Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

USA i biblisk profetia

USA i biblisk profetiaLesson 21

Kan det verkligen vara sant? Att Amerika är med i Bibelns profetior? Absolut! När man tänker efter, så är det helt rimligt att den starkaste och mest inflytelserika nationen på jorden ska komma att spela en central roll i slutskedet av jordens historia. Ännu fler överraskningar väntar dig när Bibeln avslöjar hur världens ledande nation kom till och varför den kom till! Läs Uppenbarelseboken 13:11-18 innan du börjar studera den här lektionen. Dessa åtta verser ger dig nämligen en profetiskt bild av Amerikas närmaste framtid.
Vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:1-10 är en symbol på påvedömet.
Vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:1-10 är en symbol på påvedömet.

1. Världens stormakter är symboliserade i Uppenbarelseboken 13. Vilken är den första stormakten?

Svar:   Vilddjuret med sju huvuden (Uppenbarelseboken 13:1-10) är ingen annan än den romerska påvemakten. (Studieguide 15 fördjupade sig i detta ämne.) Kom ihåg att vilddjur i Bibeln symboliserar länder, nationer eller världsmakter (Daniel 7:17, 23).

År 1798 blev påven tillfångatagen av General Berthier, och påvedömet åsamkades därmed ett dödligt sår.
År 1798 blev påven tillfångatagen av General Berthier, och påvedömet åsamkades därmed ett dödligt sår.

2. Vilket år förutsades påvedömet förlora sin makt och inflytande?

"Det fick makt att så göra under fyrtiotvå månader." Uppenbarelseboken 13:5

Svar:   Bibeln förutsade att påvedömet skulle förlora sin makt och sitt inflytande vid slutet av de fyrtiotvå månaderna. Denna profetia uppfylldes år 1798, när Napoleons general Berthier tog påven tillfånga och därmed tillfogade katolska kyrkan ett dödligt sår. (Läs detaljerna i Studieguide 15.)

Vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:11-18 symboliserar Amerika.
Vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:11-18 symboliserar Amerika.

3. Vilken nation förutsades skulle födas ungefär samtidigt med att påvedömet fick sitt dödliga sår?

"Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn, lika ett lamms, och det talade som en drake." Uppenbarelseboken 13:11.

Svar:   Påvens tillfångatagande som nämns i vers 10, ägde rum 1798, och den nya nationen (vers 11) föddes också vid den tiden. Amerikas förenta stater förklarde sin oavhängighet 1776, fick sin konstitution 1787, antog sin grundlag 1791, och var en erkänd världsnation år 1798. Inget annat land än Amerika stämmer in på denna tidsprofetia.

Profetian förutsade att landet skulle uppstå i ett sparsamt befolkat område.
Profetian förutsade att landet skulle uppstå i ett sparsamt befolkat område.

4. Vad är betydelsen av att vilddjuret "kommer upp ur jorden?"

Svar:   Denna nation kommer "upp ur jorden" i stället för ur vattnet som de andra nationerna som nämns i Daniel och Uppenbarelseboken. Vi vet från Uppenbarelseboken att vatten symboliserar områden på jorden där det finns mycket folk. "Vattnen, som du har sett, där varest skökan tronar, är folk och människoskaror och folkslag och tungomål." Uppenbarelseboken 17:15. Jorden symboliserar därför motsatsen. Det betyder att denna nya nation uppstår i en del av världen med nästan inga människor i slutet av 1700-talet. Nationen kunde inte födas bland de folkrika, hungriga länderna i den s.k. Gamla Världen. Den måste födas på en nästan obebodd kontinent.


5. Vad symboliserar de två lammhornen som inte hade några kronor?

Svar:   Horn betyder kungar, kungariken och regeringar (Daniel 7:24 8:21). I det här fallet representerar de Amerikas två regeringsprinciper: civil frihet och religiös frihet. Civil frihet kallas också "republik" (regering utan kung), och religiös frihet kallas "protestantism" (kyrka utan påve). I länder med statskyrka måste folket betala kyrkoskatt, och regeringen gjorde ofta livet svårt för de som inte följde den lagstadgade religionen. Amerika etablerade någonting helt nytt: Frihet och rätt att välja religion utan lagstiftning eller kontroll. Att hornen inte hade några kronor betyder att det var en republik, och inte kungarike. Att hornen var lammlika betyder en ung, oskyldig, ofarlig, fredlig och andlig nation. Jesus kallas för lamm 28 gånger i Uppenbarelseboken. Den här nationen ville upprätthålla Jesus' principer. Det finns ingen annan makt på hela jorden som så precis passar in på både egenskaper och i tid som Amerika.

