Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

A másik asszony.

A másik asszony.Lesson 22

Minden házasságnak a bizalmon kell alapulnia − és ez így van a Krisztussal való szövetségünkben is: hűségeseknek kell maradnunk Hozzá és az Ő Igéjéhez. A Kinyilatkoztatás szól Krisztus igazi vőlegényéről, de létezik egy másik asszony is, aki megpróbálja elcsábítani a hívőket Isten Igéjétől. A Kinyilatkoztatás megdöbbentő üzenetet tartalmaz Babilonnal, a másik asszonnyal kapcsolatban. Babilon elbukott és Krisztus népének el kell kerülnie az ő bájolásait, mert különben el fog veszni! Ezzel kezdődik a három angyal üzenetének második része. Ebből tudhatjuk meg, ki és mi is valójában a lelki Babilon, s innen tudhatjuk meg azt is, hogy kerülhetjük el azt, hogy végzetes szépsége elaltassa érzékeinket… Mi lehet ennél fontosabb?
Jelenések könyvében Isten ezt az asszonyt „Babilon”-nak nevezi.
Jelenések könyvében Isten ezt az asszonyt „Babilon”-nak nevezi.

1. Milyen jelkép segítségével jellemzi Jézus Babilont Jelenések könyvében?


„Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának megmutatását, aki a sok vízen ül… És láttam egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, és az ő homlokára egy név volt írva: TITOK; A NAGY BABILON, A PARÁZNÁKNAK ÉS A FÖLD UTÁLATOSSÁGAINAK ANYJA” (Jel 17:1,3-5).

Válasz:   Jelenések könyve 17:1-6-ban Jézus egy bíborba és vörösbe öltözött parázna nőként jellemzi Babilont. Egy skarlátvörös fenevadon ül, amelynek hét feje van és tíz szarva van és sok vízen ül.


2. Kit takar Jelenések könyve 12. fejezetében a tiszta asszony jelképe?

Válasz:   Jelenések könyve 12:1-6-ban egy napba öltözött tiszta asszonyt rajzol elénk. A 20. tanulmányban azonosítottuk: a tiszta asszony Isten tiszta egyházát jelképezi, aki hűséges az Ő szerelmeséhez, Jézushoz. Jelenések könyve 12. fejezetét tüzetesebben a 23. tanulmányban fogjuk megvizsgálni.


3. Mit jelképez a parázna asszony a bibliai jövendölésekben?

„…add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatosságait…: de elbíztad magadat szépségedben és paráznává lettél” (Ez 16:2,15).

Válasz:   Ahogy a tiszta asszony a Jézushoz hűséges tiszta asszonyt jelképezi, úgy a tisztátlan (szemérmetlen) asszony egy tisztátlan (bukott), Jézushoz hűtlen egyházat jelképez (Jak 4:4).

A reformáció vezéralakjainak többsége azt tanította, hogy Jelenések könyve 17. fejezetének „Babilon”-ja a pápaság.
A reformáció vezéralakjainak többsége azt tanította, hogy Jelenések könyve 17. fejezetének „Babilon”-ja a pápaság.

4. Be tudjuk azonosítani Jelenések könyve 17. fejezetében a „Nagy Babilon”-nak nevezett parázna (egyház)at, a „paráznák Anyját”?

Válasz:   Egyértelműen. Köztudott, hogy egyetlen olyan egyház van, amely azt állítja önmagáról, hogy ő az anyaszentegyház − a Római Katolikus Egyház. Egy neves katolikus pap, John A. O'Brien mondta: „A vasárnapünneplés annak az Anyaszentegyháznak az emlékköve, amelytől a nem katolikus szekták elszakadtak.” 1

A Babiloni anya és az általa megült fenevad leírása Jelenések könyve 17. fejezetében egyértelműen ráillik a pápaságra:

A. Üldözte a szenteket (6. vers). (Lásd a 15. és a 20. tanulmányokat.)

B. Bíborba és skarlátvörösbe öltözött (4. vers). A pápák gyakran viselnek hivatalos alkalmakkor a királyoknak kijáró bíbor palástot, a vörös pedig a bíborosok palástjának színe.

C. A fenevad − amin az asszony ül − hét feje (3. vers) hét hegy (9. vers). Köztudott, hogy Róma, a pápaság székhelye hét dombra illetve hegyre épült.

D. A fenevad káromlásokat szól (3. vers). Ez a pont is egyértelműen ráillik a pápaságra. (Lásd a 15. és a 20. tanulmányt.)

E. „Uralkodik a föld királyain” (lásd 18. vers). Alexander Flick arról beszél, hogy a 13. században a pápa „legalábbis elméletben és tulajdon jogigénye szerint mind evilági, mind lelki kérdésekben az egész világ uralkodója volt.” 2 Ez a pont semmilyen más földi országra vagy kormányzatra nem alkalmazható. Jelenések könyve 17. fejezetében a pápaság leírása túlságosan egyértelmű ahhoz, hogy bármi helye maradhatna a kételynek.

