Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Tisztaság és erő!

Tisztaság és erő!Lesson 9

Belefáradtál már, hogy mindig megbántod szeretteidet és saját lelkiismereteden is sebeket ejtesz? Folyton bánkódsz a múltban elkövetett hibáid miatt? Nem volt már olyan gondolatod, hogy milyen jó volna egyszer egy olyan fürdőt venni, hogy kívül-belül megtisztulva léphess elő? Ha igen, jó hírünk van számodra… létezik egy ilyen fürdési lehetőség számodra! Istennek van egy terve, ami biztosítja számodra ezt a bűntől való megmosódást és jellemed megtisztulását. Képtelenség? Egyáltalán nem! Krisztus így szól: „Eltemettetünk azért ővele együtt a keresztség által…” (Róm 6:4). Amikor elfogadod Krisztust, a régi élet meghal és az Úr ígéretet tesz arra, hogy valamennyi vétkünket elfelejti! De nem csak ennyiről van szó, hanem Ő segíthet is neked abban, hogy győzelmet arass minden bűnös szokásod felett. Tudtad, hogy a „kereszt” szó 28 ízben fordul elő a Bibliában, a „keresztség” ellenben 97 alkalommal? Ha pedig így, akkor ez ugyancsak fontos dolog lehet. Nem csoda, hiszen ez új életet jelent oly módon, hogy a bűnös múlt nem kísért többé: eltemettetik és elfeledtetik mindörökre. Olvasd el a Biblia csodálatos híreit erről a nagyszerű tárgyról és nem leszel többé ugyanaz, aki voltál!
Ez a vers nyilvánvalóvá teszi, hogy a keresztség szükséges az üdvösséghez.
Ez a vers nyilvánvalóvá teszi, hogy a keresztség szükséges az üdvösséghez.

1. Valóban annyira lényeges a keresztség?

„Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik” (Mk 16:16).

Válasz:   Igen, valóban lényeges! Milyen nyelvezet, milyen szavak tehetik azt még egyértelműbbé?

A körülmények emberileg lehetetlenné tették a lator számára, hogy megkeresztelkedjen.
A körülmények emberileg lehetetlenné tették a lator számára, hogy megkeresztelkedjen.

2. De hisz a kereszten függő lator sem keresztelkedett meg, akkor nekem miért kell?

„Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk”(Zsolt 103:14).

Válasz:   Sem nem adta vissza, amit ellopott, holott az Úr erről is külön rendelkezett Ezékiel könyve 33:15 szerint. Isten azt kéri számon tőlünk, amit megtehetünk, de elismeri a „por-mivoltunkból” fakadó korlátainkat is. Nem vár el tőlünk olyasmit, ami fizikailag lehetetlen. Ha a lator leszállhatott volna a keresztről, mindjárt megkeresztelkedett volna. A Bibliában ez az egyedüli kivétel e szabályhoz képest. Isten be akarta biztosítani, hogy senki ne legyen olyan önhitt, hogy visszautasítja a megkeresztelkedést.

HÁNY KERESZTSÉGI MÓD VAN, AMI BIBLIKUS?
HÁNY KERESZTSÉGI MÓD VAN, AMI BIBLIKUS?

3. Sok keresztségnek nevezett vallási szertartás létezik. Hát nem elfogadható egytől-egyig mind, ha az abban részesülő személy komolyan és őszintén gondolja?

„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Ef 4:5).

Válasz:   Jegyezd meg: Az ördög „svédasztal-terve” a keresztségre nézve így szól: „Csak szedjél nyugodtan. A keresztség módja nem számít. A lelkület számít egyedül. A Biblia viszont ezt mondja: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Ef 4:5). És még: „Kérlek, halld meg az Úrnak szavát” (Jer 38:20).

Jézus alámerítéssel keresztelkedett meg.
Jézus alámerítéssel keresztelkedett meg.

