Falle ned for Babylon

Falle ned for Babylon Lesson 13
Kong Nebukadnesar gav signalet, tiltok, og statuen ble avdekket. En imponerende 30 meter høy statue av gull glitret i solskinnet. Etter kongens befaling falt alle som hadde samlet seg på sletten i Duradalen langflate ned på bakken i tilbedelse. Alle falt ned unntatt tre unge hebraiske menn, som tjente en større Konge.

Nebukadnesar var stolt og tilfreds — til det ble rapportert at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego hadde nektet å falle ned og tilbe billedstøtten. Forbløffet over at noen turte å være ulydig, antok Nebukadnesar at disse unge rådgiverne hadde misforstått befalingen hans. Han tilbød dem en ny sjanse til å falle ned — men de ville ikke! Kongen ble fra seg av raseri. Han beordret soldatene til å varme opp ovnen 7 ganger varmere enn normalt. Mens mer og mer brensel ble lagt i ovnen, ble de tre mennene bundet med sterke rep. Resultatet av opphetingen var en slik intens varme at det drepte soldatene som kastet de tre mennene inn i det flammende infernoet.

Da kongen tittet inn i den fresende ovnen, ble han stående og gape av forbauselse. Med skjelvende stemme spurte han: "Var det ikke tre menn vi kastet bundet inn i ilden? De svarte og sa til kongen: Det er helt sikkert, konge. Men se! svarte han, jeg ser fire menn bevege seg fritt, de gåromkring i ilden. De er ikke skadet, den fjerde ser ut som Guds Sønn." Dan 3,24.25.

Gud frelste disse tre unge mennene i den brennende ovnen fordi de stod opp for Hans sannhet. I de siste dager vil Guds folk møte lignende utfordringer.
1. Hvordan forholder historien i Daniel 3 seg til Åp.?

1. Hvordan forholder historien i Daniel 3 seg til Åp.?


Åp 13,15 Alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept.

Svar:  ____________________

Merk:

  I de siste dager så vil Guds folk igjen bli tvunget til å tilbe mot sin samvittighet eller bli drept. De vil måtte velge mellom å lyde Guds lov eller menneskers lover.

2. Hva er de tre englers budskap i Åpenbaringen 14?

2. Hva er de tre englers budskap i Åpenbaringen 14?


Åp 14,7 "Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!"

Åp 14,8 Og en annen engel fulgte etter og sa: "Falt, falt er Babylon, den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin utukts vredes-vin."

Åp 14,9.10 "Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av Guds vredes vin."

Svar:  ____________________

Merk:

  Bibelen forteller oss i Åp 14,6-14 at i de siste dager vil dette mektige tredelte budskapet om håp og advarsel lyde over hele verden, for å forberede menneskene til Jesu annet komme. Et av disse budskapene advarer mot å tilbe dyret, og motta dets merke. I dette studiet vil vi identifisere dyret. I studium 14 vil vi identifisere merket. Evig liv står på spill, så be oppriktig om Guds ledelse og forståelse når du studerer.

3. Hva representerer et dyr i bibelske profetier?

3. Hva representerer et dyr i bibelske profetier?


Dan 7,17 Disse store dyrene som det er fire av, er fire konger.

Dan 7,23 Det fjerde dyret skal være et fjerde rike på jorden.

Dan 8,21 Den raggete geitebukken er Grekenlands konge.

Svar:  ____________________

Merk:

  I bibelske profetier representerer et dyr et kongerike eller politisk makt. Gud bruker dyr til å symbolisere riker, slik som vi gjør i dag — en ørn (USA), en bjørn (Russland), etc. Dyret som har merket er beskrevet i Åp 13,1-10.15-18. Ta tid til å lese disse versene før du går til spørsmål 4.

4. Hvordan identifiserer Bibelen dyret?

4. Hvordan identifiserer Bibelen dyret?


Åp 13,1 Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på hornene hadde det ti kroner, og på hodene hadde det et bespottelig navn.

Svar:  ____________________

Merk:

  I Åp 13,1-10.15-18 gir Gud 10 ledetråder for å hjelpe oss til å identifisere dyret. Han gir oss en lang liste med karakteristikker slik at vi kan være helt sikre på dyrets identitet..


Punkt 1 – Stiger opp av havet (vers 1)

Punkt 2 – Mottar sin kraft, trone og makt fra dragen (vers 2)

Punkt 3 – Blir en verdensomspennende makt (vers 3.7)

Punkt 4 – Er skyldig i blasfemi (Vers 1.5.6)

Punkt 5 – Regjerer i 42 profetiske måneder (vers 5)

Punkt 6 – Får et dødelig sår som leges (vers 3)

Punkt 7 – Det er en religiøs makt som mottar tilbedelse (vers 4.8)

Punkt 8 – Forfølger Guds hellige (vers 7)

Punkt 9 – Har det mystiske tallet 666 (vers 18)

Punkt 10 – Er ledet av en mann med den høyeste rang (vers 18)

Bare en makt passer til alle disse 10 identifiseringspunktene — pavemakten. Men for å være sikker, så vil vi nøye vurdere dem en etter en. Vi begynner i spørsmål 5.