Megjegyzés: A Reformáció számos vezéralakja (úgymint Husz, Wycliffe, Luther, Kálvin, Zwingli, Melanchton, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley és mások) úgy tanított, hogy a fenevaddal jelzett hatalom a pápaság. 3

1John A. O'Brien: The Faith of Millions (Milliók hite) (Huntington, IN: Our Sunday Visitor (Vasárnapi vendégünk), Inc., 1974), p. 401.

2The Rise of the Mediaeval Church (A középkori egyház felemelkedése) (New York: Burt Franklin, 1959), pp. 575, 576.

3George Eldon Ladd: The Blessed Hope (Az áldott reménység) (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdman's Publishing Co., 1956), pp. 32-34.

A „Babilon” szó története Bábel tornyának történetéig nyúlik vissza. A név jelentése: „zűrzavar”.
A „Babilon” szó története Bábel tornyának történetéig nyúlik vissza. A név jelentése: „zűrzavar”.

5. Mi a „Babilon” név szó szerinti jelentése és honnan származik?

„Jertek, építsünk magunknak… tornyot, melynek teteje az eget érje… És az Úr mondta:… Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét… Ezért nevezték annak nevét Bábelnek [zűrzavar]; mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét” (1Móz 11:4,6,7,9).

Válasz:   A „Bábel” és „Babilon” szavak jelentése: „zűrzavar”. A Babilon elnevezés Bábel tornyának építésekor keletkezett. A tornyot az özönvíz után emelték Istennel dacoló pogány emberek, akik abban reménykedtek, hogy sikerül olyan magas tornyot építeniük, hogy semmilyen özönvíz nem lepheti el (4. vers). Az Úr azonban összezavarta a nyelvüket, az ebből fakadó zűrzavar pedig olyan hatalmas volt, hogy kénytelenek voltak felhagyni az építkezéssel. Ekkor nevezték el a tornyot „Bábel” -nak (Babilon), azaz „zűrzavar”-nak. Később, még az ószövetségi időkben, egy Babilonnak nevezett világbirodalom támadt, amely Isten népének, Izraelnek ellensége volt. A lázadást, az engedetlenséget, Isten népének üldözését, a büszkeségét és a bálványimádást testesítette meg (Jer 39:6-7, 50:29,31-33, 51:24,34,47; Dán 3. és 5. fej.). Mi több, Isten Ézsaiás könyve 14. fejezetében Babilont magának Sátánnak a jelképeként használja, mert Babilon Isten művével és népével szemben annyira ellenséges és romboló volt. Az Újszövetségben, Jelenések könyvében a „Babilon” név egy olyan vallási jellegű birodalom jelentésében kapott helyet, amely Isten lelki Izraelének − az Ő egyházának − ellensége (Jel 14:8, 16:19).

Azok az egyházak, amelyek magukévá teszik az anya Babilon hamis tanításait, maguk is „Babilon”-ná válnak.
Azok az egyházak, amelyek magukévá teszik az anya Babilon hamis tanításait, maguk is „Babilon”-ná válnak.

6. Kik az anya Babilon parázna leányai, akikről Jelenések könyve 17:5 beszél?

Válasz:   Azon egyházak némelyikéről szól itt a jövendölés, amelyek eredetileg tiltakoztak (protestáltak) az anya Babilon hamis tanításai ellen és magára is hagyták őt a 16. századi nagy reformáció korszakától kezdődően. Később azonban kezdték maguk is követni az anya elveit és cselekedeteit, így maguk is a bukottak között találták magukat. Egy asszony sem születik paráznának. A jelképes protestáns leányegyházak sem voltak születésüktől fogva bukásra ítélve. Minden olyan egyház és szervezet, amely Babilon hamis tanításainak és hitgyakorlatainak követőjéül szegődik, bukott egyházzá avagy leánnyá válhat. Babilon tehát családnév, amely magában foglalja mind az anyaegyházat, mind az ő leányegyházait, amelyek szintúgy elbuktak.

Jelenések könyve 17. fejezetében a vadállat (fenevad) a világi kormányzatot jelképezi. Az pedig, hogy az asszony a fenevadon lovagol, azt jelenti, hogy az egyház a kormányzat felett ellenőrzést gyakorol.
Jelenések könyve 17. fejezetében a vadállat (fenevad) a világi kormányzatot jelképezi. Az pedig, hogy az asszony a fenevadon lovagol, azt jelenti, hogy az egyház a kormányzat felett ellenőrzést gyakorol.