4. Hogyan keresztelkedett meg Jézus?

„Jézus… megkereszteltetett János által a Jordánban. És azonnal feljövén a vízből, látta az egeket megnyilatkozni” (Mk 1:9-10).

Válasz:   Alámerítéssel! Figyeld meg, hogy a szertartási cselekményt követően „feljött a vízből”. Jézus „a Jordánban” és nem annak partján keresztelkedett meg, miként azt sokan hiszik. János mindig olyan helyet keresett a kereszteléshez, ahol „sok volt a víz” (Jn 3:23), így az kellően mély volt. A Biblia megparancsolja nekünk, hogy kövessük Jézus példáját (1Pt 2:21). Minden más, az alámerítésestől eltérő formájú keresztség e parancs megszegése. A „keresztség” szó a görög „baptidzó” szóból ered. (Magyar nyelven a „baptista” szó őrzi ezt az eredetet.) Jelentése: bemerít, alámerít. Az Újszövetségben nyolc különböző szó létezik a folyadékok alkalmazásának leírására. Ám e változatos szavak − „meghint”, „önt”, „bemerít” − sorában csak a „bemerít” (baptidzó) használatos a keresztséggel kapcsolatban.

Fülöp az etiópiai (szerecsen) férfit alámerítéssel keresztelte meg.
Fülöp az etiópiai (szerecsen) férfit alámerítéssel keresztelte meg.

5. De vajon a tanítványok vagy az apostolok nem változtatták meg a keresztség formáját?

„…és leszálltak mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik; és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadta Fülöpöt” (ApCsel 8:38-39).

Válasz:   Nem! Kérlek, figyeld meg, hogy Fülöp, aki az ősegyház egyik vezetője volt, az etiópiai kincstárnokot ugyanúgy alámerítéssel keresztelte meg, ahogy János is Jézust. Pál apostol pedig arra figyelmeztetett, hogy valaki mást tanít, mint amit Jézus, „átok legyen” (Gal 1:8). Egyetlen ember − lehet az bármennyire istenfélő − sincs felhatalmazva arra, hogy megváltoztassa Isten szavait és parancsait.

Minden, az alámerítésestől eltérő formájú keresztség az emberektől és nem a Szentírásból származik.
Minden, az alámerítésestől eltérő formájú keresztség az emberektől és nem a Szentírásból származik.

6. De ha Jézus és a tanítványok alámerítéssel kereszteltek, ki vezette be ezeket az úgynevezett keresztségeket, amik ma léteznek?

„Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai” (Mt 15:9).

Válasz:   Félrevezetett emberek vezettek be egyéb, az Isten Igéjével homlokegyenest ellentétes keresztségi formákat. Jézus véleménye erre nézve ez: „Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által” (Mt 15:3,6). Az az istentisztelet, amely emberek tanításait követi, „hiábavaló”. Gondold csak meg! A keresztség szent cselekménye meg lett változtatva, és az igazság hosszú századokon keresztül tartó kalandos utazása alatt csekély fontosságot tulajdonítottak neki. Nem csoda, hogy a Biblia arra int bennünket, hogy „tusakodjunk a hitért, mely egykor a szenteknek adatott” (lásd Júd 3. v.).

Három egyszerű dolgot kell megcselekednie egy embernek, mielőtt megkeresztelkedne.
Három egyszerű dolgot kell megcselekednie egy embernek, mielőtt megkeresztelkedne.

7. Mit kell tennie egy embernek, ha fel akar készülni a keresztségre?

Válasz:   A. Ismerd meg Isten kívánalmait. „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket…, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek…” (Mt 28:19, 20).

B. Higgy Isten Igéjének igazságában. „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül” (Mk 16:16).

C. Térj meg és fordulj el bűneidből, és tapasztald meg a megtérést. „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára” (ApCsel 2:38). „Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek” (ApCsel 3:19).

Azzal, hogy megkeresztelkedem, bizonyságot teszek a Jézus halálában, eltemettetésében és feltámadásában való hitemről.
Azzal, hogy megkeresztelkedem, bizonyságot teszek a Jézus halálában, eltemettetésében és feltámadásában való hitemről.