Anmärkning: Om man ändå kunde sluta här i Jesus' beskrivning av Amerika - men det går ju inte, för beskrivningen slutade inte här. Det som kommer härnäst är lite skakande och manar till eftertanke. Amerika är verkligen ett gott land - man har yttrandefrihet, handelsfrihet, frihet att följa sitt samvete, känsla för rätttvisa, medkänsla för de som inte har det så bra som andra, och framför allt en stark kristen kultur. Allt är inte perfekt, men det är ändå en stor skara människor som varje år ansöker om att bli Amerikanska medborgare. Om det vore möjligt skulle en stor del av världens befolkning flytta till Amerika direkt - till "himmel på jorden", som det heter. Tyvärr kommer detta så rikt välsignade land, att inom en mycket snar framtid drastiskt förändras. Det kommer att bli ett land som tillfogar Guds folk mycket lidande och vedermöda. Det är med oro och betänkligheter som vi rapporterar detta.

Vid tidens slut kommer Amerika att tvinga folk att antingen bli kristna enligt deras modell, eller bli bestraffade.
Vid tidens slut kommer Amerika att tvinga folk att antingen bli kristna enligt deras modell, eller bli bestraffade.

6. Vad betyder profetian i Uppenbarelseboken 13:11 som säger att Amerika ska tala "som en drake"?

Svar:   Vi lärde oss i studieguide 20 att draken är Satan som med hjälp av världsliga regeringsmakter kommer att grunda sitt onda herradöme, och krossa Guds folk genom förföljelse och utrotning. Satans mål har alltid varit att ta över Guds herravälde och tvinga människor att tillbe och lyda sig. (Läs om detta i Studieguide 2.) Att "tala som en drake" betyder att USA (under Satans inflytande) i den sista tiden kommer att tvinga folk att tillbe mot sitt samvete, eller bli straffade.

I den sista tiden kommer falsk religion och världsliga regeringsmakter att gå ihop för att tvinga folks samveten.
I den sista tiden kommer falsk religion och världsliga regeringsmakter att gå ihop för att tvinga folks samveten.

7. Vad kommer Amerika speciellt att göra för att tala som en drake?

Svar:   Lägg märke till fyra punkter:

A. "Utövar det första vilddjurets hela myndighet i dess åsyn." Uppenbarelseboken 13:12. Amerika kommer att förfölja och tvinga människorna att gå mot sitt eget samvete, så som det påvliga Rom gjorde - läs om det i första hälften av Uppenbarelsebokens 13:e kapitel.

B. "Det kommer jorden och dem som bor därpå att tillbe det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt." Uppenbarelseboken 13:12. USA kommer att leda världens nationer till att tvinga sina medborgare att följa den påvliga Antikrist. Det handlar om tillbedjan. Vem väljer du att tillbe och lyda? Kristus, Skapare och Frälsare, eller Antikrist? Varenda människa på hela jorden kommer att tvingas välja en av dem. Det hela kommer att verka mycket andligt. Miljarder människor kommer att bli förförda av de mirakel som utförs (Uppenbarelseboken 13:14-15). De som vägrar att bli understädja denna rörelse kommer att anses som fanatiska terrorister. Jesus kallar det protestantiska Amerika vid tidens ände för "en falsk profet" (Uppenbarelseboken 19:20 20:10), eftersom det på ytan verkar andligt och trovärdigt, medan det i själva verket går Satans ärenden.

Allt detta verkar otroligt, men Jesus' ord är alltid sanna och trovärdiga (Titus 1:2). Jesus förutsade de fyra världsrikena och Antikrist (Daniel kap. 2 och 7) vid en tidpunkt när sådant verkade helt vettlöst och otroligt. Men allt hände precis som Jesus hade sagt. Hans varning till oss i dag angående profetiorna är, "Nu har jag sagt er det, förrän det sker, på det att ni må tro, när det har skett." Johannes 14:29.

