Get the daily devotional to your inbox
Looks good!
Please enter a valid email address.
Looks good!
Please confirm your email address.

Solii îngereşti din spaţiul extraterestru.

Solii îngereşti din spaţiul extraterestru.Lesson 16

Îngerii sunt făpturi reale! Uneori numiţi heruvimi sau serafimi, aceste duhuri slujitoare, pline de putere, apar de-a lungul întregii istorii a Bibliei. Deseori, sunt văzuţi, ocrotindu-i şi călăuzindu-i pe copiii lui Dumnezeu şi uneori chiar pedepsind răul, dar una din cele mai importante misiuni ale lor este să dezvăluie şi să explice profeţiile. Ştiaţi că Dumnezeu le-a descoperit ceva deosebit prin îngerii Săi oamenilor stresaţi din acest veac agitat? În Apocalipsa 14, Dumnezeu ne descoperă nişte solii înfricoşătoare pentru ultimile zile, codificate prin simbolul a trei îngeri care zboară. Atât de importante sunt aceste solii, că atunci când se vor împlini, Domnul Isus va reveni! Acest Ghid vă va oferi o vedere de ansamblu, care vă va deschide ochii, iar următoarele opt studii vă vor înfăţişa amănunte incredibile. Ţineţi-vă strâns de scaun! ... Urmează să vi se explice solia personală dată de Dumnezeu pentru dvs.!
Cartea Apocalipsei Îl descoperă pe Domnul Isus într-un fel unic.
Cartea Apocalipsei Îl descoperă pe Domnul Isus într-un fel unic.

1. De ce studiem Apocalipsa? Nu este oare sigilată?

Răspundeţi:   Există şase motive cruciale ca să studiem Apocalipsa:

A. N-a fost niciodată sigilată (Apocalipsa 22:10). Lupta de veacuri dintre Domnul Hristos şi Satana şi strategiile celui rău împreună cu planurile lui şirete pentru ultimile zile sunt expuse în cartea Apocalipsei. Satana nu va putea înşela cu uşurinţă pe cei care cunosc mai dinainte minciunile lui înşelătoare, aşa că el speră ca oamenii să creadă că Apocalipsa este sigilată.

B. Chiar numele "Apocalipsa" înseamnă "descoperire", "deschidere" sau "dezvelire"exact opusul de a fi sigilat. Întotdeauna a fost larg deschisă.

C. Apocalipsa reprezintă cartea Domnului Isus într-un fel unic. Începe prin "Apocalipsa lui Isus Hristos". Ne oferă chiar şi o descriere a Sa prin cuvinte în Apocalipsa 1:13-16. Nici o altă carte din Biblie nu ni-L descoperă pe Domnul Isus şi sfaturile Lui pentru ultimile zile şi planurile Lui cu lucrarea şi cu poporul Lui, aşa cum o face Apocalipsa.

D. Apocalipsa a fost scrisă mai întâi de toate pentru locuitorii planetei din zilele noastrechiar înainte de revenirea Domnului Isus (Apocalipsa 1:1-3 3:11 22:6, 7, 12, 20).

E. Se rosteşte o binecuvântare deosebită asupra acelora care citesc Apocalipsa şi iau aminte la sfaturile ei (Apocalipsa 1:3 22:7).

F. Apocalipsa descrie poporul lui Dumnezeu de la sfârşitul timpului şi biserica cu o claritate uimitoare. Ea face ca Biblia să prindă viaţă atunci când vedem ultimile evenimente descrise cum au loc în Apocalipsa. Mai spune exact ceea ce trebuie să predice biserica lui Dumnezeu în ultimile zile (Apocalipsa 14:6-14). Acest ghid de studiu vă va oferi o vedere de ansamblu a acelei predicări, astfel ca să o recunoaşteţi când o veţi auzi.

Notă: Înainte de a merge mai departe, vă rugăm să vă deschideţi Biblia şi să citiţi textul din Apocalipsa 14:6-14.

Dumnezeu Se foloseşte de îngeri ca de un simbol pentru întreita Lui solie de la timpul sfârşitului.
Dumnezeu Se foloseşte de îngeri ca de un simbol pentru întreita Lui solie de la timpul sfârşitului.

2. Dumnezeu i-a încredinţat misiunea bisericii Sale să ducă evanghelia la orice făptură (Marcu 16:15). Prin ce simbol arată El această lucrare sfântă din Apocalipsa?

"Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veşnică pentru ca să o vestească. ... Apoi a urmat un alt înger şi a zis ... Apoi a urmat un alt înger şi a zis ..." Apocalipsa 14:6-9.

Răspundeţi:   Cuvântul "înger" înseamnă literal "sol", aşa că este potrivit ca Dumnezeu să Se folosească de trei îngeri ca să simbolizeze predicarea soliei întreite a evangheliei pentru ultimile zile. Dumnezeu Se foloseşte de simbolul îngerilor să ne amintească faptul că soliile vor fi însoţite de o putere supranaturală.

Solia lui Dumnezeu de nădejde pentru timpul sfârşitului trebuie dusă la orice om de pe pământ.
Solia lui Dumnezeu de nădejde pentru timpul sfârşitului trebuie dusă la orice om de pe pământ.

3. Care două puncte cruciale ni le descoperă Apocalipsa 14:6 despre solia lui Dumnezeu pentru ultimile zile ale pământului?

"Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod." Apocalipsa 14:6.

Răspundeţi:   Cele două puncte cruciale sunt: (1) că este "evanghelia veşnică" şi (2) că trebuie vestită oricărui om de pe pământ. Soliile celor trei îngeri accentuează evanghelia, ceea ce face clar că oamenii sunt mântuiţi prin credinţa în şi primireadoar a Domnului Isus Hristos (Fapte 4:12 Marcu 10:26, 27). Întrucât nu există nici o altă cale de mântuire, este rău să pretindem că ar fi vreo altă cale.

Falsurile lui Satana
Falsurile sau contrafacerile lui Satana, deşi sunt multe, includ două foarte de efect: (1) mântuirea prin fapte şi (2) mântuirea în păcat. Aceste două contrafaceri sunt descoperite în soliile celor trei îngeri. Mulţi, fără să-şi dea seama, au acceptat una din aceste două erori şi încearcă să.şi clădească mântuirea pe ele o realizare cu totul imposibilă. Se cade să accentuăm şi faptul că nimeni nu vesteşte cu adevărat evanghelia lui Isus pentru timpul sfârşitului, dacă nu include soliile celor trei îngeri.

Cei care I se închină lui Dumnezeu vor găsi o bucurie adevărată în a-L sluji.
Cei care I se închină lui Dumnezeu vor găsi o bucurie adevărată în a-L sluji.

4. Care anume patru puncte distincte le acoperă solia primului înger?

"El zicea cu glas tare: Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!" Apocalipsa 14:7.

Răspundeţi:   A. Temeţi-vă de Dumnezeu.
Asta înseamnă că trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu şi să privim la El cu iubire, încredere şi respectgata să-I urmăm voia. Asta ne va feri de rău. "Prin frica de Domnul (omul) se abate de la rău." Proverbe 16:6. Înţeleptul Solomon de asemenea a declarat: "Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om." Eclesiastul 12:13.

B. Daţi-I slavă.
Împlinim această poruncă atunci când ascultăm de Dumnezeu, Îl lăudăm şi Îi mulţumim pentru bunătatea Lui faţă de noi. Unul din marile păcate ale ultimilor zile este şi nerecunoştinţa (2 Timotei 3:1, 2).

C. A venit ceasul judecăţii Lui!
Aceasta indică faptul că toţi vor da socoteală în faţa lui Dumnezeu şi reprezintă o declaraţie clară că judecata are loc chiar acum.

D. Închinaţi-vă Creatorului.
Această poruncă respinge idolatria de tot felulîncluzând şi închinarea la sineşi osândeşte total evoluţia, care neagă că Dumnezeu este Creator şi Răscumpărător. (Multe cărţi şi programe de radio de astăzi accentuează prea mult valoarea de sine, care duce la închinarea la sine. Valoarea de sine a unui creştin se află în Hristos, care Îşi numeşte copiii fii şi fiice ale Împăratului cerului.)

Evanghelia include crearea şi răscumpărarea lumii de către Domnul Dumnezeul cerurilor. Închinarea la Creator include închinarea la El în ziua pe care a pus-o deoparte ca un semn de aducere aminte a creaţiunii (Sabatul zilei a şaptea). Este clar că referirea ce se face în Apocalipsa 14:7 la sabat prin cuvintele "a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor" este scoasă chiar din porunca cu privire la sabat (Exod 20:11) şi folosită aici. Adevăratele noastre rădăcini se găsesc doar în Dumnezeu, care ne-a făcut după chipul Său la început. Aceia care nu I se închină lui Dumnezeu ca Creatorindiferent la ce altceva s-ar închinas-ar putea să nu-şi găsescă niciodată adevărata origine.

