Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Az Egyesült Államok a próféciákban.

Az Egyesült Államok a próféciákban.Lesson 21

Igaz lehet? Amerika a bibliai jövendölésekben? Minden bizonnyal! Ha erről gondolkodunk, könnyen megérthetjük, hogy a föld legerősebb és legbefolyásosabb nemzete elsőrendű szerepet fog játszani a világtörténelem e záró szakaszának megdöbbentő eseményeiben. De ennél is meglepőbb lesz számunkra az arról szóló bibliai kinyilatkoztatás, hogy hogyan és miért jött létre a világ vezető nemzete! Mielőtt hozzákezdenél e rész áttanulmányozásához, olvasd el, kérlek Jelenések könyve 13:11-18 igeszakaszát, ugyanis ez a nyolc vers felvázolja profetikus szempontból, milyen képet fog mutatni Amerika az előttünk álló időszakban.
Jelenések könyve 13:1-10-ben a fenevad a pápaságot jelképezi.
Jelenések könyve 13:1-10-ben a fenevad a pápaságot jelképezi.

1. Jelenések könyve 13. fejezetében a világhatalmak jelennek meg jelképek mögé rejtve. Melyik az első ilyen hatalom?

Válasz:   A hétfejű fenevad (Jel 13:1-10) nem más, mint a római pápaság. (E téma teljes áttekintéséhez lásd a 15. tanulmányt.) Emlékezzünk, hogy a vadállatok a Bibliában nemzeteket vagy világhatalmakat jelképeznek (Dán 7:17,23).

Berthier tábornok, amikor 1798-ban fogságba vitte a pápát, halálos sebet ejtett a pápaságon.
Berthier tábornok, amikor 1798-ban fogságba vitte a pápát, halálos sebet ejtett a pápaságon.

2. A próféciák szerint a pápaságnak melyik évben kellett elvesztenie világhatalmát és befolyását?

„És adatott néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig” (Jel 13:5).

Válasz:   A Biblia megjövendölte, hogy a pápaság a negyvenkét hónap elteltével fogja elveszteni világhatalmát és befolyását. A jövendölés akkor teljesedett be, amikor Berthier tábornok fogságba vitte a pápát, a pápai hatalom pedig ezzel halálos sebet kapott. (További részletekért lásd a 15. tanulmányt.)

A Jelenések könyve 13:11-18-ban jellemzett fenevad Amerikát jelképezi.
A Jelenések könyve 13:11-18-ban jellemzett fenevad Amerikát jelképezi.

3. Melyik nemzetről szól az a jövendölés, hogy körülbelül akkor keletkezik, amikor a pápaság halálos sebet kap?

„Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány” (Jel 13:11).

Válasz:   Az a fogság, amiről a 10. vers szól, 1798-ban következett be, az új hatalom (11. vers) pedig ugyanakkor emelkedik fel. Az Egyesült Államok 1776-ban nyilvánította ki függetlenségét, 1787-ben szavazta meg alkotmányát, 1791-ben fogadta el a Jognyilatkozatot, 1798-ban pedig a világ előtt nyilvánvaló lett egy világhatalom megszületése. Az idői egybeesés egészen nyilvánvaló, Amerikáról van szó. Semmilyen más hatalom nem rendelkezik ezekkel az azonosító jegyekkel.

jövendölés szerint Amerika egy ritkán lakott területen fog keletkezni.
jövendölés szerint Amerika egy ritkán lakott területen fog keletkezni.

4. Mi a jelentése annak a részletnek, miszerint a fenevad „a földből jön fel”?

Válasz:   A nemzet a „földből jön fel” és nem a vízből, mint azok a nemzetek, amelyekről Dániel és Jelenések könyve tesz említést. Jelenések könyvéből tudjuk, hogy a víz a világ azon vidékeit jelképezik, amelyek nagy népességgel rendelkeznek. „A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek” (Jel 17:15). Következésképpen a föld ennek éppen az ellentétét jelenti. Azt jelenti, hogy ez az új nemzet a világnak azon a területén fog támadni, amely az 1700-as évek második feléig gyakorlatilag lakatlan volt. Nem támadhatott az Óvilág sűrűn lakott és egymással hadakozó nemzetei közül. Egy ritkán lakott földrészen kellett „feljönnie”.


5. Mit jelképez e fenevadnál az a részlet, hogy bárányéhoz hasonló szarvai vannak, továbbá, hogy nincsen koronája?

Válasz:   A szarvak királyokat, országokat (királyságokat) vagy kormányzatokat jelentenek (Dán 7:24, 8:21). Esetünkben a szarvak Amerika két vezérlő elvét ábrázolják: a polgári és vallásszabadságot. E két vezérlő elv védjegye volt a „republikanizmus” (köztársaságiság, azaz király nélküli kormányzat) és a „protestantizmus” (pápa nélküli egyház) is. A többi nemzet a legrégibb időktől fogva egy államvallás eltartására kényszerítette az embereket. Többségükben elnyomták a vallási másként gondolkodókat. Amerika azonban valami egészen újat hozott létre: szabad vallásgyakorlat, éspedig úgy, ahogyan azt az egyén helyesnek látja, kormányzati beavatkozás illetve ellenőrzés nélkül, továbbá oly módon, hogy a kormányzat éppen e semlegesség felett őrködik. A korona hiánya köztársasági kormányzati formát jelent, szemben a személyi uralmi formákkal (monarchiák). A bárányéhoz hasonló szarvak egy ártatlan, fiatal, elnyomástól mentes, békeszerető és lelki nemzetet jelent. Jelenések könyve huszonnyolc alkalommal utal Jézusra a bárány jelképével. Ez az új kormányzat tehát az Ő elveinek védelmezésére tett kísérletet. Egyetlen más földi nemzetre sem illenek rá a fenti jegyek − nem is beszélve az idői meghatározásról −, csakis az Amerikai Egyesült Államokra.