C. "Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv." Uppenbarelseboken 13:14. USA kommer att göra en blid åt vilddjuret genom att lagstifta folkets religion. Det kommer att genom samma lagstiftning tvinga folket att tillbe eller straffas med döden. Detta är precis det kyrka-stat samarbete som katolska kyrkan använde sig av under den mörka medeltiden, när miljontals människor dödades för sin tro. Amerika kommer att förena regeringsmakt och den avfallna protestantismen till ett förbund för att stödja påvemakten. De kommer att bestämma att alla länder i världen ska göra likadant. På det viset blir katolska kyrkan understödd i hela världen.

D. "Och kunde låta döda alla som inte tillbad vilddjurets bild." Uppenbarelseboken 13:15. Amerika, som ledare för denna världsvida rörelse, kommer sedan att se till att alla länder inför dödsstraff för alla som inte tillber vilddjuret eller dess bild. Denna globala allians kallas också för "Det stora Babylon", och kommer att låta polisen överta den helige Andes uppgift att övertyga människor om tillbedjan. (Studieguide 22 kommer att ge mer information.)

8. På vilken punkt kommer dödsstraff att utövas på den som inte lyder?

8. På vilken punkt kommer dödsstraff att utövas på den som inte lyder?

“Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som inte tillbad vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta ge sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.” Uppenbarelseboken 13:15-17.

Svar:   Den viktigaste punkten kommer att gälla tillbedjan och lydnad av vilddjuret och att ta dess märke - söndagen som vilodag, - i stället för att följa Kristus och få hans märke - det är Guds heliga sjundedags sabbat. När människorna fått klart för sig att de måste bryta mot sabbatsbudet och helga söndagen om de inte vill bli dödade, förstår de att de tar vilddjurets märke och tillber Satan. De kommer att medvetet ha valt människobud i stället för Guds bud. Så här säger katolska kyrkan: "Vi har ändrat sabbaten till söndag och hela världen böjer sig och tillber i enlighet med vad katolska kyrkat har befallt." Hartford Weekly Call, 22 februari, 1884.

Under andra världskriget kontrollerades försäljning av mat, bensin och andra nödvändigheter genom ett kupongsystem. I dag finns mycket mer avancerade system till hands.
Under andra världskriget kontrollerades försäljning av mat, bensin och andra nödvändigheter genom ett kupongsystem. I dag finns mycket mer avancerade system till hands.

9. Skulle en regering verkligen kunna kontrollera köpande och säljande?

Svar:   Under andra världskriget kunde man inte köpa t.ex. socker, däck eller bensin utan speciella kuponger. Utan dessa kuponger var t.o.m. pengar värdelösa. Numera kan sådant enkelt kontrolleras med hjälp av ditt personnummer. Och om du inte följer de regler som kommer att sättas upp, spärras helt enkelt ditt personnummer. Vi vet förstås inte alla detaljer hur det här kommer att genomföras, men vi kan vara säkra på att det kommer att bli så, för det har Gud sagt i Uppenbarelseboken 13:16-17.Två makter träder fram

Uppenbarelseboken kapitel 13 visar tydligt att två stormakter kommer att härska på den sista tiden: Amerika och påvedömet. Amerika kommer att stödja den katolska kyrkan genom att driva igenom att alla människor på jorden måste tillbe vilddjuret (påven), och ta hans märke, eller straffas med döden. Nu ska vi undersöka om dessa två supermakter verkligen har makt att genomföra detta.

Katolska kyrkan är den största religions-politiska makten i världen.
Katolska kyrkan är den största religions-politiska makten i världen.

10. Hur stark och inflytelserik är katolska kyrkan i dag?

Svar:   Den är den absolut starkaste religions-politiska makt i världen. Så gott som samtliga av världens nationer har en officiell ambassad eller konsulat i Vatikanen. Lägg märke till följande fakta:

A. Påvekyrkan är så inflytelserik och mäktig att nästan alla betydande länder frågar påven till råds innan de fattar ett politiskt beslut. Den har "en stor diplomatisk kår som upprätthåller förbindelsen med mer än 100 länder." U.S. News and World Report, 30 oktober, 1978, sid. 24.

B. Den tar åt sig äran för kommunismens fall, genom att påstå att Maria, Jesu moder, personligen talade om för påven hur han skulle göra. "Handmaid or Feminist," Time, 30 december, 1991, sid. 64, 65.