Poporul lui Dumnezeu trebuie să iasă din Babilon.
Poporul lui Dumnezeu trebuie să iasă din Babilon.

5. Ce declaraţie solemnă face cel de-al doilea înger despre Babilon? Ce îi porunceşte îngerul din Apocalipsa 18 poporului lui Dumnezeu să facă?

"Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: "A căzut Babilonul." Apocalipsa 14:8. "Am văzut pogorându-se din cer un alt înger. ... El a strigat cu glas tare şi a zis: "A căzut, a căzut Babilonul cel mare! ... Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: "Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu." Apocalipsa 18:1-4.

Răspundeţi:   Cel de-al doilea înger declară solemn "A căzut Babilonul!", iar glasul din cer îi îndeamnă pe toţi copiii lui Dumnezeu să iasă imediat din Babilon. Dacă nu ştiţi ce este Babilonul, s-ar putea să sfârşiţi cu uşurinţă în el. Mai gândiţi-vă. S-ar putea oare să vă aflaţi acum în Babilon?

Aceia care se închină fiarei şi îi primesc semnul vor fi nimiciţi de Dumnezeu.
Aceia care se închină fiarei şi îi primesc semnul vor fi nimiciţi de Dumnezeu.

6. Împotriva cărui lucru ne avertizează solemn solia celui de-al treilea înger?

"Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: "Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu." Apocalipsa 14:9, 10.

Răspundeţi:   Solia celui de-al treilea înger îi avertizează pe oameni împotriva închinării la fiară şi la chipul ei şi împotriva primirii semnului fiarei pe fruntea sau mâna lor. Primul înger porunceşte adevărata închinare. Cel de-al treilea înger vorbeşte despre urmările teribile legate de o falsă închinare. Ştiţi cu siguranţă cine este fiara? Şi ce este semnul ei? Dacă nu ştiţi sigur cine este fiara şi ce este semnul ei, s-ar putea să sfârşiţi prin a vă închina ei fără
să vă daţi seama.

Cei sfinţi ai Domnului de la sfârşitul timpului îşi vor găsi cea mai mare fericire a lor în a-I face pe plac Lui.
Cei sfinţi ai Domnului de la sfârşitul timpului îşi vor găsi cea mai mare fericire a lor în a-I face pe plac Lui.

7. Ce descriere în patru puncte ne oferă Dumnezeu în Apocalipsa 14:12 a poporului Său care primeşte şi urmează soliile celor trei îngeri?

"Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus." Apocalipsa 14:12.

Răspundeţi:   A. Ei au răbdare, perseverează şi rămân credincioşi până la sfârşitun lucru mare pentru o generaţie care vrea totul acum, pe moment. Poporul lui Dumnezeu Îl descoperă printr-o purtare răbdătoare şi plină de iubire.

B. Ei sunt sfinţi, deoarece se află întru totul de partea lui Dumnezeu.

C. Ei păstrează poruncile lui Dumnezeu. Aceşti oameni ai lui Dumnezeu ascultă cu bucurie de cele zece porunci şi de oricare alte porunci pe care El li le-a dat. Scopul lor suprem este să-I facă pe plac Celui, pe care-L iubesc (1 Ioan 3:22).

D. Ei au credinţa lui Isus. Aceasta se poate traduce şi prin "credinţa în Isus". În oricare caz, poporul lui Dumnezeu Îl urmează pe Domnul Isus deplin şi se încred pe deplin în El.

Când toţi vor fi auzit solia Domnului Isus pentru timpul sfârşitului, El Se va întoarce pe acest pământ ca să-i ia pe ai Săi cu El în ceruri.
Când toţi vor fi auzit solia Domnului Isus pentru timpul sfârşitului, El Se va întoarce pe acest pământ ca să-i ia pe ai Săi cu El în ceruri.

8. Ce are loc imediat după propovădurea întreitei solii îngereşti tuturor oamenilor?

"Apoi m-am uitat şi iată un nor alb şi pe nor şedea cineva care semăna cu un Fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână. o seceră ascuţită." Apocalipsa 14:14.

Răspundeţi:   Imediat, după propovăduirea întreitei solii îngereşti la orice făptură, Domnul Isus va reveni pe nori (cea de-a doua venire a Sa) pentru a-Şi lua poporul în patria cerească. La arătarea Lui, va începe perioada de o mie de ani din Apocalipsa capitolul 20.