8. Mi a keresztség jelentése?

„Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek” (Róm 6:4-6).

Válasz:   Az jut benne kifejezésre, hogy a hívő követi Krisztust az Ő halálában, eltemettetésében és feltámadásában. A jelképes ábrázolás tökéletes és mély jelentést hordoz. A keresztségkor a szemek be vannak csukva, a kezek össze vannak kulcsolva, a lélegzés fel van függesztve, miként a halálban. Ekkor következik a vízben való eltemettetés, majd a hullámsírból való feltámadás a Krisztusban való új életre. A vízből kiemelkedve a szemek kinyílnak, s a keresztelkedő újra lélegezni kezd, majd elvegyül a barátok között, pont úgy, ahogy a feltámadáskor. A keresztény hit és minden egyéb vallás közötti különbség maga Krisztus halála, eltemettetése és feltámadása. E három történésben válik lehetővé számunkra mindaz, amit Isten szándékozik velünk tenni. Hogy pedig e három létfontosságú történést elevenen tartsa a keresztények elméjében a vég idejéig, az Úr a bemerítés általi keresztséget rendelte el emlékeztetőül. A keresztség semmilyen más formája nem tartalmazza a halál, az eltemettetés és a feltámadás jelképes hármasát. Egyedül a bemerítés meríti ki a Római levél 6:4-6 jelentését.

Meghalás a bűnnek. A régi élet eltemettetik a hullámsírban.  Feltámasztatik az új ember Krisztusban.
Meghalás a bűnnek. A régi élet eltemettetik a hullámsírban. Feltámasztatik az új ember Krisztusban.

Az új keresztények olyanok, mint a járni tanuló totyogó kisgyermekek. Olykor megbotlanak és elesnek.
Az új keresztények olyanok, mint a járni tanuló totyogó kisgyermekek. Olykor megbotlanak és elesnek.

9. De vajon megkeresztelkedhet-e egy ember addig, amíg nem biztos abban, hogy nem fog többé megbotlani és elesni?

„Mert ha a készség megvan, a szerint kedves az, amije kinek-kinek van, és nem a szerint, amije nincs” (2Kor 8:12).

Válasz:   Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy gyermek meg se próbáljon addig lábra állni és járni, amíg nem biztos abban, hogy nem fog megbotlani és elesni. A keresztény újszülött „csecsemő” Krisztusban. A Biblia ezért nevezi a megtérés tapasztalatát „újonnan születés”-nek. A rút és bűnös múlt nem létezik többé Isten gyermeke számára. A megtéréskor Isten megbocsátja és a feledés tengerébe veti az ember bűnös múltját. A keresztség pedig ennek a régi életnek az eltemetését jelképezi. A keresztény életet csecsemőkként kezdjük járni, nem felnőttekként, és Isten is inkább a beállítottságunk és irányultságunk alapján ítél meg bennünket, és nem az alapján, ha olykor-olykor, mint tapasztalatlan keresztények, megbotlunk és elesünk.

A keresztség dicső esemény, mert a bűn régi életének eltemetését és a Krisztusban való új élet kezdetét jelképezi.
A keresztség dicső esemény, mert a bűn régi életének eltemetését és a Krisztusban való új élet kezdetét jelképezi.

10. Miért oly sürgető kérdés a megtért bűnös számára a keresztség?

„Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét” (ApCsel 22:16).

Válasz:   A keresztség nyilvános bizonyságtétel arról, hogy Jézus megbocsátott a bűnbánó bűnösnek és megtisztítja őt (1Jn 1:9), bűnös és hűtlen múltját pedig maga mögé vetette. A megtérés után nincs terhelő bizonyíték az ilyen emberrel szemben.