C. Den katolska kyrkan har som mål att inom en snar framtid ena hela den kristna världen under påvens ledning. Påvens täta statsbesök är ett sätt att etablera kyrkans makt och inflytande överallt.

D. Responsen över hela världen har varit överväldigande. Under Irak-krisen hade påven och Amerikas president telefonkontakt för överläggningar tidvis varje vecka. U.S. News and World Report, 13 augusti, 1990, sid. 18.

E. Den 7 juni 1982, for dåvarande president Ronald Reagan till påve John Paul II i Rom för en 50 minuter lång överläggning hur man skulle störta kommunismen. Amerika sände tonvis med kommunikationsutrustning till Polen (där allt startade) för att hjälpa till att informera folket. "The Holy Alliance," Time, Februari 1992, sid. 28, 31, 35.

F. Gorbachov sa, "Allt som har hänt i Östeuropa under de senaste åren skulle varit omöjligt utan påvens medverkan och politiska inflytande på världsscenen." Mikhail Gorbachov, Toronto Star, 9 mars, 1992.

Påven, som förr kallade protestanterna för "kättare", kallar dem nu "oliktänkande bröder" och låter dem nådigt få vara med och bedja tillsammans och verka för fred och Guds närvaro. Miljontals protestanter låter sig imponeras, och det finns t.o.m. de kyrkor som har öppen dialog med påvedömet för att överbrygga de trosskillnader som förorsakade reformationen.

Amerika är världens starkaste militärmakt.
Amerika är världens starkaste militärmakt.

11. Hur starkt och inflytelserikt är Amerika i dag?

Svar:   Amerika är i dag världens starkaste och mest inflytelserika militärmakt. Lägg märke till fölljande:

A. "[Amerika är] vår planets enda kvarvarande supermakt." "The U.N. Obsession," Time, 9 maj, 1994, sid. 86.

B. "Det finns för närvarande ingen nation som kan hota Amerikas överlägsna maktposition." Charles Krauthammer, "The Lonely Superpower", The New Republic, 29 juli, 1992, sid. 23.

C. Yassir Arafat kallade Amerika för "det nya Rom" därför att Rom på sin tid var den överlägsna supermakten. Nu är Amerika nummer ett. Newsweek, 12 augusti, 1991, sid. 33.

D. "Amerika styr numera med sin makt alla viktiga händelser på jorden." Jim Hoagland, "Of Heroes ...", The Washington Post, 21 augusti, 1991, sid. A-23.

När en Marxistgrupp slog ner Etiopiens regering, ombads Amerika vara medlare. Det första Boris Yeltsin gjorde när han blev det fria Rysslands president, var att avlägga statsbesök i Amerika. Förre U.S.S.R. president Mikhail Gorbachov vände sig till Amerika när han kom i krisläge. När Kuwait invaderades, ropade de på hjälp från Amerika. En radiokorrespondent kallade Amerikas president för "världens president." Vi har i dag en "högst ovanlig världsstruktur med en enda makt, nämligen Amerika, i toppen." Krauthammer, The New Republic, sid. 23.


12. Man kan inte undgå att se hur både Amerikas och katolska kyrkans makt och inflytande förstärks i rask takt. Vilka andra faktorer skulle kunna tänkas påskynda en världsvid lag om dödsstraff för de som vägrar att handla mot sitt samvete?

Svar:   Även om man inte kan specifiera i detalj, kan man inte undgå att se följande::

A. Terroristanslag.

B. Kravaller och ökad kriminalitet.

C. Krig mellan droghandlare.

D. Katastrofal ekonomisk crash.

E. AIDS och andra epidemier.

F. Nuclearhot från extremist-länder.

G. Ökad korruption inom politiken.

H. Rättvisan missaktas inom det juridiska systemet.

I. Missbruk av socialhjälp.

J. Ökat skattetryck.

K. Pornografi och omoral antar sjuka proportioner.

L. Förödande naturkatastrofer över hela jorden.

M. Extremistgrupper med "speciella syften".

N. Kris i abortfrågan.

När folk fått nog av terrorism, ekonomisk och juridisk orättvisa, korruption, fattigdom, svaga och oskickliga politiska ledare, och annat liknande, kan det gott hända att att de själva begär att stränga speciallagar införs med hårda straff för överträdelse.


13. Alltefterson tillståndet i världen försämras, vad kommer Satan att göra för att lura människorna?

"Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden. Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare. Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv." Uppenbarelseboken 13:13-14.