Külön megjegyzés: Milyen jó lenne, ha itt meg is állhatnánk! Itt, Amerika ezen formában történő leírásánál, mely ráadásul Jézustól való. Jó lenne, de nem tehetjük, mert Jézus sem állt meg ennél a pontnál. Ami ezután következik, az kiábrándító és nyugtalanító. Amerika igazán nagyszerű ország: lelkiismereti, sajtó-, szólás- és vállalkozási szabadságával az általa nyújtott oltalommal, kínálkozó lehetőségeivel, az egyenlő elbánás elvével, az elnyomottak iránti együttérzésével és erős keresztény irányultságával. Korántsem tökéletes ország, mégis évről-évre egész embertömegek hagyják ott saját hazájukat és igyekeznek amerikai állampolgárságot szerezni. Ha Amerika egészen szélesre tárná a kapuit, a világ népeinek még hatalmasabb része szedné a sátorfáját és költözne az Egyesült Államokba − e „földi menyországba”, ahogy ezt ők látják. Fájdalom, e gazdagon megáldott ország azonban drasztikus változásokon fog átmenni az előttünk álló időszakban, ami páratlan szívfájdalmat és megpróbáltatást fog hozni Isten népére. Mély nyugtalansággal vegyes aggodalommal kell számot adnunk erről.

Amerika a végidőben arra fogja kényszeríteni az embereket, hogy gyakorolják ezt az imádatot, mert ha nem, megbünteti őket.
Amerika a végidőben arra fogja kényszeríteni az embereket, hogy gyakorolják ezt az imádatot, mert ha nem, megbünteti őket.

6. Mit jelent Jelenések könyve 13:11-ben az a részlet, miszerint Amerika „úgy szól” majd, „mint a sárkány”?

Válasz:   Ahogy azt a 20. tanulmány során már rögzítettük, a sárkány Sátán, aki a földi kormányzatok által munkálkodik, hogy felállítsa az ő gonosz birodalmát és összeroppantsa Isten egyházát azáltal, hogy üldözi és elpusztítja az Ő népét. Sátán célja mindig is Isten hatalmának és királyiszékének bitorlása volt, továbbá az, hogy az embereket rákényszerítse az Ő imádatára és a neki való engedelmességre. (Bővebben lásd a 2. tanulmányt.) Az tehát, hogy „úgy szól, mint a sárkány”, annyit jelent, hogy az Egyesült Államok (Sátán befolyására) a vég idején arra fogja kényszeríteni az embereket, hogy a lelkiismeretükkel szemben tiszteljenek és imádjanak valamit, mert ha nem, megbünteti őket.

A hitehagyó vallás és a polgári kormányzat a végidőben egyesült erővel fogja kényszeríteni az emberek lelkiismeretét.
A hitehagyó vallás és a polgári kormányzat a végidőben egyesült erővel fogja kényszeríteni az emberek lelkiismeretét.

7. Mit fog egész pontosan tenni Amerika, ami alapján illik majd rá a jellemzés: úgy szól, mint a sárkány?

Válasz:   Figyeljük meg a tartalmi magyarázat négy lényeges pontját:

A. „És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi őelőtte” (Jel 13:12). Amerika üldöző hatalommá válik, amely arra kényszeríti az embereket, hogy lelkiismeretük ellenére cselekedjenek. Így járt el Róma is − erről kapunk képet Jelenések könyve 13. fejezetének első felében.

B. „És azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult” (Jel 13:12). Az Egyesült Államok rá fogja venni a világ nemzeteit, hogy kényszerítsék ki az embereknél a pápai Antikrisztus imádatát és az iránta való hűséget. A tét mindig az, hogy kit imádunk. Kit fogunk imádni és kinek szolgálunk majd engedelmességgel? Krisztusnak − Teremtőnknek és Megváltónknak − vagy az Antikrisztusnak? Minden lélek, aki e földön él, imádni fogja végül vagy az egyiket vagy a másikat. Az egész kezdeményezés nagyon lelki látszatot fog ölteni. Hihetetlen csodák fognak végbemenni (Jel 13:14-15), ami emberek milliárdjait fogja elhitetni (Jel 13:3). Akik nemet mondanak e mozgalomra és nem csatlakoznak hozzá, azokat istentelen szélsőségeseknek fogják tekinteni. Jézus a végidei protestáns Amerikát „hamis próféta”-ként jellemzi (Jel 19:20, 20:10), mert lelkinek és bizalomra méltónak fog látszani, miközben viselkedése kifejezetten sátáni lesz.

Mindez, meglehet, képtelenségnek tűnik, de Jézus szavai mindig megbízhatóak és igazak (Tit 1:2). Ő előre szólt a négy világbirodalom és az Antikrisztus felemelkedéséről és bukásáról (Dán 2. és 7. fej.), éspedig még akkor, amikor mind e jövendölések egészen idegenül hangoztak és hihetetleneknek tűntek. Mégis egytől-egyig teljesültek a megjövendöltek szerint. A próféciákra vonatkozó figyelmeztetése ma így hangzik felénk: „És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne: hogy amikor majd meglesz, higgyetek” (Jn 14:29).