7. PPJelenések könyve 17. fejezete miért fenevadon ülőként szemlélteti az anya Babilont? Mit jelképez a fenevad?

Válasz:   Jelenések könyve 13:1-10-ben Jézus az egyház és az állam szövetségeként ábrázolja a pápaságot. (Bővebben lásd a 20. tanulmányt.) Jelenések könyve 17. fejezetében Jézus az egyházat (parázna) és az államot (fenevad) két külön, noha egymással kapcsolatban álló létezőként jellemzi. Az, hogy az asszony a fenevadon lovagol, azt jelenti, hogy az egyház a kormányzat felett ellenőrzést gyakorol.

A nem keresztény vallások és a hitehagyó protestantizmus szövetségesekül ajánlkoznak a pápaságnak az Istennel és az Ő követői ellen viselt végső háborúban.
A nem keresztény vallások és a hitehagyó protestantizmus szövetségesekül ajánlkoznak a pápaságnak az Istennel és az Ő követői ellen viselt végső háborúban.

8. Milyen más hatalmak lépnek még szövetségre a pápasággal, így teljesítve be a végidei eseményeket?

„És láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára” (Jel 16:13-14).

Válasz:   Jelenések könyve 12:3-4 sárkánya valamint Jelenések könyve 13:11-14 (lásd még Jel 19:20) hamis prófétája szövetségre lép Jelenések könyve 13:1-10 fenevadjával, azaz a pápasággal.

A. Jelenések könyve 12. fejezetének sárkánya a pogány Rómán keresztül munkálkodó Sátánt jelképezi. (További részletekért lásd a 20. tanulmányt.) Ezekben az utolsó napokban ez magában foglalja majd az olyan nem keresztény vallásokat is, mint a buddhizmus, a sintoizmus, a hinduizmus, a New Age, a humanista mozgalmak stb.

B. A hamis próféta a hitehagyó protestantizmust jelképezi, amelynek középpontja Amerika, amely élére áll annak a mozgalomnak, amely felszólítja és arra fogja befolyásolni a világ lakosait, hogy imádják a fenevadat (lásd a 21. tanulmányt).

C. A fenevad a pápaság (lásd a 20. tanulmányt).

D. E három hatalom: a nem keresztény vallások és kormányzatok, a római katolicizmus és a hitehagyó protestantizmus lépnek szövetségre egymással Harmagedónnál − az Istennel, az Ő törvényével és az Ő hűséges szövetségesével szemben viselt végső háborúban. Ezt a „nagykoalíciót” nevezi Jézus Jelenések könyve 18:2-ben „a nagy Babilon”-nak.

Sátánnak és angyalainak (akik holtak lelkeinek állítják be magukat) hatalmas csodái egységbe forrasztja majd a világot a fenevad támogatása mellett.
Sátánnak és angyalainak (akik holtak lelkeinek állítják be magukat) hatalmas csodái egységbe forrasztja majd a világot a fenevad támogatása mellett.

9. Hogyan egyesíthetik erejüket hatékonyan ily különböző háttérrel rendelkező szervezetek?

„Ezeknek egy a szándékuk; erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják” (Jel 17:13).

Válasz:   Jelenések könyve 16:13-14 arról beszél, hogy „békákhoz hasonló lelkek”, amelyek „holtak lelkei”, fogják egyesíteni erejüket, csodatételek által. A spiritizmus − az a hit, hogy a holtak élnek és kapcsolatba léphetnek az élőkkel − lesz az felfogás, amely egybeforrasztja őket. Sátán és angyalai − akik az emberek elhunyt szeretteinek, ősi prófétáknak, mennyei angyaloknak (2Kor 11:13-14) adják ki magukat, sőt magának Krisztusnak is (Mt 24:24) − arról győzik meg az embereket, hogy ügyüket magából a mennyből irányítják (lásd a 10. tanulmányt). Történetesen mindhárom szereplő ápolja azt a hitet, hogy a holtak élnek:

A. A katolicizmus Máriához és más elhunyt szentekhez imádkozik és hisz abban, hogy ezek a szentek megáldják majd követőiket csodákkal.

B. A nem keresztény vallások gyakorlatilag mind a holtak lelkeiben való hiten és az ő tiszteletükön alapulnak. A New Age a „csatornázás”-ra − a holtak lelkeivel való állítólagos beszélgetésre − helyez nagy hangsúlyt.

C. A hitehagyó protestantizmus hisz abban, hogy a holtak nem halottak, hanem a mennyben vagy a pokolban tartózkodnak. Ily módon ők is nagy fogékonyságot mutatnak azoknak a démonoknak a hitetéseire, akik holtak lelkeinek állítják be magukat.

Babilon azért bukik el, mert elfordul a Biblia igazságától.
Babilon azért bukik el, mert elfordul a Biblia igazságától.