Svar:   Amerika kommer att uppleva en falsk andlig väckelse, och kommer att insistera på en världsvid lagstiftning om att alla människor måste delta. (Detta representeras av "en bild åt vilddjuret" i Uppenbarelseboken 13:14.) Människor kommer att förbjudas att hålla Guds heliga sjundedags-sabbat helig, och kommer att tvingas tillbedja på vilddjurets "heliga" dag - söndag. Många kommer också att gå med på det av olika sociala eller ekonomiska orsaker. Det kommer att bli ett sådant kaotiskt tillstånd på jorden, att en världsvid "tillbaka-till-Gud" rörelse där alla tvingas delta, verkar vara enda lösningen. Satan kommer att få folk att tro att de måste kompromissa med biblisk sanning, och helighålla söndagen. I verkligheten blir den utestängd från himlen som tillber vilddjuret. Inte undra på att Jesus i Uppenbarelseboken så starkt poängterar faran av att tillbe vilddjuret och ta dess märke!

Under jordens sista dagar kommer Guds budskap om hopp att nå varenda person.
Under jordens sista dagar kommer Guds budskap om hopp att nå varenda person.

14. Vad händer med den äkta väckelsen som faller över Guds sista folk, när intresset bar växer för den falska väckelsen?

Svar:   Bibeln säger att hela jorden "upplystes" av hans härlighet (Uppenbarelseboken 18:1). Varenda människa kommer att nås (Markus 16:15) med Guds slutliga, trepunkts-budskap från Uppenbarelseboken 14:6-14. Guds sista församling på jorden kommer att växa med oanad hastighet när miljontals människor tar emot Guds erbjudande om frälsning genom nåd och tro på Jesus, och förvandlas till Guds trogna tjänare. Många människor och ledare från världens alla länder kommer att vägra att tillbe vilddjuret och följa dess villoläror. De väljer att tillbe och följa Jesus allena. De får då "på sina pannor" hans heliga märke, sabbats-inseglet (Uppenbarelseboken 7:2-3), vilket förseglar dem för evigheten.

Tillväxt förargar företrädare för den falska väckelsen
Denna allt snabbare tillväxt inom Guds folk, förargar naturligtvis den onde. Satan kommer att övertyga sina ledare om att det är de som inte ansluter sig till hans falska väckelse, som är orsaken till allt kaos i världen (Daniel 11:44). De ska därför förbjudas köpa eller sälja (Uppenbarelseboken 13:16-17), men Gud kommer att föda sitt folk (Jesaja 33:16) och beskydda dem (Psalm 34:7).


15. I ren desperation kommer en USA-ledd koalition att införa dödsstraff för "fienderna" (Uppenbarelseboken 13:15). Vad står det i Uppenbarelseboken 13:13-14 att ledarna kommer att göra för att övertyga folk om att Gud är med dem?

Som kronan på verket kommer Satan att klä ut sig till Jesus.
Som kronan på verket kommer Satan att klä ut sig till Jesus.
Svar:   De kommer att utföra underverk - så övertygande att alla utom Guds trogna barn kommer att bli lurade (Matteus 24:24). Med hjälp av andar (Satans onda änglar) (Upp 16:13-14), utger de sig för att vara avlidna släktingar (Upp 18:23), troligen även bibelprofeter eller apostlar. Dessa lögnens andar (Johannes 8:44), kommer förmodligen att säga att Gud har sänt dem för få folk samarbetsvilliga (ekumeni).

Satan utger sig för att vara Jesus Hans änglar utger sig för att vara kristna predikanter
Satans änglar kommer att klä ut sig till gudliga präster, och Satan själv kommer som en ljusets ängel (2 Korinter 11:13-15). Som sitt stora finalnummer kommer Satan att påstå att han är Jesus (Matteus 24:23-24). Utklädd till Jesus kan han enkelt påstå att han har ändrat sabbaten till söndag, och kommer att uppmuntra människorna att fortsätta sin falska väckelse och helighålla hans "heliga" dag - söndagen.