9. În 2 Petru 1:12, apostolul vorbeşte despre "adevărul prezent" KJV sau "adevărul pe care-l aveţi" în Biblia Cornilescu. Ce vrea să spună el?

Răspundeţi:   Adevărul prezent reprezintă un aspect al evangheliei celei veşnice care are o anume urgenţă pentru un anume timp. Exemple ar fi:

A. Solia lui Noe despre potop (Geneza 6 şi 7 2 Petru 2:5). Noe predica neprihănirea. El îi învăţa pe oameni despre iubirea lui Dumnezeu şi îi avertiza despre venirea unui potop, care urma să distrugă lumea. Solia despre potop reprezenta "adevăr prezent" pentru acel timp. Apelul lui urgent era "Urcaţi-vă în corabie!" Apelul era atât de important încât ar fi fost inuman să nu-l vestească.

B. Solia lui Iona pentru Ninive (Iona 3:4). "Adevărul prezent" rostit de Iona era că Ninive urma să fie nimicită în 40 de zile. Şi Iona L-a înălţat pe Mântuitorul, iar cetatea s-a pocăit. Să nu aibă o avertizare de 40 de zile ar fi fost de neiertat. Era adevărul prezent şi se potrivea acelui timp într-un mod deosebit.

C. Solia lui Ioan Botezătorul (Matei 3:1-3 Luca 1:17). "Adevărul prezent" vestit de Ioan se referea la apropiata arătare a Domnului Isus ca Mesia. Lucrarea lui consta din vestirea evangheliei şi din pregătirea oamenilor pentru prima venire a lui Isus. Să omită din evanghelie acest element al primei veniri pentru timpul său ar fi fost un lucru de neconceput.

D. Întreita solie îngerească (Apocalipsa 14:6-14). "Adevărul prezent" dat de Dumnezeu pentru zilele noastre se află în soliile celor trei îngeri. Desigur că mântuirea doar prin Domnul Isus Hristos rămâne punctul esenţial al acestor solii. Cu toate acestea, "adevărul prezent" al acestor trei îngeri a fost dat cu scopul de a-i pregăti pe oameni pentru cea de a doua venire a lui Isus şi pentru a le deschide ochii faţă de înşelăciunile strălucite şi deosebit de convingătoare ale lui Satana. Dacă oamenii nu vor înţelege aceste solii, Satana îi va prinde şi îi va nimici cu adevărat. Domnul Isus a ştiut că noi avem nevoie de aceste solii deosebite, aşa că ni le-a dat cu o iubire copleşitoare. Ele nu trebuie trecute cu vederea. Rugaţi-vă cu sinceritate când veţi cerceta punct cu punct următoarele opt ghiduri de studiu.

Ceea ce veţi descoperi s-ar putea să vă şocheze în parte, dar vă va mulţumi sufletul, iar inima vă va fi profund înduioşată. Veţi simţi că Domnul Isus vă vorbeşte! La urma urmelor, doar sunt soliile Lui!!


10. Despre cine ne spune Biblia că va veni cu o solie despre "adevărul prezent" înainte de măreaţa zi a Domnului?

"Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată." Maleahi 4:5.

Răspundeţi:   Profetul Ilie. Există ceva deosebit în solia şi lucrarea lui Ilie, după cum vom vedea în următoarele întrebări.

Solia pregătită de Dumnezeu pentru timpul sfârşitului se mai numeşte şi solia lui Ilie. Ea te îndeamnă să iei o decizie.
Solia pregătită de Dumnezeu pentru timpul sfârşitului se mai numeşte şi solia lui Ilie. Ea te îndeamnă să iei o decizie.

11. Ce anume a făcut Ilie, care L-a făcut pe Dumnezeu să-l aleagă pe el?

Note: Deschideţi-vă vă rugăm Biblia şi citiţi cu atenţie 1 Împăraţi 18:17-40 înainte de a răspunde la această întrebare.