10. Milyen bűnökkel vádolja Isten Babilont?

A. „Leomlott, leomlott a nagy Babilon” (Jel 18:2).

Válasz:   Elbukni annyit tesz, mint elfordulni a Biblia igazságától és az igaz Isten igaz imádatától (2Pt 3:17).

B. „És lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé”. „…mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek” (Jel 18:2,23).
Válasz: Isten itt azzal vádolja Babilont, hogy ördögökkel társalog, azzal, hogy a spiritizmus által meghívja a gonosz lelkeket saját táborába azzal vádolja továbbá, (2) hogy a hazug, démoni lelkek által gyakorlatilag az egész világot elhiteti.

C. „A föld lakosai megrészegedtek” az ő serlegében található utálatosságtól és paráznaságtól (lásd Jel 17:2,4, 18:3).
Válasz: Az „utálatosság” szó a Bibliában a hazugságokat jelképezi (Péld 12:22). Babilon bora, ami a hamis tanításokat tartalmazza, megfosztja a tájékozódási képességétől és megbénítja azokat, akik abból isznak, hogy aztán le is részegedjenek lelki értelemben.

D. „A földnek királyai ővele paráználkodtak” (Jel 18:3).
Válasz: Az egyház Krisztus vőlegénye (Jel 19:7-8) és egyedül Őt kell szeretnie, egyedül Neki kell engedelmeskednie, ami Jézus szavai szerint annyit tesz, mint hogy megtartjuk az Ő parancsolatait (Jn 14:15). A pápaságot azért rója meg az Úr, mert hűtlen lett férjéhez, Jézushoz (Jak 4:4), és meg nem engedett viszonyt folytatott a polgári kormányzatokkal (az egyház és az állam szövetsége), hogy élvezze azok támogatását.

E. „Emberek lelkeivel” való kereskedelem (Jel 18:13).
Válasz: Isten itt azzal vádolja Babilont, hogy úgy bánt az emberekkel, mint valami hitvány portékával, és nem úgy, mint Isten drága gyermekeivel.

A hamis tanítások elfogadása lelki részegséghez vezet, ami az igazság megértését mérhetetlenül megnehezíti.
A hamis tanítások elfogadása lelki részegséghez vezet, ami az igazság megértését mérhetetlenül megnehezíti.

11. Meg tudnánk nevezni néhányat ama hamis tanítások közül, amik Babilon borában találhatók s amik az emberekben lelki részegséget és zűrzavart okoznak?

Válasz:   Meglepő módon számos nevezetes protestáns tanítás egyáltalán nem található meg a Bibliában. A római anyaszentegyház (amely egyébként a pogány vallásokból vette át azokat) révén jutottak be a protestáns táborba. Lássunk néhányat e hamis tanítások közül:

A. Isten törvénye meg lett változtatva illetve hatályon kívül lett helyezve.
Isten törvényét soha senki nem változtathatja meg és nem helyezheti hatályon kívül (Lk 16:17). A 6. tanulmány cáfolhatatlan bizonyítékokkal szolgál erre nézve.

B. A lélek halhatatlan.
A Biblia 1700 alkalommal használja a „lélek” szót. De ezeken a helyeken sehol sem nevezi halhatatlannak. Az emberek halandók (Jób 4:17), és senki nem is nyerheti el a halhatatlanságot Jézus második eljövetele előtt (1Kor 15:51-54). (Bővebben lásd a 10. tanulmányt.)

C. A bűnösök a pokol lángjai között senyvednek az örökkévalóságon át.
A Biblia arról tanít, hogy a bűnösök testestül-lelkestül teljesen megsemmisülnek a tűzben (ki lesznek törölve az életből), (Mt 10:28). A Biblia sehol nem tanít a pokol örök gyötrelméről. (További részletekért lásd a 11. tanulmányt.)

D. Az alámerítéses keresztség nem szükséges.
Az alámerítéses keresztség az egyetlen, a Szentírás által hitelesített keresztségi forma. (Továbbiakért lásd a 9. tanulmányt.)

E. A vasárnap Isten szent napja.
Nem is kérdés, a Biblia azt tanítja, hogy Isten szent napja a hetedik napi szombat. (Ezzel a 7. tanulmányban foglalkoztunk.)

Megjegyzés: Mihelyt valaki e hamis tanításokat magáévá teszi, „zűrzavar” lesz a része (ezt jelenti szó szerint a „Babilon” név), s a Szentírás tanításának megértése is sokkal nehezebb lesz számára.

Kijózanító gondolat
Kijózanító arra gondolni, hogy sokan akaratlanul is isznak Babilon borából. Ez talán egészen új számodra. De ha ez tényleg így van, kérd Istent, hogy vezessen téged (Mt 7:7). Ezután kutasd a Szentírást, hogy meglásd „ha úgy vannak-e ezek” (ApCsel 17:11). Ígérd meg Jézusnak, hogy követed Őt mindenhová, és akkor nem engedi, hogy tévelyegjél (Jn 7:17).