Miljarder blir förförda
Miljarders människor kommer at tro att Satan är Jesus, och kommer att tillbe honom och gå med i den falska väckelserörelsen. "Hela jorden såg med beundran efter vilddjuret." Upp 13:3. Bedrägeriet kommer att vara otroligt effektivt. Men Guds trogna skara låter inte lura sig, ty de jämför allt de ser med vad Bibeln säger (Jesaja 8:19-20 2 Timoteus 2:15). Bibeln säger att Guds lag kan inte ändras (Matteus 5:18). Bibeln säger också att allas ögon ska se Jesus när han kommer (Upp 1:7), och att han inte kommer att vidröra jorden. Han kommer att kalla sina barn upp till sig på skyn där han väntar på dem (1 Tessaloniker 4:16-17).


16. Hur kan vi undvika att bli lurade vid tidens slut?

Svar:   A. Pröva alla läror mot Bibeln (2 Timoteus 2:15 Apostlagärningarna 17:11 Jesaja 8:19-20).

B. Håll fast vid Jesu sanningar. Jesus lovar att de som följer hans Ord, behöver inte bli förvirrade (Johannes 7:17).

C. Förbli nära Jesus varje dag (Johannes 15:5).

Påminnelse: Detta är den sjätte studieguiden av nio som handlar om de tre änglarnas budskap. Nästa studieguide visar hur kristna kyrkor och andra religioner kommer att reagera på händelserna vid tidens ände.


17. Är du villig och beredd att följa och lyda Jesus även om du blir hånad, förföljd och hotad med dödsstraff?

Svar:   


Frågor för eftertanke


1. Det verkar inte rättvist att de människor som aldrig har hört talas om Guds sanning helt oskyldigt ska komma att välja den falska väckelserörelsen och på så sätt gå förlorade.


Ingen enda kommer till den slutliga krisen utan att både ha hört (Markus 16:15) och förstått (Johannes 1:9) de tre änglarnas budskap från Gud (Uppenbarelseboken 14:6). Människor kommer medvetet att vilja ta vilddjurets märke, eftersom de tycker att priset för att följa Kristus är för högt.

2. I Uppenbarelseboken 16:12-16 talas det om striden vid Harmagedon. När och var kommer den att utkämpas?


Striden vid Harmagedon är den slutgiltiga kampen mellan Jesus och Satan. Den kommer att utkämpas på jorden precis före tidens slut. Striden avbryts när Jesus kommer. Den återupptas när de ogudaktiga, efter de 1000 åren, omringar och försöker inta den heliga staden. Striden slutar med att Gud låter eld falla ner från himlen och förgör de ogudaktiga (Uppenbarelseboken 20:9). (I studieguide nummer 12 förklaras de 1000 åren.)

Vad betyder ordet ”Harmagedon”?
Harmagedon är ett symboliskt namn för ”striden som utkämpas på Gud den Allsmäktiges stora dag” mellan Kristus och Satan. En strid i vilken alla världens nationer kommer att delta (Uppenbarelseboken 16:12-16, 19). ”Kungarna från öster" är Gud Fader och Gud Sonen. ”Öster” symboliserar i Bibeln Guds himmelska rike (Uppenbarelseboken 7:2 Hesekiel 43:2 Matteus 24:27). Så gott som hela världen kommer att stå enade mot Jesus, Lammet, och hans folk (Uppenbarelseboken 16:14 17:14 19:19) i denna sista strid. Deras mål är att förgöra alla som vägrar att tillbe vilddjuret och ta dess märke (Uppenbarelseboken 13:15-17).

De som inte tar emot Guds budskap blir vilseledda
Människor som vägrar tro på och acceptera Guds trepunktsbudskap i de sista dagarna (fastän de vet att det är sant), kommer att bli så vilseledda att de tror på en lögn (2 Tessalonikerbrevet 2:10-12). De tror på allvar att de understöder Guds sak genom att försöka förgöra Guds folk. De kommer att anse Guds barn vara hopplösa fanatiker som likt domedagsprofeter dömer hela världen när de vägrar att samarbeta med den falska väckelserörelsen.

Jesu återkomst sätter punkt för stridigheterna
Striden kommer att vara världsvid. Alla världens regeringar kommer att försöka förgöra Guds folk, men Gud kommer att gå emellan. Den symboliska floden Eufrat kommer att torka ut (Uppenbarelseboken 16:12). Vatten representerar människor (Uppenbarelseboken 17:15). Att Eufrat torkar ut betyder att de människor som har följt vilddjuret (Satan) helt plötsligt kommer att sluta följa honom. Stöd och support för vilddjuret torkar alltså ut. Dess koalition av allierade (Uppenbarelseboken 16:13, 14) kommer att söndras (Uppenbarelseboken 16:19). Jesu återkomst sätter stopp för striden och räddar hans folk (Uppenbarelseboken 6:14-17 16:18-21 19:11-20).