Răspundeţi:   Ilie i-a îndemnat pe oameni să se hotărască cui vor să-i slujească (versetul 21). Naţiunea ajunsese întru totul idolatră. Oamenii Îl părăsiseră pe adevăratul Dumnezeu şi nu mai ascultau de poruncile Sale. Mai exista un singur profet de-al lui Dumnezeu, Ilie, şi 450 de profeţi păgâni de-ai lui Baal (versetul 22). Ilie le-a sugerat ca atât el cât şi cei idolatri să zidească altare, să aşeze lemne şi o jertfă pe ele. Pe urmă, le-a sugerat ca să-L roage pe Dumnezeul cel Adevărat să li Se descopere, trimiţând foc pe altarul Său. Dumnezeul păgân nu a răspuns, dar Dumnezeul adevărat a trimis foc din cer şi a mistuit jertfa lui Ilie.

Solia cerea o decizie
Solia lui Ilie a sosit într-un timp de profundă criză spirituală şi de apostazie naţională. Ea a venit cu o aşa putere din cer că a oprit "mersul lucrurilor" şi a atras atenţia întregii naţiuni. Ilie insistă ca oamenii să se hotărască cui îi vor sluji, lui Dumnezeu sau lui Baal. Profund mişcaţi şi convinşi pe deplin de păcate, oamenii L-au ales pe Dumnezeu (versetul 39).

Ioan Botezătorul a vestit solia ca a lui Ilie pentru timpul lui. Aceia care vestesc Apocalipsa 14:6-14 au solia lui Ilie pentru zilele de astăzi.
Ioan Botezătorul a vestit solia ca a lui Ilie pentru timpul lui. Aceia care vestesc Apocalipsa 14:6-14 au solia lui Ilie pentru zilele de astăzi.

12. Solia lui Ilie îşi are o dublă aplicaţie. Se aplică unei solii de "adevăr prezent" ca să-i pregătească pe oameni pentru prima venire a Domnului Isus şi o solie de "adevăr prezent" ca să-i pregătească pe oameni pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus. Cine a spus Domnul Isus că vestea solia lui Ilie ca să-i pregătească pe oameni pentru prima Lui venire?

"Nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul." "Şi dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină." Matei 11:11, 14.

Răspundeţi:   Domnul Isus a numit predicarea făcută de Ioan ca să-i pregătească pe oameni pentru prima Lui venire "Ilie" sau solia lui Ilie. Solia lui Ioan, ca şi în zilele lui Ilie, a lămurit foarte clar adevărul, iar pe urmă a cerut o decizie. Biblia spune despre Ioan Botezătorul: "Va merge ... în duhul şi puterea lui Ilie." Luca 1:17.


13. Cum ştim că profeţia îşi are o a doua aplicaţie la timpul nostru chiar înainte de cea de a doua venire?

"Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată." Maleahi 4:5. "Soarele se va preface în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată." Ioel 2:31.

Răspundeţi:   Vă rugăm să urmăriţi că două evenimente vor avea loc înaintea venirii "zilei Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată" amintită în Ioel 2:31. Un eveniment va fi venirea lui Ilie, iar cel de-al doilea, semnele teribile din ceruri. Lucrul acesta ne va ajuta să identificăm ambele evenimente. Ziua cea întunecată a avut loc la 19 mai 1780. În aceeaşi noapte, luna s-a arătat ca sângele. Matei 24:29 mai include un semncăderea stelelor, care a avut loc la 13 noiembrie 1833. După aceasta, ştim că trebuie să înceapă solia vestită de Ilie pentru timpul sfârşitului undeva aproape sau după 1833înainte de venirea zilei celei mari a Domnului.

Cea de a doua solie a lui Ilie după semnele din ceruri
Este evident că "solia lui Ilie" vestită de Ioan nu se aplică "soliei celui de-al doilea Ilie" deoarece semnele cosmice date de Dumnezeu s-au arătat la peste 1700 de ani după ce Ioan şi-a vestit solia. Solia lui Ilie dată de Ioel 2:31 urma să înceapă după acele semne cereşti din 1833 şi trebuia să-i pregătească pe oameni pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus. Întreita solie de "adevăr prezent" din Apocalipsa 14:6-14 se potriveşte perfect. Ea a început în jurul lui 1844 şi îi pregăteşte pe oamenii din toată lumea pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus (versetul 14), care va avea loc după ce întreita solie va fi ajuns la orice om de pe faţa pământului.