C. „…azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesíttetett, de megelevenedett” (Jel 13:14). Az Egyesült Államok azzal fogja elkészíteni a fenevad képmását, hogy egy bizonyos vallásgyakorlatot törvényileg ír elő. Trvényeket hoz, amelyek imádatot követelnek meg, és kényszeríti az embereket, hogy engedelmeskedjenek, mert ha nem, úgy halál fiai. Ez az eljárás annak az állam-egyházi együttesnek a másolata vagy képmása, amit a pápaság érvényesített hatalmi állásának csúcspontján, a középkorban, amikor emberek millióit gyilkolták meg hitükért. Amerika a polgári kormányzatot és a hitehagyó protestantizmust „házasítja össze” oly módon, hogy ez a frigy a pápaság támogatását tűzi ki célul. Ez a világ valamennyi országát arra fogja indítani, hogy kövessék az Egyesült Államok példáját. A pápaság ily módon nyeri majd el az egész világ támogatását.

D. „…és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek” (Jel 13:15). E nemzetek feletti mozgalom vezetőjeként az Egyesült Államok ezután arra fogja rábírni a világ országait, hogy általánosan halálbüntetéssel sújtsák mindazokat, akik nem óhajtják imádni a fenevadat illetve annak képmását. Van egy másik elnevezése is ennek a világméretű politikai szövetségnek: „a nagy Babilon”. (Erről a 22. tanulmányban fogunk kiterjedtebben szólni.) Ez a világszéles szövetség − Krisztus nevében − rendőri hatalommal fogja helyettesíteni a Szentlélek szíveket meggyőző munkáját és ki fogja kényszeríteni a fenevad imádását.

8. Melyek lesznek azok a konkrét kérdések, amelyekkel kapcsolatban erő alkalmazására és halálbüntetés kiszabására kerül sor?

8. Melyek lesznek azok a konkrét kérdések, amelyekkel kapcsolatban erő alkalmazására és halálbüntetés kiszabására kerül sor?

„És adatott néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma” (Jel 13:15-17).

Válasz:   A vita végső soron arra hegyeződik ki, hogy vajon a fenevadat imádjuk-e és neki engedelmeskedünk-e és ezzel magunkra vesszük-e az ő bélyegét (a vasárnap megünneplésével) vagy Krisztust imádjuk és Neki engedelmeskedünk, elnyerve az Ő pecsétjét (a szombat megünneplése). (Bővebben lásd a 20. tanulmányban.) Amikor a tét egyértelmű lesz és az emberek − halálbüntetés terhe alatt − rá lesznek kényszerítve arra, hogy meg is tartsák a vasárnapot és a szombatot is megszegjék, akkor azok, akik a vasárnapot választják a szombat helyett, lényegileg a fenevadat fogják imádni. Úgy döntenek, hogy egy teremtmény, egy ember szavának engedelmeskednek, nem pedig Teremtőjük, Jézus Krisztus szavának. Íme, hogyan vall erről magának a Katolikus Egyháznak egyik képviselője: „Az egyház áthelyezte a nyugalomnapot vasárnapra, és ekkor az egész világ meghajol, ezen a napon csendes engedelmességben hódol a Katolikus Egyház parancsa előtt” (Hartford Weekly Call, 1884. február 22.).

A második világháború idején a jegyrendszer révén felügyelték az élelmiszer, az üzemanyag, a ruházati cikkek valamint egyéb alapvető szükségleti cikkek kereskedelmét. Egy ehhez hasonló felügyelet bármikor könnyen megvalósítható.
A második világháború idején a jegyrendszer révén felügyelték az élelmiszer, az üzemanyag, a ruházati cikkek valamint egyéb alapvető szükségleti cikkek kereskedelmét. Egy ehhez hasonló felügyelet bármikor könnyen megvalósítható.

9. Egy kormányzat valóban képes az eladás és a vásárlás ilyen mérvű kézben tartására?

Válasz:   A második világháború alatt egyes cikkek (úgymint a cukor, a ruházati cikkek, üzemanyag) vásárlását jegyrendszer bevezetése révén felügyelték. Jegy nélkül a pénznek nem volt értéke. Ebben a nagymértékben informatikai rendszerre épülő korban, amikor egy TAJ-szám segítségével mindenki könnyen beazonosítható, ez a rendszer még könnyebben műbe állítható. El tudjuk képzelni, hogy amennyiben valaki nem működik együtt ezzel a világszéles politikai szövetséggel, egy vásárlásnál valamelyik azonosító szám alapján a rendszer kiadhatja számára, hogy nem jogosult a vásárlásra. Persze nem tudjuk pontosan, mindez hogyan fog pontosan végbemenni. Azt viszont biztosan tudhatjuk, hogy ez be fog következni, mert Jelenések könyve 13:16-17 szerint Isten kijelenti, hogy be fog.

Két hatalom felemelkedése
Jelenések könyve 13. fejezete egyértelmű. Két szuperhatalom emelkedik fel a vég idején: az Egyesült Államok és a pápaság. Az Egyesült Államok segédkezet nyújt a pápaságnak azzal, hogy élére áll annak a politikai kezdeményezésnek, miszerint rá kell kényszeríteni a világon élő embereket arra, hogy imádják a fenevadat (a pápaságot) és felvegyék annak bélyegét, mert ha nem teszik, halállal büntettetnek. A következő két kérdésben e két szuperhatalom erejének felbecsülésére teszünk kísérletet.

A pápaság a világ legerősebb valláspolitikai hatalma.
A pápaság a világ legerősebb valláspolitikai hatalma.

10. Mennyire erős és befolyásos a pápaság napjainkban?

A pápa hallatlanul népszerű vezető a világpolitika színpadán.
A pápa hallatlanul népszerű vezető a világpolitika színpadán.
Válasz:   A pápaság messze a világ legerősebb valláspolitikai hatalma. Tulajdonképpen a világ valamennyi vezető országának van nagykövete vagy magas szintű képviselete a Vatikánban. Vegyük figyelembe a következő tényeket:

A. A pápaság annyira befolyásos és erős, hogy szinte minden jelentős ország a politikai irányvonalak meghatározásakor kikéri a véleményét. Hatalmas diplomáciai testülete révén kapcsolatot tart fenn több mint száz országgal.” U.S. News and World Report, 1978. október 30., p. 24.