Striden fortsätter efter 1000 år
Efter de 1000 åren kommer Satan att öppet träda fram som ledare för de krafter som är emot Gud och hans folk. Han kommer att återuppta striden mot Gud genom att försöka inta den heliga staden. Men genom eld som faller ner från himlen kommer då Satan och hans anhängare att förintas (se studieguider 11 och 12). Alla som har valt att följa Satan kommer att förintas. Alla som har valt att följa Jesus kommer att gå in i hans eviga rike.

3. Bibeln säger, ”Ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper er skall mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud.” Johannes 16:2. Tror du att detta kommer att uppfyllas bokstavligen i vår tid?


Ja. Koalitionen som finns vid tidens slut mellan världens regeringar och religiösa organisationer kommer inte att ha någon sympati för Guds folk, eftersom de vägrar att gå med i den falska väckelserörelsen eller anta dess symbol (söndagsfirande). De anser att de mirakel som sker - sjuka blir friska, kända Gudsförnekare, omoraliska filmstjärnor, knarkkungar och välkända kriminella blir omvända - är bevis för att de har rätt. Koalitionen kommer att se till att ingen tillåts störa denna globala väckelserörelse som kommer att samla samtliga religioner under ett tak. Människor kommer att uppmanas att lägga personlig övertygelse och ”fanatiska läror” (t.ex. sabbaten) åt sidan, för att i stället förena sig med resten av världen i sin uppriktigt menade freds- och brödraskapsrörelse. Inget annat kommer att betyda någonting. De som inte samarbetar kommer att stämplas som illojala, opatriotiska och anarkistiska terrorister som inte kan tolereras. Då kommer de som dödar Guds folk att anse att de gör Gud en tjänst.

4. När man studerar profetiorna i Daniels bok och i Uppenbarelseboken, verkar det ganska klart att det är den onde som är den verkliga fienden. Är det så?


Absolut! Du har helt rätt! Satan är alltid den verkliga fienden. Satan använder sig av världens nationer och dess ledare för att skada Guds folk och därigenom göra Jesus och vår Fader så ledsna som möjligt. Vi glömmer så lätt att det är Satan som är fienden. Han ensam är ansvarig för all ondska. Han allena bär skulden och vi måste vara försiktiga med hur vi dömer eller fördömer enskilda människor eller organisationer som motarbetar Guds folk och församling. De är ofta inte ens medvetna om att de gör någon illa. Men Satan däremot är alltid medveten om vad han gör. Det är hans vilja att skada Gud och hans folk.

5. Hur skulle påvens död eller valet av en ny president påverka profetian om Amerika i Uppenbarelseboken 13:11-18?


Profetian kommer att bli uppfylld oavsett vem som är påve eller president. En ny president eller en ny påve skulle möjligtvis kunna påskynda eller fördröja uppfyllelsen, men slutresultatet har Bibelprofetian redan förutsagt.

6. Är vilddjuret med lammhorn i Uppenbarelseboken 13:11-18 och den ”falske profeten” i Uppenbarelseboken 16:13 samma makt?


Ja. I Uppenbarelseboken 19:20 där Gud förutsäger att vilddjuret Antikrist förgörs, nämner han även förgörandet av den falske profeten. Gud identifierar i denna text den falske profeten som i vilddjurets åsyn hade gjort de tecken, med vilka han "förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke och dem som hade tillbett dess bild." Det här hänsyftar väldigt tydligt till de gärningar som vilddjuret med lammhornen utförde och som beskrivs i Uppenbarelseboken 13:11-18. I den här studieguiden har vi identifierat vilddjuret med de lammlika hornen som Amerika. Uppenbarligen är alltså vilddjuret med de lammlika hornen och den falske profeten samma makt.

Testfrågor1. Amerika symboliseras i Bibelprofetian av (1)

_____   En man med röda, vita, och blå kläder.
_____   En örn med en dator på ryggen.
_____   Ett vilddjur med två lammlika horn.