Solia cere o decizie
Ilie a insistat ca să se pună capăt răului şi ca toţi să se hotărască pe cine vor sluji. La fel este şi cu întreita solie de astăzi dată nouă de Dumnezeu. Trebuie să luîm o hotărâre. Întreita solie dată de Dumnezeu îl demască pe Satana şi planurile lui. De asemenea ea ne descoperă clar iubirea lui Dumnezeu şi cerinţele Sale. Astăzi, Dumnezeu îi cheamă pe oameni înapoi la adevărata închinareînchinare doar înaintea lui Dumnezeu. Să slujeşti şi să te închini de bună voie la oricine sau orice altceva în aceste zile cruciale înseamnă necredincioşie şi va avea ca urmare moartea veşnică. În mod minunat, Dumnezeu a atins inimile oamenilor pe vremea lui Ilie (1 Împăraţi 18:37, 39) şi pe vremea lui Ioan Botezătorul. Va face acelaşi lucru în aceste ultime zile când oamenii vor răspunde la întreita solie îngerească (Apocalipsa 18:1).

Solia lui Ilie din timpul sfârşitului va reuni familiile prin bucurie, iubire şi fericire.
Solia lui Ilie din timpul sfârşitului va reuni familiile prin bucurie, iubire şi fericire.

14. Ce altă binecuvântare minunată va aduce vestirea pe care o va face Ilie (sau cei trei îngeri)?

"Ilie ... va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor." Maleahi 4:5, 6.

Răspundeţi:   Dumnezeu să fie lăudat! Solia lui Ilie sau întreita solie îngerească îi va reuni pe membrii familiei într-o legătură apropiată de iubire cerească şi bucurie. Ce făgăduinţă binecuvântată!

Cele trei solii îngereşti Îl au în centru pe Domnul Isus.
Cele trei solii îngereşti Îl au în centru pe Domnul Isus.

15. Cuvântul "evanghelie" înseamnă "veste bună". Oare solia celor trei îngeri din Apocalipsa capitolul 4 ne aduce o veste bună?

Răspundeţi:   Desigur că da! Să revedem vestea bună pe care am descoperit-o în soliile celor trei îngeri:

A.Orice om va avea ocazia să audă şi să înţeleagă evanghelia ultimelor zile. Nimeni nu va fi trecut cu vederea.

B.Ni se vor descoperi planurile teribile de şirete făcute de Satana ca să nu cădem în capcană.

C.Vestirea evangheliei va fi însoţită de o putere supranaturală din ceruri în aceste ultime zile.

D. Copiii lui Dumnezeu vor avea răbdare, doar El îi numeşte "sfinţi".

E. Copiii lui Dumnezeu vor avea credinţa lui Isus.

F. Din iubire, copiii lui Dumnezeu vor asculta de poruncile Sale.

G. Dumnezeu ne iubeşte atât de mult încât ne-a trimis o solie deosebită care să ne pregătească pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus.

H. Solia lui Dumnezeu pentru aceste ultime zile îi va reuni pe membrii familiei în iubire.

I. Accentul deosebit pus de întreita solie îngerească este pe mântuirea oferită oricui doar prin Persoana Domnului Isus Hristos. El Îşi oferă neprihănirea ca să ne acopere trecutul şi ne-o împărtăşeşte în mod miraculos în fiecare zi ca să putem creşte în sfinţenie şi să ne transformăm cu adevărat după chipul Său. Cu El, nu putem să dăm greş. Fără El, nu putem să reuşim.

Un supliment
Punctele din întreita solie îngerească ce urmează să fie explicate în următoarele ghiduri de studiu sunt:

A. A sosit ceasul judecăţii lui Dumnezeu!

B. Ieşiţi din Babilonul decăzut!

C. Nu primiţi semnul fiarei!

Vi se vor descoperi mult mai multe noutăţi, pe când veţi studia cu rugăciune următoarele opt ghiduri de studiu. Unele lucruri vă vor surprinde, altele vă vor bucura, şoca sau chiar întrista. S-ar putea să vă fie greu să acceptaţi unele puncte, dar întrucât Domnul Isus ne-a trimis o solie deosebită din ceruri ca să ne ajute şi să ne călăuzească pe fiecare din noi personal în aceste ultime zile, desigur că nimic n-ar putea fi mai important decât să o auzim, s-o înţelegem pe deplin şi să o urmăm.


16. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că Isus are o solie întreită deosebită care să-i ajute pe oameni şi să-i călăuzească în aceste ultime zile ale pământului.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat


1. Oare solia celor trei îngeri va ajunge la orice om de pe pământ înainte ca Domnul Isus să revină? Având în vedere că există miliarde de oameni în viaţă acum, cum s-ar putea realiza aşa ceva?