5. Dette dyret stiger opp fra havet. Hva symboliserer hav eller vann?

5. Dette dyret stiger opp fra havet. Hva symboliserer hav eller vann?


Åp 17,15 Vannene som du så, hvor skjøgen sitter, er folk skarer, folkeslag og tungemål.

Svar:  ____________________

Merk:

  I profetiene betyr vann en stor folkemengde, eller tett befolkede områder. Profetiene forutsa altså at dyret ville stige opp fra de etablerte nasjonene i den dakjente verden. Pavemakten oppstod i vest Europa, så det passer til punkt 1. Men hva med de andre ni punktene?

6. Hvem er det som gir dyret makt og posisjon?

6. Hvem er det som gir dyret makt og posisjon?


Åp 13,2 Dragen gav ham sin kraft, sin trone og stor makt

Svar:  ____________________

Merk:

  Dyret — som har et merke som vi må unngå — får sin makt, autoritet og trone fra dragen. I henhold til Åp 12,3-5, er dragen den makten som søkte å ødelegge Jesusbarnet ved fødselen. Det var Satan som inspirerte Herodes , en konge i det hedenske Rom, til å drepe alle guttebarna i Betlehem (Matt 2,13.16). Til hvem overlot det hedenske Rom sin autoritet og trone? Historien viser at det hedenske Rom overgav sin makt og sin trone til den romerske kirke. Det følgende historiske sitatet er typisk: "Den romerske kirken … presset seg selv inn i posisjonen til det romerske verdensherredøme, hvilket er dens reelle fortsettelse. … Paven, som kaller seg selv konge og Pontifeks Maximus (den høyeste prest), er Cæsars etterfølger."1 Dermed passer punkt 2 også til pavemakten.*Adolph Harnack, What Is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), p. 270.

7. Hvor langt når dyrets påvirkning?

7. Hvor langt når dyrets påvirkning?


Åp 13,3 Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret.

Svar:  ____________________

Merk:

  Ingen vil dra i tvil at i middelalderen var virkelig pavemakten en verdensomspennende makt. Faktisk betyr ordet "katolikk" "universell". Vi ser at også punkt 3 passer på pavemakten.

8. Hva kommer ut av dyrets munn?

8. Hva kommer ut av dyrets munn?


Åp 13,6 Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte Hans navn.

Svar:  ____________________

Merk:

  Bibelen definerer blasfemi når mennesker hevder å kunne tilgi synder (Luk 5,21) og gjøre krav på å være Gud (Joh 10,33). Pavemakten hevder høylytt at dehar makt til å tilgi synder. Legg merke til det følgende avsnittet fra en katolskkatekisme. "Tilgir presten virkelig syndene, eller bare erklærer han at de er tilgitt? Presten tilgir virkelig og fullt ut syndene i egenskap av den makt som er gitt ham av Kristus."1 Pavemakten hevder at paven er likeverdig med Gud. Pave Leo XIII sier, "Vi (pavene) innehar på denne jorden Gud den Allmektiges plass."2 Her er en annen alarmerende erklæring vedrørende paven: "Du er en annen Gud på jorden."3 Dermed passer også punkt 4 på pavemakten.
1Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), p. 279.

2Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuscript SC, Vol. 32, col. 761 (Latin).

3Pope Leo XIII, Encyclical Letter "The Reunion of Christendom," dated June 20, 1894, trans. in The Great Encyclical letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 304.

9. Hvor lenge ville dette første dyret regjere?

9. Hvor lenge ville dette første dyret regjere?


Åp 13,5 Og han ble gitt makt til å holde på med det i førtito måneder

Svar:  ____________________

Merk:

  Husk at i profetier er en dag likt et bokstavelig år (Esek 4,6). Denne tidsperioden er gjentatte ganger referert til i profetiene som tre og et halvt år, 42 måneder eller 1.260 dager. Basert på en 30 dagers kalender som ble brukt av jødene, så er alle de tre tidsperiodene oppsummert til 1.260 profetiske dager, eller 1.260 bokstavelige år. Det pavelige Roms verdensomspennende makt hadde sin offisielle begynnelse i 538 e.Kr., da den siste motstand mot keiser Justinians påbud om pavemaktens opphøyelse opphørte. Pavemakten så ut til å være død i 1798 da paven ble tatt til fange av Napoleons general AleksanderBerthier. Legg merke til at tidsperioden mellom 538 og 1798 er nøyaktig 1.260 år. Punkt 5 passer også på pavemakten.

10. Hva skjedde med dyret etter de 42 månedene?

10. Hva skjedde med dyret etter de 42 månedene?


Åp 13,3 Og jeg så et av hodene hans, som om det var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt. Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret.