Ma az emberek a bűn és a bűntudat súlyos terhei alatt tántorognak s botorkálnak útjukon. Ez a mocsok és teher annyira romboló az emberi személyiség számára, hogy az emberek szívesen elmennek a világ végéig is, csak hogy elnyerjék a megbocsátás és a megtisztulás érzését. Sokan kötnek ki valamelyik pszichiáter díványán, ahol emberek őszintén és komolyan próbálnak más emberek segítségére lenni. A valódi segítség azonban abban van, ha Krisztushoz megyünk, aki így szól mindazokhoz, akik Hozzá közelednek: „Akarom, tisztulj meg” (Mt 8:3). Nem egyszerűen megtisztít, hanem megfeszíti bennünk a bűn ó természetét. A keresztségkor a vízben való eltemettetés a régi bűnös élet rút tetemének eltemetését jelképezi. A szertartás végtelenül fontos, mert mindenki szeme láttára ad hírt arról a nagyszerű gondoskodásról, amihez foghatóban ember még sosem részesült.

Fülöp ugyanaz nap keresztelte meg az etióp (szerecsen) kincstárnokot, amikor az elfogadta Krisztust Megváltójának.
Fülöp ugyanaz nap keresztelte meg az etióp (szerecsen) kincstárnokot, amikor az elfogadta Krisztust Megváltójának.

11. Mennyi időt vesz igénybe a keresztségre való felkészülés?

Válasz:   Ez az illetőtől függ. Vannak, akik gyorsabban felfogják a dolgokat, némelyek kevésbé. Az esetek többségében azonban a felkészítésre gyors lépésekben kerülhet sor. Íme néhány bibliai példa:

A. Az etióp (szerecsen) kincstárnok (ApCsel 8:26-39) − még aznap, ahogy hallotta az igazságot, megkeresztelkedett.

B. A filippi börtönőr, családjával együtt, (ApCsel 16:23-34) − még azon éjjel, ahogy hallotta az igazságot, megkeresztelkedett.

C. A tarzuszi Saul (ApCsel 9:1-18) − három nappal az után, hogy Jézus megszólítota őt a damaszkuszi úton, megkeresztelkedett.

D. Kornélius (Apcsel 10:1-48) − még aznap, ahogy hallotta az igazságot, megkeresztelkedett.

Isten a keresztségkor:

1. Megbocsátja és a feledés tengerébe veti bűneinket.

2. Csodás módon új lelki lényekké formál át bennünket.

3. Tulajdon fiaivá és leányaivá fogad bennünket.

Bizonyára egyetlen igazán megtért ember sem akarja halogatni azt a keresztséget, ami nyilvános tisztelettel adózik Jézusnak mind e csodáért.

Isten örvendezik azon emberek láttán, akik megkeresztelkednek alámerítéssel. Vajon gyönyörködik a te keresztségedben is?
Isten örvendezik azon emberek láttán, akik megkeresztelkednek alámerítéssel. Vajon gyönyörködik a te keresztségedben is?

12. Milyen érzései vannak Istennek egy megtért ember keresztségéről?

Válasz:   Fia keresztségekor így szólt: „Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm” (Mt 3.17). Isten ma is ugyanúgy örömmel tekint arra, amikor egy ember, az Ő parancsa szerint alámerítéssel megkeresztelkedik. Akik szeretik az Urat, mindig szeretnének kedveskedni neki (1Jn 3:22; 1Thessz 4:1). Vajon gyönyörködik Isten a te keresztségedben is?

A keresztség az Isten egyházába való belépés hivatalos alkalma. Megkeresztelkedni úgy, hogy eközben nem csatlakozunk Isten egyházához: ez nem a Biblia útja.
A keresztség az Isten egyházába való belépés hivatalos alkalma. Megkeresztelkedni úgy, hogy eközben nem csatlakozunk Isten egyházához: ez nem a Biblia útja.