Da, se va realiza deoarece Dumnezeu a promis-o (Marcu 16:15). Ap.Pavel a declarat că evanghelia fusese propovăduită "oricărei făpturi de sub cer" în vremea sa (Coloseni 1:23). Iona, prin harul lui Dumnezeu, a propovăduit întregii cetăţi Ninive în mai puţin de 40 de zile (Iona 3:4-10). Biblia declară că Dumnezeu Îşi va sfârşi lucrarea şi o va scurta (Romani 9:28). Contaţi pe asta. Se va întâmpla foarte repede şi în zilele noastre.

2. Oare Moise şi Ilie chiar s-au arătat împreună cu Isus la schimbarea la faţă (Matei 17:3) sau a fost doar o vedenie?


Evenimentul a fost real. Cuvântul grecesc "horama" tradus prin "vedenie" în versetul 9 înseamnă literal "ceea ce fusese văzut". Moise fusese înviat din morţi şi luat la ceruri (Iuda 1:9), iar Ilie fusese luat la cer mai târziu, fără să vadă moartea (2 Împăraţi 2:1, 11, 12). Aceşti doi oameni, care fuseseră pe pământ şi suferiseră teribil din pricina atacurilor celui rău şi a răzvrătirii poporului lui Dumnezeu, înţelegeau prin ce trecea Domnul Isus. Ei au venit să-L încurajaze şi să-I aducă aminte de toţi cei care vor fi preschimbaţi şi luaţi la cer în împărăţia Sa fără să vadă moartea (asemenea lui Ilie) şi de toţi cei care urmau să fie înviaţi din mormânt ca să intre în împărăţia Sa (asemenea lui Moise) din pricina jertfei Sale pentru păcatele noastre.

3. De ce a spus Ioan că nu el era Ilie (Ioan 1:19-21) când Domnul Isus spusese că el era (Matei 11:10-14)?


Răspunsul ne vine din Luca 1:3-17. Îngerul care a vestit naşterea lui Ioan a zis: "Nevastă-ta Elisaveta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. ... Căci va fi mare înaintea Domnului. ... Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. Versetele 13-17. Când S-a referit la Ioan ca fiind Ilie, Domnul Isus a făcut referire la viaţa, duhul, puterea şi lucrarea lui Ioan, asemănându-se cu cea a lui Ilie. Acelaşi lucru este valabil cu privire la solia lui Ilie din aceste ultime zile. Accentul cade pe solie, nu pe om. Aşa că Ioan nu era Ilie în persoană, ci el doar vestea solia lui Ilie.

4. Se poate oare ca cineva să vestească adevărul lui Isus pentru timpul sfârşitului de astăzi fără să includă şi solia celor trei îngeri?


Nu! Solia celor trei îngeri trebuie inclusă. În cartea Apocalipsei, Însuşi Domnul Isus Îşi descoperă sau arată solia pentru timpul sfârşitului (Apocalipsa 1:1) şi declară clar că poporul Său trebuie să continue să păzească ceea ce le-a descoperit El în carte (Apocalipsa 1:3 22:7). Aşa că clericii credincioşi ai timpului sfârşitului trebuie să vestească soliile lui Isus din cartea Apocalipsei. Desigur că asta include vestirea întreitei solii din Apocalipsa 14:6-14. Reţineţi că Domnul Isus numeşte aceste solii în versetul 6 "evanghelia veşnică". El mai aminteşte că ele trebuie duse oricărui om de pe pământ înainte ca El să Se întoarcă spre a-Şi lua copiii. Iată mai departe trei gânduri solemne:

A. Nimeni nu vesteşte cu adevărat "evanghelia veşnică" a Domnului Isus, dacă nu include şi solia celor trei îngeri.

B. imeni nu are dreptul să-şi numească solia evanghelia cea veşnică dacă omite solia celor trei îngeri.

C. Întreita solie îi pregăteşte pe oameni pentru cea de-a doua venire a lui Isus (Apocalipsa 14:12-14). Dacă nu auziţi, înţelegeţi şi nu primiţi solia întreită pentru timpul sfârşitului dată de Domnul Isus, s-ar putea să nu fiţi pregătit pentru a doua Lui venire.

Solii deosebite pentru timpul sfârşitului
Domnul Isus, care cunoaşte de ce avem noi nevoie, ne-a dăruit trei solii deosebite pentru timpul sfârşitului. Trebuie să le înţelegem şi să le urmăm. Următoarele opt Ghiduri de studiu vă vor clarifica aceste solii.