B. Az ő érdemének tudták be a kommunizmus kimúlását, azt állítva, hogy Mária, Jézus anyja vezérelte a pápa hadviselését, ami megdöntötte a kommunizmust. „Handmaid or Feminist (Kézilány vagy feminista)” Time, 1991. december 30., pp. 64-65.

C. A pápa célja a keresztény világ egyesítése a pápa vezetése alatt, még e század végéig. Több mint negyvenszer kelt útra a világ különböző országaiban, hogy előkészítse a talajt e cél kivitelezésére. Gene H. Hogberg: The Plain Truth (A teljes igazság), 1989. november-december, pp. 24-25.

D. Fogadtatása világszerte szinte elsöprő erejű lett. Az iraki válság idején a pápa és az amerikai elnök olykor heti rendszerességgel beszélték meg a fejleményeket telefonon. U.S. News and World Report, 1990. augusztus 13., p. 18.

E. 1982. június 7-én Ronald Reagan korábbi elnök és II. János Pál pápa ötven perces eszmecserét folytattak a Vatikánban, melynek során felvázoltak egy tervet a kommunizmus felszámolására. Az Egyesült Államok a modern hírközlő eszközök tonnáit szállította le Lengyelországba (a kiinduló állomásra), hogy ily módon segítse az információ áramlását szélesebb tömegek számára. „The Holy Alliance” (A Szent Szövetség)” Time, 1992. február, pp. 28,31,35.

F. Gorbacsov utólagos értékelése így hangzik: „Ami itt, Kelet-Európában az utóbbi években végbement, nem lett volna lehetséges a pápa tevékeny közreműködése nélkül a nélkül a mérhetetlen szerepvállalás nélkül − a politikait is ideértve −, amit a világ küzdőterén az ő nevéhez fűződött”. Mihail Gorbacsov: Toronto Star, 1992. március 9.

A pápaság, amely korábban mint „eretnekek”-ről beszélt a protestánsokról, most mint „elszakadt testvérek”-et emlegeti őket, és nagylelkűen olyan javaslatokkal áll elő, hogy mindnyájan munkálkodjanak és imádkozzanak a békéért és Isten jelenlétéért. Ez protestánsok millióira gyakorol mély benyomást. Számos protestáns felekezet kezdeményezett hivatalos párbeszédet a pápasággal azoknak a nézeteltéréseknek a rendezésére, amik a reformációt is előidézték.

Az Amerikai Egyesült Államok a világ első számú katonai hatalma.
Az Amerikai Egyesült Államok a világ első számú katonai hatalma.

11. Mennyire erős és befolyásos ma az Amerikai Egyesült Államok?

A világ valamennyi országa ma az Egyesült Államokhoz folyamodik oltalomért és támogatásért.
A világ valamennyi országa ma az Egyesült Államokhoz folyamodik oltalomért és támogatásért.
Válasz:   Az Egyesült Államokat a világ első számú katonai hatalmának és befolyási centrumának tekintik. Gondoljuk végig az alábbiakat:

A. „[Amerika] a föld immár egyedüli szuperhatalma.” „The U.N. Obsession (Az ENSZ-lidércnyomás),” Time, 1994. május 9., p. 86.

B. „A közeljövőben semmilyen kilátás nincs arra, hogy az Egyesült Államoknak igazi hatalmi vetélytársa akadna.” Charles Krauthammer: „The Lonely Superpower (Az egyedüli [magányos?] szuperhatalom)”, The New Republic, 1992. július 29., p. 23.

C. Jasszer Arafat Amerikát „az új Róma” elnevezéssel illette, tudniillik azért, mert miként az egykori Róma kora szuperhatalma volt − amit akkor senki nem vont kétségbe −, ma az Egyesült Államok tölti be ugyanezt a szerepet. Newsweek, 1991. augusztus 12., p. 33.

D. „Amerika hatalma ma minden jelentős világeseményben döntő súllyal bír.” Jim Hoagland: „…Of Heroes (Hősökről)”, The Washington Post, 1991. augusztus 21., p. A-23.

Amikor egy marxista csoport elmozdította helyéről az etiópiai kormányt, Amerikát kérték a tárgyalásos rendezésre. Amikor Borisz Jelcin a függetlenségét épphogy kinyilvánító Oroszország élén elfoglalta elnöki hivatalát, első hivatalos útja az Amerikai Egyesült Államokba vezetett. A korábbi szovjet államelnök, Mihail Gorbacsov, válságos helyzetében Amerikához fordult segítségért. Amikor Kuvaitba ellenséges erők hatoltak be, az ottani kormány Amerika segítségéért folyamodott. Az Egyesült Államok által vezetett iraki háború szinte az egész világot szövetségbe forrasztotta. Az egyik állami rádió tudósítója az amerikai elnököt a „világ elnöké”-nek titulálta. Egy „meglehetősen szokatlan világhatalmi berendezkedéssel van dolgunk, amikor is a nemzetközi hatalmi rendszer csúcsán egyetlen hatalom, az Egyesült Államok áll”.” Krauthammer: The New Republic, p. 23.

12. Egyértelmű, hogy mind az Egyesült Államok, mind a pápaság hatalma és befolyása hallatlan gyorsasággal emelkedik. Milyen egyéb tényezők játszhatnak közre egy, a világ minden részére kiterjedő törvé

12. Egyértelmű, hogy mind az Egyesült Államok, mind a pápaság hatalma és befolyása hallatlan gyorsasággal emelkedik. Milyen egyéb tényezők játszhatnak közre egy, a világ minden részére kiterjedő törvény kidolgozásában, amely törvény erejénél fogva ki is végezhetik azokat, akik nem akarnak a lelkiismeretükön erőszakot tenni?

