN skall komma i eld, och hans vagnar skola vara såsom en stormvind; och han skall låta sin vrede drabba med hetta och sin näpst med eldslågor. De som låter inviga sig och rena sig ...de som äta svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skola allasammans ______ , säger Herren.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Ja! Här går det inte att missförstå Bibeln. När Herren kommer tillbaka kommer han att förinta dem som vet vad det står i Bibeln, och ändå äter svinkött och annan oren mat.

14. Vad är en bra grundregel för kristna?

14. Vad är en bra grundregel för kristna?


1 Korinterbrevet 9:25. Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan (vinna det goda) pålägga sig ______ i alla stycken.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Återhållsamhet betyder att man avhåller sig totalt från det som är skadligt, och använder med måtta det som är bra.

15. Gäller bibliska hälsoprinciper än i dag?

15. Gäller bibliska hälsoprinciper än i dag?


3 Mosebok 13:46. Så länge han är angripen av spetälska, skall han vara oren; ...Han skall bo ______ ; ...

A. Karantänlagar håller smittsamma sjukdomar under kontroll (3 Mosebok 13:46).
B. Avföring från människor skall grävas ner (5 Mosebok 23:12, 13).
C. Att tvätta kropp och kläder håller bakterier under kontroll (3 Mosebok 17:15, 16).
D. Moraliskt liv förhindrar könssjukdomar (3 Mosebok 18; Ordspråksboken 5:1-12; Kolosserbrevet 3:5, 6).
E. Fettet ska tas bort innan man äter kött (3 Mosebok 3:17; 7:22-24).
F. Hat och bitterhet är inte bra för hälsan (3 Mosebok 19:17, 18; Ordspråksboken 15:17; Hebreerbrevet 12:14, 15).
G. Att äta för mycket är skadligt (Ordspråksboken 23:2).
H. Vår kropp behöver ordentlig vila (Psaltaren 127:2; Markus 6:31).
I. Arbete är viktigt (2 Mosebok 20:9, 10; 2 Tessalonikerbrevet 3:10).
J. Att tänka positivt kan vara en bra medicin (Ordspråksboken 17:22; 1 Timoteus 6:6).
K. Föräldrars vanor påverkar barnen (5 Mosebok 12:25; 2 Mosebok 20:5).

Svar:  ____________________

NOTERA:

  De hälsolagar som Gud gav sitt folk för flera tusen år sedan, var vetenskapligt långt före sin tid. Bara nyligen har vi förstått hur verkligt viktiga de är och hur mycket vi vinner på att följa dem!

16. Kommer människorna i himlen att döda och äta djur?

16. Kommer människorna i himlen att döda och äta djur?


Jesaja 65:25. Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra, vad ont och ______ är, säger HERREN.

Uppenbarelseboken 21:4 Döden skall icke mer vara till.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  Allt det som Adam och Eva gick miste om när synd kom in i världen, får vi tillbaka i Guds nya rike, även den vegetariska dieten. Det kommer inte att finnas varken slakterier eller människor som äter djur på den nya jorden.

17. Hur ska jag kunna ändra mina matvanor och klara av att leva mer hälsosamt som Gud vill?

17. Hur ska jag kunna ändra mina matvanor och klara av att leva mer hälsosamt som Gud vill?


Hesekiel 11:18-20. Och jag skall giva dem alla ett och samma hjärta, och en ______ ande skall jag låta komma i deras bröst; ...så att de vandra efter mina stadgar och hålla mina rätter och göra efter dem.

Svar:  ____________________

NOTERA:

  När vi beslutar oss för att följa Guds hälsolagar, ger han oss en ny ande och vi får kraft och lust att leva sundare.

18. Gud belönade Daniel och hans vänner när de troget följde Bibelns hälsolagar. Att vara kristen innebär att även fysiskt leva efter Guds vilja. Vill Du också besluta Dig för att följa Guds Ords hälsoprinciper och låta Din kropp vara ett  heligt tempel där den Helige Ande kan bo?

18. Gud belönade Daniel och hans vänner när de troget följde Bibelns hälsolagar. Att vara kristen innebär att även fysiskt leva efter Guds vilja. Vill Du också besluta Dig för att följa Guds Ords hälsoprinciper och låta Din kropp vara ett heligt tempel där den Helige Ande kan bo?
Svar:  ____________________


Tillägg

Hur skall man förstå Petrus syn?
Många människor har försökt använda sig av Petrus erfarenhet när han fick se synen med den stora linneduken (Apostlagärningarna 10:9-28) för att försvara ätandet av orena djur. Man påstår att denna syn bevisar att Jesus lärde sina lärljungar att man kunde äta vilka djur som helst.

Vi lägger emellertid märke till att varje gång duken kom ner och Petrus befalldes att slakta och äta de orena djuren, svarade han: "Bort det, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt och orent." Apostlagärningarna 10:14. Petrus hade varit tillsammans med Jesus i tre och ett halvt år, och han hade aldrig hört den minsta antydan till att det skulle vara tillåtet att äta oren mat. Det är också intressant att lägga märke till att Petrus aldrig tog någonting från den här duken, och åt.

Visionen med linneduken som Petrus såg, var aldrig ämnad att vara klartecken till att man kunde äta orena djur. Petrus förklarar själv meningen med synen i vers 28: "Mig har Gud lärt att inte räkna någon människa för ohelig eller oren." I vers 34 sammanfattar Petrus betydelsen av synen när han säger: "Nu förnimmer jag i sanning att Gud inte har anseende till personen."

Guds budskap till Petrus hade att göra med rening av människor, inte djur. Den här visionen gavs för att visa de judiska lärjungarna att de skulle inte anse icke-judar för orena. Evangelium skulle fritt predikas till alla folk i hela världen.

Kan man rena mat genom bön?
Varningen som vi får i 1 Timoteus 4:1-5 angående avfallet i den sista tiden, innefattar en rad irrläror – djävulsdyrkan (onda andars läror), förbud att gifta sig, och förbud att äta viss mat. Det kanske största missförståndet har uppstått över vers 4, där det står att "allt vad Gud har skapat är gott." Denna vers betyder att allt skapat har ett syfte, inte att allting är ätbart bara för att man ärligt ber att Gud skall välsigna maten. I så fall skulle ormar och kackerlackor, råttor och fladdermöss också bli ätliga, bara man ber bordsbön före och tackar Gud för maten efteråt. Att tyda Bibeln på sådant sätt är absurt och farligt. "Far inte vilse, Gud låter inte gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon också skörda." Galaterbrevet 6:7.

För att hindra oss att dra felaktiga slutsatser, skyndar Paulus sig att tillägga: "Det blir nämligen helgat genom Guds ord och genom bön." 1 Timoteus 4:5. Guds ord måste först godkänna det, sedan helgas det genom att vi ber Gud välsigna det.

Det är inte svårt att i Bibeln finna beskrivningen över vilken mat Gud skapade för oss att äta med tacksägelse. (1 Mosebok 1:29 3:18 3 Mosebok 11:1-22). Dessa bibelord skrevs för dem som "tror och känner till sanningen." Guds Ord är sanning. Bara de som "tror och känner till" hans ord kommer att ledas till det som är "helgat" och skapat för att "tagas emot med tacksägelse." De människor som "helgar sig själva" under det att de fortsätter att äta orena djur, kommer att bli förintade vid Kristi andra ankomst (Jesaja 66:15-17).