13. Részesülhet-e egy ember igazi keresztségben úgy, hogy eközben nem lesz Isten egyházának tagja?

Válasz:   Nem! Isten egyértelmű kijelentést tesz erre nézve. Figyeljük meg a lépéseket:

A. Mindenki egy testbe hívattatott el. „amelyre el is hívattatok egy testben” (Kol 3:15).

B. Az egyház a test. „És Ő a feje a testnek” (Kol 1:18).

C. A keresztség révén válunk e test részévé. „Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg” (1Kor 12:13).

D. Az Istenhez tért emberek csatlakoztak az egyházhoz. „Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet üdvözülőkkel” (ApCsel 2:47).

Ha Jézus megszólít téged, és keresztségre hív, ne halogasd. A keresztséggel nyilvánosan fejezed ki azt a vágyadat, hogy teljességgel Istent szeretnéd követni.
Ha Jézus megszólít téged, és keresztségre hív, ne halogasd. A keresztséggel nyilvánosan fejezed ki azt a vágyadat, hogy teljességgel Istent szeretnéd követni.

14. Négy olyan dologgal is tisztában kell lennünk, amit a keresztség önmagában nem old meg:

Válasz:   Először:
A keresztség önmagában nem változtatja meg egy ember szívét: ez csak csupán jelképes kiábrázolása annak, aminek végbe kell menni. Megeshet, hogy egy ember hit, bűnbánat és új szív nélkül keresztelkedik meg. Lehet, hogy Jézus példáját követve merítik alá, de amikor feljön a vízből, annyi történt csupán, hogy a száraz ruhájú bűnösből vizes ruhájú bűnös lett − s még mindig hit, bűnbánat és új szív nélkül való. A keresztség nem teremthet új embert. Senkit nem tud megváltoztatni vagy újjászülni. A szívet a Szentlélek átalakító ereje változtatja meg a megtéréskor. Az ember újjászülethet a Lélektől s újjászülethet a víztől.

Másodszor:
Nem feltétlenül érzi az ember jobban magát a keresztség után. Nem feltétlenül változtatja meg az érzéseit. Sokan csalódottak, mert semmi változást nem éreznek a keresztség után. Az üdvösség azonban nem érzelmek, hanem hit és engedelmesség dolga.

Harmadszor:
A keresztség nem távoztatja el a kísértéseket. Az ördög nem mond le senkiről az után, hogy az illető megkeresztelkedik. Jézus mindazáltal minden hívő segítője. Így szól: „Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled” (Zsid13:5). Nincs az a kísértés, amelyből ne lenne kimenekedés. Ezt az ígéretet találjuk a Szentírásban (1Kor 10:13).

Negyedszer:
A keresztség nem garantálja az üdvösséget. A keresztség nem varázsszer. Az üdvösséget egyes-egyedül Jézus Krisztustól kapjuk, ingyen ajándékként, amikor átéljük az újjászületést. A keresztség az igaz megtérés jelképe, s ha a keresztséget nem előzi meg a megtérés, a szertartás értelmét veszti.


15. Jézus arra kér téged, hogy keresztelkedj meg alámerítés által, annak jelképeként, hogy megmosakodtál bűneidből. Szeretnél mihamarabb részt venni e szent cselekményben?

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések


1. Helyénvaló dolog lehet, ha valaki életében többször is megkeresztelkedik?


Igen, Apostolok Cselekedetei 19:1-5 azt bizonyítja, hogy a Biblia bizonyos esetekben jóváhagyja az újrakeresztelkedést.