A mennyei angyalok Isten népe mellett fog állni a végső földi ütközetben.
A mennyei angyalok Isten népe mellett fog állni a végső földi ütközetben.

12. Kik állnak majd az Úr oldalán az armageddóni ütközetben?

Válasz:   E végső ütközetben a mennyei angyalok (Zsid 1:13-14 Mt 13:41-42) és Isten népe − a maradék (Jel 12:17) − állnak csatavonalba Jézussal, aki a mennyei seregek élén áll majd (Jel 19:11-16) a Sátánnal és támogatóival vívott háborúban.

Isten maradéka azokból verbuválódik, akik elutasítják Babilon hamisságait (A 23. tanulmány további részletekkel szolgál majd). Arról ismerszenek meg, hogy: (1) szeretik Jézust (1Jn 5:2-3), (2) hűségesek Hozzá és hisznek Benne (Jel 14:12), valamint (3) „szorosan megtartják” (5Móz 6:17) az Ő Igéjét és parancsolatait (Jel 12:17 Jn 8:31-32).

Sátán a végidőben el fog hitetni mindenkit, aki nem igényel egyértelmű szentírási bizonyítékot minden vallási tanításra.
Sátán a végidőben el fog hitetni mindenkit, aki nem igényel egyértelmű szentírási bizonyítékot minden vallási tanításra.

13. Milyen hadicsellel fog Sátán fellépni ebben a végső ütközetben, amely Isten igazsága és Sátán hazugságai között fog zajlani?

Válasz:   Habár Sátán gyűlöli Istent és az Ő Fiát, a legritkább esetben vallják be ezt nyíltan. Valójában ő és démonai szent angyalok és buzgó keresztény lelkészek képében fognak mutatkozni (2Kor 11:13-15). Amit maga mellett szóló bizonyítékként tár elő, annyira igaznak, lelkinek és jézusinak fog tűnni, hogy ezzel csaknem mindenkit a föld lakosai között a meg fog téveszteni és a saját követésére fog bírni (Mt 24:24). Minden kétséget kizáróan a Bibliára fog hivatkozni, ahogy tette ezt Jézus pusztai megkísértésekor is (Mt 4:1,11). Sátán érvelése annyira meggyőző, hogy az angyalok egyharmadát, Ádámot és Évát is megtévesztette, miképpen (az özönvíz előtti időben) nyolc ember kivételével a föld valamennyi lakóját is.

Isten Igéje leleplezi Sátán hadicseleit.
Isten Igéje leleplezi Sátán hadicseleit.

14. Hogyan száll szembe Isten Sátán hadifortélyaival?

„A törvényre és a bizonyságtételre [figyeljetek]: ha nem ez ige szerint szólnak, úgy nincs bennük világosság” (Ézs 8:20, a King James bibliafordítás alapján).

Válasz:   Egyértelművé fogja tenni, hogy Babilon hamis evangéliumot mutat be (Gal 1:8-12), amely szélesre tárta a kaput ember milliárdok elhitetése és elveszése előtt. Az Isten által támasztott ellenmozgalom munkájába részletes bepillantást nyerhetünk a Jelenések könyve 14:6-14-ben olvasható három angyal üzenete alapján, amit egyébként a huszonhét részből álló tanulmánysorozatunkon belül kilenc tanulmányban is tárgyalunk. E három nagyszerű üzenet leleplezi Sátán hazugságait és vallási hamisítványait, figyelmeztet rájuk, továbbá felszólítja az embereket, hogy Istent imádják és Neki engedelmeskedjenek, nem csupán lélekben, hanem a Biblia igazságai szerinti módon is.

Isten végidei üzenete el fogja vinni a dicsőséges igazságot és világosságot valamennyi ember számára.
Isten végidei üzenete el fogja vinni a dicsőséges igazságot és világosságot valamennyi ember számára.

15. Vajon hatásosak lesznek Isten végidei, figyelmeztetést és reményt hordozó üzenetei?

„Ezek után láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt; és a föld fénylett annak dicsőségétől” (Jel 18:1).

Válasz:   A Szentírásban az angyalok hírvivőket vagy üzeneteket jelképeznek (Zsid 1:13-14). Isten végidei felhívását egy hatalmas angyal jelképezi, akinek ereje olyan nagy, hogy az egész világ fénylik Isten igazságától és dicsőségétől. Ez a végső, Isten által adott üzenet eljut a föld valamennyi lakójához (Jel 14:6; Mk 16:15; Mt 24:14).