Válasz:   Nem tudjuk ezeket bizonyossággal néven nevezni, de lehet néhány többé-kevésbé homályos sejtésünk, mik lehetnek ezek:

A. A terrorizmus fenyegetése.

B. Zendülések, gyilkosságok és gonosztettek gyorsan növekvő számban.

C. Drogháború.

D. Hatalmas gazdasági összeomlás.

E. Az AIDS és egyéb hasonló járványok.

F. Egyes szélsőséges politikai rendszerek részéről megnyilvánuló nukleáris fenyegetés.

G. Korrupció a politikában.

H. A bírói hatalommal történő súlyos visszaélések.

I. A jólét rossz célra való felhasználása.

J. Növekvő adók.

K. Pornográfia és undorító erkölcstelenség.

L. Döbbenetes világméretű katasztrófák.

M. Radikális „érdekcsoportok”.

N. A balsikerű beavatkozások okozta válságok.

Mi sem nyilvánvalóbb, mint hogy a korrupció, a törvénytelenség, az erkölcstelenség, az engedékenység, az igazságszolgáltatás gyengesége, a szegénység, a gyenge és hatékonyan cselekedni nem tudó politikai vezetők és sok más ehhez hasonló baj felerősítheti az igényt az erős, az életet apró részletekig szabályozó törvények beiktatására, szigorú szankciókkal.


13. A világ helyzetének fokozatos rosszabbodásával mivel áll elő Sátán a tömegek elhitetése céljából?

„És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait, a jelekkel, amelyek adattak neki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesíttetett, de megelevenedett” (Jel 13:13-14).

Válasz:   Amerika meg fog tapasztalni egy hamis ébredést, a világszéles ébredés centrumaként, és sürgetni fogja a vallási jellegű törvénykezést annak érdekében, hogy a világon minden embert rá lehessen kényszeríteni ennek az ébredésnek a megtapasztalására. (Ezt jelenti a „fenevad képmása” Jelenések könyve 13:14-ben.) Kötelezni fogják az embereket, hogy hagyják figyelmen kívül Isten hetedik napi szent szombatját, és tartsák meg inkább a fenevad „szent nap”-ját, a vasárnapot. Sokan egyszerűen gazdasági és társadalmi okokból fogják beadni a derekukat. A világ állapota annyira tűrhetetlen lesz, hogy az egyetlen lehetséges megoldásnak az tűnik, ha világszinten mindenki bekapcsolódik a „vissza Istenhez és az imához”-mozgalomba, a vasárnapi istentiszteletekkel és imákkal. Sátán azzal fogja elhitetni a világot, hogy az embereknek, hogy meg kell alkudniuk a bibliai igazsággal és a vasárnapot kell megtartaniuk. A valóság ezzel szemben az, hogy a fenevadnak való engedelmesség, a fenevad imádása kizárják az embereket Isten országából. Nem csoda, ha Jézus ily módon határozza meg a tétet Jelenések könyvében: az Isten országából zárják ki magukat azok, akik a fenevadat imádják és felveszik magukra annak bélyegét!

A föld történelmének utolsó napjaiban Isten végidei, reményt hirdető üzenete valamennyi emberhez eljut.
A föld történelmének utolsó napjaiban Isten végidei, reményt hirdető üzenete valamennyi emberhez eljut.

14. Miközben a hamis ébredés iránti érdeklődés mind magasabbra hág, mi történik azzal a hamisítatlan világébredéssel, ami Isten végidei népének védnöksége alatt megy végbe?

Válasz:   A Biblia arról beszél, hogy az egész föld „fénylett annak dicsőségétől” (Jel 18:1). Isten három fő részből álló végidei üzenete − amit Jelenések könyve 14:6-14-ben olvashatunk − a világon élő valamennyi emberhez eljut (Mk 16:15). Isten végidőben élő egyháza elképesztő gyorsasággal fog növekedni: embermilliók csatlakoznak Isten népéhez azzal, hogy elfogadják a felkínált üdvösséget, ami a Jézus hitében és az ingyen üdvösségben található meg, s ami átformálja őket, Krisztus engedelmes szolgáivá válva. A világ valamennyi országából számtalan ember, köztük vezető személyiségek, politikusok is, mondanak nemet a fenevad imádására és az ő hamis tanításainak elfogadására. Ehelyett egyedül Jézust fogják imádni és csak Neki fognak engedelmeskedni. Ekkor fogják elnyerni Isten szent szombatjának jelét avagy pecsétjét a homlokukra (Jel 7:2, 3), így pecsételtetve el az örökkévalóságra.

Ez a hirtelen növekedés feldühíti a hamis mozgalom képviselőit
Ez a hirtelen növekedés, ami Isten népe között végbemegy, feldühíti a hamis mozgalom képviselőit. Vezetőik teljesen meg lesznek győződve arról, hogy a világra zúduló megannyi csapásnak (Dán 11:44) azok az okai, akik elutasítják a világszéles hamis ébredésben való részvételt. Kizárják őket annak lehetőségéből, hogy vásároljanak és eladjanak (Jel 13:16-17), ám ekkor maga Isten fogja táplálni az Ő népét (Ézs 33:16) és Ő maga veszi őket oltalmába (Zsolt 34:7).

Csodái megkoronázásaképpen Sátán magát Jézust is meg fogja személyesíteni.
Csodái megkoronázásaképpen Sátán magát Jézust is meg fogja személyesíteni.