2. Meg lehet keresztelni a kisgyermekeket?


Nem! Senkit nem lehet megkeresztelni, ha (1) nem ismeri Isten igazságát, (2) nem hisz benne, (3) nem jutott el bűnei megbánására és (4) nem élte át a megtérést. Egyetlen kisgyermek sem tud e kívánalmaknak eleget tenni. Senkinek nincs felhatalmazása egy kisgyermek megkeresztelésére. Aki mégis megteszi, az tulajdonképpen teljességgel figyelmen kívül hagyja Isten félreérthetetlen meghagyását a keresztséggel kapcsolatban. Félrevezetett emberek az egyházban sok idővel ezelőtt arra nézve rendelkeztek, hogy a meg nem keresztelt gyermekek elkárhoznak, ez azonban mindenestül ellenkezik a Szentírással. Az ilyen gondolat gyalázattal illeti Istent, mintha valami gonosz zsarnok lenne, aki ártatlan gyermekeket veszítene el, olyanokat, akik pusztán azért haltak meg, mert méltatlan szüleik elmulasztották megkereszteltetni őket. Elmondhatatlan, mennyire borzasztó ez a tanítás. Eléggé rettenetes, amikor meghintik a csecsemőket és ezt keresztségnek nevezik. De ennél is sokkal rosszabb az, amikor ragaszkodnak emberek ahhoz a Szentírással semmi közöst nem mutató elgondoláshoz, miszerint a kisgyermekek örökre elvesznek, mivel a gondatlan szülők elmulasztottak eleget tenni kötelességüknek.

3. Az, hogy megkeresztelkedünk-e vagy sem, nem egyéni vélemény kérdése?


Igen, de nem az én vagy a te véleményed kérdése. Ebben Krisztus véleménye a mérvadó. Krisztus pedig azt mondja, hogy Számára fontos a keresztség. „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába” (Jn 3:5). Aki kitér a keresztség elől, Isten félreérthetetlen tanácsát veti meg (Lk 7:29-30).

4. Mi kell ahhoz, hogy valaki alkalmas legyen a keresztségre?


A jelöltnek kellően idősnek kell lennie ahhoz, hogy felfogja a jó és a rossz cselekvése közötti különbséget, s hogy érett és értelmes döntést tudjon hozni, miszerint átadja az életét Krisztusnak és követi Őt. Sok gyermek alkalmas a keresztségre kilenc vagy tíz esztendős korában, de van, aki már hét-nyolc évesen is az. De vannak, akik tizenkét vagy tizenhárom évesen sem azok. A Bibliában semmilyen korhatár nincs megnevezve, hiszen a gyermekek a legkülönbözőbb értelmi és tapasztalati szinten vannak. Egyesek korábban érnek be a keresztségre, mint mások.

5. Üdvözíthet-e önmagában a keresztség?


Nem! Azonban a keresztség megvetése az illető elkárhozását eredményezheti, mert ez az elutasítás engedetlenség. Az üdvösség azoké, „akik engedelmeskednek” (Zsid 5:9).

6. Nem lehet, hogy csupán a Szentlélekkel való keresztség szükséges?


Nem! A Biblia arra mutat rá Apostolok Cselekedetei 10:44-48-ban, hogy a víz általi keresztség akkor is szükséges, ha a Szentlélekkel való keresztség már megelőzte azt.

7. Nem csupán Jézus nevére kell megkeresztelkednünk?


Máté evangéliuma 28:19-ben Isten felszólít bennünket, hogy keresztelkedjünk meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ezek Jézus szavai, amiket igen szenteknek tekintünk. Apostolok Cselekedeteiben azt figyelhetjük meg, hogy az újonnan megtért hívők Jézus nevében keresztelkedtek meg. Jézusban felismerni a Krisztust és a Messiást: ez volt az akkor élő emberek számára a jelenvaló igazság. Ennélfogva végtelenül fontos volt számukra az Ő nevében való keresztség. Hisszük, hogy ez ma is nagyon fontos. Máté bizonyságtételét és Apostolok Cselekedeteit összevetve az Atya, a Fiú − vagyis Jézus Krisztus − és a Szentlélek nevében keresztelünk. Ennek a módszernek a követése megóv bennünket attól, hogy az egyik igehelyet nagyobb figyelemben részesítsünk a másiknál.

8. Van egy bűn, amit nem szeretnék feladni. Meg lehet azért keresztelkednem?


Nem. Szemmel láthatóan nem állsz készen arra, hogy eltemettessél a keresztvízben, mivel a bűn régi élete még nem halott. Miképpen egy temetkezési ügyintéző részéről bűnös cselekmény lenne, ha eltemetne valakit, aki nem halott, akképpen súlyos hibát követ el az a lelkész, aki megkeresztel olyasvalakit, akinek a bűnös élete még nem halt meg.