Amikor Jézus végidei felhívása az egész világnak felhangzik, az Ő valódi népe ki fog futni Babilonból és követni fogja Őt.
Amikor Jézus végidei felhívása az egész világnak felhangzik, az Ő valódi népe ki fog futni Babilonból és követni fogja Őt.

16. Milyen végső és sürgős felhívást címez Jézus a Babilonban levők számára?

Válasz:   Így szól hozzájuk: „Fussatok ki belőle [Babilonból], én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól” (Jel 18:4-5).

Figyeljünk fel arra, hogy Jézus a Babilonban levő emberek nagy sokaságáról e szavakkal szól: „én népem”. Őszinte keresztények milliói vannak Babilonban, akik még nem hallották ezt a sürgős figyelmeztető üzenetet. Ezek az emberek az Urat szeretik mindenekfelett, és Jézus azt mondja róluk, hogy ők az Ő gyermekei.


17. Hogyan fogadja majd Jézus Babilonban élő népe azt, amikor meghallja a Babilon elhagyására sürgető felhívását?

Válasz:   Jézusnak erre is megvan a válasza. Tőle valók e szavak: „Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra és lészen egy akol és egy pásztor… Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem” (Jn 10:16,27).

Jézus felismeri az Ő Babilonban élő gyermekeit. Továbbá ígéretet tesz arra, hogy ki fogja szólítani őket Babilonból, még mielőtt sort kerítene annak elpusztítására. És ami valamennyi közt a legdicsőségesebb, Jézus megígéri, hogy a még Babilonban élő népe meg fogja hallani és fel fogja ismerni az Ő hangját, és ki fog onnan futni, hogy biztonságban legyen.

Megjegyzés: Ez a három angyal üzenetével (Jel 14:6-14) foglalkozó kilencrészes tanulmánysorozat hetedik darabja. Következő tanulmányunk Isten végidei egyházát fogja jellemezni olyan félreérthetetlen módon, hogy lehetetlen lesz nem felismernünk azt.


18. Ha Babilonban vagy, kész vagy meghallani Jézus sürgős felhívását és elhagyni Babilont?

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések


1. Nem kellene inkább a Babilonból való kijövetel helyett Babilonban maradnom és a megreformálásával próbálkoznom?


Nem. Jézus nem azt mondja, hogy Babilont meg kell reformálni, hanem azt, hogy hamarosan elpusztul. Reménytelenül megrészegül saját borától (ami a 18. fejezet 5-6. verse szerint a hamis tanítások). Ezért szólítja ki onnan népét (Jel 18:4).

2. Kik a napkelet felől jövő királyok, akikről Jelenések könyve 16:12-ben olvashatunk?


A napkelet felől jövő királyok a mennyei Királyok (az Atya és a Fiú). Azért ez a jelképes elnevezés, mert a mennyei lények ebből az irányból közelítik meg a földet. Lássunk erre vonatkozóan néhány bibliai példát:

A. Jézus a második eljövetelekor kelet felől fog feltűnni (Mt 24:27).

B. Isten dicsősége kelet felől fog megjelenni (Ez 43:2).

C. Az elpecsételést végső angyal kelet felől érkezik (Jel 7:2).

D. A Jézust jelképező nap keleten kél (Mal 4:2).

3. A Babilon elbukására figyelmeztető szózat egyben azt is jelenti, hogy Babilon nem volt mindig elbukott állapotban?


Igen, ez így van. A múltban sok egyház, így Babilon is, erősen, egyenesen és hűségesen megállt Jézusban. Az alapítók Isten kiváló emberei voltak, akik szorgalmasan kutatták a Bibliát, hogy minden igazságát megértsék. Ma sincs valamennyi egyház az elbukás állapotában. Mindazonáltal az az egyház, amely a babiloni anyaegyház hamis tanításait tanítja és követi annak gyakorlatait, maga is a bukott leányok közé kerülhet.

4. Hová kell mennie a keresztényeknek, amikor kiszólítja Isten őket Babilonból?


Meg kell találnia azokat az embereket, akik megtartják Isten parancsolatait, megvan bennük Jézus hite és világszerte hirdetik a három angyal üzenetét, s miután rájuk talál, csatlakoznia kell hozzájuk (Jel 14:6-12). A 23. tanulmány részletes leírását adja Isten végidőbeli egyházának.

5. (Jelenések 17:12)


A tíz király a világ országait jelképezi. Dániel könyve 2. fejezetében a tíz lábujj, a 7. fejezetben pedig a „rettenetes ábrázatú” fenevad tíz szarva Európa tíz országát jelképezi. A jelentés mindazonáltal kitágul a Jelenések könyve 11-18. fejezetei közötti szakaszban: „a föld és az egész világnak királyai” (16:14), „valamennyi nép” (18:3).