15. Az Egyesült Államok vezette politikai szövetség ezután, végső elkeseredésében elhatározza, hogy halálbüntetéssel sújtja ellenségeit (Jel 13:15). Jelenések könyve 13:13-14 szerint mivel próbálják e koalíció vezetői meggyőzni Isten népét arról, hogy Isten velük van?

Válasz:   Csodákat fognak tenni − amelyek annyira meggyőzőek lesznek, hogy Isten hűséges végidei népe kivételével mindenki a hatásuk alá kerül (Mt 24:24). Sátán démonainak (azaz bukott angyalainak) bevetésével (Jel 16:13-14), varázslat révén holtakat fognak megszemélyesíteni (Jel 18:23), és valószínűleg bibliai próféták és apostolok képét is magukra fogják ölteni. Ezek a hazug (Jn 8:44) démoni lelkek kétségkívül azzal az állítással fognak fellépni, hogy Isten küldte őket azért, hogy mindenkit felszólítsanak az együttműködésre.

Sátán Krisztus képében jelenik meg Angyalai keresztény lelkészek képében fognak pózolni
Sátán angyalai szintúgy hívő papok képében fognak mutatkozni, Sátán pedig a világosság angyalaként fog fellépni (2Kor 11:13-15). Majd, csodái megkoronázásaképpen, Sátán azzal lép fel, hogy ő Jézus (Mt 24:23, 24). Sátán, Krisztus képét magára öltve, könnyen állhat elő azzal, hogy ő áthelyezte a nyugalomnapot szombatról vasárnapra, majd felszólítja követőit, hogy álljanak be a sorba, haladjanak együtt a világszéles ébredési mozgalommal és tartsák meg az ő „szent” napját, a vasárnapot.

Emberek milliárdjait fogja elhitetni
Emberek milliárdjai − mivelhogy elhiszik azt, hogy Sátán Jézus − borulnak le a lábaihoz és csatlakoznak a hamis mozgalomhoz. „…és csodálván az egész föld követte a fenevadat” (Jel 13:3). A hitetés elsöprő erejű és hatásfokú lesz. Isten végidőben élő népe azonban nem válik a hitetés áldozatává, mert ők mindent a Biblia alapján próbálnak meg (Ézs 8:19-20 2Tim 2:15). A Biblia azt tanítja, hogy Isten törvénye nem változtatható meg (Mt 5:18). A Biblia abban is egyértelmű, hogy amikor Jézus visszajön, minden szem meg fogja látni Őt (Jel 1:7), valamint abban is, hogy Jézus lábai nem fogják érinteni a földet és a felhők között marad, és ott, a levegőben fogja magához szólítani népét (1Thessz 4:16, 17).


16. Hogyan lehetünk biztonságban a hatalmas végidei hitetésekkel szemben?

Válasz:   A. Helyezzünk minden tanítást a Biblia mérlegére (2Tim 2:15 ApCsel 17:11 Ézs 8:19-20).

B. Kövessük az igazságot a szerint, ahogy Jézus kinyilatkoztatja. Jézus megígéri, hogy akik cselekszik az Ő akaratát, soha nem fognak tévelyegni (Jn 7:17).

C. Maradjunk szorosan Jézus mellett nap mint nap (Jn 15:5).

Emlékeztető: Ez a hatodik tanulmány a három angyal üzenetéről szóló kilencrészes sorozatunkban. A következő tanulmány azt fogja feltárni, hogy a keresztény egyházak és a többi világvallás hogyan fognak viszonyulni a végidei eseményekhez.


17. Kész vagy Jézust imádni és Neki engedelmeskedni, még akkor is, ha ez gúnyolódással, netán üldözéssel és végül halálbüntetéssel járhat?

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések


1. Nem tűnik méltányosnak a végső válság idején, hogy azok az emberek, akik soha nem hallották Isten igazságát, ártatlanul és jóhiszeműen egy hamisítványt választanak és emiatt el fognak veszni.


Senkinek nem kell a végső válsággal úgy szembenéznie, hogy előbb ne hallhatnák (Mk 16:15) és ne érthetnék meg (Jn 1:9) Isten életbevágóan fontos, három részből álló, mára szóló üzenetét (Jel 14:6). Az emberek csupán azért választják ekkor a fenevad bélyegének felvételét, mert nem akarnak áldozatot hozni Krisztus követéséért.

2. Mi az a Harmagedóni Csata, amelyről Jelenések könyve 16. fejezet beszél? Mikor és hol vívják meg majd?


A Harmagedóni Csata a Krisztus és a Sátán közötti végső ütközet lesz. A földön fogják megvívni s közvetlenül a vég bekövetkezte előtt veszi kezdetét. A csatának Jézus második eljövetele fog véget vetni. A csata az ezer év leteltével kiújul, amikor a gonoszok körülveszik a szent várost, abban a reményben, hogy beveszik majd. A csata azzal ér véget, hogy Isten tűzesőt hullat az égből a gonoszokra, ami megemészti őket (Jel 20:9). (A 12. tanulmány részletes magyarázattal szolgál az ezer esztendőre vonatkozóan.)

Mit jelent a „Harmagedón” szó?
Harmagedón a „Mindenható Isten ama nagy napjának” ütközetére utaló jelképes elnevezés, mely ütközet Krisztus és Sátán között zajlik, s amelyben a föld valamennyi nemzete részt fog venni (Jel 16:12-16,19). A „napkelet felől jövő királyok” az Atya Isten és a Fiú Isten. A „napkelet” a Bibliában Isten mennyei országát jelképezi (Jel 7:2 Ez 43:2 Mt 24:27). E végső ütközetben gyakorlatilag az egész világ (Jel 16:14) a Bárány Jézus és az Ő népe ellen egyesíti erejét (Jel 17:14, 19:19). Céljuk mindazok megsemmisítése, akik nem imádják a fenevadat és nem veszik fel magukra az ő bélyegét (Jel 13:15-17).