2. Vad representerar de två hornen? (1)

_____   Rikedom och militär styrka.
_____   Benjamin Franklin och George Washington.
_____   Religionsfrihet och civil frihet.

3. Vad betyder ”komma upp ur jorden”? (1)

_____   Att amerikanarna skulle älska att leva på landet.
_____   Att detta nya land skulle uppstå i ett område med en mycket liten folkmängd.
_____   Att en del av de första amerikanarna skulle ha varit grottfolk.

4. In den här profetian betyder de lammlika hornen att Amerika skulle (1)

_____   Var tyst och tillbakadraget.
_____   Vara ett land av fåruppfödare.
_____   Uppstå som en fredsälskande och andlig nation.

5. Ungefär vid vilken tidpunkt, enligt profetian i Uppenbarelseboken kapitel 13, skulle Amerika uppstå? (1)

_____   1492
_____   1798
_____   1620

6. I Uppenbarelseboken kapitel 13 står det att Amerika till slut skulle komma att tala ”som en drake”. Vad betyder det? (1)

_____   Att Amerikanarna skulle vara argsinta och svåra att förstå.
_____   Att Amerka skulle använda eldsprutande skjutvapen.
_____   Att Amerika kommer att tvinga människor att tillbe tvärtemot sitt samvete eller bli dödade.

7. Guds märke, tecken, eller symbol på hans auktoritet är (1)

_____   Ett lamm.
_____   Ett vilddjur med två horn.
_____   Sabbaten, Guds heliga dag.

8. Hur kommer Amerika att göra ”en bild åt vilddjuret”? (1)

_____   Genom att tillverka och sälja massor av bilder på vilddjuret.
_____   Genom att göra en staty av vilddjuret och sätta upp den i Washington D.C.
_____   Genom att ena kyrka och stat (som det var under påvedömets storhetstid) för att kunna stifta religionslagar.

9. Vilket straff kommer, enligt Uppenbarelseboken 13:15-17, de att få, som vägrar att ta vilddjurets märke? (2)

_____   De kommer inte att tillåtas köpa eller sälja.
_____   De blir förvisade till yttre rymden.
_____   De blir dömda till döden.
_____   De kommer att tvingas att personligen be om ursäkt till vilddjuret.

10. Vilka två makter på jorden kommer vid ändens tid att vara de mest inflytelserika? (2)

_____   Ett förnyat Europa.
_____   Japan
_____   Kina
_____   USA
_____   Påvedömet

11. Vilka av nedanstående påståenden är sanna vad det gäller slaget vid Harmagedon? (6)

_____   Det blir jordens sista krig.
_____   'Kungarna från östern' är Japan och Kina.
_____   Vilddjurets syfte med striden är att förgöra Guds folk.
_____   Det kommer att involvera hela världen.
_____   Det börjar före Jesus återkomst och slutar efter att de ogudaktiga omringar den heliga staden efter de 1000 åren.
_____   Harmagedon är det symboliska namnet för det slutgiltiga slaget mellan Kristus och Antikrist, eller Satan.
_____   Att Eufrat torkar ut betyder att vilddjuret, eller Antikrist till slut kommer att förlora de flesta av sina anhängare.
_____   Det kommer endast att utkämpas i Palestina.

12. Hur framgångsrik kommer Guds sanna väckelserörelse vid tidens ände att bli? (2)

_____   Hela jordens befolkning blir omvänd.
_____   Varenda människa på jorden kommer att får höra budskapet.
_____   Miljontals människor kommer att ta emot Guds budskap.
_____   Det kommer inte att ha någon framgång. Satan sätter stopp för det.

13. Hur framgångsrik kommer den falska väckelserörelsen vid tidens ände att vara? (1)

_____   Det kommer inte att vara många länder alls som stödjer den.
_____   Den kommer endast att vara framgångsrik i Amerika och Europa.
_____   Varenda människa på jorden - utom Guds sanna barn - kommer att gå med i den och stödja den.

14. Hur kraftfulla kommer den falska väckelserörelsens mirakel att vara? (2)

_____   Inte värst. Människor kommer att betrakta dem som konster och tricks.
_____   Tillräckligt kraftfulla för att lyckas förvilla i stort sett hela världen.
_____   Bara obildade människor kommer att gå på dem.
_____   Så kraftfulla att endast Guds utvalda kommer att undgå förvillelsen.