5. Luca 1:17 declară că solia lui Ilie urma să-i aducă pe cei "neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi". Ce vrea să spună asta?


"Cel neprihănit va trăi prin credinţă." Romani 1:17. Cei neprihăniţi au înţelepciunea de a-şi întemeia mântuirea pe credinţa în Mântuitorul. "În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi." Fapte 4:12. Solia lui Ioan urma să le limpezească tuturor acest adevăr. O credinţă care se întemeiază pe oricine sau orice altceva în afara Domnului Isus Hristos nu va putea niciodată să-i salveze pe oameni din păcat sau să-i îndrume spre o viaţă schimbată. Oamenii trebuie să audă şi să înţeleagă acest punct important al adevărului. Acest adevăr reprezintă de asemenea însăşi esenţa întreitei solii a lui Dumnezeu pentru zilele noastre, date în duhul şi puterea lui Ilie.

Întrebări test1. Cei trei îngeri din Apocalipsa 14 (1)

_____   sunt chiar îngeri şi trebuie să strige tare ca să fie auziţi.
_____   reprezintă solia lui Dumnezeu din ultimile zile, care înaintează cu iuţeală şi putere.
_____   sunt o născocire a închipuirii cuiva.

2. Care cuvinte de mai jos ne spun adevărul despre Apocalipsa? (3)

_____   Cartea este sigilată.
_____   Numele înseamnă "descoperire" sau "dezvăluire"
_____   Ne spune care solie o va vesti poporul lui Dumnezeu din ultimile zile.
_____   Reprezintă un tablou al Domnului Isus prin cuvinte.
_____   Dumnezeu a rostit un blestem asupra celor care o studiază.

3. Solia celor trei îngeri trebuie să ajungă la orice om înainte ca Domnul Isus să Se întoarcă. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

4. Solia primului înger accentuează următoarele: (3)

_____   Reprezintă evanghelia cea veşnică.
_____   Nu poate fi înţeleasă.
_____   Evoluţionismul este o teorie creştină destul de bună.
_____   Acum are loc judecata.
_____   Trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu şi să avem încredere deplină în El.
_____   Fiecare ar trebui să se închine la orice vrea el.

5. Solia celui de-al doilea înger declară că a căzut Babilonul, iar îngerul din Apocalipsa 18 îndeamnă poporul lui Dumnezeu care se află în Babilon să iasă afară din el. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

6. Solia celui de-al treilea înger îi îndeamnă pe toţi copiii lui Dumnezeu să primească semnul fiarei. (1)

_____   Da.
_____   Nu.

7. Cum vorbeşte Apocalipsa 14:12 despre poporul lui Dumnezeu? (2)

_____   Au răbdare.
_____   Sunt sfinţi.
_____   Nu cred în cele zece porunci.
_____   Au foarte puţină credinţă.

8. Ce va avea loc imediat după ce evanghelia va ajunge la orice om? (1)

_____   Neamurile se vor converti toate.
_____   Dumnezeu va rezidi New York-ul şi Londra.
_____   Va avea loc cea de-a doua venire a lui Isus.

9. Care din următoarele reprezintă solii ale "adevărului prezent" pentru astăzi? (1)

_____   Solia lui Iona către Ninive.
_____   Solia lui Noe înainte de potop.
_____   Întreita solie îngerească din Apocalipsa 14:6-14.

10. Care remarci sunt adevărate cu privire la întreita solie îngerească? (6)

_____   Această solie se predică acum.
_____   Această solie accentuează mântuirea doar prin Isus Hristos.
_____   Se mai poate numi şi "solia lui Ilie".
_____   Ilie se va arăta în persoană ca să ajute la vestirea ei.
_____   Ea accentuează valorile creştine ale evoluţionismului.
_____   Majoritatea oamenilor nu va auzi niciodată de ea.
_____   Ea îi va reuni pe membrii familiei într-o legătură de iubire.
_____   Va fi însoţită de o putere supranaturală.
_____   Ea va ajuta la pregătirea oamenilor pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus.

11. Ioan Botezătorul a fost numit Ilie din timpul său deoarece (1)

_____   Îi plăcea să cheme foc din cer.
_____   Marelui preot îi plăcea acest nume.
_____   Predicarea lui, făcută în duhul şi puterea lui Ilie, i-a pregătit pe oameni pentru prima venire a Domnului Isus.

12. Cuvântul "evanghelie" înseamnă "vestea cea bună". (1)

_____   Da.
_____   Nu.