Az üzenet elutasítóiból hitetés áldozatai lesznek
Azok az emberek, akik nem fogadják el Isten három részből álló üzenetét az utolsó napokra vonatkozóan (jóllehet tudják, hogy ez az igazság), súlyos hitetés áldozatai lesznek, vagyis hazugságokat fognak bevenni (2Thessz 2:10-12). Őszintén hinni kezdenek abban, hogy Isten hatalmas országának építésén fáradoznak, miközben Isten népének elpusztítására törnek. A szenteket reménytelenül megtévesztett fanatikusoknak fogják tekinteni, akik az egész világot romlásba taszítják azzal, hogy nem veszik ki a részüket a hamis ébredésből.

Jézus második eljövetele vet véget a csatának
A csata az egész világot fogja érinteni. A kormányzatok egyidejűleg próbálják elpusztítani Isten népét, Isten azonban közbe fog lépni. A jelképes Eufrátesz ekkorra ki fog száradni (Jel 16:12). A víz népeket jelképez (Jel 17:15). Az Eufrátesz kiszáradása azt jelenti, hogy a fenevadat (Sátán országát) addig támogató népek hirtelen visszavonják ezt a támogatást. A kiszáradás tehát a fenevad támogatói körének az elfogyását jelenti. Szövetségi rendszere (Jel 16:13-14) darabokra hullik (Jel 16:19). Jézus második eljövetele vet véget ennek a csatának és menti meg az Ő népét (Jel 6:14-17, 16:18-21, 19:11-20).

A csata az ezer év letelte után kiújul
Az ezer év letelte után Sátán ismét a nyilvánosság elé lép, hogy az Isten és az Ő népe ellen vezetett seregek élére álljon. Felújítja az Isten ellen viselt háborúját, megpróbálja bevenni a szent várost. Sátánt és követőit mennyből származó tűz fogja megemészteni (lásd a 11. és 12. tanulmányt). Sátán valamennyi követője a pusztulás sorsára jut. Jézus valamennyi követője bebocsátást nyer az Ő örök országába.

3. A Biblia azt mondja: „jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, isteni tiszteletet cselekszik” (Jn 16:2). Tényleg szó szerint be fog ez teljesedni a mi időnkben?


Igen. A világi kormányok és a vallások alkotta végidei szövetség végül minden rokonszenvével leszámol Isten népével kapcsolatban, amely nem csatlakozik a hamis ébredéshez és nem teszi magáévá annak jelképét (a vasárnapünneplést). Úgy fognak vélekedni, hogy az ébredésüket kísérő nagyszerű csodák bizonyítják az ébredés hitelességét − olyan csodák, mint a betegek meggyógyulása, vagy megrögzött Isten-gyűlölők, erkölcstelen filmcsillagok, drogbárók és közismert bűnözők megtérése. A koalíció síkra száll amellett, hogy senkinek nincs joga tönkretenni ezt a világraszóló ébredést, amely valamennyi vallást maga mellé állítja. Mindenkit felszólítanak, hogy tegye félre személyes érzelmeit és „elvakult tanításait” (úgymint a szombatot), és álljon be maga is a világ többi része mögé, hogy részesévé váljon a békére és a testvériségre alapított ébredésnek. Az ébredésen kívül minden egyebet jelentéktelennek minősítenek. Mindazokat, akik nem akarják kivenni részüket ebből az ébredésből, előbb áruló és hazafiatlan anarchistáknak, végül veszedelmes fanatikusoknak fognak bélyegezni, akiket nem szabad megtűrni. Azokban az időkben, akik megölik Isten gyermekeit, úgy fogják gondolni, isteni tiszteletet cselekszenek.

4. Dániel és Jelenések jövendöléseinek tanulmányozása közben egyre nyilvánvalóbbnak tűnik, hogy az igazi ellenség mindig az ördög. Jól látom?


Tökéletesen! Száz százalékig igazad van! Mindig Sátán az igazi ellenség. Sátán munkálkodik a földi vezetőkön és nemzeteken keresztül, hogy Isten népének ártva szívfájdalmat okozzon Jézusnak és az Atyának. Nagyon könnyen szem elől tévesztjük, hogy Sátán az igazi ellenség. Ő az egyedüli felelős minden gonoszságért. Őt kell vádolnunk, ugyanakkor ezerszer is meg kell gondolnunk, hogyan ítélünk el és ítélünk meg embereket és szervezeteket, amelyek Isten népének és egyházának ártanak. Előfordul, hogy tudatlanok, előfordul, hogy egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy valakinek is ártanak. Ez azonban soha nem igaz Sátánra nézve. Ő mindig tökéletesen tisztában van azzal, mit csinál. Istennek és az Ő népének szándékkal van ártalmára.

5. Hogyan érintené a pápa halála vagy egy új elnök megválasztása az Amerikáról szóló jövendölést Jelenések könyve 13:11-18-ban?


A prófécia be fog teljesedni, függetlenül attól, hogy ki a pápa vagy hogy ki az elnök. Egy új elnök vagy egy új pápa ideig-óráig felgyorsíthatja vagy lelassíthatja a beteljesedést, ám az események végső kimeneteléről a bibliai jövendölések biztosítanak bennünket.

6. Jelenések könyvében a 13. fejezet második felében szereplő bárányszarvú fenevad illetve a 16:13-ban szereplő „hamis próféta” egy és ugyanazon hatalom?