6. Mit takar a „békák” jelképe Jelenések könyve 16:13-14-ben?


A béka a nyelvével fogja el zsákmányát, ami a világon ma végigsöprő hamis nyelvek adományára utalhat. Jusson eszünkbe, hogy a csodák − beleértve a nyelvek adományát − csupán egy dolgot bizonyítanak, a természetfeletti erőt. A Biblia ugyanakkor értésünkre adja, hogy természetfeletti erő származhat mind Istentől, mind Sátántól. Ez ad arra is magyarázatot, hogy a világosság angyalának képében mutatkozó (2Kor 11:13-15) Sátán olyan hatékonyan fogja a természetfölötti erőket műbe állítani, hogy szinte az egész világ a hitetés áldozatául esik és követni fogja őt (Jel 13:3). Mostanság a nyelvek hamis adományát használja fel arra, hogy összekovácsolja a legkülönbözőbb egyházakat és vallásokat, ideszámítva a pogány vallások követőit és a spiritizmus és az animizmus híveit is. A felsoroltak mindegyike úgy vélekedik, hogy a nyelvek adománya a hitelesség bizonyítéka.

Próbára kell tennünk a lelkeket
A Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy próbára kell tennünk a lelkeket (1 John 4:1). Ha nincsenek összhangban a Bibliával, akkor hamisítványok (Ézs 8:19-20). Azonkívül, a Szentlélek igazi adományai soha nem adatnak olyan valakinek, aki tudva és akarattal engedetlen Istennel szemben (ApCsel 5:32). Létezik a nyelvek igazi adománya. Ez az a csoda, amikor valaki képességet nyer olyan idegen nyelven való folyékony beszédre, amit korábban nem tanult és nem beszélt (ApCsel 2:4-12). Isten ma akkor használja ezt az adományt, amikor a végidei üzenet eljuttatása más nyelven beszélő népekhez ezt szükségessé teszi. Pünkösdkor erre azért volt szükség, mivel tizenhét nyelv képviselője vegyült el a tömegben, a tanítványok viszont valószínűleg csak egy nyelvet beszéltek.

7. Jelentős szerepet játszhat a New Age mozgalom a jó és gonosz közötti végső küzdelemben?


Ez nem lehet kétséges! A New Age nagyon erősen jelen van az okkult jelenségekben és a spiritizmusban. A spiritizmus egész biztosan hatalmas szerepet játszik majd a föld végső drámájában. A nyelvek hamis adományával valamint az egyházak világszéles szövetségével karöltve indul a spiritizmus az egész lakott földre kiterjedő hódító körútjára. A New Age a lelkek egymással való érintkezésébe, továbbá a reinkarnációba vetett hittel nem más, mint valami régi pogány vallás új köntösben. A földiekkel érintkezni tudó, halhatatlan lélekben való hite ugyanaz az ősi hazugság, amivel Sátán ámította Évát az Édenben: „Bizony nem haltok meg” (1Móz 3:4). (A halál mibenlétéről lásd a 10. tanulmányt.)

8. Nyilvánvaló, hogy Dániel könyve 7., valamint Jelenések könyve 13., 17. és 18. fejezetében az Antikrisztus, vagyis a pápaság tevékenységéről ad kinyilatkoztatást. Van szó az Antikrisztusról másutt is a Szentírásban?


Igen, a fenevadról vagyis az Antikrisztusról (és annak tevékenységéről) az Ó- és Újszövetségben legkevesebb kilenc alkalommal tétetik említés: Dániel 7., 8-9., 11., 12., valamint Jelenések könyve 12., 13., 16., 17., 18. és 19. fejezete. Nem kétséges, ha Isten egy bizonyos hatalomról kilenc rendben szól, azt bizonyára azért teszi, mert azt szeretné, ha felfigyelnénk rá.

9. Vajon Sátán „Babilon”-nak nevezett országa Bábel tornyáig tekinthet vissza?


Nem. Ez az ország akkor keletkezett, amikor Sátán a mennyben fellázadt Istennel szemben. Ézsaiás próféta tulajdonképpen Babilon királyának jelképébe öltözteti, amikor a mennyből való kivettetését ábrázolja (Ézs 14:4,12-15). Isten a bűn keletkezésétől fogva Babilonként tekintett Sátán országára. Sátán bevallott célja Isten legyőzése, Isten országának megsemmisítése, és saját lázadó, az egész világegyetemre kiterjedő babiloni királyságának felállítása. Jézus arról beszélt, hogy két út létezik és középút nincs (Mt 7:13-14). Legvégül minden lélek fel fog sorakozni valamelyik oldalon: vagy Jézus, vagy Babilon mellett. Élet-halál kérdése ez. Akik Jézust szolgálják és Őmellé állnak, elnyerik az üdvösséget az Ő mennyei országában. Akik Babilon mellé állnak, tűz martalékaivá válnak. Idő pedig már nincs sok, hogy ki-ki meghozza döntését. Ezért olyan sürgős és életbevágó, hogy Jézus Babilonnal szembeni végidei felhívásának kellő figyelmet szenteljünk.