9. Meg tudnád magyarázni a Galáciabeliekhez írt levél 3:27 jelentését?


Isten itt a keresztséget a házassághoz hasonlítja. A keresztségben részesülő személy ily módon nyilvánosan elismeri, hogy felvette Krisztus nevét („krisztusi” lett, keresztény), csakúgy, mint ahogy a menyasszony is nyilvánosan megvallja, hogy a menyegző pillanatában felvette a férje nevét. A keresztségre, csakúgy, mint a házasságkötésre, mindig egyformán érvényes néhány szabály:

A. Mindkettőbe csak akkor szabad belemenni, ha a szeretet vezérli a feleket mindenekfelett.

B. Mindkettőbe csak akkor szabad belemenni, ha a jelöltek eltökélték magukban, hogy tűzön-vízen át hűségesek lesznek egymáshoz.

C. Teljes értelemmel kell felvállalni.

D. Nem szabad túlzott mértékben kitolni az időpontját.

Kvíz kérdések1. A Biblia azt mondja, hogy egy az Úr, egy a hit, … (1)

_____   …tizenöt keresztség.
_____   …öt keresztség.
_____   …tizenkét keresztség.
_____   ...egy a keresztség.

2. Tanította Jézus azt, hogy szükséges a keresztség? (1)

_____   Igen.
_____   Nem.

3. Milyen módon keresztelkedett meg Jézus? (1)

_____   Leöntéssel.
_____   Meghintéssel.
_____   Alámerítéssel.

4. Amit mi „megkeresztel” szóval fordítunk, az az eredeti görögben azt jelenti, hogy… (1)

_____   …boldognak lenni.
_____   …meghinteni.
_____   …leönteni.
_____   …alá- vagy bemeríteni.

5. Kitől ered a ma ismeretes sok hamis keresztségi forma?

_____   Krisztustól.
_____   Az apostoloktól.
_____   Félrevezetett emberektől.

6. Jelöljük be az alábbiak közül azokat, amik nélkül senki nem keresztelkedhetik meg? (4)

_____   El kell olvasni ötször a Bibliát.
_____   Hinni kell az igazságot.
_____   Át kell menni a megtérésen.
_____   Tíz napig egyvégtében imádkozni kell.
_____   Negyven napig böjtölni kell.
_____   Meg kell ismerni Isten kívánalmait.
_____   Meg kell bánni és el kell hagyni a bűnt.

7. Mit jelképez a keresztség? (1)

_____   A világ teremtését.
_____   A Bibliát.
_____   A mennyet.
_____   Krisztus halálát, eltemettetését és feltámadását.
_____   Az angyalokat.

8. Melyik állítás igaz? (1)

_____   A frissen megkeresztelt keresztény lelkileg csecsemő.
_____   A frissen megkeresztelt keresztény lelkileg felnőtt.

9. Mit hirdet a keresztelőmedencébe imával, őszinteséggel és értelemmel lépő személy? (1)

_____   Ilyenkor nyilvánosan megvallja, hogy megtért.
_____   Semmi egyebet, csak azt, hogy úszni indult.
_____   Azt a megnyugtató hírt, hogy soha többé nem fog megkísértetni.

10. Biblikus vajon a gyermekkeresztség? (1)

_____   Igen.
_____   Nem.

11. Igaz-e, hogy vannak gyermekek, akik hamarabb készen állnak a keresztségre, mint más gyermekek? (1)

_____   Igen.
_____   Nem.

12. Mindig szükség van hetekre vagy hónapokra ahhoz, hogy valaki felkészüljön a keresztségre? (1)

_____   Igen.
_____   Nem.

13. Átélheti az ember a keresztség valódi élményét úgy, hogy nem lesz a gyülekezet tagja? (1)

_____   Igen.
_____   Nem.