Igen. Jelenések könyve 19:20-ban, ahol Isten említést tesz az antikrisztusi fenevad elpusztításáról, utal a hamis próféta elpusztítására is. Ebben az igeszakaszban Isten ama hatalomként azonosítja a hamis prófétát, amely „a csodákat tette” a fenevad előtt, „amelyekkel elhitetette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét”. Ez egyértelmű hivatkozás a bárányszarvú fenevad tevékenységére, amelyről Jelenések könyve 13:11-18 alapján nyerünk részletes leírást. Tanulmányunkban a bárányszarvú fenevadat az Amerikai Egyesült Államokkal azonosítottuk. Vagyis a bárányszarvú fenevad és a hamis próféta nyilvánvaló módon egy és ugyanazon hatalom.

Kvíz kérdések1. Milyen jelképbe öltözve jelenik meg Amerika a próféciákban? (1)

_____   Egy piros, fehér és kék színű ruhába öltözött ember jelképében.
_____   Egy sas, számítógéppel a hátán.
_____   Fenevad, kettő, a bárányéhoz hasonló szarvval.

2. Kire vagy mire utal a két szarv? (1)

_____   A gazdagságra és a katonai hatalomra.
_____   Benjamin Franklinra és George Washingtonra.
_____   A polgári és a vallásszabadságra.

3. Mit jelent az a mozzanat, hogy „a földből jön fel”? (1)

_____   Azt, hogy az amerikaiak szeretik a vidéki életet.
_____   Azt, hogy ez az új ország egy csekély népességű területen emelkedik fel.
_____   Azt, hogy egynémely korai amerikai barlanglakó lesz.

4. Ebben a próféciában a bárányéhoz hasonló szarv azt jelenti, hogy Amerika… (1)

_____   …tartózkodó és visszafogott lesz.
_____   …egy birkatenyésztő ország lesz.
_____   …békeszerető és lelki nemzet lesz.

5. Körülbelül melyik esztendőre jövendöli meg Jelenések könyve 13. fejezete Amerika felemelkedését? (1)

_____   1492-re.
_____   1798-ra.
_____   1620-ra.

6. Jelenések könyve 13. fejezete arról ad jelzést, hogy Amerika később „úgy szól, mint a sárkány”. Mit jelent ez? (1)

_____   Azt, hogy népe haragos lesz és nehéz lesz megérteni őt.
_____   Azt, hogy pusztító tűzfegyvereket fog használni.
_____   Ki fogja kényszeríteni az embereknél, hogy lelkiismeretükkel ellentétes módon imádják Istent, mert különben halállal lakolnak.

7. Mi Isten hatalmának jele, jegye vagy jelképe? (1)

_____   Egy bárány.
_____   Egy kétszarvú fenevad.
_____   A szombat, Isten szent napja.

8. Hogyan készíti el Amerika „a fenevad képmását”? (1)

_____   Úgy, hogy a fenevadról nagyon sok képet készít és ad el.
_____   Úgy, hogy szobrot készíttet a fenevadról és felállítja Washington D. C.-ben.
_____   Létrehozza az egyház-állam szövetségét (a hatalma tetőpontján levő pápaságról véve a példát), amely vallási kérdésekben fog törvénykezni.

9. Jelenések könyve 13:15-17 szerint milyen büntetések sújtják majd azokat, akik nem veszik fel magukra a fenevad bélyegét? (2)

_____   Nem vásárolhatnak és nem adhatnak el.
_____   A világűr valamelyik részébe száműzik őket.
_____   Halálbüntetéssel.
_____   Kényszerítik őket, hogy személyesen kérjenek bocsánatot a fenevadtól.

10. Melyik két hatalom lesz a legbefolyásosabb a végidőben? (2)

_____   Az újraélesztett Európa.
_____   Japán.
_____   Kína.
_____   Az Egyesült Államok.
_____   A pápaság.

11. Az alábbi tényállítások melyek igazak a harmagedóni ütközetre nézve? (6)

_____   Ez az utolsó földi ütközet.
_____   A „napkelet felől jövő királyok” Japán és Kína.
_____   A csatában a fenevad célja Isten népének elpusztítása.
_____   A világ minden részére kiterjed.
_____   Jézus második eljövetele előtt veszi kezdetét és az ezer esztendő végén, miután a gonoszok körülveszik a szent várost, ér véget.
_____   Harmegedón a Krisztus és Antikrisztus illetve Sátán közötti végső nagy ütközet jelképes neve.
_____   Az Eufrátesz kiszáradása annyit jelent, hogy a fenevad, azaz az Antikrisztus, legvégül el fogja veszíteni hívei többségének támogatását.
_____   Ezt a csatát kizárólag Palesztinában fogják megvívni.

12. Mennyire lesz sikeres az Isten által indított végidőbeli ébredés? (2)

_____   Az egész világ meg fog térni.
_____   Valamennyi földön élő ember meg fogja hallani az üzenetet.
_____   Milliók fogják elfogadni.
_____   Nem lesz sikeres, az ördög megálljt fog parancsolni neki.

13. Mennyire lesz sikeres a végidei hamis mozgalom? (1)

_____   Sok ország nem fogja támogatni.
_____   Csak Amerikában és Európában lesz sikeres.
_____   Isten végidőben élő népét leszámítva valamennyi földön élő ember csatlakozik hozzá és támogatja azt.

14. Mennyire lesznek erőteljesek a hamis mozgalom csodái? (2)

_____   Nem túlságosan: az emberek csalásnak és trükközésnek fogják azokat tekinteni.
_____   Eléggé erőteljesek ahhoz, hogy gyakorlatilag az egész világot elhitessék.
_____   Csak a műveletlen emberek fognak nekik bedőlni.
_____   Annyira erőteljesek lesznek, hogy csak Isten választottai fognak megmenekülni a hitetéstől.