Svar:  ____________________

Merk:

  Merk: Som allerede nevnt, pavemakten fikk det som så ut til å være et dødssår i 1798, når general Berthier tok paven til fange i Frankrike, hvor han døde i eksil.1 Halve Europa trodde at denne begivenheten signaliserte slutten på paveveldet, men Gud har sagt at dens sår vil bli leget, og at pavens makt og innflytelse ville bli gjenopprettet inntil hele verden ville følge den. Malachi Martin, en fremragende informant i Vatikanet, åpenbarer følgende i sin bok "The Keys of This Blood": "Paven er den mest kjente personen i det 20. århundre (side 123), han har et personlig forhold til ledere i 91 land (side 490), og er nå klar til å regjere over verden" (side 142).2 Selv en uerfaren person vil i dag se at pavemakten på mange måter er den mest innflytelsesrike makten på jorden. Og hver reise som paven drar på øker hans makt og innflytelse. Millioner på millioner verden over ser på pavemakten som verdens eneste håp for enhet, fred og anstendighet — nøyaktig slik som Gud forutsa. Pavemakten passer helt tydelig til punkt 6.
1Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Lectures on the History of Religion, (London: Catholic Truth Society, 1910), Vol. 3, Lecture 24, p. 1.

2Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster, 1990).

11. Er dyret en religiøs makt?

11. Er dyret en religiøs makt?


Åp 13,15 Og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept.

Svar:  ____________________

Merk:

  Det er åpenbart at denne makten er en religiøs faktor. Ordene "tilbe" eller "tilba" er brukt fem ganger i Åp 13 i forbindelse med makt. Pavemakten oppfyller også punkt 7.

12. Hva gjør dyret mot de hellige?

12. Hva gjør dyret mot de hellige?


Åp 13,7 Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem.

Svar:  ____________________

Merk:

  Det er alminnelig kjent at pavemakten forfulgte og drepte samvittighetsfulle kristne, spesielt i middelalderen, som var høydepunktet i dens maktperiode. Mange historikere sier at mer enn 50 millioner mennesker døde for sin tro i denne perioden med store forfølgelser. Tilsynelatende følte kirken at den gjorde Gud en tjeneste ved å utrydde alle "kjettere." Paven har bedt om tilgivelse for kirkens barbari i så måte, men fakta endres ikke av dette; den forfulgte og drepte millioner. Pavemakten oppfyller også punkt 8.

13. Hva er det mystiske nummeret som identifiserer dyret?

13. Hva er det mystiske nummeret som identifiserer dyret?


Åp 13,18 La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall. Hans tall er 666.

Svar:  ____________________

Merk:

  I Åp 13,18 sier Gud: "La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall. Hans tall er 666." Når vi tenker på pavedømmet, så er paven den mannen vi tenker på. Hva er hans navn? En av pavens offisielle titler er "Guds Sønns vikar" som på latin er "Vicarius Filii Dei". Avisartikler, når de referer til paven som "Kristi vikar", vil ofte sette disse ordene i hermetegn for å vise at det er en oversettelse av hans tittel eller navn. Åpenbaringsboken sier at romertallenes verdi av bokstavene i hans navn er 666. Så også punkt 9 passer til pavemakten:

VICARIUS FILII DEI
V = 5
I = 1
C = 100
A = 0
R = 0
I = 1
U = 5
S = 0
F = 0
I = 1
L = 50
I = 1
I = 1
D = 500
E = 0
I = 1
======= ==============
11253501
TOTALT 112 + 53 + 501 = 666


Nå burde all tvil være ryddet av veien. Vi har vist at alle 10 karakteristikkene beskrevet i Åp 13,1-8.15-18 passer på pavemakten. Og denne makten har et spesielt merke som vi må unngå å ta imot.

Vær oppmerksom på at det er mange gudfryktige kjærlige romersk katolske kristne som Gud regner som sine barn. Det har også vært mange elskverdige og modige paver som elsket Gud. Dette studiet er ikke et angrep på våre katolske venner. Det er et angrep på djevelen, som leder menigheter bort fra bibelsk sannhet. Imidlertid så har Gud selv fortalt oss at denne makten har et merke som vi ikke må akseptere. Som oppriktige troende bør vi alle være ivrige etter å oppdage hva dette merket er, slik at vi kan unngå det. La oss takke Gud for at Han i sitt Ord har åpenbart Satans planer om å ødelegge oss alle.

I vårt neste studium vil vi tydelig identifisere dyrets "merke". Tar du imot dyrets merke vil du gå fortapt. Mange vil oppdage at å unngå merket vil føre til en voldsom kamp. Gud kan gi oss troen til Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego som villig ville møte døden for å være trofaste mot Gud.

14. Er du villig til å følge Jesus hvor Han enn leder, selv om du da kan miste vennene dine?

14. Er du villig til å følge Jesus hvor Han enn leder, selv om du da kan miste vennene dine?
Svar:  ____________________