10. Mit jelent Jelenések könyve 16:12-ben az, hogy kiszárad az Eufrátesz vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék?


Mielőtt az ókori Babilont bevette volna Dárius, a méd tábornok, a város falai alatt elhaladó Eufrátesz folyót átterelték egy mesterséges mederbe. Ez a folyóelterelés tette lehetővé Dárius serege számára a város bevételét az éj leple alatt: a falak alatt, a kiszáradt folyómederben vonultak be a városba. Jelenések könyvében a „víz” embereket jelent (Jel 17:15). Ekképpen az Eufrátesz vize „a nagy Babilon követői”-re utal, akiknek a támogatása „kiszárad”, amikor Babilon ellen fordulnak, hogy elpusztítsák őt (Jel 17:16). A „nagy Babilon” támogatásának kiszáradása biztosítja a napkelet felől jövő királyok, a mennyei Atya és a Fiú diadalát.

Kvíz kérdések1. Mi a „Babilon” név jelentése? (1)

_____   Zűrzavar.
_____   Lázadás.
_____   Hitető.

2. Kit jelképez Babilon a bibliai jövendölésekben? (1)

_____   Az Egyesült Nemzetek Szervezetét.
_____   A pápaságot.
_____   Máriát, Jézus anyját.

3. Kik Babilon leányai? (1)

_____   Az Újszövetségben szereplő hölgyek, úgymint Priszcilla, Erzsébet és Dorkás.
_____   Európa királynői.
_____   Azok az egyházak, amelyek követik az anya Babilon hamis tanításait és vallási gyakorlatait.

4. Mit jelképez a vörös fenevadon ülő Babilon? (1)

_____   Az államot ellenőrző egyházat, amely ugyanakkor élvezi előbbi szoros támogatását.
_____   Azt, hogy nőkből kiváló állatszelídítők lesznek.
_____   Azt, hogy a nőknek inkább lovagolniuk kell és nem gyalog járni.

5. Babilon mely hamis tanításai zavarják össze az embereket lelkileg? (4)

_____   A házasság szentsége.
_____   A halál alvás.
_____   A bűnösök örökké égnek a pokolban.
_____   A vasárnap Isten szent napja.
_____   A lélek halhatatlan.
_____   Az alámerítéses keresztség.
_____   Isten törvénye hatályon kívül van helyezve illetve módosításon ment keresztül.

6. Mit jelent az, hogy Babilon elesett (elbukott)? (1)

_____   Egy angyal zuhant alá a mennyből.
_____   Babilont földrengés általi csapás érte.
_____   Az anyaegyház és az ő hamis tanításait magukévá tevő egyházak elpártoltak a Biblia igazságától és az igaz Isten igaz tiszteletétől.

7. Ki(ke)t jelképeznek a „napkelet felől jövő királyok”? (1)

_____   Jézust és az Ő Atyját.
_____   A pogányság által munkálkodó Sátánt.
_____   A világ nemzeteit.

8. Mit jelképez az Eufrátesz kiszáradása? (1)

_____   A világ vízállományának súlyos megcsappanását.
_____   Nem lesz elegendő élelmiszer a végidőben.
_____   Babilon elveszti követői támogatását.

9. Babilon egy összefoglaló név, amely szinte valamennyi vallást és egyházat magában foglal. (1)

_____   Igen.
_____   Nem.

10. Ki hívja ki valójában az embereket Babilonból? (1)

_____   Az angyalok.
_____   A tíz király.
_____   Lucifer.
_____   Jézus.

11. Nem lenne jobb megtéríteni egy bukott egyházat, semmint kijönni onnan? (1)

_____   De.
_____   Nem.

12. Mit jelent a Babilon borától való megrészegedés? (1)

_____   Alkoholizmusba merülni.
_____   Követni őt a nagyvilági életben.
_____   Testi betegségben szenvedni.
_____   Összezavarodni hamis tanításaitól.

13. Melyik három hatalom egyesíti erejét Jézus és az Ő népe ellen a végidőben? (3)

_____   A nem keresztény vallások.
_____   Az Egyesült Nemzetek Szervezete.
_____   A hitehagyó protestantizmus.
_____   Űrrepülők.
_____   A pápaság.

14. Amikor Jézus kihívja népét Babilonból, ki fognak jönni? (1)

_____   Igen.
_____   Nem.

15. Sokan vannak Babilonban úgy, hogy nem is tudnak arról, hogy ott vannak. (1)

_____   Igen.
_____   Nem.